3 - 2014 kwartaal lenteuitgave

IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 1
LENTE 2014
| Uitgave van het Isendoorn College te Warnsveld | jaargang 6, nummer 1 | lente 2014 | oplage 2.000 | www.isendoorn.nl |
O pen Huis 2
014
Fo o d A r t s
Work Experi
en
U i tw i s s e l i n g
Muziekfestiv
al
Skisendoor n
ce
Voorwoord
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 2
Het tweede Kwartaal van dit schooljaar. Er ligt weer een
door leerlingen en personeel hebben laten opschrijven
mooi exemplaar waarin leerlingen en personeel laten zien
onderschrijven dat beeld volkomen. We hebben afscheid
welke activiteiten plaatsvinden op het Isendoorn College.
van haar genomen met een indrukwekkende herinne-
Een bont scala aan activiteiten waarmee duidelijk wordt
ringsbijeenkomst op school. In het bijzijn van Marjans
hoe bruisend het schoolleven is voor velen van ons.
echtgenoot en zoon hebben leerlingen en collega’s gesproken en gezongen. Het was precies zoals Marjan het
Helaas zijn we voor de vakantie getroffen door het plotse-
gezien zou willen hebben. We realiseren ons dat het
ling overlijden van onze collega Marjan Ebbekink. Ze was
voor de familie van Marjan een zware tijd is. Maar we
als docente godsdienst precies vier jaar verbonden aan
zijn ons ook bewust van de rol die we als personeel heb-
onze school. Haar overlijden heeft ons geschokt. Marjan
ben voor elkaar en voor de leerlingen om het verlies
was een hele fijne collega en ook een fijne en vooral lieve
goed te verwerken. Mocht u aan uw zoon of dochter
docent. Marjan heeft zich voor veel dingen op school met
merken dat hij of zij nog moeite blijft houden met het
hart en ziel ingezet, voor haar lessen godsdienst, bij het
overlijden van Marjan, schroom dan niet om dat aan de
gebruik van moderne hulpmiddelen tijdens de lessen en
mentor bekend te maken. Wij kunnen dan de juiste hulp
ook voor de vieringen op school. De vele reacties die we
inschakelen als dat nodig lijkt te zijn.
n
e
o
d
e
t
n
e
n
ie
z
e
t
l
e
e
Heel v
O pen Huis
t
o
o
r
g
n
e
e
m
o
r
e
d
e
w
succes
ste keer dat ze delen van het stuk opvoerden.
Ook werd er van de gelegenheid gebruik gege
maakt om knakworstjes en erwtensoep te
verkopen om geld op te halen voor Malawi.
De soep en de broodjes waren beide te koop
voor €1.50 en in totaal is er €574,50 opgehaald. Ook hebben wij beiden geholpen op
het open huis. Emmy heeft geholpen met het
In beide gebouwen was heel veel te zien en
verkopen van broodjes met knakworst en
Zaterdag 2 februari 2014 liep het storm bij het
te doen. De verschillende lokalen waren in-
soep en Nicole heeft geholpen bij het pho-
Isendoorn College in Warnsveld, het was
gericht naar bepaalde vakken. Zo konden de
toshoppen in 307. De kinderen konden daar
Open Huis. Ouders en kinderen kwamen
bezoekers naar Engels lokalen, geschiedenis,
een foto laten maken van zichzelf en die
vanaf 10:00 tot 14:00 uur binnenlopen en zij
economie, kunst en nog veel meer. In vele
werd dan vervolgens bewerkt door middel
keken rond in de Westkaap en in de Oost-
lokalen konden de kinderen dingen maken of
van photoshop. We vonden het allebei erg
leuk om te helpen.
kaap. De ouders en kinderen konden van te-
doen.
voren al een kleine sfeerimpressie opdoen
Tijdens het open huis werd er een stukje van
door de open huis-app. In deze app staan
het toneelstuk “Mathilda’’ opgevoerd door
Het volgende op het programma zijn de Ipad
verder de onderwijskundige speerpunten kort
leerlingen, dit trok de aandacht van vele be-
minilesjes. Deze lesjes zullen op 4 maart
beschreven. Ook staan er verwijzingen in
zoekers. Voor de leerlingen was het de laat-
plaatsvinden (bij het ter perse gaan van deze
naar de website, Facebook en Twitter.
editie van Kwartaal hebben de lesjes inmid-
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 3
Het leven op school gaat – gelukkig
maar – door. Er is weer veel te beleven! Zo is er een groep leerlingen erg
druk met de voorbereidingen op een
reis naar Malawi, hebben we een zeer
geslaagd Open Huis gehad, hebben
K
e
r
K
tggaaallaa220013
e
r
Kersssttg
la 201133
Het kerstgala van 2013 op het Isendoorn Col-
we mogen kijken en luisteren naar
lege werd dit jaar gehouden op 19 december
enorme talenten op het jaarlijkse
2013. Bij dit gala mochten alleen leerlingen uit
Isendoorn Muziekfestival en ga zo
de 3e klas en hoger komen. Dit gala was niet
maar door! Genoeg te doen dus! Veel
heel snel uitverkocht, vorig jaar moesten er
leesplezier!
extra kaarten bij worden gemaakt, dit jaar was
het minder snel uitverkocht.
