Opleidingen Uitgeverij pOliteia

Opleidingen
Uitgeverij Politeia
Semester 1 — 2014
studiedagen | praktijkseminaries | opleidingen
PRAKTIJKSEMINARIE
Niet-verzekerde voertuigen
& de intelligente camera
18 maart – Kessel-Lo
3 april – Westerlo
Intelligente camera’s schieten als paddenstoelen uit de Vlaamse grond. Dertig politiezones
hebben ondertussen bekendgemaakt er van gebruik te zullen maken.
Maar wat kunnen en mogen politie en Justitie er mee doen?
De intelligente camera of ANPR-camera (Automatic Number Plate Recognition) scant
nummerplaten bij snelheidscontroles. Hoewel het toepassingsgebied zich aanvankelijk enkel
beperkte tot de trajectcontrole kan het vandaag ook voor andere doeleinden ingezet worden.
Zo kan men nagaan of een bepaald voertuig wel degelijk verzekerd is, de verkeersbelasting
betaald werd of mogelijkerwijs betrokken is geraakt bij eerdere criminele feiten (zoals
rondtrekkende daders).
Op dit praktijkseminarie wordt dieper ingegaan op het detecteren van niet-verzekerde
voertuigen met behulp van de intelligente camera. Het motorwaarborgfonds heeft het
Belgian Motorinsurance Information Center (ook Veridass genaamd) opgericht om te
beantwoorden aan de 4de Europese richtlijn op het gebied van motorrijtuigverzekering. De
opdracht bestaat erin de verzekeraar van een voertuig te identificeren via het plaatnummer.
Zij leveren toegang tot hun database.
Hoe werkt deze database en is ze betrouwbaar? De opsporing is één zaak, maar hoe moet
de politie vervolgens optreden en welke stappen kan het parket ondernemen?
De deelnemers aan dit seminarie krijgen de kans om dit thema vanuit hun eigen invalshoek
en praktijkervaring het thema te belichten, want intelligente camera’s verdienen een
intelligent gebruik.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgevers: Johan Muyldermans, Gemeenschappelijk motor­
waarborgfonds en Siegfried Stallaert (Substituut-Procureur des
Konings Politieparket Dendermonde).
• Begeleider van het seminarie: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren (lokale
politie en verkeerspolitie) – douane – magistraten; andere
inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 110 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het
IGO (magistraten) en de federale politie (baremische
opleiding).
• Data en locaties: Naar keuze (repetitief seminarie)
–– 18 maart, 13u30 tot 17u, Kop van Kessel-Lo (vergaderzaal),
Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo (op 400 meter (wandel)
afstand van het station van Leuven). Zie plan en parking op
www.vergaderzaal-kvk.be.
–– 3 april, 13u30 tot 17u, Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo.
PRAKTIJKSEMINARIE
Beroepsgeheim van politie en/of
beroepsgeheim van hulpverleners?
19 februari – Kessel-Lo
27 februari – Drongen
Elke politieambtenaar is gebonden door het beroepsgeheim, maar dagdagelijks ontstaan
er situaties die voor interpretatie vatbaar zijn. Wat bijvoorbeeld met het beroepsgeheim
van de dienst slachtofferbejegening? Stopt het beroepsgeheim na de werkuren? Kan ik een
beroepsgeheim inroepen ten aanzien van een magistraat of burgemeester?
Naast het eigen beroepsgeheim komen politieambtenaren ook in contact met mensen die
gebonden zijn aan het beroepsgeheim: verplegend personeel, straathoekwerkers, justitiële
hulpverleners, welzijnswerkers, ambtenaren van OCMW en gemeenten … Voor hen is het
opbouwen van een vertrouwensrelatie met hun patiënten/cliënten essentieel in hun werkzaamheden. Dit beroepsgeheim kan echter aanleiding geven tot discussies in de samenwerking met de politie (en vice versa). Voor politieambtenaren is het niet altijd even duidelijk
welke informatie derden met een beroepsgeheim kunnen delen of weigeren. In het kader van
een politioneel onderzoek kan dergelijke vertrouwelijke informatie mogelijks van kapitaal
belang zijn.
Is het beroepsgeheim van een hulpverlener zo verstrekkend dat hij/zij zelfs de medewerking
aan een politioneel onderzoek kan weigeren? Is de verplichting tot naleving van het beroepsgeheim absoluut of gelden er uitzonderingen op de regel? En wat met gedeeld beroeps­
geheim?
Tijdens dit praktijkseminarie zal prof. dr. Johan Put (KU Leuven, Leuvens instituut voor criminologie) de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van het beroepsgeheim door de
politie en hulpverleners toetsen aan de wetgeving, de rechtspraak en de vigerende praktijk.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Prof. dr. Johan Put (Leuvens instituut voor
criminologie – KU Leuven).
• Begeleider van het seminarie: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen: politieambtenaren – ambtenaren van
gemeente en OCMW – welzijnswerkers – straathoekwerkers –
hulpverleners.
• Prijs: 110 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij de federale
politie (baremische opleiding).
• Data en locaties: Naar keuze (repetitief seminarie)
–– 19 februari, 13u30 tot 17u, Kop van Kessel-Lo (vergaderzaal),
Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo (op 400 meter (wandel)
afstand van het station van Leuven). Zie plan en parking op
www.vergaderzaal-kvk.be
–– 27 februari, 13u30 tot 17u, Oude Abdij, Drongenplein 27, 9031
Drongen.
