Dvi, dva – of toch dvu? - Evangelische Gemeente Zutphen

Inhoud
Hogerhand
pagina 3
Grenzeloos
pagina 4
Kids
pagina 5
EGZ Kinderkamp
pagina 6
Financiën EGZ
pagina 7
De Danielgroep
pagina 8
Profiel
pagina 9
Christmas Rocknight
pagina 10 + 11
De tong
pagina 12
Kerstfeest 2013
pagina 13
Week van Gebed
pagina 13
Voorwoord
U leest op dit moment de eerste Eigenwijz van
2014. Een speciale uitgave, kunnen we wel zeggen. In de decembermaand van 2013 ontvingen
we het nieuws dat Gildedruk, de drukker waar
de Eigenwijz al jaren werd gedrukt, ging sluiten.
We moesten dus gauw op zoek naar een nieuwe
drukker, en dat is gelukt! Het is allemaal wat anders
verlopen dan gepland, maar hier is dan toch de
uitgave van januari.
Op de voorkant ziet u een tekening van Andu
Vollema, die onze gemeente op veelzeggende wijze
op papier heeft gezet, ik zie een hoop bekende
gezichten, u ook?
Compassie Podium Live pagina 14
Deze maand:
Een aankondiging van het EGZ Kinderkamp (p. 6),
een oproep met betrekking tot de financiën van de
EGZ (p. 7), het profiel van Richard en Judith Brouwer
(p. 9) en nog véél meer!
Concertverslag
pagina 14
De redactie wenst u veel leesplezier!
Van de Boekenwurm
pagina 15 + 16
Spreuken
pagina 17
Gerlien Kaemingk
Jeroen de Boer
Agenda
pagina 18
Uit Marrie’s Rugzakje
pagina 19
Colofon
pagina 19
januari 2014
Wilt ù iets in de Eigenwijz
plaatsen? Stuur de
kopij op vóór 25 januari!
Kopij sturen naar: [email protected]
of afgeven bij een van de redactieleden.
Hogerhand
2014 - een nieuw jaar met dezelfde Heer ...
Wat verwacht je nu feitelijk van een nieuw jaar
en/of hoe kijk je terug op het oude jaar? Vragen
die heel verschillend kunnen worden beantwoord. Sommigen kijken niet graag terug en
anderen niet graag vooruit. Er zijn mensen die
beide juist wél, of juist niet doen. Kortom, wat
kan er veel verschil zijn in beleving en uiting, alleen al met betrekking tot de wisseling van een
jaar!
Overigens, ons maakt het niet uit hoe je er tegen aan kijkt, maar wat we wel zeer belangrijk
vinden is dat je weet: hoe de Here God tegen
jou aankijkt.
In onze huwelijkscounseling-praktijk, vanuit
stichting (V)écht ervoor!, werken we vaak met
de zogenaamde 34 teksten over je waarde,
relatie en positie in Christus. Het is voor velen
een “eye- (of beter gezegd een heart-)opener”
om die teksten te lezen, te memoriseren en...
blijvend te praktiseren. Dat laatste ontbreekt
helaas vaak. Men weet het wel, men voelt het
soms, maar eerlijk is eerlijk, men leeft er vaak
niet naar.
Er is blijkbaar dan niet die werkelijke overtuiging, vanuit geloof, dat de Here God jou onder
andere:
- als Zijn kind beschouwt, (Johannes 1:12);
- je rechtvaardig verklaart (Rom. 5:1);
- Zijn eigendom noemt - Hij heeft je gekocht tegen
de hoogste prijs! (1 Cor. 6:20);
- als een burger van de hemel beschrijft (Fil. 3:20);
- jou samen met Jezus levend heeft gemaakt en
met Hem een plaats in de hemel heeft gegeven
(Efez. 2:6);
- nooit meer gescheiden laat zijn van Zijn liefde
(Rom. 8:38);
- in vrijmoedigheid en met vertrouwen tot Zich
laat naderen (Efeze 3:12).
houdt je tegen om Hem helemaal toe te laten;
je over te geven; Hem de Regisseur te laten
zijn van alle “vertrekken van je huis/lichaam/
leven? Is dat ver gezocht, te zweverig, te veel
gevraagd, of is dat wat God écht verlangt en
ons ook in staat stelt om dat dagelijks te praktiseren? (Fil. 4:13).
Wij geloven oprecht een gemeente te dienen
die, naast de zorg voor de buitenwereld, met de
mooiste vorm van evangelisatie: namelijk: diaconaat, pastoraat en gebed, zich vooral intern
bezig moet houden met uitleg en verdieping
(en aldus volwassen worden) over “wie je bent
in Christus”, met de nadruk op BENT en dus niet
primair wat je moet DOEN in Christus. Te veel
en te vaak verzanden wij in activisme en vergeten we de Leidsman te raadplegen om ons
überhaupt door Hem te laten leiden... Te vaak
komt een bepaalde vorm van “lijden” voort uit
je niet door Hem (willen) laten leiden. Gewoonte, hoogmoed, zonde(n), gemakzucht en meer
zijn hier vaak de oorzaak van.
Het is mede daarom ons gebed dat je óók het
nieuwe jaar gebruikt om, waar nog nodig, je
over te geven aan Hem, Die nóóit loslaat; Die er
altijd (voor je) is, maar in Zijn Almacht één ding
niet kan, iets wat jij wél kunt... Namelijk Hem
aanbidden... in Geest en Waarheid!
Als je de totale lijst van de 34 bemoedigingsteksten wil hebben, laat het ons weten per mail,
we sturen die je graag toe!
[email protected]
Een zegenrijk 2014, tot eer van God,
one in ONE, Lucy & René
Wauw, wat een bijzondere feiten, het is haast
ongelooflijk...
Maar wat doe jij hier mee? Is het realiteit voor
je, of worstel je ermee; geloof je het wel, maar
ook weer niet écht? Met andere woorden: wat
3
Grenzeloos
Dvi, dva – of toch dvu?
Bijbelvertalers die zich jarenlang begraven in een
onbekend land om Gods Woord toegankelijk te
maken voor een onbekende stam met een onbekende taal – ze bestaan nog steeds. Een van hen,
laten we hem Louis noemen, is ondergedoken in
een achtergebleven gebied in Kameroen.
Kameroen, zo’n land waar je op het achtuurjournaal vergeefs naar zoekt, of het moet en passant
zijn als vreedzaam buurman van de in een felle
strijd verwikkelde Centraal Afrikaanse Republiek.
Er zijn zeker 230 stammen met elk hun eigen taal,
maar het kunnen er ook best nog eens een slordige
vijftig meer zijn. Niemand die het precies weet, en
dat in de 21-ste eeuw. Wat men wel weet, is dat er
katholieken en protestanten, maar ook moslims en
animisten wonen.
Louis komt bij het Hdi-volk terecht en kan natuurlijk pas gaan vertalen, wanneer hij alle grammaticale en idiomatische eigenaardigheden van de
Hdi-taal tot in de puntjes beheerst. Zo leert hij op
een dag dat elk werkwoord in de Hdi-taal altijd op
een i, een a of een u eindigt en dat elke klinker het
werkwoord een unieke betekenis geeft. Het rare is
dat twee van de drie klinkers regelmatig gebruikt
worden, maar de derde in de praktijk nooit voorkomt. Louis pijnigt zijn hersenen af over de vraag
waarom dit toch zo is, en droomt er zelfs van. In zijn
droom wordt hij zachtjes aangespoord om deze
vreemde kwestie tot op de bodem uit te zoeken.