Op het gala was iedereen natuurlijk mooi in
Erwin Lutteke
een smoking of pak van de jongens en van de
Rector/dagelijks bestuurder
meisjes waren ze allemaal mooi in een jurk
Het gala had daardoor een soort extra ruimte
met hoge hakken. Sommige jongens waren
om gewoon te zitten als je niet wilde dansen.
dan ook in een gewone broek met alleen een
Door deze extra ruimte konden er wel meer
blouse erboven, maar dat maakte niet zoveel
mensen naar het gala komen, want de Italia-
uit.
nen die in die week op uitwisseling waren ge-
Op het gala waren er ook vier jongens die in
komen, die kwamen ook allemaal. Er was ook
een soort smoking pak zaten, maar dan kon-
een plek waar je naar buiten kon en even bui-
den ze die dicht ritsen, ook over het hoofd
ten kon staan als je het warm had en wilde af-
heen, het was een soort pak voor op carnaval,
koelen.
maar zij deden het dan aan op het gala. Door
De muziek die er gedraaid werd was wel mu-
dat pak kon je ze niet herkennen en gingen
ziek van deze tijd, en muziek die waarschijnlijk
ze gewoon in dat pakken tussen iedereen
de meeste mensen wel leuk vonden van onze
door dansen of tussendoor dansen.
leeftijd.
Het gala was voor dit jaar wel wat groter,
dels plaatsgevonden,
plaatsgevo
red.). Hierdoor bieden wij hen de mogelijkheid aan belangstellende groep 8-leerlingen om op het
Isendoorn College een drietal korte lesjes
te volgen waarbij de Ipad wordt gebruikt.
Via deze weg kunnen leerlingen zelf ervaren hoe de docenten en leerlingen hiermee
werken. Ook staat er nog een high-tea op
het programma (16 maart). Dit houdt in dat
groep 8 leerlingen ,die misschien naar TTO
willen, en hun ouders onder het genot van
een high tea alle informatie krijgen over
tweetalig onderwijs op het Isendoorn College. De leerlingen kunnen dan ook ervaren hoe het is om bijvoorbeeld geschiedenis in het Engels te krijgen.
Door: Nicole de Boer (V4D) en Emmy van
Herpen (V4C)
doordat er in een te kleine ruimte niet zoveel
Door: Korné Radema en Vincent Wabeke, bei-
mensen mochten komen van de brandweer.
den V4D
l
a
v
i
t
s
e
f
M uziek
eer plaats.
sici
iekfestival w
z
u
m
se
k
zangers, mu
ij
e
rl
a
rd
e
ja
t
te
e
n
h
le
d
von
n zeer geta
hóé!
Eind februari
totaal, waari
ptreden! En
o
in
:
n
n
e
e
d
g
e
in
d
ll
het liefste
Vier voorste
zien wat ze
n
te
e
li
rs
se
n
en da
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 4
!
d
a
h
e
g
b
e
h
s
n
a
k
Blij dat ik de
In november 2013 waren de leerlingen uit de 4de klassen al bezig met het bedenken van een leuke en leerzame Work experience. Alle tweetalige leerlingen
uit de 4de klassen zijn verplicht om op een Work experience te gaan. Dit houdt
in dat zij minimaal éé week moeten werken in een Engelssprekende omgeving,
in het buitenland. De reguliere 4de klassen, doen een maatschappelijke stage.
Deze stage is bijna hetzelfde als de Work experience, maar hoeft niet in het buitenland plaats te vinden.
Er werd nagedacht, gepland en nog meer
haar logeer ik voor drie weken. Deze me-
verandert je beeld van de wereld, maar ook
nagedacht. Het is namelijk niet niks om een
vrouw is directrice van een school, waar ik
van jezelf. Sommige van je eigen normen
werkplek te vinden in het buitenland. Toch
mijn stage heb gedaan.
en waarden veranderen en je gaat inzien
hadden veel leerlingen al snel ideeën. Som-
De leerlingen kunnen ook kiezen voor een
wat echt belangrijk is en welke dingen er ei-
migen wilden skiles gaan geven in Oosten-
geplande schoolreis naar Malawi of India.
genlijk helemaal niet toe doen. Het voor-
rijk of Frankrijk, anderen naar Engeland om
Deze reizen duren beide twee weken,
deel van deze ervaring tijdens school is dat
daar hun Work experience te doen. Er zijn
waarin de leerlingen van alles leren of de
je nu nog in staat bent om te veranderen.
ook leerlingen die grotere plannen hadden.
cultuur en het leven in Malawi en India.
Als je zoiets doet als je ouder bent staat je
Naar New York, Boston, Australië, Nieuw-
Myrthe Heebink is vorig jaar mee geweest
mening over bepaalde dingen vast en ver-
Zeeland of Gambia. De plannen zijn er, nu
naar India. Een ervaring als haar reis naar
ander je niet meer zo makkelijk. Ik heb veel
moet alles nog geregeld worden.
India gaat ze nooit meer vergeten: ‘De reis
geleerd van alles wat ik gezien en gedaan
Lisa (16) uit 4 vwo, ging op Work experience
naar India vorig jaar was niet alleen leuk,
heb. Ik ben ook erg blij dat ik de kans heb
naar Nieuw-Zeeland. Wij hebben Lisa ge-
maar het was ook een ervaring waarvan ie-
gehad om dit met een groep van mijn leef-
vraagd wat ze nou eigenlijk heeft gedaan in
mand erg veel van heeft geleerd. Je maakt
tijd te delen.’
