6e Melding NSL IenM

6e NSL melding
Infrastructuur en Milieu
versie 2014
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
Toelichting
De Wet Milieubeheer (artikel 5.12, twaalfde lid) voorziet in de mogelijkheid om, door middel
van een melding aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (in deze DG Milieu), nieuwe
projecten of maatregelen toe te voegen aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL), en om projecten en maatregelen die zijn opgenomen in het NSL te
wijzigen of te vervangen.
Voorliggend document omvat de 6e NSL melding van gewijzigde projecten en maatregelen
Infrastructuur en Milieu. Tabblad 1 bevat de beschikking die het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu (in deze DG Milieu) op 15 mei 2014 heeft afgegeven (kenmerk IenM/BSK2014/112333). Tabblad 2 bevat de 6e NSL melding inclusief meldingsformulier, gewijzigde
projectenlijst en effectanalyse van de nieuwe en gewijzigde projecten, (kenmerk IenM/BSK2014/97481).
De 6e NSL-melding maakt aannemelijk dat de nieuwe en gewijzigde projecten per saldo
passen binnen of in elk geval niet in strijd zijn met het programma NSL.
De 6e NSL-melding omvat nieuwe en gewijzigde projecten:
Projecten:
7 projecten met wijziging van de fysieke projectkenmerken
12 projecten met wijziging in jaar van realisatie
5 nieuwe projecten
1 project wordt afgemeld
Maatregelen:
Geen wijzigingen
Het daartoe bestemde meldingsformulier is opgenomen in bijlage 1. Een compleet overzicht
van alle NSL-projecten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgenomen in
bijlage 2. In dit projectenoverzicht zijn tevens alle wijzigingen inzichtelijk gemaakt. Bijlage 3
beschrijft de resultaten van de analyse naar de effecten van de nieuwe en gewijzigde
projecten. Een compleet overzicht van alle NSL-maatregelen van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu is opgenomen in bijlage 4
Aangepaste voorbeeldtekst bijlage B kader ‘Toetsing VenW projecten aan het NSL’
Als gevolg van de instemming dient de onderbouwing bij een besluit te worden aangepast. De
in bijlage B van het kader ‘Toetsing VenW projecten aan het NSL (versie 2.2, december
2009)’ opgenomen voorbeeldtekst als toelichting bij een besluit dient te worden aangepast.
Overigens blijft de aanpak en de inhoud van de toetsing op basis van dit kader ongewijzigd.
Het gaat om de aanpassing van de volgende alinea in de voorbeeldtekst:
Het project … is met de volgende projectkenmerken opgenomen in de NSL melding Verkeer
en Waterstaat d.d. 13 juli 2010 met kenmerk VenW/DGMo-2010/6025, waarmee de Minister
van VROM conform de wijzigingsprocedure NSL op 29 juli (kenmerk
DGM/K&L20100021584) heeft ingestemd. Na het afgeven van deze beschikking staat het
project met de volgende kenmerken in het NSL opgenomen:
-
wegnummer en projectnaam:
bevoegd gezag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
ligging
type: 3 (infrastructuur)
omvang:
datum toonaangevend besluit:
datum ingebruikname, fasering:
geraamd effect:
Met uitzondering van …. (kilometering, het jaar van openstelling en/of snelheidslimiet)
komen de projectkenmerken, zoals beschreven in dit (ontwerp)-…besluit, overeen met de in
het NSL opgenomen projectkenmerken, inclusief de NSL melding Verkeer en Waterstaat d.d.
13 juli 2010.
Deze alinea dient vervangen te worden door:
Het project … is met de volgende projectkenmerken opgenomen in de 6e NSL melding
Infrastructuur en Milieu d.d. 22 april 2014 met kenmerk IenM/BSK-2014/97481, waarmee de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu conform de wijzigingsprocedure NSL op 15 mei
2014 (kenmerk IenM/BSK-2014/1122333) heeft ingestemd. Na het afgeven van deze
beschikking staat het project met de volgende kenmerken in het NSL opgenomen:
-
wegnummer en projectnaam:
bevoegd gezag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
ligging
type: 3 (infrastructuur)
omvang:
datum toonaangevend besluit:
datum ingebruikname, fasering:
geraamd effect:
Met uitzondering van …. (kilometering, het jaar van openstelling en/of snelheidslimiet)
komen de projectkenmerken, zoals beschreven in dit (ontwerp)-…besluit, overeen met de in
het NSL opgenomen projectkenmerken, inclusief de NSL melding Infrastructuur en Milieu
d.d. 22 april 2014.
De overige delen van de voorbeeldtekst in bijlage B blijven gehandhaafd.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
>
Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v. mevr. drs. M.C.A. Blom
directeur Wegen en Verkeersveiligheid
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Piesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Contactpersoon
mw. mr. A.C. 5miide
T 070-456 6857
Ons kenmerk
JEN M/BSK-20 14/112333
Datum
Betreft
15 MEI 2014
Instemming NSL melding RWS 2014
Geachte mevrouw Blom,
Naar aanleiding van uw melding in het kader van het NSL ingevolge artikel 5.12,
twaalfde lid Wet Milieubeheer, betreffende het wijzigen, vervangen en toevoegen
van projecten en maatregelen, bericht ik u dat ik op grond van artikel 5.12,
dertiende lid van de Wet milieubeheer kan instemmen met uw melding.
1.
De melding is gedaan op 22 april 2014 en ontvangen op 30 april 2014
(kenmerk IENM/BSK-2014/97481). De melding betreft het volgende:
• 7 projecten wijzigen in fysieke kenmerken.
• 12 projecten wijzigen in jaar van realisatie.
• 5 nieuwe projecten worden toegevoegd.
• 1 project wordt afgemeld.
• Resultaatverplichting om tijdig overschrijdingen langs rijkswegen weg te
nemen die naar voren komen uit de Monitoring van het NSL.
2.
Bij de beoordeling van de melding is nagegaan of wordt voldaan aan de
voorwaarden die de Wet milieubeheer stelt (artikel 5.12, twaalfde lid):
• Bij de melding is aannemelijk gemaakt dat de gewijzigde, vervangende of
nieuwe maatregelen of projecten per saldo passen binnen of in elk geval
niet in strijd zijn met het NSL.
• Bij de melding is aangegeven welke maatregelen en projecten het betreft,
welke samenhang er tussen die maatregelen en projecten is en op welke
termijn deze worden getroffen of uitgevoerd.
• Bij het bepalen van de effecten van de wijzigingen, vervanging of
toevoeging op de luchtkwaliteit wordt voldaan aan de eisen die de
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 stelt.
3.
Voor zeven projecten is een wijziging gemeld in de fysieke kenmerken
(projectnummers 1201, 1901, 1975, 1982, 1988, 1996 en 2002). Uit de door
u aangeleverde informatie blijkt voor elk van deze projecten dat in de
gewijzigde situatie naar verwachting geen sprake zal zijn van een
overschrijding van de grenswaarden voor NO
2 en PM
.
10
Pagina 1 van 3
4.
Voor twaalf projecten is een wijziging gemeld in het jaar van realisatie.