Meteen de volgende dag vat Louis de koe bij de
horens en roept de mannen van de vertaalcommissie bij elkaar.
“Zou je van je vrouw kunnen ‘dvi’?” “Jazeker”, luidt
het antwoord. Dat zou betekenen dat iemand van
zijn vrouw gehouden heeft, maar dat zijn liefde nu
bekoeld is.
“Zou je van je vrouw kunnen ‘dva’?”“Jazeker”, verzekeren de mannen. Deze soort liefde is afhankelijk
van het gedrag van de vrouw. Haar man zal van
haar houden, zolang zij trouw blijft en goed voor
hem zorgt.
“Zou je van je vrouw kunnen ‘dvu’?” Hilariteit alom.
“Natuurlijk niet! Als je dat zou zeggen, zou je van
4
je vrouw moeten blijven houden, ongeacht haar
gedrag, zelfs als ze je nooit water zou brengen en
nooit eten voor je zou koken. Zelfs als ze er met een
andere man vandoor zou gaan, zou je gedwongen
zijn om gewoon van haar te blijven houden. Nee,
we zouden het woord ‘dvu’ nooit gebruiken. Het
komt gewoon niet voor, het bestaat niet.”
Dan vraagt Louis: “Zou God van mensen kunnen
‘dvu’?”
Minutenlang is het zo stil dat je een speld kan horen vallen. Dan rollen er een paar tranen over de
verweerde gezichten van de mannen. Ten slotte
antwoorden ze: “Weet je wat dit zou betekenen?
Dit zou betekenen dat God van ons zou blijven
houden, eeuw na eeuw, terwijl we al die tijd zijn
grote liefde blijven verwerpen. Hij moet wel van
ons houden, zelfs al hebben we meer gezondigd
dan wie dan ook.”
Eén simpele klinker, en de betekenis is veranderd
van “Ik houd van je afhankelijk van wat je doet en
wie je bent” in “Ik houd van je, omdat Ik ben Die Ik
ben. Ik houd van je om MIJ en NIET om jou.”
Inderdaad, zo ‘dvu’ God van het Hdi-volk, van jou en
van mij.
Namens de Zendingscommissie,
Jack, Binie, Richard ,Greet en Mirjam
Kids
Jezus is zoek! Lucas 2:41-52
Jezus was twaalf jaar toen Jozef en Maria Hem
meenamen naar Jeruzalem, om daar het Pascha
te vieren. Het Pascha is de herdenking van de
uittocht uit Egypte.
Vanwege het feest was het extra druk in de
stad. Op de laatste dag van het feest gingen
Maria en Jozef met een hele groep terug naar
Nazareth. Ze dachten allebei dat Jezus wel bij
de andere kinderen zou zijn, die meetrokken
met de groep.
Ze hadden al een hele dag gereisd, toen Maria aan een stel kinderen vroeg: “Hebben jullie Jezus gezien?” De kinderen schudden hun
hoofd. Maria en Jozef keken elkaar aan. Jezus
was achtergebleven in Jeruzalem! Hoe zouden
ze hem ooit terugvinden. Ze maakten meteen
rechtsomkeert en haastten zich terug naar de
stad. Overal zochten ze naar hem. Maar hoeveel kinderen ze ook tegenkwamen, Jezus was
er niet bij.
Drie dagen en drie nachten zochten ze de hele
stad af. Maria en Jozef waren wanhopig. Ze waren hun kostbare schat kwijtgeraakt: de Zoon
van God.
Ten slotte gingen ze naar de tempel waar de joden op sabbat en andere heilige dagen bijeenkwamen om te bidden. Binnen zag Jozef een
groep schriftgeleerden, die aandachtig naar
iemand zaten te luisteren. Daar, midden tussen
hen in, zat Jezus. Hij was aan het vertellen en
iedereen hing aan Zijn lippen.
Maria en Jozef baanden zich een weg door de
mensen. Toen ze bij Jezus kwamen zei Maria
verwijtend: “Kind, waarom heb je niet geprobeerd ons te vinden? We hebben overal gezocht. Je hebt ons zo vreselijk in ongerustheid
laten zitten!”.
Jezus zei: “u had toch kunnen bedenken waar u
me zou kunnen vinden? De enige plaats waar
ik zou kunnen zijn is toch het huis van Mijn Vader?”
Omdat Jezus de zoon van God was, noemde hij
de tempel het huis van Zijn Vader. Toen ze met
z’n drieën naar de uitgang liepen, hoorden ze
de mensen mompelen: “Hoe kan zo’n jongen
zulke wijze woorden spreken!” Jezus ging met
zijn ouders terug naar Nazareth. Hij was een
voorbeeldig kind en hij deed precies wat hem
gezegd werd. Het waren gelukkige jaren.
Zoek-zoek-zoek
Verstop om de beurt iets lekkers en laat dat de
ander opzoeken. Je bent vast blij wanneer je
het lekkers gevonden hebt.
Bidden
Lieve Vader in de hemel, als iemand weg is of
als we iets kwijtraken, worden we bang en verdrietig. We zijn weer blij als iemand of iets weer
terug gevonden wordt.
Wilt U ook helpen om goed te zoeken en dat
aan ons duidelijk te maken? Dank U dat we dat
mogen vragen.
Zoeken en vinden
Zet allemaal pannen, schalen en kopjes ondersteboven neer. Terwijl degene die mag zoeken
niet kijkt verstopt een ander een klein balletje
onder één van de voorwerpen. De ‘vinder’ mag
drie keer raden. Wordt het gevonden?
Gerlien Kaemingk
5
EGZ Kinderkamp
Het lijkt misschien nog heel ver weg maar de
voorbereidingen voor het EGZ kinderkamp zijn
alweer in volle gang! We hopen over een paar
maanden weer met een aantal kinderen uit de
EGZ op kamp te gaan! Natuurlijk zijn vriendjes,
vriendinnetjes, neefjes of nichtjes van harte
welkom, geef ze wel snel op want vol=vol!
Afgelopen zomer was iedereen zo enthousiast
dat we besloten hebben weer een week op
kamp te gaan! Van maandagmiddag 21 juli tot
zaterdagochtend 26 juli gaan we naar de Heytinkhorst in Hengelo (GLD)
De Heytinkhorst is een mooie kampeerboerderij met gezellige slaapkamers, een groot
grasveld met klimtoren en veel ruimte om te
spelen. We willen die week actief zijn, sportief
en creatief, gezellig samen eten, laat naar bed
en keten en plezier hebben. Daarnaast nemen
we de tijd om samen te zingen, te bidden en
6
Bijbel te lezen maar...wel op een leuke en leerzame manier!
Kortom, een week die je niet wilt missen dus
geef je snel op!
Indien de opgave voor 28 februari binnen is
kost het kamp 100 euro, opgave na 1 maart kost
105 euro.
Opgave bij:
Margriet Stamhuis,
Berkenlaan 137, 7204 EE Zutphen.
[email protected], 0610644193
De kosten graag overmaken naar de EGZ
bankrekening 1447.58.458
ovv. Kinderkamp EGZ en de naam van uw
kind(eren)
Financiën EGZ
Het navolgende stuk gaat over de financiën van
de gemeente en jullie mogelijke bijdrage daaraan. Het is in november naar de leden gestuurd
maar omdat niet alleen leden bij de gemeente
betrokken zijn publiceren we het ook in de Eigenwijz.
