Besluit Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders, dd. 27/3

MOD 2.2
Luik A : In alle gevallen in te vullen
Luik B : Bekend te maken tekst in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting
Federale Overheidsdienst
Justitie
V
Veerreenniiggiinnggeenn,, S
Sttiicchhttiinnggeenn eenn O
Orrggaanniissm
meenn
In hoofdletters invullen
en bij de eerste neerlegging
ter griffie voegen
Aantal Bladzijden
Blz(n)
O Tarief Oprichting
O Tarief Wijziging
O Gratis bekendmaking
Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot
bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Luik A
Niet invullen bij oprichting
In te vullen door de griffie
Identificatie
1° Ondernemingsnummer : 4161.147.56
2° Benaming
(voluit) : Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
(verkort) : BBL Vlaanderen
Evt. letterwoord : BBL
3° Rechtsvorm
: Vereniging zonder Winstoogmerk
Andere :
4° Zetel :
Tweekerkenstraat
Nr : 47
Bus :
Postcode : 1000 Gemeente : Brussel
Land : België
Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven
Bij voorkeur het adres
van de hoofdvestiging
in België opgeven
Straat :
Nr :
Bus :
Postcode :
Gemeente :
De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.
Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen
Benaming :
Dienst :
.
Naam :
Taal : Nederlands
Straat :
Enkele tips
Nr :
Bus :
Postcode :
Gemeente :
Ond. Nr. :
.
.
- De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering.
- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch
Staatsblad voorbehouden zones.
- Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.
MOD 2.2
Luik B
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Griffie
Ondernemingsnr : 4161.147.56
Benaming :
(voluit) :
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
(verkort) :
BBL Vlaanderen
Rechtsvorm : vzw
Zetel : Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders
De algemene vergadering van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, in zitting op 27 maart 2014 besloot tot
het ontslaan, benoemen en herbenoemen van volgende leden van de Raad van Bestuur:
ONTSLAG
De algemene vergadering verleent ontslag aan volgende bestuurders met ingang vanaf 28 maart 2014:
1.Van Engeland Tineke
2.Van Gijsel Leen
BENOEMING
De algemene vergadering benoemt volgende bestuurders tot en met maart 2016:
1.Janssens Barbara , wonende te Ploegstraat 9, 9050 Gentbrugge, geboren te Antwerpen op 20 augustus
1977, rijksregisternummer 77.08.20-13664
2.Vancauwenberge Jo , wonende te Langestraat 32, 9570 Lierde , geboren te Geraardsbergen op 11 april
1972, rijksregisternummer 72.04.11-10934
HERBENOEMING
De algemene vergadering herbenoemt de overige bestuurders in hun aanstelling tot en met maart 2016:
1.Baeten Relinde, wonende te Molenstraat 2 bus 1 te 3110 Rotselaar
2.Buntinx Inge, wonende te Eduard Van Steenbergenlaan 33 te 2100 Deurne
3.De Somviele Bert, wonende te Zarlardingeplein 15 te 9500 Geraardsbergen
4.De Wilde Katty, wonende te Kunstenaarstraat 69, 9040 Sint-Amandsberg
5.Dua Vera, wonende te Lange Violettestraat 241, 9000 Gent
6.Feyen August, wonende te Boogstraat 35 te 3530 Houthalen
7.Fizgal Ingrid, wonende te Watertorenstraat 21 te 3650 Dilsen-Stokkem
8.Heller David, wonende te Schoon Uitzichtlaan 80 te 1180 Ukkel
9.Jacobson Chris, wonende te Van Aerdtstraat 50, 2060 Antwerpen
10.Leemans Sabien, wonende te Max Hermanlei 32 te 2930 Brasschaat
11.Scheelen Evelien, wonende te Arkstraat 40, 3670 Meeuwen-Gruitrode
12.Staes Paul, wonende te Grote Singel 11, 2900 Schoten
13.Steenwegen Chris, wonende te Winkselsesteenweg 82 te 3020 Herent
14.Stryckers Paul, wonende te Meerheideweg 55, 2980 Zoersel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
MOD 2.2
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
15.Vannoppen Jan,wonende te Langekant 52 te 3220 Holsbeek
16.Verbeeck Bruno, wonende te Tempelstraat 41 te 3210 Linden
17.Vercammen Dirk, wonende te Oudebaan 17 te 2180 Antwerpen
Het aantal leden van de raad van bestuur is hiermee op 19 gebracht.
FUNCTIES
De algemene vergadering duidt de bestuurders aan in volgende functies:
1.Baeten Relinde, bestuurder
2.Buntinx Inge, bestuurder
3.De Somviele Bert, bestuurder
4.De Wilde Katty, bestuurder
5.Dua Vera, voorzitter
6.Feyen August, bestuurder
7.Fizgal Ingrid, bestuurder
8.Heller David, bestuurder
9.Jacobson Chris, onafhankelijk bestuurder
10.Janssens Barbara , bestuurder
11.Leemans Sabien, ondervoorzitter
12.Scheelen Evelien, bestuurder
13.Staes Paul bestuurder
14.Steenwegen Chris, ondervoorzitter
15.Stryckers Paul, bestuurder
16.Vancauwenberge Jo, bestuurder
17.Vannoppen Jan, bestuurder
18.Verbeeck Bruno, bestuurder
19.Vercammen Dirk, bestuurder
Het aantal bestuurders bedraagt 19
Danny Jacobs
Gevolmachtigde - Lid van het Orgaan van Vertegenwoordiging
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
MOD 2.2
Vermeldingen voor de griffie
Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van
Federale Overheidsdienst
Justitie
Ondernemingsnummer :
Op
Zegel van de rechtbank
Luik C
Visum van de griffier
Bijkomende gegevens in te vullen
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon
1° Datum oprichtingsakte : 16/06/1976
2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) : onbepaald
3° Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)
Nummer (*)
(*) Voor alle
natuurlijke personen
het Rijksregisternummer,
Bis-registernummer voor
niet-verblijfhouders
of ondernemingsnummer
voor rechtspersonen
Naam en voornaam
Hoedanigheid
4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**)
Nummer (*)
Naam en voornaam
Hoedanigheid
(**) Voor de OFP, de
uitvoering van het algemeen
beleid van het organisme
5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :
Ondergetekende, Danny Jacobs handelend als lasthebber verklaart dat deze opgaaf
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te
, op
(Handtekening)