Voor zeven van deze projecten (projectnummers 1989, 1994, 2001, 1003,
1203, 1900, 1978) geldt dat het project één of meerdere jaren later zal zijn
gerealiseerd. In de melding is aangegeven dat het later realiseren van een
project betekent dat het project ook later effect heeft op de luchtkwaliteit en
daarom niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van
de situatie waarvan is uitgegaan in het NSL.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
NM/BS2Oi4/112333
Voor vijf projecten (projectnummers 1983, 1006, 1202, 1959 en 1981) geldt
dat het project één of meerdere jaren eerder zal zijn gerealiseerd.
• Voor vier van deze vijf projecten (projectnummers 1006, 1202, 1959 en
1981) geldt dat het besluit over het project reeds (onherroepelijk) is
vastgesteld en dat sprake is van een verandering in de uitvoering.
• Voor één project (projectnummer 1983) geldt dat besluitvorming nog
moet plaatsvinden. Dit project zal één jaar eerder zijn gerealiseerd (in
2017 in plaats van 2018). In de melding is aangegeven dat het eerder
realiseren van dit project niet betekent dat het projecteffect wordt
meegenomen in een ander netwerkjaar. Het eerder realiseren van het
project zal daarom niet leiden tot een gewijzigd effect binnen het NSL.
5.
De vijf nieuwe projecten hebben effecten op de luchtkwaliteit, maar deze
2 en
effecten leiden niet tot een overschrijding van de grenswaarden voor NO
.
10
PM
6.
Eén project (projectnummer 1993) wordt niet uitgevoerd. Dit project wordt
afgevoerd van de lijst projecten die zijn opgenomen in het NSL.
7.
In uw melding geeft u aan dat, mochten uit de monitoringsronde 2014
onverhoopt toch lokale knelpunten langs rijkswegen blijken, het ministerie
van Infrastructuur en Milieu tijdig maatregelen zal treffen die nodig zijn om
deze overschrijdingen weg te nemen. Deze resultaatverplichting maakt
integraal onderdeel uit van de melding.
Op basis van de informatie die bij de melding is verstrekt stel ik het volgende
vast,
1.
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de gewijzigde en toegevoegde
projecten het tijdig halen van de grenswaarden niet in gevaar brengen en
daarom passen binnen of in elk geval niet in strijd zijn met het NSL.
2.
Bij het bepalen van de effecten van de wijzigingen en toevoegingen op de
luchtkwaliteit is niet voor alle projecten en maatregelen een locatiespecifieke
detailberekening uitgevoerd conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit.
In de analyses zijn kwalitatieve en kwantitatieve inschattingen gemaakt,
waarbij onder meer gebruik is gemaakt van de rekenresultaten van de NSL
Monitoringstool 2013 en deels is uitgegaan van worst case aannames. De
locatiespecifieke detailberekeningen zullen worden uitgevoerd in de
monitoring van het NSL. Ik stel vast dat de resultaatverplichting die u bent
aangegaan voldoende zekerheid biedt dat maatregelen en middelen
beschikbaar zijn, wanneer uit de monitoring knelpunten naar voren komen.
Pagina 2 van 3
3.
Wellicht ten overvloede, wijs ik u op dein artikel 5.12, veertiende lid, van de
Wm opgenomen verplichting om als betrokken bestuursorgaan ervoor te
zorgen dat van de melding van deze wijzigingen en toevoegingen en de
instemming van de kant van de staatssecretaris kennisgeving wordt gedaan
in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aanhuis blad, dan wel op een andere geschikte wijze.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
4/112333
Hoogachtend,
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
voor deze:
en Internationaal,
ir Klimaat, Geluid en Lucht,
i.k.
Em pel
1
Pagina 3 van 3
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
>
Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
Ministerie van Infrastructuur en M Iieu
T.a.v. mw. Drs. M.G. van Empel
Directeur Klimaat en Luchtkwaliteit
pia Bureau Infomil
Directoraat-Generaai
Bereikbaarheid
Wegen en Verkeersveiligheid
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
www.rijksoverheid nl
Contactpersoon
Paul Rijkse
T 0704566171
F 070 456 6007
Datum
Betreft
22 april 2014
NSL-melding wijzigingen projecten/maatregelen
Rij kswegennet
Kenmerk
IenM/BSK-2014/97481
Geachte mevrouw Van Em pel,
In het kader van het ‘Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ (NSL)
doe ik bij deze een melding van gewijzigde projecten.
De Wet milieubeheer voorziet met artikel 5.12, lid 12, in de mogelijkheid om
projecten en maatregelen die zijn opgenomen in het NSL te wijzigen, toe te
voegen of te vervangen. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet bij de
betreffende melding aannemelijk worden gemaakt dat die wijzigingen in
projecten en maatregelen per saldo passen binnen of in elk geval niet in
strijd zijn met de doelstelling van het programma.
Hierbij maak ik gebruik van deze mogelijkheid en meld ik u het volgende:
• 7 projecten wijzigen in fysieke kenmerken
•
12 projecten wijzigen in jaar van realisatie
• 5 nieuwe projecten worden toegevoegd
•
1 project wordt afgemeld
Het daartoe bestemde meldingsformulier is door mij ingevuld en opgenomen als
bijlage 1 bij deze brief.
Een compleet overzicht van alle projecten van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu is opgenomen in bijlage 2. In dit projectenoverzicht zijn alle wijzigingen
inzichtelijk gemaakt (in rood). Het betreft daarbij niet alleen de fysieke wijzigingen
en wijzigingen in het realisatiejaar van projecten, maar ook verschillende meer
gedetailleerde beschrijvingen. Voor deze laatste categorie geldt geen
meldingsplicht, maar voor het overzicht en de transparantie zijn alle (relevante)
projecten in het projectenoverzicht opgenomen.
Ter onderbouwing van de effecten van de wijzigingen in projecten en maatregelen
heb ik bijlage 3 bijgevoegd. Deze bijlage 3 beschrijft het effect van de wijzigingen
in de projecten. Deze wijzigingen zijn van een zodanige aard dat aannemelijk is
gemaakt dat deze per saldo passen binnen of in elk geval niet in strijd zijn met de
doelstelling van het NSL.
Pagina 1 van 2
Mochten uit de monitoringsronde onverhoopt toch lokale knelpunten langs
rijkswegen blijken, dan zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdig
maatregelen treffen die nodig zijn om de overschrijding weg te nemen. Deze
resultaatverplichting maakt integraal onderdeel uit van deze melding.
Directoraat-Generaal
Bereikbaarheid
Wegen en Verkeersveiligheid
Datum
22 april 2014
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk in te stemmen met deze melding.
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Namens dezq
DE DIRÇ6(bR WEGEN EN
HEID
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3 Effect van de wijzigingen in de projecten
Pagina 2 van 2
BIJLAGE 1 MELDINGSFORMULIER
1. Gegevens indiener
Bestuursorgaan of
Bestuursorganen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Per bestuursorgaan:
Adresgegevens
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bezoekadres: Plesmanweg 1, Den Haag
Postadres: Postbus 20904, 2500 EX Den Haag
Contactpersoon
Minister van Infrastructuur en Milieu: mw. drs. M.H. Schultz van
Haegen
voor deze directeur-generaal Mobiliteit: mw. drs. L.M.C. Ongering
Voor deze directeur Wegen en Verkeersveiligheid: mw. drs. M.