De inkomsten van de gemeente zijn in het laatste boekjaar (dat tot 1 augustus loopt) terug
gelopen. Dit resulteerde in een tekort van circa
5.000 euro. Wij willen u / jou door middel van
dit stuk oproepen om uw financiële betrokkenheid bij de gemeente (opnieuw) te overwegen.
Voor geven aan Gods koninkrijk zijn een aantal
belangrijke principes die we eerst benoemen.
Geven is vrijwillig, doe het vanuit je hart
“Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten
heeft, zonder tegenzin of dwang, want God
heeft lief wie blijmoedig geeft”(2 Cor. 9 : 7).
Geef naar vermogen
“Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar
van wat u heeft. Het is niet de bedoeling dat u
door anderen te helpen zelf in moeilijkheden
raakt. Er moet evenwicht zijn” (2. Cor. 8:12, 13)
Geven draagt vrucht
“Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet
alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem
op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken” (2 Cor. 9 : 12)
Ook voor jezelf: ”zodat uw vrijgevigheid een
rijke oogst opbrengt” (2 Cor. 9 : 11)
Geven kan spontaan maar ook georganiseerd zijn
“Dan kunnen ze de gift, die u hebt toegezegd,
nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze
niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt” (2 Cor. 9 : 5).
Waar geeft u aan?
Er zijn veel goede doelen maar de plaatselijke
gemeente mag de eerste prioriteit zijn. Daar
zijn wij als gemeenteleden met zijn allen verantwoordelijk voor. Buiten de giften van gemeenteleden zijn er nauwelijks inkomsten. En
geld is nu eenmaal nodig voor vrijwel alle activiteiten.
Als gemeente hebben wij allerlei verplichtingen. De huur moet maandelijks worden betaald, evenals het salaris van onze gemeentewerker. Uiteraard is het zo dat er meer mogelijk
is naarmate er meer inkomsten zijn. Een eigen
gebouw? Meer betaalde medewerkers aanstellen? In deze tijd waarin van gezinnen vaak beide partners werken en er niet veel tijd overblijft
voor taken in de gemeente, is dit echt geen
overbodige luxe.
Met het voorgaande als uitgangspunten vragen wij u om biddend te overwegen hoeveel
geld u aan de gemeente wilt geven. Om te weten welke verplichtingen wij aan kunnen gaan,
stellen wij een vaste maandelijkse bijdrage erg
op prijs. Als u daartoe wilt overgaan, neem dan
contact op met onze penningmeester Gert
Douma. Voor alle duidelijkheid: wij gaan vertrouwelijk met financiële gegevens om en alleen Gert is op de hoogte van de bedragen die
iedereen geeft.
Als u al een maandelijkse bijdrage geeft en
daarin niets wilt veranderen, hoeft u niet te reageren.
Wij wensen u Gods rijke (!) zegen toe,
Hartelijke groet,
Cor van de Water, Gerrie Scheperboer en Jaap
Steketee (bestuur)
Bouwe Spreij, Geert Warris, Rob de Boer en
Rene Grifhorst (oudsten)
7
Compassie: de Danielgroep
De avonden zullen worden gegeven door Hans
Haarsma en Hans Holtgrefe.
Oproep voor deelname aan de Danielgroep
Een Bijbelgespreksgroep voor zoekers en gelovigen die meer willen weten over Wie God is
De Danielgroep is een Bijbelgespreksgroepen
die Stichting Compassie aanbiedt voor mensen die nieuwsgierig zijn naar wat de Bijbel te
vertellen heeft. met vragen over en rondom de
Bijbel. De Bijbel is erg actueel en wij maken dit
duidelijk aan de hand van het Bijbelboek Daniël.
Daniël leefde zo’n 2600 jaar geleden in het huidige Irak waar hij als jonge man vanuit Israël
was weggevoerd. Hij leefde in dat land vanaf
z’n jeugd totdat hij stierf in Babel; een land
waar niet de God van Abraham, Izaäk en Jakob
gediend werd. Hij had te maken met veel vragen en moeiten die wij in het liberale en seculiere Nederland ook kennen. Hieruit blijkt dat
het boek Daniel ons kan helpen om onze tijd
te verstaan.
De Daniëlgroepen worden in eerste instantie
op 7 avonden gehouden en worden vormgegeven rondom de eerste 6 hoofdstukken van
het Bijbelboek Daniël. Daarnaast geven we veel
aandacht aan het evangelie zoals dat in de hele
Bijbel gegeven is. We leggen daar met name
een relatie met de zogenaamde Bergrede van
de Heer Jezus Christus (Mattheus 5,6 en 7).
De Daniëlgroepen richten zich enerzijds op de
bestudering van de Bijbel, maar anderzijds is
er veel ruimte voor vragen van de deelnemers.
We gaan in op de grote lijnen in de Bijbel; het
evangelie van Jezus Christus en wat dit betekent voor ons dagelijks leven. Centraal in de
avonden staat dat we wijzen op het verlossende werk van Jezus Christus door Wie wij God de
Vader mogen kennen.
8
Wil je zelf deelnemen of ken je iemand die mee
zou willen doen? Kom dan of nodig degene uit
die je kent om te komen naar de informatieavond!
Informatie- en introductie-avonden:
Op 21 januari 2014 is er een informatieavond
met algemene informatie over de Danielgroep.
Op 28 januari 2014 is er een introductie-avond
waar ingegaan wordt op wat je kunt verwachten van de avonden.
Ook dient deze avond om elkaar als groep te leren kennen. Beide avonden worden gehouden
van 19.45-21.30 uur.
Kosten voor deelname aan de avonden van de
Danielgroep bedragen € 30,– (€ 50,– per echtpaar).
De Daniëlgroep worden gehouden in ‘COMPASSIE -ruimte voor ontmoeting’ aan de Nieuwstad
63 Zutphen.
De avonden van de Danielgroep zullen van
start gaan op 25 februari 2014.
De volgende data zijn gepland: 25 februari - 4
maart - 18 maart - 25 maart - 8 april - 15 april
- 22 april
Opgave voor de introductie-avonden kan via
[email protected]
Nadere informatie bij:
Hans Haarsma 06-44 76 44 22
en Hans Holtgrefe 06-49 86 05 5
We hebben ook flyers over de Danielgroep:
vraag deze gerust aan!
Profiel
Hoe heet je? Judith en Richard Brouwer
Wanneer ben je geboren? 13 maart 1975 en 19
februari 1971
Waar woon je? Zutphen
Heb je huisgenoten of huisdieren? Ons gezin
bestaat naast ons uit drie dochters: Naomi, Lotte en
Thamar en onze zoon Micha
Op welke kring of jeugdgroep zit je? De meeste
mensen uit onze kring komen uit Zutphen-Noord,
dus laten we de kring maar Zutphen-Noord
noemen.
Heb je een beroep? Judith: Verpleegkundige,
maar zorg op dit moment voor het reilen en zeilen
van het gezin en doe daarnaast divers vrijwilligerswerk. Richard: ICT Ontwikkelaar bij het onderwijs
instituut van het Radboud UMC.
Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?
Judith: Die is elke dag weer anders, nooit hetzelfde.
Richard: Onderweg naar Nijmegen en weer terug
naar huis lees ik graag een goed spannend boek.
Op kantoor aangekomen lees ik mijn mail en ga ik
eerst de problemen oplossen, daarna ga ik aan de
slag om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen
voor het administratieve systeem waar de student
administratie van het UMC in wordt bijgehouden.
