3 december 2014 pagina 20

woensdag 3 december 2014
OPENBARE MEDEDELINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE:
Locatie; Omschrijving; Activiteit (en); Datum verzonden;
- Driel, Vogelenzangsestraat 5a, het bouwen van een woning,
activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, uitvoeren werken geen bouwwerk zijnde (24-11-2014)
- Elst, De Wuurde 33, het kappen van een wilde pruimenboom, activiteit vellen houtopstand (24-11-2014)
- Elst, Koningin Emmastraat 29, het aanleggen van een inrit,
activiteit uitvoeren werken geen bouwwerk zijnde (24-112014)
- Elst, Nijverheidsweg 3a, 3b en 3c, het wijzigen van de gevels van een bedrijfspand, activiteiten bouwen en afwijken
van het bestemmingsplan (24-11-2014)
- Hemmen, Molenpad ongenummerd, het verleggen van een
fietspad, activiteit uitvoeren werken geen bouwwerk zijnde
(27-11-2014)
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE:
Locatie; Omschrijving; Activiteit (en); Datum verzonden;
- Randwijk Hemmensestraat 7, het ambtshalve wijzigen van
een omgevingsvergunning, activiteit milieu (23-10-2014)
Tegen dit besluit kunt u beroep instellen. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen*****
BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie; Omschrijving; Datum verzonden;
- Elst, 1e Lange Voren 23, het bouwen van een overkapping
(21-11-2014)
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ:
Locatie; Omschrijving; Datum verzonden;
- Elst, Rijksweg-Zuid 70, het kappen van 10 coniferen (2411-2014)
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INTREKKEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie; Omschrijving; Datum verzonden;
- Diverse locaties in Andelst, Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk,
Valburg en Zetten, het verwijderen van asbest (indertijd als
sloopvergunning verleend)
- Elst, De Korte Helster 1, het uitbreiden van de gemeentewerf (24-11-2014)
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
VERLENGING BESLISTERMIJN:
Locatie; Omschrijving; Verlenging beslistermijn; Datum besluit verlenging;
- Randwijkse Rijndijk 32, het bouwen van een agrarisch bedrijf, 6 weken (26-11-2014)
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.
INTREKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie; Omschrijving; Datum verzonden;
- Oosterhout, De Hoge Hofstraat 12, het renoveren en uitbreiden van een woning (27-11-2014)
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 0481 - 362300
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Locatie; Omschrijving; Datum binnenkomst;
- Elst, De Wuurde 33, het kappen van een wilde pruimenboom (04-11-2014)
- Elst, Europaplein 22, het plaatsen van gevelreclame (Jumbo) (13-11-2014)
- Elst, Rijksweg-Zuid 7, het kappen van een boom (24-112014)
- Elst, stationsomgeving, het kappen van 17 bomen (25-112014)
- Heteren, Breekenhof kavelnummers 457, 458, 459, 461,
462, 464, het bouwen van 6 woningen (19-11-2014)
-
Oosterhout, Waaldijk 39, het realiseren van een tijdelijk
kampeerterrein (18-11-2014)
Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 0481 - 362300
VERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
Besloten is vergunning/ontheffing te verlenen aan:
1.St. DeSintKan; uittocht van Sinterklaas, Korevaar, 6 dec.
Driel;
2.Stichting ’t Begin van ’t Endt, verkoopcollecte oliebollen
t.b.v. Kids Dance, 30 dec Herveld-Andelst;
3.W. Hermans, kerstfair, 13 dec 2014, voor en in de RK kerk,
Kerkstraat, Driel;
4.
Basisschool De Haafakkers, kerstmarkt, 17 dec 2014,
schoolplein en parkeerplaats Brede School, Heteren;
5.Van der Ven Events, kerstmarkt, 10 dec 2014, Julianaplein
, Zetten;
6.Stichting Barátok Románia, collecteverkoopactie week 9,
Heteren en Zetten;
7.Gemeente Overbetuwe; sandwichborden t.b.v. vuurwerkcampagne, week 52 2014 en week 1 2015, hele gemeente;
8.
Westeraam College, sandwichborden t.b.v. Open Dag
Westeraam en Lyceum Elst, week 3 en 4 2015 hele gemeente.
9.
Driehoekbuitenreklame Benelux B.V., sandwichborden
t.b.v. Open Dag Groenhorst College week 5 2015, Elst,
Heteren Randwijk en Driel;
STANDPLAATS
Besloten is vergunning te verlenen aan:
1.
