Diagnostiek Training en Advies (DTA)

Diagnostiek Training en Advies
(DTA)
De Viersprong
Programma
Wanneer u deze brochure leest, overweegt u waar-
Voor u aan het DTA programma gaat deelnemen,
schijnlijk een behandeling in de Viersprong en is u, na
wordt u uitgenodigd door de hoofdbehandelaar voor
overleg met het intaketeam, het programma Diag-
een kennismakingsgesprek. Hierin wordt de behan-
nostiek, Training en Advies (DTA) geadviseerd.
delovereenkomst doorgenomen, doelen voor DTA
geformuleerd en individuele afspraken (bijvoorbeeld
Voor wie
omtrent crisis) gemaakt. Uw individuele behandel-
Het programma is bedoeld voor mannen en vrouwen
doel zal een afgeleid doel zijn van de vraag: “Wat heb
waarbij binnen het team Diagnostiek Indicatiestelling
ik nodig om een verandering bij mezelf op gang te
en Advies (D.I.A.) van de Viersprong, ook na uitgebreid
brengen?” De vraag van uw verwijzer of intaker zal
overleg, vragen blijven bestaan over de haalbaarheid
hierin worden meegenomen. Verdere uitwerking
van een psychotherapeutische behandeling of over de
gebeurt in de behandelgroep op de eerste dag van het
diagnostiek.
programma.
Het doel
Het programma Diagnostiek Training en Advies (DTA)
U krijgt binnen de DTA de mogelijkheid te ervaren
duurt zeven weken. De eerste drie weken bestaan uit
wat intensieve (groeps)psychotherapie betekent
een tweedaags deeltijdprogramma. In de vierde week
en u krijgt de gelegenheid om te onderzoeken of
wordt u 4 dagen opgenomen. De laatste drie weken
deze benadering u verder kan helpen. Doel van het
bestaan weer uit een tweedaags deeltijdprogramma.
programma Diagnostiek Training en Advies (DTA) is
Het deeltijdprogramma in week 1,2,3 en week 5,6,7
om u aan het einde van een periode van 7 weken een
vindt plaats op dinsdag en donderdag.
onderbouwd advies te kunnen geven wat betreft uw
mogelijkheden voor behandeling binnen de Vier-
U gaat deel uitmaken van een groep van ongeveer 6
sprong of elders. In het laatste geval wordt er met u
à 7 personen. Uw individuele behandeldoel is gedu-
en uw behandelaar/verwijzer gekeken naar een meer
rende zeven weken het onderwerp waaraan u binnen
passende vorm van behandeling of begeleiding ergens
de aangeboden therapieën gaat werken. U evalueert
anders. De vragen die wij door middel van het pro-
in de groep uw proces binnen DTA voor het eerst in
gramma DTA willen beantwoorden zijn de volgende:
de klinische week (week 4). In week 6 wordt er een
• Kan een veranderingsproces op gang worden ge-
indicatie (behandelvoorstel) aan het D.I.A.-team
bracht?
Volwassenen voorgelegd, waarna de indicatiestelling
• Kunt u zich een aantal vaardigheden eigen maken
volgt. In week 7 staan zowel het advies als afscheid en
die noodzakelijk zijn om te profiteren van een psy-
afronding van het programma centraal. Er wordt met
chotherapeutische behandeling?
u gekeken naar de consequenties van het advies en de
• Moet de diagnose worden bijgesteld?
daarbij horende informatie over uzelf. Tevens wordt
• Welk behandeladvies en welke indicatie is passend
met u gekeken naar een passende overbrugging van
op geleide van voortschrijdend inzicht in uw proble-
de eventuele wachttijd voor behandeling.
matiek?
Naar gelang de vraagstelling/het doel kan er tussentijds of vóór de start verder diagnostisch onderzoek
Diagnostiek Training en Advies (DTA)
2
worden verricht in de vorm van vragenlijsten, intelli-
Psychomotorische therapie (PMT)
gentieonderzoek en/of psychologische testen. Tevens
Bewegen en u via bewegen kunnen uiten en nieuwe
kunnen er, als dat noodzakelijk is, systeemgesprekken
dingen leren kennen is een belangrijk aspect in onze
plaatsvinden. Dit zijn gesprekken met u en met
ontwikkeling. Onze gevoelens en gedachten beïnvloe-
familieleden, gezinsleden en/of bekenden.
den vaak hoe we ons temidden van anderen bewegen.