PRAKTIJKSEMINARIE
Aanpak van huisjesmelkerij:
een operationeel seminarie
11 februari – Boom
Huisjesmelkerij is een moeilijk te bestrijden problematiek. Maar het is niet ondoenbaar.
Recente cijfers tonen aan dat het Justitie menens is. De voorbije jaren leidde zo’n 70% van de
dossiers daadwerkelijk tot een vonnis. De inzet van de overheid, politie en Justitie loont!
Achter de façade zit vaak een schrijnend menselijk verhaal.
Huisjesmelkers profiteren bewust van de zwakke positie van sommige burgers om hen duur
verkrotte woningen te verhuren. Daarbij laten ze hun winstbejag primeren op de veiligheid en
gezondheid van de bewoners. De ‘huurders’, vaak illegalen, dienen zelden klacht in.
De wetgever voorziet inmiddels in zeer strenge straffen voor huisjesmelkers. Er is
sprake van het misdrijf ‘huisjesmelkerij’ als de volgende vijf elementen aanwezig
zijn: (1) terbeschikkingstelling, verhuur of verkoop, (2) roerend of onroerend goed, (3)
mensonwaardige omstandigheden (4) abnormaal profijt en (5) kwetsbare situatie van het
slachtoffer.
Tom Vandromme is de hoofdcoördinator Vlaamse Wooninspectie. Hij bespreekt de
manieren om de strijd tegen huisjesmelkerij concreet aan te gaan. Aan de hand van een
stappenplan bekijken we het opsporen van huisjesmelkers en het opstellen van het procesverbaal. Vervolgens werpen we een blik op de processuele aspecten zoals het beslag van
verkrotte panden.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Tom Vandromme (hoofdcoördinator Vlaamse
Wooninspectie).
• Begeleider van het seminarie: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
personeel van gemeenten en OCMW’s – magistraten –
(bijzondere) inspectie­diensten; andere inschrijvingen mits
acceptatie.
• Prijs: 110 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: 11 februari, 13u30 tot 17u, De Pitte
(provinciaal domein De Schorre), Schommelei 1, 2850 Boom.
Parking (hockey) via Kapelstraat, dienstingang 2.
OPLEIDING
Geconfronteerd met abnormaal gedrag
17 februari – Antwerpen
Geregeld worden mensen op straat aangetroffen die in een verwarde toestand verkeren of
abnormaal gedrag vertonen:
–– Geestesziek? Depressief? Suïcidaal? Dement? Mentale handicap? Onder invloed van
medicijnen?
–– ‘Gewoon’ dronken? Of onder invloed van drugs? Agressief door cocktail van medicatie en
alcohol?
Dit seminarie gaat over ‘hoe om te gaan met mensen die abnormaal gedrag vertonen’.
Welke kennis heb je nodig, welke vaardigheden moet je hebben opdat je dergelijke
crisissituaties juist kan inschatten? En belangrijk, hoe kan je een persoon met een
psychiatrisch probleem het best benaderen?
Prof. dr. Chris Dillen (docent Forensische Psychiatrie, V.U.Brussel) geeft u tijdens deze
opleiding een overzicht van de verschillende bestaande typologieën. Vervolgens krijgt
u toelichting over elke (specifieke) benaderingswijze en de reactie van personen die een
bepaald afwijkend gedrag vertonen.
De bedoeling van dit seminarie is om (politie)ambtenaren en hulpverleners te helpen
bij dergelijke crisissituaties de juiste keuzes te maken. Recente gebeurtenissen (dossier
J.J.) tonen aan dat interventieteams maar ook ‘individuele’ ambtenaren zich goed
moeten informeren om dergelijke – onverwachte en onvoorziene – confrontaties zonder
noemenswaardige incidenten aan te kunnen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Prof. dr. Chris Dillen (docent Forensische
Psychiatrie, Faculteit Recht/Criminologie, V.U.Brussel).
• Begeleider van het seminarie: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen: politieambtenaren – magistraten – gemeenteen OCMW-ambtenaren – ambtenaren van controle- en
inspectiediensten – personeelsleden van interventiediensten en
hulpverlening.
• Prijs: 270 euro (excl. btw); broodjeslunch inbegrepen
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: De opleiding beslaat een volledige dag van
10u tot 17u, op 17 februari / Universiteit Antwerpen, Klooster van
de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen.
OPLEIDING
Leugendetectie: hoe signalen van leugens
en misleiding herkennen?
13 en 14 maart – Leuven
Magistraten en politieambtenaren hebben bij ondervragingen soms een vermoeden
dat het om een leugenachtige verklaring gaat. Elementaire kennis van signalen van
misleiding en leugen, kunnen in dergelijke gevallen zeer waardevol zijn voor het verloop
van de ondervraging. Deze tweedaagse opleiding maakt de cursisten attent op de verbale
alsook non-verbale signalen die een indicator kunnen zijn voor leugens en misleiding. De
deelnemers zullen na de opleiding de verschillende signalen kunnen detecteren, maar ook
attent zijn voor de diverse valkuilen.