De digitalisering van het hele proces is en blijft een
hele leuke uitdaging.
Hobby’s: Judith: Taarten maken met marsepein, lezen, kinderen van het evangelie vertellen, hardlopen
Richard: Koken, met chocolade experimenteren,
groente verbouwen, lezen, muziek, strips verzamelen (Kuifje, Asterix, Lucky Luke, Suske en Wiske)
Wat is je beste karaktereigenschap?
Judith vindt dat Richard altijd optimistisch is
Richard vindt dat Judith erg zorgzaam is
Wat is je slechtste karaktereigenschap?
Judith is erg perfectionistisch en Richard erg eigenwijs.
Wat vind jij het meest vervelende TV programma? Als we kijken, dan alleen naar programma’s die
we leuk vinden.
Hoe heb je de EGZ leren kennen? Via Judith haar
broertje Mark en schoonzus Marije
Waar kun je jou ’s nachts voor wakker maken?
Je kan ons het beste laten slapen, dan zijn we ’s ochtends op zijn best.
Heb je wel eens een blunder gemaakt? Toen we
afgelopen zomer op vakantie gingen naar het zonnige Hongarije met zwembad op het park, vergat
Judith haar bikini. Gelukkig was mijn tweelingzus
Madelon ook mee met twee bikini’s.
Waar ben je echt verslaafd aan? Een avond op de
bank kan een reep chocolade niet overleven.
Op wie ben jij jaloers en waarom? We zijn niet
snel jaloers. God is zo groot in zijn zegen, Hij heeft
ons nog nooit in de steek gelaten.
Wat is het laatste boek dat je hebt, afgezien
van de Bijbel? Richard leest op dit moment Zacharia keer terug van Lynn Austin, Judith: Vurige eed van
Hannah Alexander.
Op welk Bijbelfiguur lijk je het meest volgens
jezelf? Richard: ik laat mij graag inspireren door
David. Ik durf niet te zeggen dat ik op hem lijk, maar
vertrouwen in God is groot, net als die van David. Judith ziet Dorkas als een voorbeeld figuur. Zij gaf veel
om andere mensen.
Waarin heb jij God wel eens ervaren? We voelen
Gods nabijheid veel in ons leven. Heel speciaal bij de
geboorte van Lotte, toen heeft hij ons echt gedragen
en gezorgd dat we de boodschap dat zij het Down
Syndroom heeft hebben accepteren.
Wat is de belangrijkste gebeurtenis in je leven
geweest? De geboorte van onze vier kinderen. En
onze beider doop.
Waar ben je onlangs van geschrokken? De
ramp op de Filippijnen.
Heb je een bijnaam? Vroeger werd Judith juutje
parapluutje genoemd.
9
Christmas Rocknight 2013
Al weer een paar maanden geleden stelde Mirjam voor om samen naar het Christmas Rocknight festival te gaan, in het inmiddels voor
ons zo vertrouwde Ennepetal in Duitsland. Dit
festival zou worden gehouden op vrijdag 6 december en zaterdag 7 december. Nu moest ik
even wennen aan het idee om een weekend
lang naar ruige tot hele ruige bands te luisteren, maar uiteindelijk stemde ik in met het plan.
Er stonden leuke bands op het programma.
Na een zeer geslaagde (en gezellige) treinreis
kwamen we aan in het plaatsje Ennepetal. We
checkten in bij ons hotel, gingen ergens eten
en vervolgens gingen we naar Haus Ennepetal,
waar het festival werd gehouden. We konden
de herrie buiten al horen…
Het festival wordt al vanaf 1980 georganiseerd
en trekt zowel internationale artiesten als internationaal publiek, waaronder veel Nederlanders, maar ook Scandinaviërs en uiteraard
ook Duitsers. Het publiek bestaat uit ongeveer
2.000 personen. Verder zijn er merchandise
stands. De optredens zijn verdeeld over een
grote en een kleine zaal.
We hebben diverse optredens bezocht. Sommige optredens vonden we leuk, andere optredens waren wat minder onze cup of tea. Maar
deze veelzijdigheid hoort bij een festival. Hieronder vertel ik wat over de optredens die we
hebben bekeken.
Fallstar:
Fallstar komt uit de V.S. en ze maken behoorlijk
heftige muziek. In menig nummer wordt er ook
gegrunt door de zanger, die een mooi t-shirt
van de beroemde band The Misfits aan had.
Jammer genoeg zat er niet veel variatie in de
muziek. We hoorden veel van dezelfde dreun.
Het jonge publiek had echter de tijd van hun
leven en feestte er lustig op los.
10
Remedy Drive:
Remedy Drive is ook een Amerikaanse band,
maar dan met een zeer Britse uitstraling. Ze maken zeventiger jaren rock in Britse stijl met een
heel modern jasje. Ze maken veel gebruik van
drumsamples. Deze band zit speltechnisch ongelooflijk goed in elkaar, wat mede te danken
is aan hun zeer goede drummer. De nummers
worden met ongelooflijk veel energie gebracht
door de charismatische zanger. Duidelijk is wel
wie er bij hun centraal staat, dat is Jezus Christus, die de lege plek in je hart wil vullen.
Flatfoot 56:
Deze band is echt een belevenis. Was er voorheen al een goede sfeer op het festival, nu ging
het pas echt los. En niet na een paar nummers,
nee, al direct bij het eerste lied. Hoe dat kan?
We hebben hier te maken met een celtic punk
band. De heren van deze band zien er uit als
bouwvakkers en bosarbeiders. Hele gewone
mensen dus. De muziek zit nou niet direct heel
strak in elkaar. Het gaat wel heel snel. En ze
hebben ook allerlei maffe danspasjes bedacht,
die het publiek spontaan uitvoert. Het concert
werd afgesloten met een punk uitvoering van
‘Amazing Grace’. Ook zij weten waar ze staan.
Ontroerend.
Bloodgood:
Deze band wilden Mirjam en ik heel graag weer
eens zien. De formatie Bloodgood is midden
jaren ’80 opgericht door de bassist, Michael
Bloodgood. Na jaren uit elkaar te zijn geweest,
zijn ze weer op nieuw gaan optreden. Hun leeftijd heeft hun energie niet aangetast. Als er iets
centraal staat in hun show is het Jezus en Hij
gestorven aan het kruis voor jou. En vooral ook,
volg Hem, ook al is het niet makkelijk. Een fantastisch optreden met veel energie en passie,
met de gebruikelijke heavy metal gitaar solo’s.
En wat heeft die zanger, Les Carlsen, een ongelooflijk goede stem.
Christmas Rocknight 2013
Kerkdienst in de Evangelische Kirche:
Het trof me te zien hoeveel deelnemers aan
het festival ook bij de dienst aanwezig waren.
We zongen liederen in het Engels die ook in de
Opwekkingsbundel staan. Waar je ook vandaan
komt, samen zingen voor de Heer verbreekt de
grenzen. Waar je ook vandaan komt, wat je in je
dagelijks leven ook doet, in de eerste plaats ben
je een gemeente. Dat te beseffen ontroerde me.
De voorganger was Michael Bloodgood. In zijn
woonplaats is hij ook voorganger van een gemeente. De preek van Michael Bloodgood ging
over Hebreeën 12 : 1–3. De kern van zijn betoog
is; “Houd je vast aan je geloof, wat je ook doormaakt. We hebben een wolk van getuigen als
voorbeeld”.