VOF Bannink-Hoitink, met oliebollen/kerstkransen/stollen,14 dec 2014 t/m 2 jan 2015, voor Bakker Bart, Dorpsstraat 59, Elst;
2.J.H. Timmer, met kerstbomen en kerstartikelen, 3 t/m 6
dec,10 t/m13 en 17 t/m 20 dec. 2014, Julianaplein, Zetten;
3.Macleane Europaplein BV, met oliebollen, 6, 13, 20, 27 t/m
31 dec 2014 voor Jumbo, Europaplein, Elst;
4.Macleane Westeraam BV, met oliebollen, 6, 13, 20, 27 t/m
31 dec 2014 voor Jumbo, Basilica, Elst
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken. Zie algemene tekst over bezwaar.
Voor informatie: team Vergunningen, tel. (0481) 362 300.
AFWIJKING SLUITINGSUUR NIEUWJAARSNACHT
De burgemeester van de gemeente Overbetuwe heeft, gelet
op het bepaalde in de artikelen 2:29 en 2:30 van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2012, besloten het sluitingsuur voor alle horecabedrijven in de gemeente
Overbetuwe voor de nieuwjaarsnacht van 31 december 2014
op 1 januari 2015 vast te stellen op 05.00 uur. Hierop zijn geen
uitzonderingen mogelijk.
VERKEERSBESLUITEN
VERKEERSBESLUIT INSTELLEN VERPLICHT FIETSPAD
AAMSEPAD TUSSEN CEINTUURBAAN EN LANDASPAD
TE ELST
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het verkeersbesluit ‘instellen verplicht fietspad Aamsepad tussen Ceintuurbaan en Landaspad’ vanaf 19 november 2014 gedurende
6 weken ter inzage ligt. Het besluit is ook gepubliceerd in de
Staatscourant.
Het besluiten gaan over het instellen van de volgende maatregelen:
1.het pad tussen de Ceintuurbaan en Landaspad, gelegen
aan de oostzijde van de Ceintuurbaan, aan te wijzen als verplicht fietspad door het plaatsen van borden en (klap)palen;
2.een voorrangsregeling in te stellen ter hoogte van de aansluiting van de onder punt 1 van dit besluit genoemde fietsverbinding op de Ceintuurbaan, waarbij fietsers voorrang
dienen te verlenen aan kruisende bestuurders op de Ceintuurbaan, door het plaatsen van borden en het aanbrengen
van haaientanden op het wegdek;
Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar maken en gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen. **** (Let op: de termijn
loopt tot en met 31 december 2014)
BESLUITEN TOT HET AANPASSEN VAN DE VERKEERSKUNDIGE BEBOUWDE KOMGRENS OP DE NIEUWE
AAMSESTRAAT EN LINGESTRAAT TE ELST
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het besluit
‘aanpassen van de verkeerskundige bebouwde komgrens op
de Nieuwe Aamsestraat en Lingestraat te Elst’ vanaf 19 november 2014 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Het besluit is ook
gepubliceerd in de Staatscourant.
Het besluiten gaan over het instellen van de volgende maatregelen:
1.de verkeerskundige bebouwde komgrens van Elst op de
Nieuwe Aamsestraat en Lingestraat te wijzigen zodat:
a.het gedeelte van de Nieuwe Aamsestraat gelegen tussen de Archimedesweg en de Sillestraat binnen de bebouwde kom komt te liggen;
b.
het gedeelte van de Lingestraat gelegen tussen de
Nieuwe Aamsestraat en de ingang naar het voormalige
terrein van de Intratuin binnen de bebouwde kom komt
te liggen.
Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar maken en gelijktijdig
een voorlopige voorziening aanvragen. **** (Let op: de termijn
loopt tot en met 31 december 2014)
VERKEERSBESLUIT INSTELLEN DIVERSE VERKEERSMAATREGELEN IN DE NIEUWE SITUATIE NA HERINRICHTING NIEUWE AAMSESTRAAT TE ELST
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het verkeersbesluit ‘instellen diverse verkeersmaatregelen in de nieuwe
situatie na herinrichting Nieuwe Aamsestraat te Elst’ vanaf 19
november 2014 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Het besluit
is ook gepubliceerd in de Staatscourant.