De volgende aspecten komen onder andere aan bod tijdens de tweedaagse opleiding:
–– Historiek van leugendetectie en de huidige wetenschappelijke evolutie.
–– Wat gebeurt er in het lichaam als men liegt: psychofysiologische reacties en
psychologische processen (emotionele, cognitieve en controleprocessen).
–– Non-verbale leugensignalen en signalen van misleiding: herkennen van micro-expressies
op basis van de zes universele emoties.
–– Verbale leugensignalen: ontwijkende antwoorden geven en het gebruik van de juiste
werkwoordtijd.
–– De basisprincipes van de Scientific Content Analysis (SCAN), analyse van eigenhandig
geschreven verklaringen wordt uitgelegd.
–– Aandacht wordt besteed aan de competenties van een goede leugenontmaskeraar.
–– De cursist wordt attent gemaakt op enkele bijzondere competenties met als doel deze
verder in de praktijk te ontwikkelen.
–– De theorie zal in de praktijk worden geoefend aan de hand van reële situaties.
Gelet op de oefeningen en de interactieve wijze van lesgeven is deze opleiding beperkt
tot 20 deelnemers.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Marc Bockstaele (hoofdcommissaris op rust bij
de federale gerechtelijke politie van Gent en docent aan de
Nationale Rechercheschool).
• Begeleider van de opleiding: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
magistraten; andere inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 270 euro (excl. btw); broodjeslunch inbegrepen.
• erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: De opleiding bestaat uit twee volledige
dagen. 13 en 14 maart in Leuven, 10u tot 17u / 3hoog Leuven,
Mechelsevest 90, 3000 Leuven.
PRAKTIJKSEMINARIE
Verwerking van persoonsgegevens
19 maart – Brussel
In het praktijkseminarie ‘Verwerking van persoonsgegevens’ leert u de basics over
de verwerking van persoonsgegevens en krijgt u onder andere een antwoord op volgende
vragen:
–– Op wie is de privacywetgeving van toepassing?
–– Wat zijn de voorwaarden voor de verwerking?
–– Welke rechten kan de betrokkene uitoefenen?
–– Welke verplichtingen rusten op de verantwoordelijke van de verwerking?
–– Hoe werkt de Privacycommissie?
–– Wat doet de Vlaamse toezichtscommissie voor het bestuurlijk elektronisch
gegevensverkeer?
Recent zijn er twee belangrijke actoren bijgekomen die een belangrijke rol spelen in de
uitwisseling van persoonsgegevens nadat al eerder kruispuntbanken waren opgericht:
de nieuwe actoren dragen de naam van dienstenintegrator.
Dit seminarie geeft praktijkgerichte antwoorden voor iedereen die professioneel in aanraking
komt met persoonlijke data.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Frankie Schram is verbonden aan KU
Leuven Instituut van de Overheid van de faculteit Sociale
Wetenschappen. Bovendien is hij ook gastprofessor aan de
Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op de relatie
tussen burger en bestuur alsook op interbestuurlijke relaties.
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
magistraten – advocaten; andere inschrijvingen mits acceptatie.
• Publicatie: elke deelnemer ontvangt de publicatie
‘Verwerking van persoonsgegevens’.
• Prijs: 125 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO,
de OVB en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: 19 maart, 13u30 tot 17u / Uitgeverij Politeia,
Ravensteingalerij 4, 1000 Brussel.
OPLEIDING
Uitlezen van gsm, smartphone, pc, tablet:
wat kan en wat mag?
25 maart – Gent
De laatste jaren zijn GSM’s, smartphones, tablets en computers bijzondere
informatiebronnen voor een politioneel en gerechtelijk onderzoek. Het uitlezen van de
informatie is veelal één van de eerste handelingen in een onderzoek. De exploitatie van
dergelijke sporen zijn voor politieambtenaren en magistraten dan ook van kapitaal belang!
Het veilig stellen, het ophalen en het verwerken van informatie uit deze toestellen is echter
een delicate opdracht. De speurders moeten naast de wettelijke bepalingen ook op de
hoogte zijn (en blijven) van de technische mogelijkheden. Het succes van de exploitatie is
afhankelijk van het kennisniveau van de speurders. In een snel evoluerende sector is het
echter niet evident om steeds ‘mee te zijn’. De opleiding op 25 maart geeft u inzicht in ‘wat
kan’ en ‘wat mag’.
Pieter Van der Hulst zal op een praktijkgerichte manier toelichten hoe men toestellen op
een efficiënte manier kan uitlezen zonder informatie te wissen, te vernietigen of te wijzigen.
Jan Kerkhofs, federaal magistraat, zal aangeven binnen welke wettelijke grenzen toestellen
kunnen worden uitgelezen en wat de (bewijs)waarde is van de verkregen informatie. Tot slot
legt de voorzitter van de Privacycommissie, Willem De Beuckelaere, de link met de wet op de
privacy.
Deze opleiding geeft op een zeer praktijkgerichte manier aan wat juridisch mag en wat
technisch kan. Om de opleiding interactief te houden, is het aantal deelnemers beperkt.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgevers: Pieter Van der Hulst (i-force), Jan Kerckhofs
(federaal magistraat) en Willem de Beuckelaere (voorzitter van
de Privacycommissie).
• Begeleider van de opleiding: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
magistraten; andere inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 65 euro (excl. btw); ontbijtkoek en broodjeslunch
inbegrepen.
