Katern april 2014 (PDF, 1318 kB)

www.brandweernederland.nl
Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen. Wij staan voor alle 31.000 beroeps- en vrijwillige brandweermensen
die zich inzetten voor een brandveilige samenleving.
Ons doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade.
Brandweer Nederland: samen sterk, samen veilig.
Mag ik u iets vragen?
Brandweerlieden uit heel Nederland waren op de
Huishoudbeurs om bezoekers te informeren over
brandveiligheid. Drie brandweermensen delen graag hun
ervaring.
‘Mag ik u iets vragen?’ Deze vraag is duizenden keren gesteld door
de brandweermensen die bij de stand hebben gestaan. Zo ook
door adviseur Risicobeheersing, William van Nieuwenhuijsen,
uit Veiligheidsregio IJsselland. Hij vindt het leuk om voorlichting
te geven en mensen veiligheidsbewust te maken. ‘Ik ga graag de
dialoog aan met mensen. De Huishoudbeurs is een uitgelezen
kans om een bepaald publiek aan te spreken. Het is goed dat de
brandweer bij dergelijke happenings aanwezig is, zeker gezien de
resultaten.’ Wat hem het meest is bijgebleven is dat veel mensen
een rookmelder in huis hebben. William: ‘Maar toen ik vertelde
over hoe brandbaar de materialen in huis zijn en hoe snel brand
om zich heen grijpt, was dat voor velen toch wel een eyeopener.’
Nóóit naar de Huishoudbeurs
‘Ik had gezworen nóóit naar de Huishoudbeurs te gaan, maar
uiteindelijk stond ik er toch’, zegt Marlon Meerenboer, manschap
bij de post Koedijk, regio Noord-Holland Noord. ‘Het was een
unieke ervaring om ook deze kant van het vak te leren kennen. Ik
heb bij de rookcontainer gestaan om mensen uit te dagen naar
binnen te gaan. Sommigen waren erg doortastend en wisten in de
rook snel het ‘slachtoffer’ te vinden. Maar er waren ook veel
mensen die er moeite mee hadden. Gelukkig had iedereen een
alarm meegekregen. Een enkele keer werd daar gebruik van
gemaakt. Dan ging het licht aan en ging ik naar binnen om de
mensen naar buiten te begeleiden en op hun gemak te stellen.
Nazorg is in zo’n geval erg belangrijk.’
Wel een rookmelder, maar wat als die afgaat…
Ook regisseur Brandveilig Leven, Diana Bouwman, in het district
Rijn en Venen is enthousiast over de Huishoudbeurs. ‘Brandveilig
leven zit in mijn hart. Het was geweldig dat collega’s uit het hele
land samen op de stand stonden. Je kent elkaar niet, maar je vult
elkaar goed aan.’ Veel mensen kwamen uit zichzelf naar haar toe
Deze tekst is tot stand gekomen onder redactie van Brandweer Nederland.
met de vraag of ze zo’n brandweertasje mochten hebben. Dat
mocht, maar dan moesten ze wel eerst een paar vragen
beantwoorden. ‘Zo was het heel makkelijk om met de bezoekers
in contact te komen’, zegt Diana. ‘Wat mij opviel was dat veel
mensen niet hebben nagedacht over wat ze moeten doen als de
rookmelder afgaat.’ Naast veel volwassenen waren er ook
kinderen. ‘Op de vraag of papa of mama hen heeft verteld wat ze
moeten doen bij brand, dan zag je veel ouders denken: o jee…..’
Diana vindt het een goede zet om op deze beurs, maar ook op
andere beurzen te staan waar je makkelijk veel mensen kunt
bereiken. ‘Dat moeten we zeker vaker doen.’
Huishoudbeurs 2014
Van 15 tot en met 23 februari stond de brandweer met een stand
op de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam. Onder het
motto ‘Brandveiligheid begint bij jezelf’ ging een enthousiast
team van tientallen brandweermensen van verschillende
korpsen in gesprek met bezoekers. Met ongekend succes. De
brandweerstand was populair en bij 8.000 mensen heeft de
brandweer ‘achter de voordeur’ kunnen kijken. Waardevolle
informatie voor brandweer en burgers. Bovendien zijn ook nog
eens 700 rookmelders verkocht.
nummer 4 april 2014
23
Regionalisering Gelderland-Midden
spannende tijd
hebben gestoken met foto’s en een bar. De
leiding begrijpt dat. ‘Voor dat barretje gaan
we vechten’ is ons verteld.’