Good Weather Forecast:
Het was leuk om zowaar een Duitse band te
zien optreden. Op een of andere manier hoor je
dat dan toch terug in de muziek. Ik vind Duitse
rockmuziek iets relaxed hebben. Ze zetten een
leuk optreden neer, het publiek wist dat heel
goed te waarderen. De zanger liet wel merken
dat ze het om Jezus Christus te doen is. Hij vertelde een zeer tragisch verhaal over een jong
meisje die helemaal alleen is komen te staan,
doordat ze allerlei familieleden heeft verloren.
Toch is ze blijven vasthouden in haar geloof. Ze
had naar hun hierover bericht via Facebook. Hij
gaf dit allemaal weer door aan het publiek en
knoopte er een lange getuigenis aan vast. Indrukwekkend!
HB:
HB was de Finse bijdrage aan dit festival. Deze
band maakt uitstekende symphonische metal.
Voorzover ik weet was het de enige band met
een zangeres, genaamd Miia. Deze tengere
dame oogstte veel sympathie bij het publiek
door de nummers in zeer gebrekkig Engels
aan te kondigen. Maar haar vocalen waren
dik in orde, evenals met de rest van de band,
trouwens. De nummers zelf zijn zeer getuigend
over de liefde van de Heer. Voor mij was deze
band een grote verrassing van dit festival.
LZ7:
Ze waren een vreemde eend in de bijt op dit
festival. Deze Britse formatie maakt namelijk
pittige dance / hip hop muziek, wat wordt begeleid met een live drummer. Maar, ze kregen
de hele zaal mee. Er is een ding waar dergelijke
groepen altijd patent op hebben, en dat is een
zeer duidelijke oproep tot radicale bekering tot
Christus. Hij heeft een bedoeling met je leven.
Deze groep doet fantastisch werk op scholen,
voornamelijk in Groot Brittannië. Maar ze treden op waar ze worden gevraagd.
Bloodgood:
Ja, het staat er inderdaad. Ik wilde voor de tweede keer Bloodgood zien. De eerste keer traden
ze op in de grote zaal, nu kon ik ze zien in de
kleine zaal. Ik ging direct na het vorige optreden vlak voor het podium staan. Ik kon zien hoe
de heren van Bloodgood aan het soundchecken waren, wat gepaard ging met de nodige
humor. Het zijn ervaren muzikanten. Bijzonder
is overigens dat hun echtgenotes altijd met ze
meereizen bij optredens. Ik denk dat dat een
formatie geestelijk sterker maakt. Wat betreft
het optreden, dat verschilde niet zoveel van het
vorige. Opnieuw was de boodschap zeer krachtig en dat werd dan weer verpakt in die klassieke metal die tegenwoordig niet zoveel meer
wordt gemaakt. Het was leuk om deze band op
zo’n klein podiumpje van zo dichtbij te zien.
Al met al hebben we een heel gezellig weekend
gehad, maar wel intensief. Persoonlijk treft het
me steeds weer dat al die muzikanten op zoveel verschillende manieren vertellen over het
Evangelie. Die creativiteit houdt nooit op, lijkt
het wel.
Herman de Groot
11
De tong
Bedankt voor alle lieve reacties op mijn stukje
van vorige keer in de Eigenwijz. Hartverwarmend hoe we als gemeente met elkaar meeleven. Graag wil ik op deze manier nog iets delen
wat me afgelopen tijd heeft bezig gehouden.
De tong….
Misschien kent u die teksten wel: de tong van
een mens is een bijzonder onderdeel van ons
lichaam. Wat iemand denkt komt uiteindelijk via
de tong naar buiten. Als je goed naar iemand
luistert, zijn de woorden niet altijd letterlijk bedoeld. Het kan zijn dat doorvragen noodzakelijk
is om de bedoeling van de spreker te ontdekken.
Vraagt u wel eens door, als iemand iets vertelt?
Goed luisteren is een hele kunst, die niet voor iedereen is weggelegd. Daarom is doorvragen de
manier om er achter te komen wat iemand nu
werkelijk bedoelt.
Bemoedigende teksten aan elkaar doorgeven,
heeft een opbouwend karakter. Echter, als je
eens het onderwerp bent van roddel en kwaadsprekerij, dan is dat zeer lastig. Woorden worden
verdraaid en mensen kunnen je anders aankijken en anders met je omgaan, zonder dat je
goed weet wat er nu eigenlijk aan de hand is. Je
kunt natuurlijk gaan vragen wat er is, maar wij
oosterlingen zijn niet zo goed in direct zeggen
wat er aan scheelt.
Zoals sommigen van jullie weten heb ik een
depressieve periode meegemaakt. En de eigenschap van depressief zijn is nu eenmaal dat je het
leven dat je op dat moment leeft, van de zwarte
kant bekijkt. Je vindt het allemaal wel best en wil
het liefst de hele dag in een stoel zitten. Je komt
tot niks en aardige mensen die je proberen op te
peppen, mep je van je af. Leuke dingen, hoezo,
zijn die er dan? Wat is er nu leuk? Er is niks te
verzinnen. Alles heeft een zwarte kant hier op
aarde, zeker ook de leuke dingen… Afijn, wees
een gezegend mens als je dit niet kent!
In zo’n periode kan een roddel die tot je komt
vreselijke vormen aannemen. Vooral als jouw
waarheid daarin verdraaid tot je komt. Ja, de
tong is een venijnig ding. Hoe heerlijk is het dan
mensen in je omgeving te hebben, die een bemoedigend woord tot je spreken. Verder niks.
Alleen de woorden van God kunnen je een houvast bieden. Graag wil ik jullie als mede-EGZers
aanmoedigen elkaar te groeten met Gods woorden.
Gods zegen toegewenst voor de komende tijd!
Akkeline van der Veen
Voor de die-hards nog wat teksten over dat speciale lichaamsdeel: ik heb meer dan 45 teksten
gevonden… Een paar die mij aanspreken:
Ezechiel3 : 27 Elke keer als Ik u een boodschap
geef, zal Ik uw tong losmaken, zodat u kunt spreken en dan zult u tegen hen zeggen: de oppermachige Here zegt: laat iedereen luisteren die
wil luisteren, en wie dat niet wil, moet het maar
laten, want het is een opstandig volk.
Job 27: 4 dat mijn lippen geen goddeloze dingen zullen zeggen en mijn tong niet zal liegen.
Ps 64:4 zij scherpen hun tong alsof het een
zwaard is en schieten hun boosaardige taal…..
Ps 140:4 hun tong is zo scherp als die van een
slang en hun lippen spuwen dodelijk gif…
2 Sam. 23:2 de geest van de Heere sprak door
mij en zijn woord lag op mijn tong.
It’s no Secret
The chimes of time ring out the news,
another day is through
Someone slipped and fell,
was that someone you?
You may have longed for added strength,
your courage to renew
Do not be discouraged,
for I have news for you
12
It is no secret what God can do
What He’s done for others, He’ll do for you
With arms wide open, He’ll pardon you
It is no secret what God can do
- Johnny Cash
Kerstfeest 2013
Op 23 december stond vanaf de ochtend tot
in de avond het fornhuis te gloeien om alle
gerechten voor te bereiden, af te bakken, op
te warmen en te koken. De grote gasbrander maakte overuren en tijdens het diner
kon het elektrische net het niet aan, zodat
de stoppen er regelmatig uit vlogen.