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het
IGO (magistraten) en de federale politie (baremische
opleiding).
• Datum en locatie: Opleiding beslaat één volledige dag.
25 maart, 8u (!) tot 16u / Monasterium PoortAckere,
Oude Houtlei 56, 9000 Gent. Ondergrondse parking op
Sint-Michiels en Ramen.
PRAKTIJKSEMINARIE
De polygraaf: modaliteiten
en mogelijkheden?
27 maart – Antwerpen
Advocaten vegen de vloer met leugendetector: ‘Onbetrouwbaar, waardeloos’
(Nieuwsblad 20 oktober 2009)
De polygraaf: onbetrouwbaar?
Het achterhalen van de waarheid is de essentie van het strafonderzoek. Verschillende
middelen kunnen worden aangewend om de verdachte te ontmaskeren. Ook de polygraaf of
leugendetector wordt hierbij als instrument gebruikt.
Vorig jaar was er een toename van 20% in het gebruik van de polygraaf in strafdossiers, zowel
op vraag van onderzoekers als van verdachten. Deze toenemende interesse laat ons stilstaan
bij de modaliteiten en mogelijkheden. Pertinente vragen die beantwoord worden zijn:
–– Hoe (accuraat) werkt de polygraaf?
–– Is het resultaat van de leugentest bruikbaar en betrouwbaar in de waarheidsvinding?
–– Kan het resultaat als bewijskracht aangewend worden?
–– Is deze ondervragingstechniek proceseconomisch steeds verantwoord en op wiens vraag
is dit wenselijk in de toekomst?
Tijdens dit praktijkseminarie laat onderzoeker Gregorio Cornelis (polygrafist bij de federale
gerechtelijke politie) u kennis maken met de polygraaf. Naast een uitgebreide presentatie
van het toestel zelf, krijgt u een uiteenzetting met videofragmenten over hoe de polygraaf in
het onderzoek aan te wenden.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: HIP Gregorio Cornelis (polygrafist bij de federale
gerechtelijke politie).
• Begeleider van de opleiding: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen: politieambtenaren – magistraten; andere
inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 165 euro (excl. btw); broodjeslunch inbegrepen.
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: de opleiding bestaat uit één volledige dag.
27 maart, 10u tot 17u. Universiteit Antwerpen, Klooster van de
Grauwzusters, Lange St. Annastraat 7, 2000 Antwerpen.
PRAKTIJKSEMINARIE
Schijnhuwelijken: onmisbare inzet
van de lokale politie
1 april – Drongen
8 mei – Kessel-Lo
3 juni – Oostende
Vorig jaar werden maar liefst 10.728 ‘verdachte’ huwelijken voltrokken. Slechts 5% van alle
schijnhuwelijken werden effectief vervolgd en van de vastgestelde schijnhuwelijken werd
uiteindelijk maar een kleine minderheid nietig verklaard.
Is het dweilen met de kraan open? Neen, de wetgever is niet bij de pakken blijven zitten.
Door de ‘nieuwe wet op de schijnhuwelijken’ is (1) de strafmaat behoorlijk toegenomen, (2)
worden de procedures beter op elkaar afgestemd en (3) krijgt misbruik bij gezinshereniging
een minder grote kans. Daarenboven is er vanaf 2014 een centrale databank voor
schijnhuwelijken binnen de bevolkingsregisters beschikbaar.
Dit is een praktijkseminarie voor de lokale politie, samen met de lokale besturen en Justitie.
Welke zijn de ‘indices’ van een schijnhuwelijk? Welke afspraak kan de gemeente maken
met de politie en de andere overheidsdiensten zoals het OCMW? Hoe moet de politie haar
onderzoek voeren? Welke middelen heeft het parket in de vervolging? Op welke wijze werkt
de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) mee in het opsporen van schijnhuwelijken?
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgevers: Inge Deman (Eerste Substituut-procureur des
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Dendermonde),
Herman Palsterman (Dienst Burgerzaken Gent, Cel
Schijnhuwelijken) en een vertegenwoordiger van Dienst
Vreemdelingenzaken.
• Begeleider van de opleiding: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
magistraten – ambtenaren van gemeente en OCMW; andere
inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 110 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Data en locaties: Naar keuze (repetitief seminarie)
–– 1 april, 13u30 tot 17u / Oude Abdij, Drongenplein 27, 9031
Drongen.
–– 8 mei, 13u30 tot 17u / Kop van Kessel-Lo (vergaderzaal),
Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo (op 400 meter (wandel)
afstand van het station van Leuven). Zie plan en parking op
www.vergaderzaal-kvk.be.
–– 3 juni, 13u30 tot 17u / Fort Napoleon, Vuurtorenweg z/n,
8400 Oostende.
OPLEIDING
Het politieverhoor van psychopaten
23 april – Boom
Volgens wetenschappelijk onderzoek vertoont 30% van de gevangenispopulatie
psychopathische kenmerken, waaruit men kan afleiden dat vooral de politie tijdens verhoren
veel in contact komt met criminele psychopaten. Het verhoor van een als psychopaat
gediagnosticeerde verdachte behoort tot de moeilijkste verhoorsituaties.