Het besluiten gaan over het instellen van de volgende maatregelen:
1.de volgende borden van bijlage 1 van het RVV 1990 op de
aangegeven locaties te verwijderen:
a. bord G11 (verplicht fietspad) op de Lingestraat;
b.borden C15 (gesloten voor fietsers, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen), B6 (verleen voorrang) en de
haaietanden op het wegdek bij de fietsoversteek op de
kruising Nieuwe Aamsestraat/Lingestraat;
c.bord G11 net ten westen van voornoemde fietsoversteek;
d.Borden G12 (fiets/bromfietspad) en G12a (einde fiets/
bromfietspad) op het vrijliggende fietspad ten zuiden
van de Nieuwe Aamsestraat tussen de fietsoversteek
ter hoogte van de Archimedesweg en de aansluiting met
de Sillestraat;
2.bestuurders vanuit zijwegen voorrang te laten verlenen op
bestuurders die op de Nieuwe Aamsestraat en het tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde daarvan rijden door het
plaatsen van borden B6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en
het aanbrengen van haaietanden, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, artikel 7 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW, op het wegdek op de volgende locaties:
a.op de aansluiting naar de ventweg direct ten oosten van
de kruising met de Ceintuurbaan/Pascalweg;
b.aan beide zijden van de kruising met de Lingestraat en
Archimedesweg;
c.de aansluiting voor fietsers bij de nieuwe ingang van de
Intratuin;
d.aan de zuidzijde van de kruising met de op- en afrit van
de A 325 / aansluiting naar huisnummers 94a/b en 96;
3.verkeer te gebieden de middengeleiders in de rijrichting aan
de rechterzijde te passeren door het plaatsen van borden
D2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en gele reflecterende kokers op de volgende locaties:
a.de aansluiting tussen fietspad en ventweg aan de zuidzijde van de rotonde met de Ceintuurbaan/Pascalweg;
b.het kruispunt met de Lingestraat/Archimedesweg;
c.het kruispunt met de op- en afrit van de A 325 / aansluiting naar huisnummers 94a/b en 96;
d.aan de zuidzijde van de kruising met de Sillestraat / open afrit van de A325;
4.door het plaatsen van borden B6 uit bijlage 1 van het RVV
1990 en het aanbrengen van haaietanden op het wegdek,
zoals bedoeld in hoofdstuk IV, artikel 7 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW, op de aansluiting vanaf de
ventweg van de Nieuwe Aamsestraat met de Archimedesweg bestuurders voorrang te laten verlenen aan bestuurders op de Archimedesweg;
5.het tweerichtingen fietspad, voor zover gelegen tussen de
aansluiting met de parallelweg van de Nieuwe Aamsestraat
ter hoogte van de Archimedesweg (ventweg) tot aan de aansluiting met de Sillestraat, aan te wijzen als verplicht fietspad
door het plaatsen van borden G11 en G12 uit bijlage 1 van
het RVV 1990;
6.
door het plaatsen van borden A1(zone) en A2(zone) uit
bijlage 1 van het RVV 1990 op onderstaande locaties een
maximumsnelheid van 30 km/u in te stellen:
a.de ventweg aan de zuidzijde van de Nieuwe Aamsestraat;
b.de aansluiting naar de percelen Nieuwe Aamsestraat
94a en 94b (Intratuin);
c. de toegangsweg naar Nieuwe Aamsestraat 96;
7.door het plaatsen van borden C2 en C3 uit bijlage 1 van
het RVV 1990 een eenrichtingsweg in te stellen op onderstaande locaties:
a.de ventweg aan de zuidzijde van de Nieuwe Aamsestraat waarbij bestuurders alleen in oostelijke richting
mogen rijden;
b.de aansluiting naar de Intratuin aan de zuidzijde vanaf
de Nieuwe Aamsestraat, ter hoogte van de aansluiting
van de A325, waarbij verkeer alleen in westelijke richting
mag rijden;
8.door het plaatsen van bord D5r uit bijlage 1 van het RVV
1990, met onderbord OB11, vrachtverkeer te verplichten
aan de oostzijde van de ventweg ten zuiden van de Nieuwe
Aamsestraat rechtsaf te slaan;
9.een parkeerverbod in te stellen op de Lingestraat door het
plaatsen van borden E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 net
ten noorden van de kruising met de Nieuwe Aamsestraat;
10.de Lingestraat, voor zover gelegen tussen de oude in- en
uitrit van de Intratuin en de Nieuwe Aamsestraat, gesloten
te verklaren voor fietsers door het plaatsen van borden C14
uit bijlage 1 van het RVV 1990;
11.de aansluiting vanaf de Nieuwe Aamsestraat naar de Intratuin en huisnummer 96 gesloten te verklaren voor vrachtverkeer door het plaatsen van borden C7 uit bijlage 1 van het
RVV 1990;
12.door het aanbrengen van zebramarkering, zoals bedoeld in