2 Ovam beleidsprogramma bouw

Ontwerp Beleidsprogramma
'Materiaalbewust bouwen in
kringlopen'
Philippe Van de Velde
CORE
26 maart 2014
Van ontwerp tot goedgekeurde tekst ...
 Voortbouwend op uitvoeringsplan Milieuverantwoord
materiaalgebruik in de bouw (2007-2013)
–
Geen nieuw uitvoeringsplan
–
Beleidsvisie en kader voor samenwerking
 Consultatie
–
Worksop
–
Sneuvelteksten
–
Bespreking tekstvoorstellen
 Formeel goedkeuringtraject 'Preventieprogramma' 2014-2020:
–
Eerste goedkeuring Vlaamse regering
–
Openbare consultatie
–
Advies SERV en MINA-raad
3
Context: (Vlaamse) transities
 Omslag van afval naar materialen: grenzen verleggen!
 'Transities': DMB (VMP), DuWoBo, kringloopeconomie
(roadmap kringloopeconomie 'bouw‘)
4
Context: veranderende verwachting en rol van de overheid
 Van uitvoeringsplan naar beleidsprogramma
 Rol OVAM/overheid: trekken, adviseren en steun verlenen,
agenderen en informeren, binnen groot landschap van actoren
5
Beleidsprogramma voor periode 2014-2020
 Rollend actieprogramma met inbreng van actoren uit de
bouwsector vervangt een uitvoeringsplan
 2020 als belangrijke tijdshorizon voor bouwsector
 Inspelen op uitdaging van onzekere vraag en omstandigheden
 Beheer van afval en materialen in kringlopen meer richten naar
kwalitatieve uitbouw
 Betaalbaar (ver)bouwen
6
Doelstelling: materiaalbewust (ver)bouwen
 Zo weinig mogelijk primaire grondstoffen gebruiken
 Juiste materiaal inzetten op juiste plaats, en met juiste
bouwtechnieken
 Geen gevaarlijke stoffen meer in bouwmaterialen
 Ontwerp en bouwen ifv terugwinnen
 Ontwerp en bouwen ifv aanpasbaarheid en levensduur
7
Ambities voor 2020
 Selectief slopen is gangbare praktijk, die evolueert naar
ontmanteling
 Het juiste granulaat op de juiste plaats: we valoriseren
steenachtig puin maximaal en duurzaam, en benutten
gerecycleerde granulaten optimaal
 Urban mining geeft waarde aan afvalstromen, door optimale
toepassing voor de niet-steenachtige fracties
 We brengen materiaalprestaties in rekening in de afweging van
duurzaamheid van gebouwen
 Ontwerp en ontwikkeling biedt meer mogelijkheden voor
aanpassingen van gebouwen in de tijd
8
5 thema's als kapstokken
9
10
11
12
Kringlopen niet-steenachtige materialen vandaag
 Helft gerecycleerd, vooral snij- en productieafval
 Gebruik in productie van nieuwe materialen
13
Kringlopen niet-steenachtige materialen sluiten
 Tegen 2020
–
Niet- steenachtige stromen in gesloten kringlopen
–
Urban mining als basis voor hoogwaardige toepassingen
 Op langere termijn
–
Volledige inzet van materialen, zonder reststromen
–
Vlot terug te winnen uit aangepaste gebouw(element)en
14
Sluiten kringlopen niet-steenachtige materialen
 Nodig omdat
–
Lager energie en grondstofgebruik
–
Minder storten en verbranden
–
Ecodesign
 Knelpunten
–
Grote focus op eindeleven-fase
–
Economische haalbaarheid onduidelijk
–
Belangrijke logistieke en organisatorische inspanningen
–
Kwaliteit en vertrouwen van de markt
15
Sluiten kringlopen niet-steenachtige materiaal: werkvelden
 Materialen uit sloop beter inzetten
–
Ketensamenwerking voor gesloten kringlopen stimuleren
–
Producentenverantwoordelijkheid?
–
Ontginnen van 'oude' stortplaatsen
 Optimale inzet van materialen
–
Nieuwe scheidings- en verwerkings technieken aanmoedigen
–
Bestekken bekijken
 Anders ontwerpen
–
Ontmanteling meenemen bij ontwerpen
16
17
Materiaalprestaties meten en verbeteren
 Tegen 2020
–
Beleidskader voor materiaalprestatiemetingen
–
Gebruiksinstrument voor ontwerpers en architecten
beschikbaar
–
Richtinggevend M-peil ontwikkeld
 Op langere termijn
–
Modulaire elementen met aangetoond minimale milieu-impact
18
Materiaalprestaties meten en verbeteren
 Nodig omdat
–
Methode met scenario's aangepast Belgische bouwsector
–
Eenduidige score
 Knelpunten
–
Complexe berekeningen
–
Verwarrende informatie vanuit verschillende bronnen
–
Toepassen op ontwerpen
–
Aansluiting bij instrumenten voor meting van duurzaamheid
19
Materiaalprestaties meten en verbeteren: werkvelden
 M-peil ontwikkelen en integreren
–
Ontwikkeling en benchmarking
–
Inventaris patrimonium
 Methodologie verfijnen en verankeren
–
Actualiseren en integreren van de methode
–
Relatie leggen met aanpasbaarheid van elementen
 Werkbaar instrument
–
Van generieke naar specifieke instrumenten
–
Opleiding en verspreiding
–
Link met eco-design benadrukken
20
Uitvoering in overleg
 5 thematische werkgroepen

Trekker aanduiden

2-jaarlijks programma, rolverdeling

Concrete uitgewerkte stappen met afgesproken indicatoren voor
opvolging en evaluatie
 Brede overleggroep
–
Uitwisseling voortgang, knelpunten en opportuniteiten
–
Zo mogelijk aansluitend op bestaand overleg (vb VMP hefboom)
 Stuurgroep
–
Trekkers van de werkgroepen
–
Belanghebbenden in meerdere werkgroepen
–
Stemt programma's van de werkgroepen af
21