Nieuw-Zeeland, en hoe zij in contact is ge-
kennis met een compleet andere cultuur
komen met haar Work experience. Zij ver-
en komt erachter dat we het hier in Neder-
Door: Eveline de Boer, Jill Meijer en Myrthe
telt ons: Een collega van mijn moeder, heeft
land nog helemaal niet zo slecht
Heebink, allen V4D
een vriendin in Nieuw-Zeeland wonen. Bij
hebben. Tijdens de twee weken in India
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 5
n
e
g
n
i
d
i
e
r
e
b
Voor
Malawi
De laatste zes jaar was dit
Dit jaar eind april gaan 20 leerlingen uit 4
goede doel Zambia. Maar na
havo, vwo en TTO naar Malawi. Hier zul-
drie keer daar heen te zijn ge-
len deze leerlingen samen met drie lera-
weest met leerlingen, is het
ren van het Isendoorn College twee
daar genoeg geweest en heeft
weken vrijwilligerswerk gaan doen. Dit
onze school daar genoeg ge-
doen deze leerlingen voor WorkExpe-
daan. Het Isendoorn ging op zoek naar
rience. WorkExperience is een variant
een nieuw goed doel, dit doel moest met
Care programma: hier wordt gericht op de
voor de maatschappelijke stage. Leerlin-
onderwijs te maken hebben, ook moest
ouderen, zieken en gehandicapte kinderen.
gen moeten in hun vierde of vijfde leer-
het land veilig genoeg zijn om er heen te
De leerlingen zullen langs de huizen gaan
jaar stage lopen bij een Engelstalig bedrijf
gaan met leerlingen op WorkExperience.
en vragen wat er nodig is om te doen. Bij-
of instelling. Het Isendoorn College heeft
Zo kwamen we met de organisatie World-
voorbeeld een dak repareren, kleren was-
samen met de organisatie Worldmapping
mapping bij Malawi.
sen en of een wc bouwen.
deze stage in Malawi georganiseerd. Ma-
In Malawi gaan de aan verschillende pro-
Een ander project waarbij de leerlingen
lawi is dit jaar ook het goede doel van de
jecten werken die allemaal worden geor-
gaan helpen is Early Childhood Develop-
school, wat betekent dat de hele school
ganiseerd door LIYO, dit staat voor
ment. Dit programma richt zich op kleine
zich dit jaar gaat inzetten om geld voor
Likubula Youth Organisation. Een van de
kinderen. Van het geld dat het Isendoorn
Malawi op te halen.
projecten is bijvoorbeeld het Home Based
College tot nu toe heeft opgehaald is er al
een schooltje gebouwd en deze wordt nu
al gebruikt. De leerlingen gaan de ‘finishing
touch’ geven aan deze school.
Alle mentorklassen en coachklassen gaan
op hun zelfbedachte manier geld ophalen
voor dit Malawi project. Sommige leerlingen gaan hun mobiel een dag of een hele
week niet aanraken en laten zich hiervoor
sponsoren. Andere leerlingen hebben de
nieuwjaar duik gedaan en hebben zich ook
hiervoor laten sponsoren. De afgelopen intermezzoweek voor 4 vwo had te maken
met Afrika en op de eerste dag werd er geskypet met een groep leerlingen van een
andere school, die nu bezig is in Malawi en
er was gelegenheid om vragen te stellen.
Op het Open Huis van de school hebben
de leerlingen die meegaan naar Malawi
zich ingezet om geld op te halen. Er werd
een kraampje ingericht in de aula van de
Westkaap en hier werden broodjes knakworst en erwtensoep verkocht. Er worden
nog veel acties verwacht, om genoeg geld
op te halen om ook deze plek beter te
maken voor de kinderen en jongeren daar.
Door: Nicole de Boer (V4D) en Emmy van
Herpen (V4C)
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 6
Du 16 novembre au 19 novembre on est
ici. Par exemple les notes sont donné sur 20,
allée en Belgique pour faire un échange.
pas sur 10 comme ici. Les matières sont aussi
On était avec cinq filles de l’année termi-
différents, ils ont quelques matières obliga-
nale (sixième an) : Jeanne, Myrthe, Maeve,
toire et en plus, ils peuvent choisir de toutes
Arina et moi.
matières eux-mêmes. Il n’y a pas des niveaux
Madame Smulders nous a accompagné.
différents et les horaires sont pour chacun
Nous restions dans une famille d’accueillir
pareil. Le temps de midi est très long, plus
pendant quatre jours. Le dimanche, nous
qu’une heure. On a entendu aussi quelque
avons fait un promenade dans le centre du
différences entre le français parlé en Belgi-
Verviers, la ville où notre échange était.
que et le français qu’on apprends à l’école.
Belgique
C ’était
très
amusant
C’est une ville francophone dans la région
Ils disent par exemple septante et nonante
Wallone, en Belgique. Un prof de français et
au lieu de soixante-dix et quatre-vingt-dix.
histoire nous a expliqué tout les sites histo-
On espère qu’en février, nos correspondants
riques. Après, nous avons patiné sur une
viennent ici pour voir notre école et nos
petite patinoire, atour d’un arbre de Noël.
cours. Leur prof de néerlandais, qui a orga-
C’était très amusant ! Le lundi soir nous
nisé cet échange avec Mme Smulders et moi,
avons été au cinéma. On a vu le film ‘En
vient aussi. J’espère qu’elles vont aimer leur
Solitaire’, c’était un beau film français. Le
séjour ici même que nous avons aimé notre
lundi et mardi, nous avons visité l’école de
séjour en Belgique. Bref, l’échange était vrai-
notre correspondants. L’école est situé
ment chouette et je suis sûr qu’on a tous
dans le centre de Verviers et s’appelle
amélioré notre français!
Saint-François-Xavier un. On a appris beaucoup de leur système d’école, parce
Door:Freya Tilleman, V6D
que c’était vraiment différent que l’école
Maeve, Arina, Jeanne en Myrthe
ld
e
v
s
rn
a
W
a
re
Iv
g
n
li
e
s
is
w
Uit
Op 13 oktober 2013 kwamen er weer Italiaanse uitwisselingsstudenten naar 2 tweetalige Isendoorn klassen. Dit is een interview
met Marijn Strikwerda en Simon Bezemer uit
3tvQ over hun uitwisseling:
Ivrea
Wat hebben jullie allemaal gedaan tijdens
de uitwisseling?