C.A. Blom
Voor deze programmaleider Luchtkwaliteit:
dhr. drs. L.J.T.C. Lantain
Telefoonnummer
Email
[email protected]
Datum/nummer besluit tot
zie aanbiedingsbrief
indiening van de melding van
college B&W of GS
2. Gegevens gewijzigde, vervangende of nieuwe projecten of maatregelen
De melding omvat:
• 7 projecten wijzigen in fysieke kenmerken
• 12 projecten wijzigen in jaar van realisatie
• 5 nieuwe projecten worden toegevoegd
• 1 project wordt afgemeld
Een compleet overzicht van alle projecten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgenomen in
bijlage 2. In dit projectenoverzicht zijn tevens alle wijzigingen inzichtelijk gemaakt. Het betreft daarbij niet
alleen de fysieke wijzigingen en wijzigingen in realisatiejaar van projecten, maar ook verschillende
correcties welke niet tot een gewijzigd effect leiden.
Project
Projectnummer
•
•
•
•
•
Zie bijlage 8 en 9 NSL
projectenoverzicht uit melding
van 13 juni 2010 met kenmerk
VenW/DGMo-2010/6035
projectenoverzicht uit melding
van 13 april 2011 met kenmerk
IENM/BSK-2011/53548
projectenoverzicht uit melding
van 7 mei 2012 met kenmerk
IenM/BSK-2012/75578
projectenoverzicht uit melding
van 18 april 2013 met kenmerk
IENM/BSK-2013/78614
Naam/omschrijving
Type project
De melding omvat op hoofdlijnen:
• 7 projecten wijzigen in fysieke
kenmerken
• 12 projecten wijzigen in jaar van
realisatie
• 5 nieuwe projecten worden
toegevoegd
• 1 project wordt afgemeld
Infrastructuur
Omvang project
Zie bijlage 2
Ligging X Y
Zie bijlage 2
Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu
Type toonaangevend besluit
Zie bijlage 2
Datum toonaangevend besluit
Zie bijlage 2
Planningstermijn project
Zie bijlage 2
Geplande datum realisatie
Zie bijlage 2
Kenmerk dat effect ondervindt
Wegbijdrage
Fasering van het effect
Zie bijlage 2
Referentie verantwoordingsdocument
Een kwalitatieve effectenanalyse van
de wijzigingen is uitgevoerd. Zie
bijlage 3
Opmerkingen/toelichting
-
3. Is sprake van een vervanging of wijziging van projecten of maatregelen?
X
Ja, ga verder met onderdeel 4
Nee, ga verder met onderdeel 5
4. Gegevens te vervangen of te wijzigen projecten en/of maatregelen
Project
Projectnummer
Naam/omschrijving
Zie bijlage 8 en 9 NSL
projectenoverzicht uit melding
van 13 juni 2010 met kenmerk
VenW/DGMo-2010/6035
• projectenoverzicht uit melding
van 13 april 2011 met kenmerk
IENM/BSK-2011/53548
• projectenoverzicht uit melding
van 7 mei 2012 met kenmerk
IenM/BSK-2012/75578
• projectenoverzicht uit melding
van 18 april 2013 met kenmerk
IENM/BSK-2013/78614
Zie bijlage 2 en 3
•
•
5. Zijn concentratieberekeningen uitgevoerd om aannemelijk te maken dat de gewijzigde,
vervangende of nieuwe projecten of maatregelen per saldo passen binnen of in elk geval niet in
strijd zijn met het NSL?
Ja, ga verder met onderdeel 6
X
Nee, voeg een (kwalitatieve) onderbouwing bij de melding waaruit blijkt dat wordt voldaan
aan de voorwaarden voor een melding. Onderdelen 6-9 kunnen worden overgeslagen.
Zie bijlage 3
BIJLAGE 2 PROJECTENLIJST
De projectenlijst behorende bij de NSL melding van 22 april 2014 met kenmerk IenM/BSK-2014/97481
vormt het uitgangspunt voor de onderhavige projectenlijst.
Toelichting op de projectenlijst
Kleuren in de lijst
In de tabel heeft de tekst verschillende kleuren. De betekenis van de kleuren is:
• Zwart: geen wijziging ten opzichte van NSL melding april 2013
• Rood: wijziging
Kolommen in de lijst
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Soort
Naam-omschrijving
IBM
Aanpassing
Type
wijziging
In het
NSL?
Stand van Zaken
Omvang project infrastructuur
Omvang project overig
Link met
nr/ID/
X
IB
Type
toonaangevend
besluit
Datum
toonaangevend
besluit
Y
Bevoegd gezag
120021
485180
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
89344
441486
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2014
192789
434897
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2015
TB
2013 2014
433455
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
A10 van knooppunt De Nieuwe Meer t/m knooppunt Amstel (incl. knooppunten);
reconstructie van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
verbreding naar 2x6 rijstroken en/of weefstroken, in een hoofd- en parallelrijbanen structuur;
maximum-snelheid hoofdrijbanen 100 km/u en parallelrijbanen 80 km/u
aanleg tunnel:
Noordbaan:
- westzijde open deel km 19,730;
- westzijde gesloten deel km 19,575;
- oostzijde open deel km 18,430;
- oostzijde gesloten deel km 18,525.
A10 Amsterdam-Zuidas
1001 (hoofdweggedeelte) (MIRT)
1201 A13/A16/A20 Rotterdam (MIRT)
vastgesteld
vastgesteld
ja
ja
nee
ja
nvt
ja
relevant voor
melding
ja
in voorbereiding
in voorbereiding
Zuidbaan:
- westzijde open deel km 19,640;
- westzijde gesloten deel km 19,490;
- oostzijde open deel km 18,335;
- oostzijde gesloten deel km 18,450;
Nieuw aan te leggen weg 2x2 rijstroken 100 km/u lengte ca 11 km. Tussen de Vliegveldweg en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de
A13/A16 gecombineerd met de N209 tot één snelweg. Weg gaat over HSL en passeert het Lage Bergsche Bos met een tunnel met een
totale lengte van 2,2 km. Deze tunnel ligt over een lengte van ca 1200 m op maaiveldniveau. Wordt tolweg. Nieuw aan te leggen weg
100 km/u lengte ca 11 km. Tussen het Terbregseplein en de Ankie Verbeek Ohrlaan 2x2 rijstroken, tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan
en de aansluiting met de N471 2x3 rijstroken, tussen de aansluiting met de N471 en de Vliegveldweg 2x3 rijstroken en tussen de
Vliegveldweg en de A13 2x2 rijstroken. Weg gaat over HSL en passeert het Lage Bergsche Bos met een tunnel met een totale lengte
van 2,2 km. Deze tunnel ligt over een lengte van ca 1200 m op maaiveldniveau.
Nieuw aan te leggen verbinding tussen A15 en A12; kilometrering nog onbekend
Wegverbreding van A15 naar 2x3 rijstroken tussen knooppunt A15/A50 Valburg en knooppunt A15/A325 Ressen.
Vanaf knooppunt A15/A325 Ressen wordt een nieuwe 2x2 autosnelweg gerealiseerd tot aan de A12. Maximumsnelheid op dit traject is
permanent 130 km/u. Er worden 2 nieuwe aansluitingen gerealiseerd: ter hoogte van de N839 bij Bemmel en de N810 tussen Duiven
en Zevenaar. De A15 gaat met een brug over het Pannerdensch kanaal en heeft een halfverdiepte ligging die start ter hoogte van de
Schraleweidsestraat in de gemeente Duiven (nabij Groessen) en welke doorloopt tot aan de A12.