Traditionele verhoormethodes voldoen niet om van een psychopaat betrouwbare informatie
te bekomen. Bovendien bestaat dé psychopaat niet. Naargelang de schuifjes op het
mengpaneel van de kenmerken geregeld zijn, heeft men een andere soort psychopaat. Dit
betekent dat bijna elke psychopaat zijn of haar eigen benadering vergt.
Het tijdig herkennen van de psychopate persoonlijkheidstrekken optimaliseert de
verhoorstrategie. Het verhoor van een psychopate verdachte vraagt een eigen aanpak en
niet elke verhoorder heeft daarvoor de competenties.
Tijdens deze opleiding geeft prof. dr. Chris Dillen u het noodzakelijke inzicht in de kenmerken
van een psychopaat. Marc Bockstaele geeft op een praktijkgerichte manier aan hoe het
verhoor van een psychopaat moet aangepakt worden om te komen tot het best mogelijke
resultaat.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgevers: Marc Bockstaele (hoofdcommissaris op rust bij
de federale gerechtelijke politie van Gent en docent aan de
Nationale Rechercheschool) en prof. dr. Chris Dillen (docent
Forensische psychiatrie, Faculteit Recht/Criminologie,
V.U.Brussel).
• Begeleider van de opleiding: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
magistraten; andere inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 165 euro (excl. btw), broodjeslunch inbegrepen.
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: de opleiding bestaat uit één volledige dag.
23 april, 10u tot 17u / De Pitte (provinciaal domein De Schorre),
Schommelei 1, 2850 Boom. Parking (hockey) via Kapelstraat,
dienstingang 2.
PRAKTIJKSEMINARIE
Domiciliefraude
6 mei – Oostende
De regelgeving betreffende de bevolkingsregisters legt iedereen de verplichting op om zich
in te schrijven op de plaats waar men zijn hoofdverblijfplaats heeft. Wie dat niet doet pleegt
domiciliefraude.
Domiciliefraude kan om diverse redenen gepleegd worden: verhoogde tegemoetkomingen
of uitkeringen, een lagere sociale huurprijs, fiscaal voordeel,… . De strijd tegen
domiciliefraude is voor vele overheidsinstellingen een absolute topprioriteit. Het opsporen is
echter geen evidentie, dit seminarie zet u alvast op de juiste weg.
In de eerste plaats zal er worden stilgestaan bij het wettelijk kader en de begrippen: wat is
een hoofdverblijfplaats, wat is een referentieadres, zijn er afwijkingen mogelijk… ?
Vervolgens zal er worden nagegaan hoe een woonstvaststelling verloopt en wat kan gedaan
worden wanneer deze vaststelling niet overeenkomt met het bevolkingsregister of de
verklaringen van de betrokkenen. Toelichting wordt gegeven bij de nieuwe col 17/2013 van 3
juli 2013 en de “referentie ambtenaar”.
Tot slot zal aan de hand van de domiciliefraude in de sociale huur (Vlaamse Wooncode)
concreet worden nagegaan hoe een onderzoek naar domiciliefraude kan verlopen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Tom Vandromme (hoofdcoördinator Vlaamse
Wooninspectie).
• Begeleider van het seminarie: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
magistraten – (bijzondere) inspectiediensten – personeel van
gemeenten en OCMW’s; andere inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 110 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: 6 mei, 13u30 tot 17u / Fort Napoleon,
Vuurtorenweg z/n, 8400 Oostende.
PRAKTIJKSEMINARIE
Onbewoonbaarverklaring van een woning
15 mei – Kessel-Lo
De woningkwaliteitsbewaking werd door drie decreten ingrijpend gewijzigd en de Vlaamse
Wooncode kwam tot stand.
Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan drie vooropgestelde minimale
kwaliteitsnormen: (1) veiligheidsrisico’s, (2) gezondheidsfactoren en (3) basiscomfort. Indien
deze voorwaarden niet vervuld zijn, moet een woningonderzoek opgestart worden. Hoe
verloopt deze procedure, welke overheden worden hierbij betrokken en hoe kunnen justitie,
politie en administratie succesvol met elkaar samenwerken?
Op deze vragen zal Tom Vandromme (hoofdcoördinator Vlaamse Wooninspectie) tijdens
dit seminarie antwoord geven en oplossingen formuleren. Naast zijn brede praktijkervaring
krijgt u van de spreker ook een selectie van het beschikbare juridische instrumentarium (de
Vlaamse Wooncode, de Nieuwe Gemeentewet en de strafrechtelijke mogelijkheden).
Dit praktijkseminarie is een interactief leermoment en is ook geschikt voor de sociale (woon)
organisaties en de sociale dienst van het OCMW.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Tom Vandromme (hoofdcoördinator Vlaamse
Wooninspectie).
• Begeleider van het seminarie: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
personeel van gemeenten en OCMW’s – magistraten –
(bijzondere) inspectiediensten – sociale woonorganisaties;
andere inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 110 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: 15 mei, 13u30 tot 17u / Kop van Kessel-Lo
(vergaderzaal), Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo
(op 400 meter (wandel)afstand van het station van Leuven).
Zie plan en parking op www.vergaderzaal-kvk.be.
PRAKTIJKSEMINARIE
De hervormingen bij Justitie
en de gevolgen voor de politie
20 mei – Kessel-Lo
Tien jaar na de politiehervorming krijgt België nu ook een nieuw justitielandschap.