We hebben de Italianen een fietscursus ge-
geven, in Nederland gaan de meeste leerlingen op de fiets naar school, voor de
Het was zo’n leuke week, hoe vonden jullie
Italiaanse leerlingen was dat even wennen. Er
families het?
was een klein parcours uitgezet op de par-
lingen hebben hier stroopwafels gehaald. Als
Onze ouders vonden het heel leuk om ie-
keerplaats en daar konden ze oefenen met
cadeautje in Italie had bijna iedereen ook een
mand te ontvangen, er was meestal wel een
fietsen.
pak stroopwafels gegeven, ze vonden dit zo
goede klik tusssen de uitwisselings studentes
’s Woensdags zijn we met alle 4 de klassen
lekker dat ze allemaal wel een paar pakken
en dat maakte het thuis heel erg leuk! Toen
naar Amsterdam gegaan, daar hebben we
stroopwafels mee naar huis namen. Die
vrijdag ochtend de Italiaanse weer naar huis
het Rijksmuseum bezocht en een twee uur
avond was het kerstgala, school had kaartjes
gingen hebben er ook veel een traantje ge-
durende boottocht over de grachten ge-
gereserveerd voor alle uitwisselingsklassen,
laten. Iedereen vond het een top week, je
maakt. We hebben in Amsterdam ook nog
en dat was maar goed ook want het was snel
leerde zo veel nieuwe mensen kennen en de
even vrije tijd gekregen. Amsterdam was echt
uitverkocht! Iedereen vond het gala gewel-
2 Nederlandse klassen hebben het samen
heel erg leuk om naar toe te gaan en alle
dig, op de Italiaanse school hebben ze zelf
ook erg gezellig gehad!
klassen hadden het erg naar hun zin!
geen feesten. Iedereen heeft daar een hele
Donderdagochtend zijn we naar de markt in
leuke avond gehad!
Zutphen geweest, de meeste Italiaanse leer-
Door: Margot Norg (V4C) en Esmee Luijken
(V4D)
a
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 7
Foortds
a
FOOD is een speciaal onderwerp
om te onderzoeken.
Er zijn zo vele verschillende
vormen, kleuren en texturen, het
kan zo lekker of vies ruiken of
voelen. Het is heel boeiend om met
FOOD te spelen. FOOD is een grote
inspiratiebron tijdens de Arts-lessen
voor de brugklas.
Hier een kleine impressie, geselecteerd door Dina Oosterbaan,
Dieneke Schuffelers, Josephine
Bertels, allen docenten ART
1
2
3
arts
Foto 1 Introductieopdracht: leerlingen hebben
een mindmap gemaakt rondom het thema
FOOD met de vijf zintuigen als uitgangspunt.
Foto 2 Onderzoek naar vorm en textuur
Foto 3 Leerlingen hebben kleurcontrasten
moeten onderzoeken en toepassen.
Foto 4 FOOD toegepast als landschappelijke
elementen.
Foto 5 Het resultaat van lessen kleien. Gebak-
4
ken FOOD wordt beschilderd en daarna als
maaltijd klaargezet voor het diner of een party.
Het Phileas Fogg theatre komt regelmatig op Isendoorn, om met leerlingen
theater te maken.
Recent heeft Phileas Fogg een wedstrijd
uitgeschreven. Enkele Arts klassen zijn
betrokken bij deze wedstrijd.
Competition!
If Batman can have a Batmobile, we at
Fogg can have a Foggmobile. Isendoorn
students will jazz up the boring van du-
ring Art Classes. The sides and doors are a
blank canvas to show their artistic skills
on. The winning class will have Fame,
Fortune, A Day-Trip and lots of lovely PR
for our college.
Dina Oosterbaan, Arts
5
n
o
i
t
i
t
e
p
Com
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 8
W i l g e n k n o t te n
Heb je het gezellig gehad?
hier
hie
er moesten ze hun fiets allemaal bij elkaar
‘Zeker, we hebben veel gedaan, maar vooral
zet
z
ttten.
t
Vervolgens werd er verteld hoe ze
zetten.
gezellig met d
de kl
klas iets gedaan en lol
wi
de wilgen
moesten gaan knotten. Tijdens
gehad’.
h wilgenknotten hadden de brugklassers
het
Wat heeft het je vooral opgeleverd?
natuurlijk ook gereedschap nodig. Iedereen
‘We hebben er veel van geleerd zoals ik al
Het was weer zover: de wilgen moesten
He
had handschoenen en per groepje had je
gezegd heb. De mensen bij wie de wilgen
weer geknot worden. Zoals gewoonlijk
zagen en snoeischaren nodig. Er mochten
geknot werden waren tevreden met het re-
moeten de brugklasser van het Isendoorn
elke keer maar twee personen in de boom.
sultaat en zouden het fijn vinden als de vol-
College naar een bepaalde plek om de wil-
Nadat een klas geweest is zijn er nog vele
gende keer dat de wilgen weer geknot
gen van hun lange dikke takken te verlos-
klassen geweest, omdat je met een klas
moeten worden, dit weer door brugklassers
sen. Dit was het niet zomaar een bepaalde
nooit al die bomen kunt snoeien.
van het Isendoorn gebeurt.’
plek, deze keer was het namelijk aan de
We hebben een leerling geïnterviewd, let
goede kant van de IJssel (!), namelijk in de
maar op!
gemeente Brummen om precies te zijn, in
Het wilgenknotten bleek een belangrijke en
gezellige bezigheid te zijn en de mensen van
Cortenoever.
Waar kom je vandaan?
wie de wilgen waren zijn er natuurlijk ook
Toen de brugklassers met z’n allen naast el-
‘Ik kom uit Brummen dus ik hoefde niet
blij mee. Dit heeft de brugklassers stage-
kaar klaar stonden om te vertrekken moch-
meteen naar school.’
uren opgeleverd en een goede ervaring.
ten ze gaan fietsen richting Brummen. Na
Heb je wat geleerd van het wilgenknotten?
vallen en opstaan kwamen ze met positieve
‘We hebben wel wat geleerd over waarom
Door: Michiel van Hierden (3hh), Ruben
instelling eindelijk aan op hun bestemming,
de bomen gesnoeid moeten worden, na-
Timmer (3vf) en Bart Straatman (3hf)
melijk omdat ze anders kapot gaan’.