Wegverbreding van de A12 naar 2x4 rijstroken tussen aansluiting Westervoort en aansluiting Duiven en vanaf aansluiting Duiven tot
aan knooppunt A12/A18 Oud-Dijk een wegverbreding naar 2x3 rijstroken. De bestaande aansluiting Zevenaar wordt gesloten en een
nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost wordt gerealiseerd. Tussen het nieuwe knooppunt A12/A15 Oudbroeken en de nieuwe aansluiting
Zevenaar-Oost heeft de zuidbaan 4 rijstroken.
A15 Doortrekking Ressen1901 Zevenaar
vastgesteld
ja
ja
relevant voor
melding
ja
in voorbereiding
Project is gestart met het OTB. Definitieve kilometrering is nog niet bepaald.
De volgende wegaanpassingen worden gerealiseerd op de A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes (A27 km 83,10
en A27 km 97,33):
- Op de oostbaan tussen aansluiting Utrecht Noord en aansluiting Bilthoven wordt de rijbaan verbreed met één rijstrook en wordt de
vluchtstrook tevens gebruikt als spitsstrook.
- Op de oostbaan tussen aansluiting Bilthoven en knooppunt Eemnes en de westbaan tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt
Eemnes wordt de rijbaan verbreed met één rijstrook.
- De aansluiting Hilversum (33) wijzigt in een Haarlemmermeer aansluiting.
De volgende wegaanpassingen worden gerealiseerd op de A1 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg (A1
km 30,1 – A1 km 39,3):
- In knooppunt Eemnes wordt de zuidelijke verbindingsboog, die de oostbaan van de A27 verbindt met de A1 richting Amersfoort, aan
de rechterzijde met één rijstrook verbreed.
- Op zowel de noordbaan als de zuidbaan tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg wordt de rijbaan verbreed
van twee naar vier rijstroken. Aan het begin en eind van dit tracé is sprake van een op- en afbouw van twee naar vier rijstroken.
A27/A1 Utrecht Noord Knooppunt Eemnes - aansluiting
1953 Bunschoten
A27 Lunetten - Hooipolder MIRT
1975 A27 Houten - Hooipolder MIRT
1982 A1 Apeldoorn zuid-Beekbergen
1983 N35 Zwolle - Wythmen
1988 Ring Utrecht
1989 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
N.W.O. Blankenburgverbinding
1992 (NWO)
1993 N50 Kampen - Kampen Zuid
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
vastgesteld
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
relevant voor
melding
ja
ja
relevant voor
melding
ja
ja
relevant voor
melding
ja
ja
relevant voor
melding
ja
ja
relevant voor
melding
ja
Er zijn in het project geen aanpassingen van de wettelijke snelheidslimieten voorzien. Uitzondering is de oostbaan
van de A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven. Gedurende de periode waarin de spitsstrook
is geopend, wordt op het gehele wegvak de maximumsnelheid verlaagd van 120 km/uur naar 100 km/uur.
Verbreding van de A27 tussen knp Lunetten aansluiting Houten en knp Hooipolder, van km 18 16 tot en met km 71 70. Maximum
snelheid 100/120/130 120 km/u
Aanleggen van weefvakken op A1 tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen, en het aanpassen van knooppunt
Beekbergen en het aanleggen van een extra rijstrook op de westelijke rijbaan van de A50 tussen knooppunt Beekbergen en
verzorgingsplaats De Brink
TB
2013 2017
in voorbereiding
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2014
in voorbereiding
Nieuwe verbinding Koelmanstraat-bebouwde kom Zwolle, maximum snelheid 100 km/u
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2013
2015
in voorbereiding
Uitbreiding van de capaciteit van de A27 aan de oostzijde van Utrecht en van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, waarbij de
verkeersstromen worden gescheiden (ontweven). Uitbreiding van de A12 tussen Oudenrijn en Lunetten met een extra rijstrook in
beide richtingen op de parallelbaan. Opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) tot maximaal 2x2 rijstroken,
ongelijkvloerse aansluitingen en minimaal 80 km/h.
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2015 2016
in voorbereiding
Verbreding van de A1 tussen Bunschoten en Barneveld tot 2x3/4 rijstroken. Verbreding van de A28 tussen Nijkerk en de aansluiting
Maarn tot 2x3/4 rijstroken. Vervangen van verbindingsbogen in het knooppunt door fly-overs
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2016 2017-2018
in voorbereiding
Een nieuwe oeververbinding (tunnel onder de Nieuwe Waterweg) tussen de A15 en de A20 vormgegeven als een 2x3 autosnelweg
(100 km/h). Het traject van de A20 tussen de aansluiting op de NWO en de aansluiting Vlaardingen (nr. 9) wordt aan beide zijden
verbreed met een extra rijstrook (van 2x2 naar 2x3). Een overkapping van de verdiepte ligging tussen de spoorlijn en de Zuidbuurt op
de noordoever met een lengte van 650 meter (Aalkeettunnel).
TB
2015
in voorbereiding
Uitbreiding capaciteit naar 2x2 stroomweg zonder vluchtstroken tussen de aansluitingen Kampen en Kampen zuid met een extra
rijbaan aan de oostzijde. Max snelheid 100 km/u
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2015
2017
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2014
in voorbereiding
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
relevant voor
melding
nee
in voorbereiding
Uitbreiding capaciteit tussen aansluiting Apeldoorn Zuid en knooppunt Azelo. Tussen Apeldoorn zuid en knooppunt uitbreiding naar
2X3 rijstroken. Tussen knooppunt Beekbergen en Brug over de groote Weteringen uitbreiding naar 2X3 rijstroken + 2X2
parallelbanen. Van Brug over de groote Weteringen tot Deventer Oost uitbreiding naar 2X4 rijstroken. Tussen Deventer Oost en
knooppunt Azelo uitbreiding naar 2X3 rijstroken
in voorbereiding
Dit project heeft een sterke relatie met het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken. Op de zuidbaan wordt een extra rijstrook
gerealiseerd tussen km 38,88 en 44,250.
vastgesteld
ja
ja
relevant voor
melding
ja
1996 A1 Bunschoten - knp Hoevelaken vastgesteld
ja
ja
relevant voor
melding
ja
1994 A1 Apeldoorn - knp Azelo
in voorbereiding
126645
2014
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Opmerkingen
Naam-omschrijving
Planningstermijn project
A10 Amsterdam-Zuidas
1001 (hoofdweggedeelte) (MIRT)
Geplande
datum
realisatie
1e jaar waarin
Werkelijke
verkeersinvloed wordt datum
meegenomen
realisatie
Toelichting
Fasering van
effect
Referentie
verantwoordingsdocument
De
openstelling
van de A10tunnels vindt
gefaseerd
plaats:
-A10
noordbaan,
parallelbaan:
2020;
-A10
zuidbaan,
geheel: 2021;
-A10
noordbaan,
hoofdrijbaan:
2024.