Dankzij een team van 9 EGZ-ers waren we in
de gelegenheid om 40 gasten te verwelkomen voor een uitgebreid kerstdiner.
Een koud voorgerecht, gevolgd door een
heerlijke soep; een hoofdgerecht met 3
soorten vlees, 3 soorten groenten en 2 soorten aardappelkroketjes en eigengemaakte
appelmoes.
Afgemaakt met een toetjesbuffet, die niet
alleen een lust voor de maag was, maar ook
een feest voor het oog.
Na het kerstdiner, maar ook in de dagen ervoor en erna werden de kerstpakketten uitgedeeld.
In totaal zijn er 38 pakketten weggegeven.
Zeer ruim gevulde boodschappentassen vol
met lekkers, een doosje eieren, en een hele
braadkip van ruim 1,5 kilo!
Dankzij alle giften van EGZ-ers, maar ook
dankzij een spontane aktie van scholieren
van het ROC in Doetinchem waren de tassen
zo enorm vol. Maar ook voor de maanden
januari en februari kunnen we, dankzij het
ROC extra uitdelen!
Geweldig om de pakketten uit te delen en
daarbij de zegen van God mee te geven!
Om te horen hoe gezellig men het gehad
heeft, hoe heerlijk er gegeten was, hoe
prachtig de tafels gedekt waren, hoe mooi
het toetjesbuffet eruit zag.....kortom: er is
genoten!
Namens de gasten willen we jullie, gemeenteleden van de EGZ, heel erg bedanken voor
dit mooie kado: we mogen in de wijk en in
Zutphen Gods liefde tastbaar maken en Zijn
evangelie verkondigen.....en desnoods gebruiken we daar woorden bij!
Rob de Boer
Week van Gebed
WEEK VAN GEBED: 19 – 26 januari 2014;
Thema: ‘Is Christus dan verdeeld?’
Van 19-26 januari is er opnieuw een interkerkelijke Week van Gebed. We dragen samen
het nieuwe jaar aan God op, staan stil bij het
belang van gebed en zoeken de eenheid in
ons geloof door samen te bidden naar Gods
wil. Kom ook naar de gebedsavonden in Zutphen om eenparig op de bres te staan voor
onze stad, ons land en deze wereld.
19 januari - Verg. van Gelovigen
Lighthouse, Troelstralaan 45
20 januari - Leger des Heils
Hagepoortplein 4a
21 januari - Leef!Zutphen
Henriëtte Polaklaan 104
22 januari - Evangelische Gemeente
Emmanuëlkerk, G. Doustraat 80a
23 januari - Ger.Kerk Vrijgemaakt
’t Lichtpunt, W. Dreesstraat 4
24 januari - Chr. Geref. Kerk
Hobbemakade 2
25 januari - Nieuw Leven
Lighthouse, Troelstralaan 45
De gebedsuren zijn steeds van 19.00- 20.00
uur op een van de bovenstaande locaties.
Ook bent u welkom bij de middagpauzedienst in de Evang.Lutherse Kerk, Beukerstraat 10, op donderdag 23 jan. van 12.15
– 12.30 uur.
Meer informatie: www.weekvangebed.nl
Sary Hansma, coördinator Stadsgebed
Zutphen: [email protected]
13
Compassie Podium Live!
Optreden Immanuel Versteegh bij
Compassie Podium Live!
Meer informatie is te vinden op
www.stichtingcompassie.nl
Op zaterdagavond 25 januari geeft Immanuel
Versteegh een optreden bij Compassie Podium
Live. Zijn gospelpopmuziek bevat een soul en
r & b stijl.
Meer informatie over deze artiest:
http://immanuel-music.tumblr.com/
Aanvang: 19.45 uur.
Adres: Nieuwstad 63, Zutphen
Entree: € 2, 50
Reserveren is mogelijk bij
Hans Haarsma, tel: 06 – 44764422
of [email protected]
Concertverslag
Odette & Gilbert bij Compassie Podium Live
Op zaterdagavond 30 november was er weer
een concert bij Compassie Podium Live. Dit
keer stonden er twee acts op het affiche, en niet
de minsten: zangeres Sanne van den Bosch die
onder de naam Odette optreedt en de formatie
Gilbert (vernoemd naar de zanger).
’s Avonds zat de ruimte lekker vol, het was gezellig druk. Odette gaf voor de pauze een optreden vol ingetogen liedjes, waarin ze veel van
zichzelf bloot gaf. Zo gaat het lied ‘Enough’ over
de dood van haar opa. Persoonlijk vond ik haar
uitvoering van het nummer ‘Family Portrait’ erg
knap. Het origineel is van de zangeres Pink. Het
lied gaat over een gezin in scheiding, vanuit het
perspectief van een kind. Een erg dramatisch
lied. Het optreden van Odette werd afgesloten
met een gezamenlijk optreden met de band
Gilbert, wat erg gezellig was.
Na de pauze was het de beurt aan een stel oude
bekenden van ons. De formatie Gilbert had na-
14
melijk al eens eerder opgetreden bij Compassie Podium Live. En wat ze toen deden, deden
ze nu weer; ze zetten de tent helemaal op de
kop! Een toeschouwer zei naderhand dat hij
het idee had dat hij in een zaal stond met 500
mensen. De onbetwistbare frontman van deze
band is Gilbert Sneep. Met veel energie en passie brengt hij het repertoire van de band over
aan het publiek. Ze willen dan ook graag spelen
in kroegen waar mensen de Heer niet kennen.
Het was bijzonder dat twee zo verschillende
acts allebei zo mooi bijdroegen aan een hele
mooie avond. Deze muzikanten op deze avond
hebben er bewust voor gekozen om voor de
Heer muziek te maken en treden op allerlei
plaatsen op.
Internet
• www.odette.nu
• www.gilbertband.nl
Herman de Groot
Stichting Compassie
Onder de titel ‘Good4U‘ brengt Stichting
Compassie allerlei activiteiten rondom een
bepaald maandthema. Het gaat dan om lezingen, films, workshops, etc. Op de website
van Compassie zijn de activiteiten, toelichting, data, tijden en eventuele kosten verwoord.
Januari is de maand die in het teken staat
van ‘Wat is recht en wat is krom?’
Als je met mensen op straat in gesprek gaat
over ‘wat recht en wat krom is’ gaat het al
gauw over wat jezelf NIET hebt wat een ander WÉL heeft. Misschien is dat wel een goed
uitgangspunt om het gesprek te beginnen.
Maar bij deze vraag gaat het vooral om wat
‘Gerechtigheid’ betekent en wat God daar-
over zegt in de Bijbel. Gerechtigheid gaat
over je relatie tot God en tegelijkertijd over
de relatie die je hebt naar je naaste: is deze
recht, in evenwicht tot wat God van je vraagt
nu je een nieuw mens bent in Jezus Christus? Hoe ga ik om met de zorgen en moeiten
van hen die het niet redden in deze wereld;
de vervolgden, degenen die armoede of andere nood te verduren hebben? Hoe ga je
om met de Schepping, de natuur en wat doe
je zelf als het gaat om bijvoorbeeld de inkopen van eerlijke en gezonde voeding? Laat
je inspireren door mensen die hier luisterend naar Gods Woord invulling aan geven.
Zie pagina 17 voor het programma.
Van de Boekenwurm
Dag lezers van EiGenwijZ, ik hoop dat degenen die van lezen houden, ook dit jaar
weerveel van de boekenkast gebruik zullen
maken. Want doordat er kortgeleden weer
boeken aangevuld of verwisseld zijn, is er
weer variatie in het aanbod.