Wat vinden de nieuwkomers van het Isendoorn?
Het eerste half jaar van de brugklassers
Het eerste half jaar zit erop en we gaan kijken hoe de nieuwe leerlingen, de brugklassers (wuppen)
het hier op school vinden dit eerste half jaar, wat vinden ze van de iPads die ze hebben en wat vinden
ze van de school. Hiervoor hebben we een paar mensen geïnterviewd.
leuk vond. Hij vond het wel vervelend dat hij
daartussen hadden we niet gevonden. Ze
We hebben ze gevraagd wat ze van het eerste
nu thuis ook voor school aan het werk moet
hadden allemaal wel zo ongeveer de zelfde
half jaar vonden, wat ze anders vinden dan de
voor al het huiswerk. Hij vond de iPad erg
mening erover.
basisschool, wat ze van de iPads vonden en of
leuk, en voor hem ligt het eraan welk vak hij
We hebben meerdere interviews gedaan.
ze het fijn vonden om erop te werken. Hoe ze
heeft of hij het fijner vindt om met de iPad te
Daaruit kwam naar voren dat ze het huiswerk
het fietsen vonden en hoe de lessen verschil-
werken. Hij vond het fietsen ook niet fijn, want
niet fijn vinden. Ze hebben veel minder vrije
len van de basisschool.
hij moest ook een heel stuk verder fietsen.
tijd dan op de basisschool. Op de iPad werd
In het eerste interview met een jongen uit de
heel erg verschillend gereageerd. Sommigen
brugklas werd gezegd dat hij het eerste half
Veel kinderen moesten nu ook een grotere af-
vinden het leuk om de spelletjes, maar erop
jaar leuk vond, hij vindt het wel anders dan de
stand fietsen dan op de basisschool, dit von-
werken was helemaal niet fijn. Anderen von-
basisschool en het huiswerk is wel wennen
den ze ook minder fijn, vooral als het
den het werken erop bij sommige lessen fijn,
voor hem. De iPad vond hij erg leuk wat betreft
bijvoorbeeld slecht weer is. De lessen vond
maar bij anderen ook weer niet. Over het al-
de spelletjes, maar erop werken tijdens de les-
iedereen verschillend, de één vond het fijner
gemeen vonden ze het dus wel leuk, maar er
sen vond hij minder fijn. Hij vond het fietsen
dan op de basisschool, maar de ander vond
zitten wel minpunten aan het overgaan naar
niet leuk, want nu moest hij een heel stuk ver-
het minder fijn.
de middelbare school.
We hebben ook gekeken voor verschillen tus-
Door: Korné Radema en Vincent Wabeke, bei-
sen meisjes en jongens, maar veel verschillen
den V4D
der fietsen.
In het tweede interview (ook met een jongen)
werd gezegd dat hij het eerste half jaar ook
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 9
Rekentoets
Vanaf
V
Va
an
na
aff he
h
het
ett jaar
aar 20
2
2013-2014
0113
3--2
20
0114
4 is de
de re
rrekentoets
ek
ke
en
ntto
oe
ettss
vve
errp
plliic
ch
htt in
n h
et ei
et
e
in
nd
de
exxa
a enja
jaa
arr va
vvan
an
n he
h
e
verplicht
het
eindexamenjaar
het
lem
le
ma
aa
all natuurlijk
n tuurl
rliijjk
k niet
nie
ni
ett nodig
nod
no
d g en
en daarom
daa
da
a om
om
lemaal
omdat
omd
om
da
att de
d computer
com
co
mp
pu
utte
err dan
dan
da
n makkelijk
mak
ma
kk
ke
elliijjk
k kan
an naan
na-na
d
ijijss De
D
e e ttelt
eltt vanaf
el
van
va
na
aff het
he
he
voortgezet onderwijs.
Deze
worrd
wo
dtt de
de rekentoets
eken
entto
oe
ettss verplicht.
verrp
ve
plliic
c t.
wordt
kijken.
kijjk
ki
ke
en
n.. Ook
Ook
ok voorkomt
voo
vo
orrk
ko
om
mtt dit
d het
hett gebruik
he
geb
ge
b ik
ik van
van
va
n
jaar 2015-2016 pas mee voor de examen-
t ts
ts worden
worrd
wo
de
en
n lessen
essen
en gegeven
geg
ge
g ven
Voor de rekentoets
een
een
ee
n rekenmachine
rek
re
k nmac
ach
hiin
ne
e bij
bijj een
bi
e n vraag
vra
vr
aa
ag
g waar
aar dit
ditt
di
uitslag. Als een leerling deze toets niet
om de leerlingen voor te bereiden op de
niett is
kan
i toegestaan,
eges
estta
aa
an
n,, want
wan
wa
n een
een le
lleerling
ee
e ng ka
k
an
n
haalt, is hij niet geslaagd voor het examen,
rekentoets. In het verleden zijn al wel een
niet terug naar een vraag die hij al heeft be-
ook al heeft hij de rest van de vakken wel
paar toetsen afgenomen op de computer.
antwoord.
gehaald. Dit jaar en volgend jaar, dus tot en
Hieruit kwam een score en daaruit bleek of
Van de toets zijn verschillende versies ge-
met 2014-2015, telt de toets dus nog niet
de leerling wel of niet geslaagd was. Deze
maakt, om fraude te voorkomen. Ook zijn
mee. Tot en met dit moment kan een leer-
toets telde toen nog niet mee, maar was er
er verschillende toetsen, zodat leerlingen
ling niet op de rekentoets zakken.