De vier grote hervorming zijn (1) de nieuwe territoriale indeling (van 27 naar 12 gerechtelijke
arrondissementen), (2) de grotere mobiliteit en autonomie voor de magistraten, (3) de
invoering van gespecialiseerde rechtbanken en (4) de nieuwe indeling en bevoegdheden van
een aantal rechtbanken met het Openbaar Ministerie. De ambitie is het justitieel apparaat
meer efficiënt en flexibel te laten functioneren, maar welke impact zullen deze hervormingen
hebben op de politie, administratie en iedereen die met Justitie samenwerkt?
Om op deze vragen te antwoorden zal prof. dr. Geert Vervaeke (KU Leuven, voormalig
voorzitter Hoge Raad van Justitie) u vooreerst het geheel van de hervormingen binnen Justitie
voorstellen. Vervolgens krijgt u een deskundige toelichting over de uitvoering van deze
hervormingen; waarna in het derde onderdeel prof. Vervaeke deze hervormingen zal vertalen
naar iedereen die met Justitie in het algemeen en met de rechtbanken in het bijzonder moet
samenwerken. Het seminarie sluit af men een (praktijk)vragenronde.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Prof. dr. Geert Vervaeke (Faculteit Rechtsgeleerdheid
– KU Leuven, voormalig voorzitter Hoge Raad van Justitie).
• Begeleider van het seminarie: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen: leidinggevende politieambtenaren –
ambtenaren van controle- en inspectiediensten – magistraten.
• Prijs: 110 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij de federale
politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: 20 mei, 13u30 tot 17u / Kop van Kessel-Lo
(vergaderzaal), Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo
(op 400 meter (wandel)afstand van het station van Leuven).
Zie plan en parking op www.vergaderzaal-kvk.be.
STUDIEDAG
Rampen & Incidenten
20 mei – Gent
Rampen en incidenten zijn van alle tijden: een storm, kettingbotsing, gezinsdrama,
treinongeluk,… . Jaarlijks vinden kleine tot grote, ernstige tot minder ernstige rampen
en incidenten plaats. Soms met dodelijke afloop, soms met gekwetsten, soms zonder
slachtoffers. Rampen en incidenten zijn allicht onvermijdelijk. Maar een goede aanpak,
preventie, evaluatie, nazorg, …..kan een erg groot verschil maken!
Daarom nemen Uitgeverij Politeia en KHIS vzw het initiatief om een allereerste editie van de
Studiedag Rampen & Incidenten te organiseren.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Prijs: 95 euro (excl. btw).
• Doelgroepen: voor alle ambtenaren noodplanning, veiligheid,
milieu, politie, brandweer, medische diensten, …
• Inschrijving: via www.khis.be
• Datum en locatie: 20 mei, 9u30 tot 17u / Flanders Expo,
Maaltekouter, 9000 Gent.
PRAKTIJKDAG
De tuchtprocedure bij de politie
Raad van State – Intrekking van wapens – Gerechtelijke dossiers
21 mei
Twee maal per jaar organiseert Uitgeverij Politeia een studiedag over de actuele
ontwikkelingen inzake de tuchtprocedure bij de politie. De sprekers zijn Georges Pyl en
Alain Liners, specialisten inzake tucht.
Het programma van deze nieuwe studiedag bestaat uit drie delen. Vooreerst krijgt u een
analyse van de jongste rechtspraak van de Raad van State (van november 2013 tot mei
2014). De sprekers zullen op de studiedag deze nieuwe rechterlijke uitspraken aftoetsen met
de geldende tuchtprocedure; we bieden u hier ook de kans om concrete tuchtsituaties met
de sprekers te bespreken. Het tweede deel van het programma bestaat uit een dubbele
presentatie inclusief uniek beslissingsdiagram: de intrekking wapens als ordemaatregel
en omgaan met gerechtelijke dossiers. Beide onderdelen werden voor u door de sprekers
volledig voorbereid en uitgewerkt. Het derde deel zal besteed worden aan het beantwoorden
van de vragen van de deelnemers.
U krijgt op de studiedag het resultaat van hun werkzaamheden: een handig overzicht en
een grondig inzicht. Samen met deze praktijkkennis krijgt u ook een samenvattend en direct
bruikbaar beslissingsdiagram. Vragen aan de sprekers kunnen op voorhand en via mail
overgemaakt worden aan: [email protected]
Exclusief aanbod handboek
Als deelnemer aan de praktijkdag kan u het Handboek Tucht en
Deontologie aankopen aan het voordeeltarief van 75 euro i.p.v. 119 euro
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Sprekers: Georges Pyl en Alain Liners.
• Doelgroepen: politiediensten – openbaar ministerie –
overheidsdiensten – advocaten – vakbonden.
• Prijs: 125 euro incl. koffiepauze, broodjeslunch en
deelnemersmap, excl. btw.
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO,
de OVB en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum: woensdag 21 mei van 10u tot 15u30.