Deze keer alleen romans, want het blijkt dat
deze categorie het meeste gelezen wordt.
Mocht je vragen hebben of over een boek
willen praten, dat is altijd leuk. Soms kan een
boek je ook erg aangrijpen. Het mooie van
lezen is dat je dan nooit alleen bent.
Ik wens jullie veel leesplezier toe.
Boekenwurm Marrie.
Roanoke, de verloren nederzetting Angela Elwell Hunt
De geschiedenis van deze spannende avonturenroman speelt zich af in Engeland en
Amerika in de 16e eeuw. De doodzieke vader van Joselyn dringt er bij haar op aan dat
zij haar oom, John White, zal volgen bij een
avontuurlijke expeditie naar Virginia, om
daar een Engelse nederzetting te stichten.
Na een enerverende zeereis worden de reizigers afgezet in Roanoke. Hier wordt de stad
Raleigh gesticht, op de grens van Virginia en
Carolina. Maar al gauw blijkt dat ze hier niet
veilig zijn. De nederzetting wordt omringd
door vijandige indianenstammen. Het is
voor een kleine kolonie niet eenvoudig om
zich staande te houden in zulke turbulente
omstandigheden.
Lindemann & Lindeman – Piet Meinema
De Duitse politieman Ivo Lindemann, die
als hoofdagent in Rotterdam werkt, wordt
bevorderd tot brigadier en verhuist met zijn
gezin naar de stad Groningen, Daar maakt
hij tijdens een surveillance kennis met de
rebelse Lucien Lindeman, de zoon van Han
Lindeman, welke een groot bouwbedrijf in
Groningen bezit. De al even dwarse Han Lindeman wil zelfs aangifte doen tegen Ivo. Ook
Ivo’s zoons leren Lucien kennen. Ondanks de
wederzijdse antipathie kruisen hun wegen
zich steeds weer. De dikwijls ongemanierde
Lucien blijkt echter ook nog zijn goede kanten te hebben.
15
Van de Boekenwurm
Uit de rode schaduw – Anne de Graaf
Polen, de jaren zeventig. De familie Piekarz
heeft de druk van vervolging onder het Stalinisme overleefd, maar als christenen hebben ze het nog niet altijd gemakkelijk. Piotr
Piekarz is opgeklommen tot leider van de
Solidarnosc-beweging in Gdansk. Vanwege
zijn verzet tegen de regering wordt hij gezocht door de geheime politie. Uiteindelijk
belandt hij dan in de gevangenis, waar hij
alle tijd heeft om na te denken over zijn leven en de keuzes die hij gemaakt heeft.
Jan Piekarz en zijn zoon Tomasz liggen voortdurend met elkaar overhoop. Aangetrokken door het Westerse materialisme vlucht
Tomasz naar West-Duitsland, maar vervalt
daar tot een leven op straat. Terug in Polen
komt hij te staan tegenover zijn grootvader,
de Amerikaanse spion Jacek Duch - die nu
moet kiezen: zichzelf verraden of zijn kleinzoon redden... Kan hij eindelijk afrekenen
met de spoken uit zijn verleden?Kan hun geloof en liefde de wonden genezen, die zijzelf
hebben geslagen en die het communisme
hun heeft toegebracht?
De zoekers - Ann H. Gabhart
Kentucky: 1861. Charlotte Vance is de enige
dochter van een prominente senator. Ze
leidt een luxe leventje, heeft trouwplannen
en weet precies wat ze wil.Haar rustige leven
wordt ernstig verstoord wanneer haar verloofde aankondigt dat hij zich wil aansluiten
bij de Shakers, een religieuze gemeenschap.
Hij zet daarmee hun toekomst op het spel,
want bij de Shakers zijn liefdesrelaties verboden.
Wanneer haar vader plotseling hertrouwt
met een veel jongere vrouw, neemt Charlotte een heftige beslissing: in een poging
haar stiefmoeder te ontlopen en haar verloofde terug te winnen, sluit ze zich ook aan
bij de Shakers. Dit blijkt een stap met onverwacht gevolgen. In de Shakergemeenschap
ervaart Charlotte een rust die ze nooit eerder heeft gekend... en vindt ze onverwachte
liefde.
16
Communicatie in Spreuken
Communicatie in Spreuken – Heb ontzag
voor de Here.
In spreuken 3:7 staat: ‘Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en
ga het verkeerde uit de weg’.
We moeten God betrekken bij alles wat we
doen. Dit betekent dat we elk onderdeel van
ons leven aan hem moeten overgeven. Jezus
benadrukt zo’n duizend jaar later,
dezelfde waarheid in Matth. 6:33. Zoek liever
eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij
gegeven worden.
Kijk dus naar je eigen waarden en je eigen
prioriteiten. Wat is voor jou belangrijk?
Waar heb je Hem niet in gekend? En wat is Zijn
raad?
God zal je leiden omdat je als je Hem in alles
zoekt, meewerkt aan Zijn doel voor jouw
leven.
Spreuken 13:13 ‘Wie Gods Woord en Zijn lessen
veracht, komt dat duur te staan; wie eerbiedig ontzag koestert voor het gebod, zal Gods
genade vinden.
God maakte ons, kent ons en houdt van ons.
Daarom is het verstandig naar Zijn aanwijzingen te luisteren en te doen wat Hij zegt. De
Bijbel is Gods onfeilbare Woord voor ons. Het is
als een gebruikshandleiding voor een auto. Als
je Gods aanwijzingen opvolgt, zul je ‘kunnen
starten’ en Zijn kracht vinden om te leven. Als
je Hem negeert, zul je mankementen krijgen,
ongelukken en storingen.
Spreuken 24:21 ‘Koester ontzag voor de Here
en voor de koning, mijn zoon, sluit je niet aan
bij rebellen en opstandelingen.
Spreuken 28:14 ‘Gelukkig is hij die ontzag heeft
voor de Here, maar wie opstandig blijft, wordt
in het verderf gestort.
Ontzag hebben voor de Here wil zeggen dat
je eerbied hebt voor God en dat je rekening
houdt met Hem. Hij wil dat we Hem met
eerbied eren.
Spreuken 31:30. Uiterlijke schoonheid is
bedrieglijk en verdwijnt, maar een vrouw, die
ontzag heeft voor de Here, verdient bewondering en lof’.
Het boek Spreuken eindigt met het beeld
van een vrouw die zich aan dit gebod houdt.
Haar kwaliteiten worden door de spreukendichter geroemd: hard werken, ontzag voor
God, respect voor de echtgenoot, vooruitzien,
bemoediging, zorg voor anderen, zorg voor de
armen, verstandig omgaan met geld. Als deze
kwaliteiten gekoppeld worden aan ontzag
voor God, leiden zij tot vreugde, succes, eer en
waardigheid.
Gerlien Kaemingk
Stichting Compassie (vervolg)
Het programma voor januari zier er
voorlopig als volgt uit:
- 16 januari: Leef 58:een documentaire van
Compassion Nederland De documentaire
Leef 58: wordt vertoond en daarna wordt
met de bezoekers doorgepraat over wat
gerechtigheid betekent in je eigen leven en
hoe je het verschil kunt maken.
- 23januari: Gerechtigheid: een opdracht
van God! door Hans Haarsma. Wat zegt de
Bijbel over het thema ‘gerechtigheid’? Ontdek op deze avond wat God zegt in Zijn
Woord over ‘Zijn Koninkrijk en de gerechtigheid bovendien’.