Spannende periode
Er komt nog een spannende periode aan.
Eind vorig jaar is het project
Doorontwikkeling Repressieve Organisatie
gestart. Daar wordt onder andere gekeken
naar het dekkingsplan, de opkomsttijden
en de verdeling van voertuigen en
specialismen. Dit jaar worden de contouren
helder van een robuuste brandweer die
klaar is voor de toekomst.
Lees het hele interview op
www.brandweernederland.nl
Paul Broekhuisen (l) en Charles Hasselaar
Paul Broekhuisen en Charles Hasselaar zijn collega’s bij Brandweer GelderlandMidden. Paul is brandweerman in Oosterbeek, Charles medewerker risicobeheersing
en al 24 jaar werkzaam in Ede. De regionalisering is - na drie jaar voorbereiding - een
feit. Over de totstandkoming daarvan zegt Charles, die naast zijn brandweerwerk ook
als lid van de Bijzondere Ondernemingsraad nauw betrokken was bij het proces: ‘Er is
door de leiding en medewerkers veel energie in het proces gestoken. Het is een
intensieve en spannende tijd geweest, maar we hebben een stem gehad.’
Nieuwe gezichten
Zijn collega Paul kreeg recent een oorkonde
voor zijn 12,5 jarig jubileum. ‘Die krijgt een
mooi plekje aan de muur.’ Hij vindt de
veranderingen uiteindelijk wel meevallen.
Dat komt deels doordat Brandweer Renkum
in 2010 al was geregionaliseerd, net als
Arnhem en Westervoort. ‘Wij hebben er
taken bij gekregen en gaan nu zelfs vaker
voor assistentie naar Arnhem. Vroeger was
de grens strakker.’ Korps Oosterbeek is
onderdeel geworden van een groter geheel.
Paul: ‘Er is wel een aantal nieuwe gezichten
bijgekomen, maar onze nieuwe
clustercommandant is bij
verenigingsavonden en oefent gewoon mee.
Die betrokkenheid ervaren wij als positief.’
‘Als het moet, doen we het goed’
De regionalisering was een wettelijke
vereiste. Het bestuur zei toen: als het toch
moet, dan doen we het ook goed. Niet
vanuit een bezuinigingsgedachte.
Hasselaar: ‘Het belangrijkste voor ons was
werkgarantie. Er werd een sociaal plan
24
nummer 4 april 2014
opgesteld. Er zijn geen posten gesloten en
ontslagen gevallen, maar velen moesten wel
opnieuw solliciteren of hebben een andere
functie gekregen. Ook werd een
klankbordgroep vrijwilligers ingesteld om
belangrijke zaken met elkaar te bespreken
en zijn informatieavonden georganiseerd,
waarbij namens iedere post een
vertegenwoordiger aanwezig was.’ Maar
niet alles is bij het oude gebleven. ‘De
functieomschrijvingen zijn door een
onafhankelijk bureau bekeken en drastisch
teruggeschroefd van tweehonderd naar
dertig.’
Bar
Het personeel is gedurende het proces veel
bijgepraat. Broekhuisen: ‘Wij werden nooit
voor het lapje gehouden. Het was niet altijd
even leuk, maar er is ons nooit iets verteld
wat niet zo was. Zo denkt mijn ploeg er ook
over. Natuurlijk is het wel jammer dat niet
alles meer kan. Belangrijk voor ons was de
identiteit van onze post, die moest in tact
blijven omdat wij daar veel energie in
Extra exemplaren van
‘De Brandweer aan de
Kook’
De meeste collega’s hebben rond
de jaarwisseling het kookboek ‘De
Brandweer aan de Kook’ ontvangen.
Vanwege de extra vraag heeft
Brandweer Nederland een herdruk
laten maken. Een aantal exemplaren is
beschikbaar voor de verkoop.