• Locatie: Hof van Liere (Universiteit Antwerpen), Prinsstraat 13,
2000 Antwerpen.
OPLEIDING
De politieambtenaar als getuige
in de rechtbank
22 mei – Westerlo
Politieambtenaren worden dagelijks als getuige opgeroepen in rechtszaken voor de
politierechtbank, de rechtbank van eerste aanleg en de hoven van beroep. Het Gerechtelijk
Wetboek voorziet in een wettelijke procedure, maar in de praktijk zijn er toch enkele do’s and
don’t’s die niet expliciet in het Wetboek staan.
Het getuigenverhoor (van een politieambtenaar) is in vele processen cruciaal en vaak
het doorslaggevend element waarop de rechter zijn oordeel baseert. Een goed gevoerd
politioneel onderzoek kan teniet gedaan worden door een onoordeelkundige getuigenis van
de politieambtenaar in de rechtbank. De advocaten zullen, met het oog op een vrijspraak,
het vuur aan de schenen leggen van al de getuigen; ook van de politieambtenaren. U komt
dus maar beter goed voorbereid naar de rechtszaal.
Tijdens dit praktijkseminarie zal hoofdcommissaris Marc Bockstaele dieper op de rol en de
functie van ‘de politie als getuige’ ingaan. Politierechter Peter D’Hondt zal vanuit zijn positie
praktische tips geven op welke wijze de getuigenverklaring optimaal kan bijdragen tot een
productief proces.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Lesgever: Marc Bockstaele (hoofdcommissaris op rust bij
de federale gerechtelijke politie van Gent en docent aan de
Nationale Rechercheschool) en Peter D’Hondt (politierechter te
Dendermonde).
• Begeleider van het seminarie: Walter Peeters
(eremagistraat).
• Doelgroepen (voorbehouden!): politieambtenaren –
magistraten; andere inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 110 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten) en de federale politie (baremische opleiding).
• Datum en locatie: 22 mei, 13u30 tot 17u / Kamp C, Britselaan
20, 2260 Westerlo.
(pedagogische) STUDIEDAG
Schoolongeval, wat nu?
5 juni – Antwerpen
Veel aandacht gaat er terecht naar kinderen en verkeersongevallen. Maar ook tijdens
de schooluren en schoolse activiteiten worden kinderen het slachtoffer van een ongeval.
Jaarlijks wordt 1 op 12 leerlingen getroffen door een ongeval waardoor de tussenkomst van
een dokter of verpleging noodzakelijk is. In het basisonderwijs gebeuren de ongevallen
meestal op de speelplaats en later voornamelijk in de lessen ‘Lichamelijke Opvoeding’ of
tijdens de praktijkles. Van de slachtoffers zijn 57% jongens en 43% meisjes.
Een bijzondere rol is weggelegd voor de juridische en klinische procedure die dient gevolgd
te worden bij een schoolongeval.
Veel gestelde vragen hier zijn:
–– Wat zijn de toebedeelde verantwoordelijkheden van de schooldirectie respectievelijk de
leraar, de directie, de ouders, het slachtoffer, de arts en de verzekering?
–– Wie is ‘objectief’ aansprakelijk en wat bij betrokkenheid van derden?
–– Wat zijn de toepassingsvoorwaarden van Artikel 1382-1384 B.W.?
–– Hoe dient een ‘medische’ urgentieactie anderzijds ‘juridisch’ optimaal te verlopen?
–– Kan een slachtoffer volledige aanspraak maken op een schadevergoeding?
–– Wat is de rol van het ziekenfonds bij ongeval?
–– Complementariteitsregels en subrogatie in verband met tussenkomende verzekeringen?
–– Wat indien de school ontoereikend gedekt is?
–– Wat zijn de rechten en de plichten van het slachtoffer in Medisch Minnelijke Expertise?
–– Speelt het proportionaliteitsbeginsel in het aansprakelijkheidsrecht een rol
bij de begroting van de schade of heeft de schadelijder recht op een integrale
schadevergoeding in concreto en niet volgen een baremale logica [RIZIV] zoals deze
door de verzekeringen occasioneel worden voorgehouden?
Aan de hand van een overzicht van de verschillende soorten ongevallen en de implicaties
krijgen deze vragen een antwoord in de uiteenzettingen van Mtr. P. Hofströssler, M. Tabak Lth
en W. Peeters.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Organisatie door NVM (Nederlandse Vereniging van Magistraten
vzw) en Uitgeverij Politeia
• Lesgevers: W. Peeters (eremagistraat), Mtr. P. Hofströssler
(Eubelius) en M. Tabac Lth, deskundige (FlrW – TONA
V.U.Brussel).
• Voorzitter van de studiedag: Walter Peeters,
past-voorzitter NVM.
• Doelgroepen (voorbehouden!): magistraten – advocaten –
verzekeraars – schooldirecties – medisch deskundigen;
andere inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 150 euro (excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten), bij de Orde van Vlaamse Balies en bij het RIZIV.
• Datum en locatie: 5 juni / Universiteit Antwerpen, Klooster
van de Grauwzusters, Lange St. Annastraat 7, 2000 Antwerpen.
