Notulen van de MR-VERGADERING De Ark, 16 april 2014

Gedeputeerdenlaan 47, 8016 AX Zwolle t: 038 - 460 32 58
e: [email protected]
secr: Gedeputeerdenlaan 47, 8016 AX Zwolle, tel. 038 – 460 32 58 / E-mail: [email protected]
Onderliggende stukken zijn altijd ter inzage beschikbaar.
Notulen van de MR-VERGADERING De Ark, 16 april 2014
Verslag gemaakt door:
Aanwezig:
1.
2.
3.
4.
5.
Natascha van Zanten
Jokelyne v.d. Kam, Cilla van Marle, Ramon Wienbelt, Dianne Muis, Jan Martin
Arkema, Frank Arentsen, Natascha van Zanten-Dannenberg en Erwin Ensing
Opening: Natascha
Mededelingen:
Frank:
-Inspectiebezoek is een regulier bezoek. Frank geeft enige uitleg over inspectie: frequentie en inhoud van bezoek.
-Kwaliteit enquête: Veel respons. De rapportage hiervan wordt door Frank naar de MR gestuurd. Na de meivakantie gaan
we met elkaar de aandachtpunten bespreken.
-Groep 6: Op dit moment vindt er een interventie plaats door externe partij (Optima Forma). Zij doen observaties en stellen
een plan van aanpak op . Na de meivakantie zal er een ouderavond plaatsvinden en zullen de ouders van deze groep
hierover verder geïnformeerd worden.
Binnengekomen post/mail: We bespreken de vragen vanuit de brieven die binnengekomen zijn. Er wordt binnenkort waar
nodig een terugkoppeling gedaan door Jokelyne. Jokelyne zorgt dat Jan Martin en Ramon het wachtwoord krijgen van de
inbox van de mr., zodat zij ook de ingekomen post e.d kunnen bekijken.
Notulen vorige vergadering: Goed gekeurd. Nog even ter info: De notulist stuurt de gemaakte notulen naar alle leden van
de MR. Alle leden kunnen opmerkingen hierover terugsturen naar de notulist. Deze worden door de notulist verzameld,
aangepast en/of besproken .In de eerst volgende vergadering worden de notulen definitief gemaakt. De definitieve versie
wordt naar Jan Martin gestuurd. Hij stuurt ze door naar Marian. Marian plaatst ze op de website..
Passend Onderwijs/Schoolondersteuningsprofiel:
Frank stuurt de definitieve versie van het SOP nog rond, zodat de MR er nog advies over kunnen geven. Frank legt uit dat
dit profiel 1x per 2 jaar aangepast moet gaan worden. Frank zit nog middenin het “wordingsproces”wat betreft Passend
Onderwijs binnen deze regio. Hij kan niet alle vragen die we als MR hebben beantwoorden.
Cilla en Jokelyne geven aan een brief te willen sturen aan het Vivente-bestuur om meer duidelijkheid over gang van
zaken/ verder verloop van Passend onderwijs te vragen.
6.
Arbo-actieplan:
Er is een coördinator binnen het team. Er worden ontruimingsoefeningen gedaan en geëvalueerd. Speeltoestellen worden
op veiligheid gekeurd.
Vivente moet in de nabije toekomt nog een nieuw arbo-actie plan (systeem) opzetten.
We willen dit vanuit de MR naar de GMR als actiepunt indienen.
7.
Overblijfregeling:
Het gaat hier om de uitwerking van het plan van betalen via incasso/bank. Er zijn twee keuzes: vaste dagen contract per
schooljaar en losse dagen contract m.b.v. strippenkaart.
Jokelyne mailt deze informatie rond. Alle leden van de MR zullen dit doorlezen en instemming mailen of er de volgende
vergadering op terugkomen.
8.
Mobiliteitsplan:
Dit is 9 april naar de GMR gestuurd. Het is nog niet duidelijk of het goedgekeurd is. Ramon stuurt de vraag door naar de
GMR.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Informatie vanuit OV:
De nieuwe voorzitter is Riëtte Mulder. De OV heeft zich opgesplitst in 4 subgroepen met elk een ander doelgebied. Dianne is
aanspreekpunt voor de OV. Ramon geeft aan dat hij de samenspraak tussen school/directie en OV mist. Volgens hem zou
een betere afstemming moeten komen. Zijn idee is om per jaar een plan te maken voor de besteding van het geld. Dit in
samenspraak met Frank.
Informatie vanuit team: nvt
Informatie vanuit de GMR: nvt
Wat verder ter tafel komt:
-Formatie: Frank heeft zijn plan bij Henk neergelegd. Dit moet nog besproken worden. Het doel is dat er 13 mei meer
duidelijkheid is. We gaan de volgende vergadering plannen wanneer we ook dit punt kunnen bespreken.
Rondvraag:
Ramon geeft aan dat hij is gestopt met het volgen van de GMR vergaderingen. Hij wil zich meer kunnen richten op de zaken
binnen de MR op de Ark. We spreken af dat we telkens iemand anders de vergaderingen bij laten wonen.
Ramon stuurt de datum van de volgende GMR vergadering nog rond.
Jan Martin geeft aan dat hij de taak van secretaris volgend jaar over wil dragen. Erwin neemt dit volgend jaar over.
Sluiting: Jokelyne sluit vergadering.
Actielijst MR de Ark, bijgewerkt 16-04-2014
Nr.
1.
Actie
De rapportage van de kwaliteit enquête wordt
door Frank naar de MR gestuurd. Na de
meivakantie gaan we met elkaar de
aandachtpunten bespreken.
Datum
z.s.m
Wie?
Frank
2.
Er wordt binnenkort waar nodig een
terugkoppeling van de ingekomen post gedaan
door Jokelyne.
Voor volgende
vergadering
Jokelyne
Frank stuurt de definitieve versie van het SOP
nog rond, zodat de MR er nog advies over
kunnen geven
Cilla en Jokelyne geven aan een brief te willen
sturen aan het Vivente-bestuur om meer
duidelijkheid over gang van zaken/ verder
verloop van Passend onderwijs te vragen.
z.s.m
Frank
z.s.m
Jokelyne,Cilla
Vivente moet in de nabije toekomt nog een
nieuw arbo-actie plan (systeem) opzetten.
Bij de volgende GMR vergadering
Allen
z.s.m
volgende vergadering
Jokelyne
Allen
Jokelyne zorgt dat Jan Martin en Ramon het
wachtwoord krijgen van de inbox van de MR.,
zodat zij ook de ingekomen post e.d kunnen
bekijken.
3.
4.
5.
We willen dit vanuit de MR naar de GMR als
actiepunt indienen.
6.
Jokelyne mailt de informatie van het plan rond
de betaling van de overblijf rond. We zullen dit
als MR doorlezen en instemming mailen of er
de volgende vergadering op terugkomen.
7.
Ramon stuurt het mobiliteitsplan met vraag of
het goedgekeurd is door naar de GMR.
8.
We spreken af dat we telkens iemand anders
de GMR vergaderingen bij laten wonen.
Ramon stuurt de datum van de volgende
GMR vergadering nog rond.
z.s.m
Ramon
Allen
z.s.m
Ramon
Volgende vergadering: eind mei (exacte datum afhankelijk van een aantal aan te leveren stukken..)
Opening door: Cilla – Erwin – Dianne – JanMartin – Jokelyne – Ramon-Natascha
Versnapering door degene die de opening verzorgt!
Bij verhindering volgt de eerstvolgende in de rij.