Het is een origineel kookboek dat door
bijzondere verhalen en mooie beelden
een kijkje geeft in de keuken van de
brandweer. Uiteraard ontbreken de
smaakvolle, maar eenvoudige recepten
niet. Een leuk cadeau voor een vriend of
familielid? Mail voor meer informatie
over de verkoop naar :
[email protected]
Sdu Uitgevers
fotografie: Martin Rijpstra
Johan Postma naar Landelijke
Meldkamer Organisatie
Regionaal commandant Johan
Postma wordt kwartiermaker
brandweer/multi-opschaling
binnen de Landelijke Meldkamer
Organisatie. Met ingang van 1 april
verlaat hij Veiligheidsregio Fryslân.
Postma is ingegaan op het verzoek van
de Raad van Brandweercommandanten
en de Directeuren Veiligheidsregio’s om
samen met Arend Kloosterman
(politie), Tom van der Vlist
(ambulancediensten), Johan Langes
(Koninklijke Marechaussee) en
landelijke kwartiermaker Jill Wilkinson
invulling te geven aan de nieuwe
meldkamerorganisatie.
Lentenummer
Brandweerkrant is uit
De brandweerkrant van Nederland ligt
weer op alle posten. Deze keer nemen
we je mee van de operatie van een
olifant in Apeldoorn naar een brand in
Bunschoten om vervolgens een rol te
spelen in een speelfilm in Groningen.
Brandweer
K R A N T
van Nederland
N
U M M E R
9
Lente 2014
3
Schadevergoeding
Verder staan in dit nummer artikelen over
voorlichting aan diverse doelgroepen en
presenteert Flevoland twaalf nieuwe
tankautospuiten die zijn besteld via een
gezamenlijke aanbesteding. Op de
achterkant vind je een compilatie van de
ingezonden foto’s naar aanleiding van de
oproep: ‘Jij en je brandweersneaker’.
Kortom, een krant met een veelzijdigheid
aan onderwerpen en vooral ook veel mooie
beelden. Een nummer dat je niet mag
missen. De digitale versie vind je op
“We zijn voor niets uitgerukt, dat
moet je niet tolereren. Mensen
die valse meldingen maken,
mogen daar niet zomaar mee weg
komen.” Of dat is gelukt…
Nieuw protocol
automatische
branddoormeldingen
via PAC’s
Er is een protocol ontwikkeld om
nodeloze melding van de Particuliere
Alarm Centrale (PAC) naar de
alarmcentrale van de brandweer te
filteren. Hierin staat hoe medewerkers
van een PAC bij een automatisch
brandalarm moeten handelen om
meer duidelijkheid te krijgen of er
sprake is van een echte brand.
De brandweer rukt als gevolg van
automatische meldingen van
brandmeldinstallaties nog te vaak uit,
zonder dat er sprake is van brand. Het
gaat om ruim 50.000 uitrukken per jaar.
Dat is ruim 150 keer per dag. Tot aan de
inwerkingtreding van het Bouwbesluit
2012 ging het hier om alarmen die direct
binnenkwamen bij de alarmcentrale van
de brandweer (RAC).
Deregulering
Als gevolg van deregulering door de
overheid, is het aantal gebruiksfuncties
in het Bouwbesluit 2012, dat verplicht
doorgemeld dient te worden naar de
brandweer, drastisch teruggebracht.
In geval van brand willen ondernemers
uiteraard wel dat de brandweer snel ter
plaatse is. Een aansluiting op een PAC
biedt dan uitkomst. Meer informatie is te
vinden www.brandweernederland.nl.
7
Speelfilm
Veiligheidsdag op AZC Venlo
Collega’s van brandweer Stad
Groningen, het materieel en de
kazerne van Brandweer Groningen hebben een prominente plek
in de film Reporter. Daarmee
krijgt de film verschillende realistische scènes met ongevallen en
branden. Take 1!
Asielzoekers hebben door hun verleden vaak negatieve associaties met uniformen. Het gebruik van blauwe zwaailichten bij
hulpdiensten is in veel verre landen ook niet altijd standaard.
Daar zijn zwaailichten veelal oranje of rood.
Om de bewoners van asielzoekerscentrum Venlo bekend te maken met de hulpdiensten in Nederland, organiseerde het centrum een veiligheidsdag. Brandweer
Venlo was bij deze veiligheidsdag om de inwoners van het minidorpje kennis
te laten maken met de brandweer. Naast de brandweer waren ook de Politie,
AmbulanceZorg en het Sigma (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie)
aanwezig. Het was een bijzondere dag waarop de bewoners op een informele
manier kennismaakten met de verschillende hulpdiensten in Nederland.
www.brandweernederland.nl/service/publicaties.
