Strategische Kennis- en Innovatieagenda

Kennisbeleid bij IenM
(inter)departementale
visie op het gebruik
van kennis
Siebe Riedstra
1
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Waarom kennisbeleid en waarom nu?
IenM is een kennisintensief departement dat ook in
de toekomst dient te beschikken over een adequate
kennisbasis voor beleidsvorming, uitvoering en
toezicht om ambities te verwezenlijken
Zeker in tijden van teruglopende budgetten en
personele taakstellingen is het van belang om een
gedeeld beeld over kerntaken en daarbij behorende
kennisbasis te hebben.
2
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Nederland zal in 2030 in de wereld bekend staan als …
De best beschermde en schoonste delta
3
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Knooppunt van excellente verbindingen
4
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Koploper in het sluiten van
regionale grondstoffenkringlopen
5
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
De slimste stad van NW Europa
6
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Land waar burgers en bedrijven
betrokken zijn bij hun leefomgeving
7
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
8
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
9
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Kennisinfrastructuur
Universiteiten
TU Delft
Deltares
CPB
NWO
SCP
NLR
RIVM
KNMI
IenM
RWS-WVL KiM
TuE
TNO
Marin
VerDuS
PBL
IMARES
Kennis voor Klimaat
10
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Kennisinfrastructuur
Kennisbasis, samenwerking en
kenniscirculatie
Integrale expertise en een
gezamenlijke kennisinfrastructuur
voor de inrichting en de verdere
ontwikkeling van gezonde en
duurzame leefomgeving in stedelijk
gebied
11
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
12
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Strategische Kennis- en
Innovatieagenda
Zeven thema’s als basis voor de
programmering
en prioriteitstelling van onderzoek
binnen het departement en de
kennisinstituten
concretisering
in SKIA’s
van IenM onderdelen
Programmering
in werkprogramma’s
kennisinstituten
13
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
De zeven thema’s uit de SKIA IenM:
(A) Energieke samenleving, governance en decentralisatie
(B) Financiering, verdienmodellen en andere marktbenadering
(C) Individualisering en gedrag
(D) Gebiedsontwikkeling
(E) Knooppunten en netwerken
(F) Duurzame mobiliteit
(G) Het sluiten van energie-, grondstof- en waterketens
14
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Behavioural Insight Team (BIT) IenM
• Geïnspireerd op succes van BIT UK
• Doel: Gedragskennis voor IenM
toegankelijk maken en omzetten in
praktijktoepassingen voor IenM
• Netwerkorganisatie (IenM, kennisinstituten
en wetenschappers)
• Ook interdepartementale belangstelling
15
Ministerie van
Infrastructuur en
2 april Kenniscongres
Milieu
16
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
17
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Kennismanagement
Leergang Kennis voor beleid
Academisch beleid
Masterclasses
Jaarlijkse summer school
Landingsbijeenkomsten Duurzame Bereikbaarheid Randstad
Communities of Knowledge
Kenniscirculatie beleid, uitvoering, inspectie
Kwartaalrapportage inspectie
18
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
19
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Met de IenM Institutionele kenniskamer spreek ik
2 keer per jaar over (voortgang) kennisbeleid
Leden: kennisinstellingen, hoogleraren, IenM DGs
Daarnaast ook Thematische Kenniskamer gewijd aan
één onderwerp (vb Open Data & Big Data, Gedrag)
20
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Gaat het dan allemaal top?....Nee, door Kenniskamer
benoemde verbeterpunten o.a.:
•Landing van kennis in beleid
•Versnippering van budgetten en vraagsturing
•Te veel focus op korte termijn
•Zwakke vraagarticulatie door IenM en door medeoverheden
•Beperkte samenwerking en concurrentie tussen
kennisinstellingen.
21
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Kennis-aan-tafel (KAT)?
Het (collegiaal) inbrengen van kennis door wetenschappers in
beleidsprocessen, door middel van o.a.:
• gesprekken, presentaties en korte notities over beschikbare
kennis;
• het beantwoorden van ad-hoc vragen;
• het ondersteunen van de beleidsdirecties van IenM bij de
formulering van onderzoeksvragen en -aanpak van aan
derden uit te besteden onderzoek.
22
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
Kennis-aan-tafel, wat is daarvoor nodig?
• Vertrouwensrelatie tussen kennis en beleid (collega’s zijn,
fysieke nabijheid)
• Juiste attitude en mentaliteit van zowel kenniswerkers als
beleid (o.a. rolvastheid)
• En goede afspraken (o.a. over de omvang van de opdracht)
• Let op: Gewone onderzoeksprojecten zijn onmisbaar om
kennis op peil te houden.
23
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres
24
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 april Kenniscongres