STUDIEDAG
Illegaal wapenbezit in België
6 juni – Antwerpen
Om uiteenlopende redenen zijn er altijd mensen die zich willen onttrekken aan de normale
regels die gelden inzake het wapenbezit. De strijd tegen het onwettig (illegaal) wapenbezit
wordt in eerste instantie aangestuurd door de gerechtelijke overheid, doch dit in nauwe
samenwerking met de lokale politie en andere administratieve overheden. Deze strijd
moet gevoerd worden met kennis van zaken, op basis van een stevig dossier. Zonder een
gedegen dossier zullen er geen substantiële resultaten bereikt worden. Experts binnen
de politiediensten stellen in die context dat het, in de strijd tegen het illegale wapenbezit,
absoluut noodzakelijk is om een goed zicht te hebben op de legale markt (en de
mechanismen die hiermee gepaard gaan). Pas daarna kan men zich richten op de illegale
markt (in dezelfde zin kan men ook pas de autozwendel in kaart brengen als men eerst de
legale autohandel in kaart heeft gebracht). Daarnaast kan ook de omvang van de illegale
markt nauwelijks overschat worden (sommige ramingen gaan er zelfs vanuit dat er evenveel
illegale als legale wapens in omloop zijn).
Tijdens deze studiedag zullen de verschillende sprekers, specialisten in hun vak, het illegale
wapenbezit vanuit hun specifieke invalshoek benaderen.
Exclusief aanbod handboek
Als deelnemer aan de studiedag kan u het Handboek De Wapenwet
aankopen aan het voordelig tarief van 85 euro i.p.v. 119 euro.
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Sprekers (voorlopige lijst): Jan De Ceuster
(gerechtelijk deskundige NICC), Filip Ide (adviseur/leidinggevend
ambtenaar federale wapendienst), Michael Peeters (diensthoofd
dienst controle strategische goederen), Nils Duquet (onderzoeker
Vlaams Vredes­instituut), Valérie Zeimetz (diensthoofd
dienst wapens federale politie), Toon Moeskops (adviseur
korpscheftaken/BOA politieacademie Apeldoorn) en Peter De
Smet (advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent).
• Congresvoorzitter: Edwin de Baene (attaché Dienst
Wapenvergunningen Oost-Vlaanderen en auteur van het
handboek ‘De Wapenwet’)
• Doelgroepen (voorbehouden): politieambtenaren
– parketmagistraten – ambtenaren – advocaten – andere
inschrijvingen mits acceptatie.
• Prijs: 135 euro (incl. koffiepauzes, broodjeslunch en deelnemers­
map en excl. btw).
• Erkenning: de erkenning werd aangevraagd bij het IGO
(magistraten), de federale politie (baremische opleiding) en de
orde van Vlaamse Balies (advocaten).
• Datum en locatie (voorlopige locatie): 6 juni /
Hof van Liere (Universiteit Antwerpen), Prinsstraat 13, 2000
Antwerpen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Blijf op de hoogte
Het opleidingsaanbod van Uitgeverij Politeia wordt continu aangevuld en geactualiseerd.
Ons up-to-date overzicht kan u steeds raadplegen op: www.politeia.be.
U kan zich eveneens inschrijven op de elektronische nieuwsbrief door een mailtje te sturen
naar [email protected]
Inschrijven
U kan zich op de volgende manieren inschrijven voor de opleidingen
––
––
––
––
Website: www.politeia.be
Mail: [email protected]
Fax: 02 289 26 19
Of door het inschrijvingsformulier per post terug te sturen naar: Uitgeverij Politeia,
Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel.
Aandacht: De inschrijvingen zijn voorbehouden voor de opgesomde doelgroepen.
Deelname door derden is mogelijk mits acceptatie door de organisatie.
Betalen
Na inschrijving ontvangt u een factuur per post.
Annuleren
Annuleren van de inschrijving is niet mogelijk, er kan wel een vervanger worden aangewezen.
Erkenningen
Voor de meeste opleidingen wordt er een erkenning aangevraagd voor de magistratuur
(IGO), de advocatuur (OVB) en voor de politie als baremische opleiding. Van zodra de
studiedagen zijn erkend, wordt dit vermeld op onze website: www.politeia.be.
Attest
Elke deelnemer ontvangt op verzoek een aanwezigheidsattest.
Suggesties
Indien u een idee heeft voor een studiedag of praktijkseminarie, mag u dit per mail
overmaken aan [email protected] Indien uw suggestie door Politeia wordt
weerhouden, mag u en twee collega’s gratis deelnemen.
Contact
[email protected]
INSCHRIJVINGSFORMULIER
U kan zich op een eenvoudige manier inschrijven via de website: www.politeia.be.
Andere mogelijkheden tot inschrijving: per e-mail ([email protected]),
per fax (02 289 26 19) of per post door de ingevulde antwoordkaart te versturen naar
Uitgeverij Politeia (Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel).
Ik wens mij in te schrijven voor volgende opleiding(en):
Aantal:Titel:
Aantal:Titel:
Aantal:Titel:
Aantal:Titel:
Aantal:Titel:
Aantal:Titel:
Aantal:Titel:
Aantal:Titel:
Naam:
Bestuur/Organisatie:Functie:
E-mail:Tel.:
Adres:
Btw-nummer:
Datum:Handtekening:
Uitgeverij Politeia
Ravensteingalerij 28
1000 Brussel
Tel 02 289 26 10
Fax 02 289 26 19
[email protected]
www.politiea.be
Gelieve het formulier langs deze lijn dicht te vouwen voor verzending.
ONNODIG
TE FRANKEREN
Uitgeverij Politeia
Ravensteingalerij 28
1000 Brussel
België