Deze tekst is tot stand gekomen onder redactie van Brandweer Nederland.
8
Auto te water
Een schipper zag dat een auto het
water in reed. Hij handelde snel
en bleef in zijn overlevingspak
boven de auto zwemmen tot het
duikteam van Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland ter plaatse
was. Een bijzondere redding.
Digitale nieuwsbrief
ontvangen?
Wilt u ook wekelijks het nieuws van
Brandweer Nederland ontvangen?
Abonneer u dan op de digitale
nieuwsbrief Actueel.
Dat kan gemakkelijk via de site:
www.brandweernederland.nl/actueel.
nummer 4 april 2014
25
Interregionale aanbesteding
communicatieapparatuur
Op dit moment loopt een landelijke aanbesteding voor de aanschaf van radio
communicatieapparatuur voor de brandweer met de naam IBARC. Dit staat voor
Interregionale Brandweer Aanbesteding Radio Communicatiemiddelen.
Veiligheidsregio IJsselland heeft voor
de Officieren van Dienst (OvD’en) het
Repressief Handboek (H)OvD
uitgebracht in de vorm van een app.
Toen de papieren versie geactualiseerd
moest worden, is ook meteen nagedacht
over de ontsluiting van informatie. Er is
toen gekozen om een app te laten maken
die beheerd wordt door Brandweer
IJsselland.
De app is te downloaden in de app store
en daarmee ook makkelijk toegankelijk
voor andere regio’s.
Te verwachten…
t%F#SBOEXFFSLSBOU
t#SPOOFOCPFLOBUVVSCSBOEFO
t7JTJF*#(4*ODJEFOUCFTUSJKEJOH
(FWBBSMJKLF4UPGGFO
Fotografie: Jeffrey Koper
App
Repressief
Handboek
(H)OvD
Aan deze aanbesteding doen vijftien
regio’s en het Instituut Fysieke Veiligheid
(IFV) mee. De regionale brandweer
Midden- en West-Brabant treedt op als
aanbestedende organisatie. Het
aanbestedingstraject bestaat uit vier
percelen, inclusief onderhoud: C2000
portofoons, C2000 mobilofoons, Pagers en
DMR Objectportofoons. Wij houden u de
komende tijd op de hoogte van het traject.
Technasiumteams helpen
brandweer met ideeën
Leerlingen van 64 Technasiumscholen uit heel Nederland strijden binnenkort
om een finaleplaats in de Technasium Top Award. In opdracht van de brandweer
bedenken de leerlingen een systeem om bewoners bij een woningbrand meer tijd
te geven om zich in veiligheid te brengen. De scholen die tijdens de voorronden
in de regio het beste idee presenteren, gaan door naar de landelijke finale in april
bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
Innovatieve oplossingen
Dit jaar is de brandweer de opdrachtgever
van de Technasium Top Award. De teams
zorgen voor de volledige uitvoering van
hun idee om bewoners bij een
woningbrand meer tijd te geven om zich
in veiligheid te brengen. Van eerste schets
tot werkend prototype. Ze werken dus met
hoofd én handen aan deze opdracht.
door naar de finale (Fotografie: Peter de Koning).
Publieksprijs
Naast de award zelf kunnen de teams ook
de publieksprijs winnen. Op weg naar de
vo
voorronde in de regio
!
r en de landelijke
Hey jij daa
fi
finale kunnen de
Heb jij tijd
?
g
e
teams met een
te
geno
online presentatie
on
st
stemmen
verzamelen voor
hun idee. Het team
met de meeste
ingbrand,
bij een won
te winnen
idee om tijd
Een goed
er van je wil.
matie
de brandwe
meer infor
dát is wat
or of ga voor
asium
bij je ment
d.nl/techn
Geef je op
rnederlan
.brandwee
naar www
26
nummer 4 april 2014
De scholieren van het Christelijke Lyceum Delft zijn
stemmen wint de publieksprijs.
Iedereen kan stemmen via:
www.technasiumtopaward.nl.
Over Technasium Top Award
De Technasium Top Award is een initiatief
van Stichting Technasium en
TechniekTalent.nu. Leerlingen uit het
tweede jaar van havo/vwo worden
uitgedaagd een technische opdracht uit te
voeren in wedstrijdvorm.
Sdu Uitgevers