Of we ruimte in durven te nemen en contact aan kun-
Onderdelen programma
nen gaan op een redelijk ontspannen manier, of dat
Het programma DTA bestaat uit de volgende onderde-
we bijvoorbeeld door onzekerheid onszelf terugtrek-
len: groepspsychotherapie, vaktherapie (waaronder
ken en kleiner maken (verkrampen) of juist heel veel
de psychomotorische en de beeldende therapie val-
ruimte innemen en ons groter voordoen dan we zijn
len) en sociotherapie. Alle vormen worden hieronder
(overschreeuwen). In de psychomotorische therapie
uitgelegd.
staat het werken door middel van je lichaam en bewegen centraal. We werken met diverse spelvormen
Groepspsychotherapie
en lichaamsgerichte oefenvormen. Door stil te staan
Om uw mogelijkheden tot verandering te onderzoe-
bij wat u aan den lijve ervaart, krijgt u zicht op en
ken en uw zoektocht te vergemakkelijken, is gekozen
(opnieuw) contact met uw eigen gevoelens, gedach-
voor groepspsychotherapie. De groepspsychothera-
ten en gedrag in relatie tot anderen. U kunt binnen
pie vindt tweemaal per week plaats: één keer in een
psychomotorische therapie ook experimenteren met
blok van anderhalf uur, één keer een blok van een uur.
andere manieren van omgaan met uzelf en anderen.
Tijdens de klinische week is er iedere dag een blok
Belangrijk in deze therapie is ook het leren delen
psychotherapie.
van uw gevoelens die het samenwerken in de groep
oproept.Het is absoluut niet belangrijk dat u sportief
Tijdens deze therapievorm wordt er zowel kennis
bent. Het gaat namelijk niet om het leveren van (spor-
aangereikt door de psychotherapeut als ervaringen
tieve) prestaties. In de weken 1,2,3 en 5,6,7 wordt er in
uitgewisseld wat betreft probleemgebieden die door u
een kleine PMT-ruimte gewerkt. Het is daarbij nodig
(en uw groepsgenoten) belangrijk worden gevonden.
dat u gemakkelijke kleding en ook sokken draagt. In
Het gaat dan over de wijze van omgaan met de klach-
week 4, de klinische week, werken we in de kleine
ten en het bespreken en oefenen van andere, meer
PMT-ruimte en tevens een keer in een grote zaal. Bij
constructieve gedragingen. Er wordt gewerkt met
het werken in de grote zaal dient u sportkleding en
verschillende psychotherapeutische invalshoeken,
sportschoenen te dragen.
waarbij gezocht wordt naar de voor u meest helpende benadering. Er wordt dus zowel inzichtgevend
Beeldende therapie
gewerkt (nadenken bij patronen, stilstaan bij uw (on-
Het beeldend werken met verschillende materialen is
derliggend) gevoel), u krijgt mogelijk uitleg over hoe
een andere manier om te uiten wat u bezighoudt. Het
bepaalde psychische processen werken, hoe klachten
blijft vaak moeilijk om emoties en/of herinneringen
verband houden met bepaalde manieren van con-
onder woorden te brengen. Dan biedt het beeldend
tact maken. De groep is een belangrijk middel in dit
werken een plek om, via de werkstukken, woorden
proces, waarbij u zowel veel steun en herkenning kan
te vinden en problemen te ordenen, om overzicht en
vinden in de groep, als dat u kan ontdekken hoe uw
inzicht te krijgen in wie u bent. Ook kan het beeldend
manier van omgaan met andere groepsleden lijkt op
werken ervaren worden als tijd voor uzelf. Er wordt
interacties met anderen in uw leven. Indien nodig zal
individueel gewerkt in de groep. U hoeft niet te kun-
met u gezocht worden naar betere manieren om met
nen tekenen voor beeldende therapie. Jonge kinde-
heftige gevoelens om te gaan, deze te begrijpen en te
ren tekenen doorgaans nog voordat ze praten. Zo
verdragen. Het is niet de bedoeling u in de DTA fase
verwerken ze wat ze zien en meemaken en leggen een
een op ingrijpende verandering gerichte therapie aan
verbinding met de “binnen – en buitenwereld”. Vaak
te bieden. Binnen het programma zal er voortdurend
houden ze hiermee op als er eisen gesteld worden en
gekeken worden of u mogelijkheden bezit om een
cijfers gegeven. De gemiddelde volwassene legt zich-
therapeutisch proces aan te gaan of wat u nodig heeft
zelf vaak strenge normen op als het gaat om beeldend
/ te doen staat om deze mogelijkheden te vergroten.
werk. In de beeldende therapie wordt niet geoordeeld.
Diagnostiek Training en Advies (DTA)
Het werken met materialen brengt meestal gevoels-
3
en GGZWNB. De klachtenregeling is te vinden op de
reacties teweeg. Deze kunnen prettige, maar ook nare
website van de Viersprong en in de informatiemap-
herinneringen en emoties oproepen. Er is ruimte om
pen voor patiënten bij de receptie en op de afdeling.
daar over te praten. want u staat er niet alleen voor.