om te kijken hoe goed leerlingen waren in
van verschillende niveaus (vmbo, havo,
Het doel van deze toets is dat de leerlingen
rekenen. Bij sommige vragen mocht wel
vwo) een goede toets kunnen maken.
weer beter worden in rekenen. Dit is ach-
gebruik gemaakt worden van de rekenma-
Omdat er nu nog niet veel duidelijkheid is
teruit gegaan sinds het vele gebruik van de
chine. Bij deze vraag stond een kleine re-
over de rekentoets, zal hier later nog wel
rekenmachine. Zelfs kleine sommetjes
kenmachine onder in het beeld, maar bij
veel over uitgelegd worden.
worden al op de rekenmachine ingetypt,
meeste vragen was geen rekenmachine.
om een zeker antwoord te krijgen. Dit is al-
Ook zal de rekentoets komende jaren digi-
Esmee Luijken V4D en Margot Norg V4C
taal afgenomen worden. Dit wordt gedaan,
Valentijnsfeest,
toen en nu
3) De derde en laatste theorie zegt dat het
feest is ontstaan uit het Romeinse Lupercalia-feest. Dit feest werd in de oudheid
gevierd op 15 februari en werd gevierd ter
kend doordat hij de dochter van de stad-
ere van de Romeinse god van de vrucht-
houder van haar blindheid genas. De stad-
baarheid Lupercus. Volgens de bronnen
houder was hem hier zo dankbaar voor dat
werd het feest gevierd in de buurt van de
vrouw Ebbekink is het jaarlijkse Valen-
hij alle christelijke gevangenen vrij liet. Kei-
grotten waar de broers Romulus en Remus
tijnsfeest niet doorgegaan. Dat neemt
zer Claudius was hier niet zo bijster tevre-
door de wolven op werden gevoed. Het
Door het plotseling overlijden van me-
niet weg dat sommigen van jullie natuur-
den mee en liet Valentinus onthoofden.
verhaal gaat dat de namen van alle onge-
lijk wel het ontstaan van dit feest zouden
Later werd de ongelukkige priester heilig
huwde vrouwen in een grote vaas werden
willen weten. Het leek ons dan ook een
verklaard en werd zijn verjaardag een ker-
gestopt en dat er dan een loting onder de
leuk idee om hierop in te haken en voor
kelijke feestdag: Valentijn!
mannen plaatsvond. De vrouw die door de
man werd gekozen, moest dan gedurende
jullie de bekendste theorieën over het
ontstaan van het feest op een rijtje te zet-
2) De tweede theorie is meer biologisch
ten.
onderbouwd en luidt dat omstreeks 14 fe-
het feest zijn partner zijn ( #love is hard! )
bruari de vogels beginnen met zich voort
Tegenwoordig wordt Valentijn vooral ge-
Er zijn meerdere theorieën over het ont-
te planten. In de 14e eeuw schreef Geoffrey
vierd in Amerika waar het een van de be-
staan van het Valentijnsfeest. Hiervan zijn
Chaucer: ‘’For this was on seynt Valentynes
langrijkste feesten is. Bij ons is het natuurlijk
deze drie het bekendst:
day, whan every foul cometh ther to chese
nog het meest bekend van ons eigen Va-
1) De bronnen van de eerste theorie ver-
his mate.” (“want het was op Sint Valen-
lentijnsfeest op school.
tellen over priester Valentinus die erom
tijnsdag dat elke vogel een partner kiest”).
bekend stond dat hij veel goed deed. Hij
Volgens deze theorie zou dit gedrag onder
Door: Jeroen Post en Patrick de Greef,
hielp de zieken en de armen. Hij werd be-
de vogels ook bij de mensen de parings-
beiden 3hg
drang opwekken.
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 10
Skisendoorn 2014
Afgelopen voorjaarsvakantie
voorj
r aarsvakantie is er weer een
rj
den ons wat ze ervan vonden en of ze vol-
alles samen te vatten, we hebben een top
groep van het Isendoorn College vol op
gend jaar weer meegaan. “We vonden het
week gehad met een hele gezellige groep!”
wezen skiën. De leerlingen hebben zich na-
heel erg leuk en gaan zeker volgend jaar
We hopen dat er volgend jaar weer net zo-
tuurlijk zoals elk jaar weer vermaakt. Helaas
weer mee. Het leukste was om gewoon lek-
veel belangstelling en plezier is voor ons
was het na een week alweer voorbij, maar
ker te snowboarden met elkaar en we heb-
jaarlijkse ski-uitje. Het enthousiasme spatte
dat betekent natuurlijk niet dat de leerlin-
ben ook ontzettend veel geleerd. Samen
van de leerlingen af!
gen een week lang stil gezeten hebben.
lunchen was altijd erg gezellig en we zijn
Valérie Erkelens en Bente Lutteke hebben
ook een keer uit geweest. Het weer zat ons
Door: Eveline de Boer, Jill Meijer en Myrthe
ze het enorm naar hun zin gehad. Zij vertel-
alleen niet mee en dat was jammer. Om
Heebink, allen V4D
t
c
e
j
a
r
t
e
z
u
e
lk
e
fi
Pro
In de 2e voor mavo en in de 3e voor havo en
vwo is het dan eindelijk zover, de profielen
vakken; Nederlands, Engels, maatschappijleer,
kunnen (moeten!) gekozen worden, eindelijk
gym, CKV, en godsdienst/filosofie. Dan heb je
• bewegen, sport en maatschappij, gym met
de vakken die jij zelf gekozen hebt!
per profiel verschillende profielvakken, één
een paar extra lessen waarin je leert over
Er zijn vier verschillende profielen (havo/vwo);
keuzevak en éé keuze examenvak. Maar denk
gezond eten, evenementen organiseren en
hoe je lichaam werkt.