2030
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1201 A13/A16/A20 Rotterdam (MIRT)
Projectkenmerken aangepast
2021
2030
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A15 Doortrekking Ressen1901 Zevenaar
Projectkenmerken aangepast, realisatiejaar aangepast
2018
2020
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A27/A1 Utrecht Noord Knooppunt Eemnes - aansluiting
1953 Bunschoten
Projectkenmerken aangepast, datum toonaangevend besluit aangepast
2018
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A27 Lunetten - Hooipolder MIRT
1975 A27 Houten - Hooipolder MIRT
Naam project aangepast, projectkenmerken aangepast, datum toonaangevend besluit aangepast
2023
2030
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1982 A1 Apeldoorn zuid-Beekbergen
Projectkenmerken aangepast, realisatiejaar aangepast
2016-2017
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1983 N35 Zwolle - Wythmen
Datum toonaangevend besluit aangepast, realisatiejaar aangepast
2018
2017
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1988 Ring Utrecht
Projectkenmerken aangepast, datum toonaangevend besluit aangepast, realisatiejaar aangepast
2026
2024-2026
2030
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1989 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Datum toonaangevend besluit aangepast, realisatiejaar aangepast
2022 2023
2030
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
N.W.O. Blankenburgverbinding
1992 (NWO)
Naam project aangepast
2022
2030
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2015-2020
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2017-2023
2028
2030
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2015 2015-2012020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Fase 1 (A27): 2023
Fase 2 (A12): 2024 2025
NRU: 2026
1993 N50 Kampen - Kampen Zuid
1994 A1 Apeldoorn - knp Azelo
Datum toonaangevend besluit aangepast, realisatiejaar aangepast
1996 A1 Bunschoten - knp Hoevelaken Projectkenmerken aangepast, realisatiejaar aangepast
Fase 1: 2017-2020
Fase 2: 2024-2028
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Soort
IBM
Aanpassing
vastgesteld
ja
ja
Naam-omschrijving
2001 N35 Nijverdal - Wierden
Type
wijziging
In het
NSL?
relevant voor
melding
ja
Stand van Zaken
Omvang project infrastructuur
in voorbereiding
Opwaardering bestaande verbinding naar 2X2 rijstroken, 100 km/u
Omvang project overig
Link met
nr/ID/
X
IB
Y
Bevoegd gezag
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Type
toonaangevend
besluit
Datum
toonaangevend
besluit
TB
2014
2016
TB
2014
TB
2013
TB
2011
TB
2011
A7 km 13.20 tot A10 8: km 29,5 2,5
Vluchtstrook A7 HRL km 4,0k -13,20 (lengte ca 9,20 km) en A8 HRL km 2.75 – 4.9 5.0 (lengte ca 2,20 km) inrichten als spitsstrook
* Aanpassing KNP Zaandam in de richting van Purmerend; Vluchtstrook vanaf A8 HRR km 3,3 4,1 (afrit tankstation) tot km 5,2 start
huidige spitsstrook A8 VW-R km 5,0r inrichten als spitsstrook (lengte ca 1,70 km)
* Coenplein verbindingsboog A10-West - A8 HRR. Verbindingsweg in het Coenplein tussen splitsing A8-A10-noord en afrit Zaanstadzuid (afrit 1) op bestaand asfalt permanent naar 3 rijstroken brengen, tot de uitvoegstrook Zaanstad-zuid (lengte ca. 1 km.)
* Aanpassing KNP Zaandam in de richting van Amsterdam: aanleg van een weefvak op de A8 vanvanaf de invoegstrook van de Prins
Bernardweg (A7 VW-K km 4,1k) in het KNP Zaandam tot en met de uitvoegstrook naar de verzorgingsplaats De Watering ca A8 HRL
km 4,0 (lenge ca 1km).
* Extra rijstrook in de Coentunnel, A10HRL, tussen de S118 en de S101 (gebruik makend van de reeds in het TB Coentunnel
gerealiseerde ruimtereservering). In de richting Amsterdam loopt de extra rijstrook van S118 tot S101.
* Maatregel Coentunnel, tracéwetplichtig Extra rijstrook in de Coentunnel, A10HRR, tussen de S101 en de S118 (gebruik makend van d
Spitsstrook A7-A8 (Beter
2002 Benutten)
1981 N18 Varsseveld-Enschede MIRT
vastgesteld
vastgesteld
ja
ja
ja
relevant voor
melding
ja
in voorbereiding
Maximum-snelheid:
A7: 120 km/u; bij open spitsstrook:100 km/u
A8: 100km/u
Coentunnel: 100km/u
ja
relevant voor
melding
ja
in voorbereiding
Besluit
Herinrichting van de N18 tussen Varsseveld en Enschede.
Maximum snelheid 100 km/u
240300
453725
126372
479926
153427
395832
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
A1 van km 4,5 tot km 16,9
A2 van km 30,5 tot km 37,4
A6 van km 41,7 tot km 63,0
A9 van km 6,5 tot km 11,5
A9 van km 22,1 tot km 32,6
A10 van km 11,0 tot km 15,6
Maximumsnelheid: 100 km/uur; op de A6 vanaf afrit Almere-Stad: 120 km/uur.
Ligging Keizer Kareltunnel:
• A9 knooppunt Badhoevedorp - knooppunt Holendrecht: deels 2x4 en deels 2x5 of 2x6 rijstroken; wisselstrook (van km 24,7 – km
Ter plaatse van het "Oude dorp" en het
23,3)
stadshart Amstelveen in de A9. Het
• A9 knooppunt Holendrecht - Gaasperdammertunnel: 2x3 rijstroken, wisselbaan met 1 rijstrook (van km 11,0 – km 10,2), weefvak,
westelijk gedeelte van de tunnel bestaat
uitbreiding in- en uitvoegstroken van en naar de Muntbergweg (S111)
uit 4 buizen (2 middelste buizen ten
• A9 Gaasperdammertunnel - knooppunt Diemen: 2x5 rijstroken plus een wisselbaan met 1 rijstrook (km 7,2 – km 6,5)
behoeve van het verkeer op de A9 en 2
• A10 knooppunt Amstel – Middenweg (S113): zuidelijke rijbaan: deels 4, deels 5 rijstroken, deels 4 rijstroken plus een weefstrook;
buizen ten behoeve van toe- en afritten
noordelijke rijbaan: deels 4 rijstroken, deels 4 rijstroken plus een weefstrook.
van en naar de aansluiting Amstelveen• A10 Middenweg (S113) - knooppunt Watergraafsmeer: 2 x hoofdrijbaan met 3 rijstroken en een parallelbaan met 2 rijstroken en 1
Centrum
weefstrook.
• A1 knooppunt Watergraafsmeer - het knooppunt Diemen: zuidelijke rijbaan: deels 5, deels 4 rijstroken, deels 4 rijstroken plus 2
weefstroken; noordelijke rijbaan: deels 5, deels 4 rijstroken
• A1 Knooppunt Diemen – knooppunt Muiderberg: deels 2x5, deels 2x6 rijstroken, deels realisatie van parallelbanen, wisselbaan met 2
rijstroken,
• Nieuwe aansluiting voor Muiden en Weesp in de Bloemendalerpolder ter vervanging van aansluitingen Muiderslot en Muiden
• A6 Knooppunt Muiderberg – nieuw knooppunt de Hoge Ring (km 62.9): wisselbaan met 2 rijstroken. Tussen Hollandse Brug en de afs
• Nieuw knooppunt A6 ter plaatse van de Hoge Ring (Almere) ter vervanging van de aansluiting Almere Stad-West
• nieuw knooppunt de Hoge Ring (km 62.9) – knooppunt Almere: 2 x hoofdrijbaan met 2 rijstroken en parallelbaan met 2 rijstroken.