- 30 januari: gezonde eerlijke voeding
Met een kleine slag om de arm (let op mededelingen op de website) zal Hanita van
Engelen (deskundige in gezonde en eerlijke
voeding) een presentatie cq workshop geven over hoe je én gezond én eerlijk (duurzaam) voedsel kunt eten.
Alle avonden worden van 20:00 – 22:00 gehouden in COMPASSIE – ruimte voor
ontmoeting aan de Nieuwstad 63. De
toegang is € 2,50 (incl. een consumptie).
Vanaf 19:30 ben je welkom voor een kop koffie/ thee. Als je komt wil je dan opgeven via
[email protected]?
17
Agenda
Dag:
Datum: Tijd:
Informatie bij:
Bijzonderheden:
zondag 12-jan 10.00 uur Martin Brand
Ovd: Bouwe Sprey
Doopdienst
maandag 13-jan 10.00 uur EGZ bidstond
Rob de Boer
maandag 13-jan 20.00 uur Bijbellezen Bij Patrick
Henk de Oude
Cafe Bij Patrick: Nieuwstad 18
dinsdag 14-jan 20.00 uur studie avond Heilige Geest Henk de Oude
spreker: Auke van Slooten
woensdag 15-jan 19.30 uur Bidstond
Rob de Boer
donderdag 16-jan 20.00 uur bijbelstudie Oude TestamentBinie Zaan
zaterdag 18-jan
4e Musketier Event
Ben Kolkman
zondag 19-jan 10.00 uur G. Mollema
Ovd: Rob de Boer
zondag 19-jan 19.30 uur start Week van Gebed
Diny van Camerijk
zie folder in de hal voor lokaties
maandag 20-jan 10.00 uur Bidstond
Rob de Boer
maandag 20-jan 20.00 uur discipelschapscursus
Rob de Boer
in Cafe Bij Patrick: inleider Henk Knol
dinsdag 21-jan 20.00 uur kringavond
Henk de Oude
diverse lokaties
woensdag 22-jan 19.00 uur Week van Gebed
Diny van Camerijk
donderdag 23-jan 20.00 uur bijbelstudie Oude TestamentBinie Zaan
zondag 26-jan 10.00 uur S. Verhorst
Ovd: Rene Grifhorst
maandag 27-jan 10.00 uur Bidstond
Rob de Boer
maandag 27-jan 20.00 uur Bijbellezen Bij Patrick
Henk de Oude
Cafe Bij Patrick: Nieuwstad 18
dinsdag 28-jan 20.00 uur kringleiderskring
Henk de Oude
woensdag 29-jan 19.30 uur Bidstond
Rob de Boer
donderdag 30-jan 20.00 uur bijbelstudie Oude TestamentBinie Zaan
donderdag 30-jan 20.00 uur ontmoeting Pastoraal Team Rob de Boer
zondag 02-feb 10.00 uur D. Pieterman
Ovd: Rob de Boer
maandag 03-feb 10.00 uur EGZ bidstond
Rob de Boer
maandag 03-feb 20.00 uur discipelschapscursus
Rob de Boer
in Cafe Bij Patrick: inleider Henk Knol
dinsdag 04-feb 20.00 uur kringavond
Henk de Oude
diverse lokaties
woensdag 05-feb 19.30 uur EGZ bidstond
Rob de Boer
donderdag 06-feb 20.00 uur missionaire bidstond
Richard Brouwer
zondag 09-feb 10.00 uur Rob de Boer
Ovd: Geert Warris
Avondmaal
maandag 10-feb 10.00 uur EGZ bidstond
Rob de Boer
maandag 10-feb 20.00 uur Bijbellezen Bij Patrick
Henk de Oude
Cafe Bij Patrick: Nieuwstad 18
dinsdag 11-feb 20.00 uur studie avond Heilige Geest Henk de Oude
spreker: Auke van Slooten
woensdag 12-feb 19.30 uur EGZ bidstond
Rob de Boer
woensdag 12-feb 20.00 uur Open Doors bidstond
Richard Klein Bennink bij de familie Lammers thuis
donderdag 13-feb 20.00 uur bijbelstudie Oude TestamentBinie Zaan
zondag 16-feb 10.00 uur C. van Nes
Ovd: Bouwe Sprey
Wel Kom aan Tafel: maandagavond: voor menu en opgave: [email protected] of via telefoon: 06-218 524 43
Wel Kom op de koffie: elke dinsdag- t/m vrijdagmorgen tussen 09.30 en 12.00 uur
Dinsdag tussen 10.30 en 11.30 uur hulp bij invullen van formulieren.
Woensdag 10.30 tot 11.30 uur Kledingbeurs.
Vrijdag lunch van 12.00 uur tot 13.00 uur, opgeven voor 10.30 uur.
18
Uit Marrie’s Rugzakje
Wat zou Jezus doen?
Pas geleden las ik een opvallend waar gebeurd
verhaal, dat zich afspeelt in een gewone stad
en in een gewone kerk in het Amerika van de
18e eeuw. Het gaat over een aantal mensen die
in korte tijd heel wat verandering in hun leven
hebben meegemaakt.
Maar het uiteindelijke resultaat is verbluffend
en voor degenen om wie het gaat alle moeite
waard. Jezus wordt (meer) zichtbaar in de zakenwereld, in de media en zelfs in de politiek.
En niet te vergeten gebeuren er ook bijzondere
dingen in een deel van de stad dat wij tegenwoordig op z’n minst een achterstandswijk
zouden noemen.
De stad ondergaat op verschillende gebieden
een metamorfose en mensen bloeien op! Wat
geboren is in het hart van enkele mensen vindt
zijn weg naar buiten en heeft een positieve en
merkbare invloed op de plaatselijke samenleving.
“Wat zou Jezus doen?”
Aangespoord door deze woorden, een dramatische gebeurtenis en door Gods Geest beloven
enkele christenen om een jaar lang bij alles wat
ze doen zich af te vragen wat Jezus in hun situatie zou doen en daarna daar ook daadwerkelijk
zo eerlijk mogelijk naar te handelen. Eenmaal
op weg blijkt deze belofte nog aardig wat strijd
met zich mee te brengen. Ook heeft deze belofte van sommigen offers gevraagd op maatschappelijk en financieel gebied.
Dit gebeurde in 1830.
Wat doen we ermee in 2014?
2 Korinthiërs 3:2-3 “U bent zelf een brief van
Christus, voor iedereen te zien en te lezen. Niet
met inkt geschreven, maar met de Geest van
de levende God. Niet in stenen platen gegrift,
maar in het hart van mensen”.
Dit naar aanleiding van “In Zijn voetspoor”,
Charles M. Sheldon,Uitgeverij Gideon.
Ingestuurd door Marrie Kolenberg
Colofon
Oudsten:
Rob en Desiree de Boer - Tel: 0575-546188
Geert en Jany Warris - Tel: 0575-541359
Bouwe en Corinne Spreij - Tel: 0575-570463
Rene en Lucy Grifhorst - Tel: 0575-572783
Bankrekening: NL88 RABO 0144.758.458
t.n.v. EGZ Zutphen
Redactie:
Gerlien Kaemingk
Jeroen de Boer
Evangelische Gemeente Zutphen
Gerard Doustraat 80a, 7204 EV Zutphen
Postbus 278, 7200 AG Zutphen
E-mail: [email protected]
www.egzonline.nl
19