Het indienen van een klacht heeft geen gevolgen
Ook kan er, met materialen, gezocht worden naar een
heeft voor de behandelrelatie of kwaliteit van uw be-
nieuw antwoord op oude pijn en/of overtuigingen.
handeling. Er is een patiëntenvertrouwenspersoon
die u kan helpen als u een klacht hebt.
Sociotherapie
• In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
Binnen de sociotherapie staat het functioneren in het
(WMCZ) is geregeld dat de patiëntenraad van de
hier en nu centraal. Tijdens de deeltijdweken krijgt
Viersprong adviesrecht heeft over het (behandel)
u de gelegenheid aandacht te geven aan recente er-
beleid van de instelling. Vanuit verschillende be-
varingen in uw thuissituatie. Dit is van belang om de
handelprogramma’s zit er een vertegenwoordiger in
overgang van uw persoonlijke leefomgeving naar de
de patiëntenraad.
therapeutische omgeving te markeren en te bevorderen. De dagafsluiting staat ook in het teken van
Een notitie over deze rechten is te vinden in de infor-
een overgangssituatie: de therapeutische omgeving
matiemap voor patiënten op de behandelafdeling en
wordt verlaten en u keert terug naar uw thuissituatie.
bij de receptie. Uw rechten en plichten vindt u ook in
Tijdens de klinische week zult u naast het therapiepro-
onze leveringsvoorwaarden, te vinden op de website
gramma vier dagen samenwonen in een huis op het
van de Viersprong. Indien u in behandeling komt,
terrein van de Viersprong. Binnen de sociotherapie zal
worden deze tevens beschreven in de behandelings-
het dagelijkse leven, het samenwonen en het samen-
overeenkomst. De patiëntvertrouwenspersoon (PVP)
werken centraal staan. De sociotherapeut bewaakt de
kan u adviseren en bijstaan als u vragen heeft over
therapeutische kaders.
uw rechten. Het telefoonnummer van de PVP voor
de Viersprong kunt u vinden op de afdeling en bij de
Psychiaterconsult
receptie van de Viersprong. Meer informatie vindt u op
Tijdens het traject DTA heeft u ook een psychiatercon-
de website www.pvp-online.nl.
sult met een aan de Viersprong verbonden psychiater.
Samen met de psychiater brengt u eventuele psychia-
Behandeleffect en nazorg
trische problemen in beeld en kijkt u naar gebruik van
De Viersprong streeft voortdurend naar verbetering
medicatie.
van de kwaliteit en het effect van de behandelingen.
Alle vormen van behandeling worden wetenschappe-
Rechten en plichten
lijk onderzocht en op basis van bevindingen zonodig
Uw rechten als patiënt zijn in wetgeving vastgelegd.
bijgesteld, zodat we volgende groepen patiënten nog
Zonder er hier uitgebreid op in te gaan, noemen we de
beter van dienst kunnen zijn. We hechten daarom ook
belangrijkste rechten:
veel waarde aan de ervaringen van patiënten die in de
• In de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Over-
Viersprong in behandeling zijn of zijn geweest. Bij het
eenkomst) is onder meer geregeld, dat u recht heeft
begin van de behandeling en op enkele momenten
op informatie, zodat u een goede keuze voor een be-
na afloop van de behandeling, wordt u gevraagd een
handeling kunt maken en met uw behandelaar een
aantal vragenlijsten in te vullen om dit onderzoek
behandelovereenkomst kunt sluiten. U heeft recht
mogelijk te maken. We streven naar optimale zorg in
op inzage in uw dossier, u heeft de plicht uw behan-
termen van kwaliteit en kwantiteit. Door interne of
delaar van goede informatie over uw probleem te
externe factoren kan het echter voorkomen dat het
voorzien, en mee verantwoordelijkheid te nemen
behandelprogramma of het aantal opnamedagen
voor de uitvoering van het behandelplan.
tijdelijk moet worden aangepast.
• In de Wet klachtrecht is geregeld dat u een klacht
over uw behandeling kunt indienen bij een onaf-
Second opinion
hankelijke klachtencommissie. Uiteraard nadat u
Patiënten die twijfels hebben over het onderzoek en/
eerst met de betrokken behandelaar geprobeerd
of het behandeladvies kunnen, indien zij dat op prijs
heeft uw klacht op te lossen. Er is een gezamenlijke
stellen, een second opinion aanvragen. De Viersprong
klachtencommissie voor cliënten van de Viersprong
heeft met een aantal andere GGZ-instellingen de
Diagnostiek Training en Advies (DTA)
4
mogelijkheid gecreëerd om een second opinion aan
te vragen. De procedure en de namen van de colle-
postbus 7
4660 aa, halsteren
t 088 - 7656 200
f 088 - 7656 220
[email protected]
www.deviersprong.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
de beeklaan 2
4661 ep, halsteren
DTA_2014-03
gainstellingen zijn binnen de Viersprong bekend.