• Nieuwe aansluitingen Almere Haven Oost en Almere Haven West ter vervanging van aansluiting Almere Haven
• Knooppunt Almere – km 63,0: deels 2 x 3 rijstroken, deels 2 x hoofdrijbaan met 2 rijstroken en parallelbaan met 1 of 2 rijstroken
• Reconstructie knooppunten Holendrecht, Diemen, Watergraafsmeer, Muiderberg en Almere
• Vrije busbaan vanaf de Hollandse Brug tot aan de nieuwe aansluiting Googweg (in beide richtingen)
A6/A9 Schiphol-Amsterdam1003 Almere MIRT
vastgesteld
ja
ja
relevant voor
melding
ja
1959 A2 Den Bosch - Eindhoven ZSM II vastgesteld
ja
ja
relevant voor
melding
ja
1973 A20 Aansluiting Moordrecht
ja
nee
nvt
vastgesteld
ja
Besluit
buizen, oostelijk 2 buizen,
ca 1,8 km) en de Gaasperdammertunnel (ter hoogte van de Bijlmer en Gaasperdam).
ligging Keizer Kareltunnel:
ter hoogte van Amstelveen, westelijk gedeelte 4 buizen, oostelijk 2 buizen, ca 1,8 km. Ingang 2 noordbuizen en 2 zuidbuizen (aan
westelijke zijde)
op km 29,4 (buizen verspringen); eindpunt is voor beide buizen op km 27,6
ligging Gaasperdammertunnel:
De A9 wordt ten oosten van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht in een tunnel gelegd met 5 buizen. De lengte van de tunnel is ca. 3 km,
van km 10,2 tot km 7,2/7,7 (oostzijde heeft versprongen tunnelmonden).
Besluit
Verbreding van de A2 naar 2x3 rijstroken. De rijksweg wordt gewijzigd tussen km 117.2 (A2) via knooppunt Ekkersweijer (A2/A58 km
142.335/km 10.050) tot km 8.2 (A58). Maximum snelheid 120 km/uur.
Besluit
De A9 wordt ten oosten van de spoorlijn
Amsterdam-Utrecht in een tunnel gelegd.
De lengte van de tunnel is ca. 3 km
(oostzijde heeft versprongen
tunnelmonden). De tunnel bestaat uit 5
buizen. De middelste buis is
bestemd voor de wisselstrook, de tweede
en de vierde buis zijn bestemd voor het
doorgaande verkeer op
-
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Opmerkingen
Planningstermijn project
Geplande
datum
realisatie
1e jaar waarin
Werkelijke
verkeersinvloed wordt datum
meegenomen
realisatie
2001 N35 Nijverdal - Wierden
Datum toonaangevend besluit aangepast, realisatiejaar aangepast
2015-2017
2017-2020
2017
2020
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Spitsstrook A7-A8 (Beter
2002 Benutten)
Projectkenmerken aangepast, realisatiejaar aangepast
2016 2015
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1981 N18 Varsseveld-Enschede MIRT
Status project aangepast, realisatiejaar aangepast
2018
2017
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A6/A9 Schiphol-Amsterdam1003 Almere MIRT
Realisatiejaar aangepast, netwerkjaar aangepast
Naam-omschrijving
2030
A9 Amstelveen: na 2020
Overigde delen: 2020
1959 A2 Den Bosch - Eindhoven ZSM II Netwerkjaar aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
1973 A20 Aansluiting Moordrecht
-
2030
A9 Amstelveen: 2030
2020 2020-203 Overigde delen: 2020
2015
Den Bosch - Boxtel: 2013
Boxtel - Eindhoven: 2015 2013
2013
2016
2020
-
Toelichting
Fasering van
effect
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Project is 2013 opengesteld. Formele procedure is nog niet afgerond.
In het verkeersnetwerk is de verbreding van de A2 tussen Den Bosch - Boxtel al meegenomen in
2013, het deel van de A2 tussen Boxtel en Eindhoven wordt meegenomen vanaf 2015.
-
Referentie
verantwoordingsdocument
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
-
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Soort
Naam-omschrijving
900 A2 passage Maastricht (MIRT)
A9 omlegging Badhoevedorp
1004 (MIRT)
2e Coentunnel/ Westrandweg
1006 MIRT
1200 A12 Gouda-Woerden ZSM II
A15 Maasvlakte - Vaanplein
1202 (MIRT)
1203 A4 Delft - Schiedam (MIRT)
1204 A4 Burgerveen-Leiden (MIRT)
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom
1900 (MIRT)
N2 aansluitingen
Meerenakkerweg / Heistraat en
1960 Noord-Brabantlaan
1972 A12 Ede - Grijsoord MIRT
1978 A50 Ewijk - Valburg - MIRT
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
IBM
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Aanpassing
nee
nee
Type
wijziging
nvt
nvt
In het
NSL?
ja
ja
Stand van Zaken
Omvang project infrastructuur
Omvang project overig
Besluit
onherroepelijk
Ondertunneling A2-Maastricht en aanpassing bovengrondse infra,
aanpassing verknoping A2/A79, nieuwe onsluitingsweg naar de Beatrixhaven.
2-laagstunnel (2x2 doorgaand verkeer, 2x2 regionaal verkeer) met Stadsboulevard 2 x 1 over een lengte van ca. 2 km,
vanaf km 260.0. Realisatie van nieuwe op- en afritten
maximale snelheid 80 km/u in tunnel regionaal verkeer, 100 km/u in tunnel doorgaand verkeer.
Ontwikkeling vastgoed boven de tunnel:
o Bevoegd gezag: gemeente Maastricht
o Ligging: tussen A2-km 260.0 en A2-km
262.0
o Type: 5
o Omvang: 30.000 m2 commerciële
ruimte en 500 extra woningen
o Datum ingebruikname: start realisatie:
2016, Eindoplevering: 2026
Besluit
onherroepelijk
Omlegging van A9 ten zuiden van Badhoevedorp inclusief verbreding naar 2x3 rijstroken, reconstructie van
knooppunt Badhoevedorp, realiseren van een nieuwe aansluiting Badhoevedorp en aanleg van weefstroken van knooppunt Raasdorp
tot nieuwe aansluiting Badhoevedorp;
A9 van km 32,6 tot en met km 38,7;
Maximumsnelheid: ten westen van de nieuwe aansluiting Badhoevedorp: 120 km/u; ten oosten van deze aansluiting: 100 km/u
Link met
nr/ID/
X
IB
Type
toonaangevend
besluit
Datum
toonaangevend
besluit
317333
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu en Gemeente
Maastricht
TB / BP
2010
481826
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2011
TB
2008
TB
2010
TB
2010
TB
2010
TB
2009
TB
2011
TB
2011
TB
2011
TB
2010
Y
Bevoegd gezag
178075
114612
A8 km 4,1 oostbaan en km 3,9 westbaan tot knooppunt Coenplein A10 Noord vanaf km 31,6 tot knooppunt Coenplein. A10 West vanaf
km 26,1 tot knooppunt Coenplein Westrandweg: A5 km 6,3 tot aansluiting op A10 West bij km 18,2 oostbaan en km 18,2 westbaan
Westrandweg: A9 km 40,1 tot en met km 36,9. Zie ook NB5 bij bijlage 8.