Economie en Maatschappij, Cultuur en maat-
goed na over je keuze, want wisselen is niet
schappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en
zomaar mogelijk. Als je na de eerste periode
Techniek. Bij de Natuurprofielen ben je erg
het profiel nou echt niet aan zou kunnen dan
bezig met de exacte vakken zoals scheikunde
is wisselen bij hoge uitzondering mogelijk.
en biologie en ben je meer gericht op natuur
Ik weet niet welk profiel ik moet kiezen?
Tijdens de mentorlessen ga je testjes doen om
te kijken welk profiel het beste bij je zou pas-
en de mens vanuit een biologisch opzicht.
Nieuwe vakken!
sen. Natuurlijk is het niet zo dat wat er uit de
Ook bij de Maatschappijprofielen ben je bezig
Er zijn vanaf dit jaar een paar nieuwe vakken
uitslag komt ook echt je keuze moet zijn.
met de mens, maar dan meer vanuit een za-
te kiezen in je pakket;
Op 4 april moet de het besluit van leerling en
kelijk oogpunt, met vakken zoals economie
• NLT, een natuurkundig vak met veel prac-
ouder bekend zijn. Dit is al best snel dus zou
en Management en Organisatie. Maar ook
met vakken als geschiedenis en drama.
tica
• wiskunde D, een extra verdieping op wis-
je eigenlijk al wel een beetje een idee moeten
hebben profiel je zou willen doen.
kunde b
Wat houden de profielen in qua vakken?
Ieder profiel heeft zes gemeenschappelijke
• maatschappijwetenschappen (alleen vwo)
Door: Mylan de Groot en Romy Loing,
beiden 3hf
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 11
Isendoorn
Mission
Olympic
2014
finale en zagen twee topteams tegen elkaar
strijden. Ze keken met ongeloof toe wat het
niveau was van die wedstrijd. Uiteindelijk
kwam er een winnaar nadat er een verlenging was gespeeld. De jongens wilden bijna
omkleden en naar huis gaan zonder doelpunt, toen de hoofdscheidsrechter omriep
of de verloren teams een wedstrijd wilden
spelen om de derde en de vierde plaats. De
Woensdag 28 januari 2014 maakten vier
strijd en iedereen had het gevoel dat ze
jongens mochten van de tegenstanders een
teams zich op voor de strijd, het was
hier niks te zoeken hadden. De underdogs
extra man inzetten en de jongens maakten
weer zover. Zaalvoetbal voor 3e- klassers
begonnen hun eerste wedstrijd en keken
de openingstreffer. Toch konden de jon-
sle
of hoger. Er was slechts
één 3e-klas-team
toe hoe hun tegenstanders heel simpel
gens de voorsprong niet vasthouden. Het
klassen. Er was
ho
en de rest was uit hogere
overal door heen liepen. Ze verloren de
zou uiteindelijk 2-2 zijn geworden, de jon-
dus slechts één poule
pou en de underdogs
eerste wedstrijd en besloten hun strategie
gens konden terugkijken naar een mooi
maakten zich zorgen
zorge toen ze hun tegen-
aan te passen door te gaan overleggen in
toernooi zonder overwinning. Als ze het
standers zagen.
de kleedkamer. Ze maakten zich klaar voor
volgend jaar nog eens proberen hebben ze
Het zaalvoetbal toernooi
zou twee uur
toe
de tweede wedstrijd en raapten alle moed
misschien meer kans.
duren, en een wedstrijd
duurde acht miweds
nog eens bij elkaar. Ze hoorden het fluit-
De winnaars van het zaalvoetbaltoernooi
nuten. Ieder team speelt drie wedstijden.
signaal en acht minuten later was alle
hebben zich geplaatst voor de volgende
Rond 14.45 uur stonden de eerste twee
hoop weer vervlogen. En toen kwamen ze
ronde over meer verschillende scholen. En
teams klaar voor de eerste aftrap van het
er ook nog achter dat ze twee wedstijden
natuurlijk is hun eind doel de finale over
zaalvoetbaltoernooi in de kei. Het eerste
achter elkaar zouden moeten spelen. Ze
heel Nederland, deze finale komt steeds
fluitsignaal klonk en de rest van de teams
konden hun tactiek dus niet aanpassen of
dichter bij.
mocht plaatsnemen op de tribune. De
eventjes overleggen. Ook de derde wed-
underdogs keken toe wat het niveau zou
strijd werd hopeloos verloren. De jongens
Door: Ruben Timmer (3vf), Bart Straatman
zijn vanaf de tribune, ze keken de wed-
waren uitgeput en keken nog even naar de
(3hf) en Michiel van Hierden (3hh)
ook aan haar collega’s zoals meneer
Mevrouw
E bb e k i n k
In Memoria
Jongeneelen, met wie ze veel samenwerkte. De herinnering aan een liefdevolle vrouw en een enthousiaste docent
zal nooit haar kracht binnen deze school
verliezen.
We hebben aan enkele mede-leerlingen
gevraagd wat hun beste herinnering was
m
aan de lessen van mevrouw Ebbekink:
Patrick de Greef (3 havo)
Waarschijnlijk hebben jullie allemaal het
‘Ook al was de stof vaak nogal saai, deed
trieste nieuws gehoord dat mevrouw Eb-
een vriendelijke vrouw die niet alleen heel
ze altijd haar best om het toch nog leuk
bekink op woensdag 5 februari plotseling
geïnteresseerd was in haar vak, maar ook in
te maken met filmpjes en opdrachten.’
is overleden. De school, het personeel en
de leerlingen aan wie ze les gaf. Haar lessen
alle leerlingen hebben dan ook afscheid
waren vaak erg afwisselend. Zo maakte ze
Samantha Bosch (3 havo)
moeten nemen van deze inspirerende
vaak gebruik van powerpoints en filmpjes
‘Ik vond het altijd erg leuk dat mevrouw
vrouw.
om de lessen op te leuken. Ze zorgde er
Ebbekink altijd enthousiast over haar vak
Velen van jullie zullen wel eens les hebben
door middel van opdrachten door dat de
kon vertellen. Ze hield echt van het les-
gehad van mevrouw Ebbekink. Hoewel
stof begrijpelijk overkwam op de leerlingen.
geven.’
niet iedereen haar vak altijd even serieus
Onder de docenten zal haar plotselinge
nam, bleef ze altijd geduldig en vriendelijk
sterven een groot gat achterlaten. De gehele
tegen diegenen die wel interesse hadden.
school betuigt haar steun aan de naaste fa-
Docenten beschrijven haar dan ook als
milieleden van mevrouw Ebbekink, maar
Rust zacht, mevrouw Ebbekink…
Door: Jeroen Post, 3hg
IC_kwartaal-Lente14 13-03-14 12:17 Pagina 12
Van de ouderactiviteitencommissie thema-avon
d:
Pubers en seksualiteit
derlanders zo open zijn, als het over seks
Voor 28 januari stond er weer een thema-
gaat is het toch ineens wel lastig. Wel waren
avond op het programma. Het onderwerp
de ouders het erover eens dat je in ieder
was deze keer: pubers en seksualiteit. Een
geval dingen moet benoemen en als je van-
onderwerp waar pubers lacherig over
uit jezelf vertelt wat je nodig vindt om te ver-
kunnen doen of waarover ze kunnen uit-
tellen is de drempel niet meer zo hoog. Blijf
stralen dat ze alles al wel weten, of over
in gesprek!
Verder een aantal tips voor ouders die meer
bijna niets anders lijken te praten, of er
Een aantal tips om in gesprek te gaan met je
willen weten:
juist helemaal niets over willen bespreken
kind:
Brochures “praten met mijn kind over rela-
en al helemaal niet met hun ouders. En is
• Weet waar je kind mee bezig is en toon in-
ties”, “Seksualiteit” en “puber in huis” verkrijg-
dat allemaal ook zo? Het is ook een onderwerp waarvan ouders soms niet zo
goed weten hoe ze het op een goede ma-
teresse.
• Sluit aan bij de belevingswereld en ervaringen van het kind.
nier kunnen aan snijden in de opvoeding.
• Neem je kind serieus en stel open vragen.
En het is in ieder geval een belangrijk on-
• Vraag kinderen naar hun mening en vertel
wat u zelf vindt. Oordeel niet te snel.
derwerp - hoe we er ook in staan.
De avond werd aan elkaar gepraat door
• Probeer ook de positieve kanten te benoe-
Lieke van Dijk, Gezondheidsbevorderaar
men, niet alleen de gevaren en de risico’s.
Seksuele Gezondheid GGD en Ivo Beutick,
• Maak het niet te beladen. Start een gesprek
baar bij de GGD.
Meer weten over seksueel grensoverschrijdend gedrag?
www.seksueelgeweld.info
www.uwkindenseks.nl (informatieve site met
o.a. filmpjes)
www.sense.info (site voor uw puber)
www.seksualiteit.nl (site voor volwassenen)
schoolarts.
in de auto, tijdens het fietsen of als u
Op 9 april zal de volgende ouderavond zijn,
De avond begon met een aantal stellingen
samen boodschappen doet. Een kranten-
het thema zal zo spoedig mogelijk bekend
die de ouders met waar of niet waar
bericht of tv-programma kan een goede
gemaakt worden.
moesten beantwoorden. Hierna wat informatie over de seksueel ontwikkeling en
een grappig filmpje hoe jongens ten op-
aanleiding zijn voor een gesprek.
• Bekijk samen boeken, brochures en websites. Of laat ze rondslingeren.
zichte van meisjes zich lichamelijk ontwik-
Als laatste werd er uitleg gegeven over een
kelen.
vlaggensysteem dat je kunt gebruiken om
De avond ging verder met vragen van de
aan te geven bij pubers wat gewenst gedrag
ouders en ook werd er gepraat over hoe
is en “normaal” en wat niet gewenst gedrag
je nu met je puber in gesprek gaat over
is en “abnormaal” of grensoverschrijdend.
kalender
seksualiteit. Ook al denken we dat de Ne-
Colofon
Redactieadres:
[email protected]
Eindredactie en projectcoördinatie:
Jacqueline Buhler
Vormgeving:
FOTON visuele communicatie
Adverteren in Isendoorn Kwartaal? Stuur een
e-mail naar [email protected]
12 maart – 1 april
rekentoetsen
26 maart – 1 april
toetsweek 4m, 4/5h, 4/5/6v
Copyright © 2014 Isendoorn College
2 april
eindexamen Drama 6 vwo
3 april
eindexamen Drama 5 havo
Isendoorn College
Postbus 1093
7230 AB Warnsveld
11 april
herkansingen/inhaaltoetsen 4m, 5h, 6v
17 april
controle eindcijfers schoolexamen 4m, 5h, 6v
21 april – 5 mei
tulpvakantie
12 – 16 mei
intermezzo 3, werkweken 4h, 5v
12 mei
start Centraal Schriftelijk Examen 1e tijdvak
22 mei
laatste examen, ’s avonds eindexamengala voor
examenkandidaten
26 mei – 6 juni
rekentoetsen 2e afname
29/30 mei
Hemelvaartsdag en vrije dag
9 juni
2e Pinksterdag
10 juni
atletiektoernooi leerjaar 2
11 juni
bekendmaking uitslag examen mavo
12 juni
bekendmaking uitslag examen havo en vwo
Lage Weide 1
7231 NN Warnsveld
Telefoon: 0575-760760
E-mail: [email protected]