113086
489337
Extra rijstrook over 16 km: maximum-snelheid 120 km/u
112500
453326
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
431778
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
ja
relevant voor
melding
ja
ja
relevant voor
melding
ja
Besluit
onherroepelijk
Besluit
onherroepelijk
Gerealiseerd
ja
relevant voor
melding
ja
Besluit
onherroepelijk
Ten westen van Botlekbrug uitbreiding van 2x2 naar 2x3 rijstroken (km 35,8 tot km 46,7), en ten oosten van Botlekbrug uitbreiding
van 2x3 naar 2x3 - 2x2 rijstroken (km 46,7 tot km 59,8) inclusief reconstructie Botlekbrug. Vaanplein en Beneluxplein: maximumsnelheid 100 km/u: lengte totale project 36 km
relevant voor
melding
ja
Besluit
onherroepelijk
Nieuw aan te leggen tracé; 2+3 rijstroken (reservering voor 2x3) over 7 km tussen Kruithuisweg (Delft) en Kethelplein (Schiedam).
Landtunnel van Kethelplein tot noordkant bebouwde kom Schiedam en Vlaardingen (lengte westelijke buis 2 km, oostelijke tunnelbuis
1,7 km). Maximumsnelheid 100 km/uur.
83627
441319
nee
nvt
ja
Besluit
onherroepelijk
Verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken met ruimte reservering voor 2x4 rijstroken over in totaal 6,4 km Van km 29.8 tot km 36.2.
Maximum snelheid 100 km/u
94631
461333
ja
relevant voor
melding
ja
Besluit
onherroepelijk
Westelijke omlegging A4 rond Steenbergen, met aquaduct voor de Steenbergse haven.
Van km 300.1 tot en met km 310.5.
Maximum snelheid 120 km/uur.
79063
400023
nvt
Besluit
onherroepelijk
Op de A2 aanleg aansluiting Meerenakkerweg / Heistraat en aanpassing aansluiting Noord Brabantlaan/Veldhoven, inclusief een
tussenliggend weefvak van km 161.3 tot en met 163.1. Op de parallelbaan van de A2 geldt een maximum snelheid van 80 km/uur.
157800
382250
182509
448290
181452
436886
ja
nee
ja
nee
nvt
ja
Besluit
onherroepelijk
Verbreding van de A12 naar 2x3 rijstroken; aansluitend op de A50, van verzorgingsplaats De Slenk tot het knooppunt Grijsoord, op
de oostbaan één extra rijstrook
maximum snelheid 120 km/u
ja
relevant voor
melding
ja
Besluit
onherroepelijk
Verbreding van de A50 tussen knp Ewijk en knp Valburg naar 2x4 rijstroken. Maximum snelheid 120 km/u
81923
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Opmerkingen
Naam-omschrijving
Planningstermijn project
Geplande
datum
realisatie
1e jaar waarin
Werkelijke
verkeersinvloed wordt datum
meegenomen
realisatie
Toelichting
Fasering van
effect
Referentie
verantwoordingsdocument
ligging: Knooppunt A79/A2 vanaf km 253 tot en met Europaplein km 262. Ontsluiting
Beaxtrixhaven: nabij Knooppunt A2/A79 (km 253). herinrichting Viaductweg: nabij
Geusseltkruispunt (km 260)
Aanpassing A2 ten noorden van Geusseltknooppunt
o bevoegd gezag: Min. VenW
o Ligging: tussen km 252.2 en 255
o Omvang: 2.8 km; totaal aantal rijstroken: van 4 tot 10 (incl. op- en afritten)
Ondertunneling A2-stadstraverse tussen Geusseltknooppunt en Europaplein
o bevoegd gezag: Min. VenW
o Ligging: tussen km 260 en 262.3
o Omvang: ca. 2.3 km, dubbellaagse tunnel: per laag 2x2 rijstroken
Aanpassing A2 ten zuiden van Europaplein:
o bevoegd gezag: Min. VenW
o Ligging: tussen km 262.3 en 263.3
o Omvang: ca. 1 km, 2-4 rijstroken per rijrichting
Aanpassing A79
o bevoegd gezag: Min. VenW
o Ligging: tussen km 0 en km 1.3
o Omvang: 1.3 km, 2 rijstroken per rijrichting
Aanpassing verknoping A2/A79 via onderliggend wegennet
o Bevoegd gezag: Min. VenW
o Ligging: nabij A2-km 253 en A79-km 1
o Omvang: totale lengte OWN: ca. 750m, maximaal 2 rijstroken per rijrichting
Aanpassing Viaductweg Maastricht
o Bevoegd gezag: Min VenW
o Ligging: nabij A2 km 260
o Omvang: totale lengte: ca. 500 m, 3-4 rijstroken per rijrichting
Aanpassing Terblijterweg
o Bevoegd gezag: Min VenW
o Ligging: nabij A2 km 260
o Omvang: totale lengte: ca. 250 m, 2-3 rijstroken per rijrichting
Aanpassing Kennedysingel
o Bevoegd gezag: Min VenW
o Ligging: nabij A2 km 262
o Omvang: totale lengte: ca. 250 m, 2-4 rijstroken per rijrichting
900 A2 passage Maastricht (MIRT)
A9 omlegging Badhoevedorp
1004 (MIRT)
2016
2020
2017
2020
Aanpassing Akersteenweg Noord
o Bevoegd gezag: Min VenW
o Ligging: nabij A2 km 262
o Omvang: totale lengte: ca. 300 m, 2-4 rijstroken per rijrichting
Aanleg nieuwe ontsluiting Beatrixhaven
o Ligging nabij A2 km 253
o Type: 3
o Omvang: totale lengte nieuwe ontsluitingsweg: ca. 1100m, 1 rijstrook per rijrichting
o Datum ingebruikname: start realisatie: 2010, Oplevering: ten vroegste 2011
Aanleg Parklaan boven de tunnel:
o Ligging: tussen A2-km 260.0 en A2-km 262.0
o Type: 3
o Omvang: totale lengte nieuwe stadstraverse: ca. 2200 m, 1 rijstrook per rijrichting
o Datum ingebruikname: start realisatie: 2016, Oplevering: ten vroegste 2017
Vastgoedontwikkeling loopt van www.rijkswaterstaat.nl/
2016 tot 2026.
luchtkwaliteit
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2e Coentunnel/ Westrandweg
1006 MIRT
Netwerkjaar aangepast
2013
2015
Westrandweg: 2013
2e Coentunnel: 2015
1200 A12 Gouda-Woerden ZSM II
Status project aangepast, realisatiejaar aangepast, netwerkjaar aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
2014 2010
2015 2013
A15 Maasvlakte - Vaanplein
1202 (MIRT)
Realisatiejaar aangepast, netwerkjaar aangepast
2016 2015
2020 2015
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1203 A4 Delft - Schiedam (MIRT)
Netwerkjaar aangepast
2015
2015 2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2014
2015
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2013 2015
2015 2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2014
2015
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2016
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2014
2015
2015
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1204 A4 Burgerveen-Leiden (MIRT)
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom
1900 (MIRT)
N2 aansluitingen
Meerenakkerweg / Heistraat en
1960 Noord-Brabantlaan
Realisatiejaar aangepast, netwerkjaar aangepast
1972 A12 Ede - Grijsoord MIRT
1978 A50 Ewijk - Valburg - MIRT
Realisatiejaar aangepast, netwerkjaar aangepast
In 2013 was de Westrandweg al opengesteld en was bij de Coentunnel sprake van een tijdelijke
situatie. In 2015 is de openstelling van het volledige project meegenomen.
2010
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Soort
Naam-omschrijving
1104 A28 Utrecht - Amersfoort
1995 knp Neerbosch A73
Toerit Koninginnelaan (A73
1985 Roermond)
Knooppunt Kunderberg
1986 (A76–A79)
vastgesteld
IBM
ja
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
1991 A29/A15 Vaanplein - Barendrecht vastgesteld
Aanpassing
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Type
wijziging
In het
NSL?
niet relevant
voor melding ja
Stand van Zaken
Type
toonaangevend
besluit
Datum
toonaangevend
besluit
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
WAB
2012
* Verdubbeling en verlengen aan de buitenzijde van de uitvoegstrook vanuit Ewijk naar A73 Venlo
* Verdubbeling van de verbindingsweg Ewijk --> Venlo aan de binnenzijde van het knooppunt
* 3 rijstroken op de A73 ten zuiden van Neerbosch over een lengte van ong 700 m door vluchtstrook als rijstrook te gebruiken
* voor de aansluiting Lindenholt afstrepen linkerrijstrook en terug naar standaardprofiel A73
* maximumsnelheid in verbindingsboog tot na aansluiting Lindenholt van 130 naar 100 km/uur. In het verkeersbesluit is locatie
vastgelegd als " De westelijke rijbaan van km 102.200 tot 103.800. "
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Verkeersbesluit
2013
Verplaatsing huidige toerit Koninginnelaan (A73 Roermond), op A73 t.h.v. hmp 17,0. Verlegging afrit en aanpassing aansluitende
kruispunt met Koninginnelaan.
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
BP
2011
Uitbreiden knooppunt Kunderberg. Realiseren verbindingsboog A76-A79 voor verkeer (Geleen-Maastricht v.v). De snelheid op zowel
de A76 als A79 is 120 km/uur
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
BP
2011
Verbreding westelijke rijbaan van 3 naar 4 rijstroken tussen km 11,30 en km 11,85
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2010
Omvang project infrastructuur
A28 Utrecht (knooppunt Rijnsweerd) – Amersfoort (knooppunt Hoevelaken):
- Op de zuidbaan (tussen A28 km 1,7 en A28 km 17,2) wordt een reguliere derde rijstrook gerealiseerd en worden invoeg- en
uitvoegstroken verlegd; maximumsnelheden gelijk aan maximumsnelheden in de huidige situatie.
- Op de zuidbaan (tussen A28 km 17,2 en A28 km 21,4) wordt een plusstrook gerealiseerd, worden invoeg- en uitvoegstroken verlegd
en worden weefvakken gerealiseerd; maximumsnelheid 100 km/uur.
- Op de zuidbaan (tussen A28 km 21,4 en A28 km 22,5) wordt een weefvak gerealiseerd
- Op de verbindingsboog van de A28 naar de A1 (tussen A28 km 27,0 en A1 km 45,9) wordt een permanente tweede rijstrook
gerealiseerd.
- Op de noordbaan (tussen A28 km 1,8 en A28 km 16,7) wordt een reguliere derde rijstrook gerealiseerd en worden invoeg- en
uitvoegstroken verlegd; maximumsnelheden gelijk aan maximumsnelheden in de huidige situatie.
- Op de noordbaan (tussen A28 km 16,6 en A28 km 22,5) wordt een plusstrook gerealiseerd,, worden invoeg- en uitvoegstroken
verlegd en worden weefvakken gerealiseerd; maximumsnelheid 100 km/uur.
- Tussen km 44,2 en km 44,9 wordt de parallelrijbaan aangepast. De verhardingsbreedte wordt gehandhaafd maar de strookindeling w
Tussen km 44,8 en km 44,9 wordt de tussenberm tussen de bestaande hoofdrijbaan en parallelrijbaan voorzien van een verharding.
Tussen km 44,9 en km 44,9 wordt de bestaande parallelrijbaan opgeheven. Dit betekent dat verkeer uit de richtingen Amsterdam (A1)
Besluit Gerealiseerd Zwolle (A28) geen gebruik meer kan maken van de afrit Hoevelaken.
niet relevant
voor melding ja
in voorbereiding
Gerealiseerd
niet relevant
voor melding ja
Besluit
onherroepelijk
Gerealiseerd
niet relevant
voor melding ja
Besluit
onherroepelijk
Gerealiseerd
niet relevant
voor melding ja
Besluit
onherroepelijk
Gerealiseerd
vastgesteld
ja
ja
niet relevant
voor melding ja
Gerealiseerd
A4/A10 knpt. Badhoevedorp knpt. Nieuwe Meer - knpt Amstel
1002 (ZSM-I)
vastgesteld
ja
ja
niet relevant
voor melding ja
Gerealiseerd
Rijksweg 74
Nieuw aan te leggen snelweg met een lengte van ca. 3 km; maximum-snelheid op de A74 is 120km/h.
A73/Rijksweg 74
realisatie knooppunt A73/Rijksweg 74 door de wijziging van de bestaande A73 en de aanleg van Rijksweg 74; maximumsnelheid in
het knooppunt is 100 km/h.
A73
Realisatie weefvakken tussen de aansluiting Blerick en de aansluiting Venlo Zuid. maximum snelheid op A73 in plangebied bedraagt
100 km/h.
Aanleg spitsstrook en aanleg weefstroken over totaal 8,9 km;
A4: noordbaan: km 0.0 - km 3.5
A4: zuidbaan: km 0.0 - km 3.4
A10: noordbaan: km 16.5 - km 20.9
A10 zuidbaan: km 16.6 - km 20.9
maximum-snelheid 100 km/u
1100 A12 Woerden-Oudenrijn ZSM II
ja
ja
niet relevant
voor melding ja
Gerealiseerd
extra rijstrook op zuidelijke rijbaan over 13,3 km; km 44 - 54,2; km 54,2 -59.5 is reeds gerealiseerd; maximum snelheid 100 km/u
(4,1 km) en 120 km/u (9,2 km)
ja
niet relevant
voor melding ja
Gerealiseerd
Verbreding van 2x3 (exclusief bestaande weefstroken en invoeg- en uitvoegstroken) naar 2x4 rijstroken over in totaal 11 km. Beide
rijbanen van km 64 tot km 73.9. Maximum-snelheid 100 km/u
Gerealiseerd
Oostelijke rijbaan van km 70,2 tot km 81,7 alsmede delen van de verbindingsboog vanaf A12 (km 63) en naar A28 (km 1,8);
extra doorgaande rijstrook + extra weefvak over 6,8 km;
maximum-snelheid 100 km/u.
Gerealiseerd
A1: rijbaan noord: van km 22,0 tot km 27,6
rijbaan zuid: van km 21,4 tot km 27,4. Verbreding met een spitsstrook in beide richtingen, maximumsnelheid 100 km/uur
901 A74 Venlo (MIRT)
vastgesteld
1101 A2 Oudenrijn - Everdingen (MIRT) vastgesteld
1102 A27 Lunetten-Rijnsweerd ZSM II
1950 A1 't Gooi ZSM I
1951 A1 Diemen - Muiderberg ZSM I
A1 Watergraafsmeer - Diemen
1952 ZSM I
A1/A6 Muiderberg - Almere Stad
1954 West ZSM I
1955 A9 Holendrecht - Diemen ZSM1
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
A2/A27 Everdingen-Lunetten ZSM
1956 I
vastgesteld
A2 Leenderheide - Valkenswaard
1957 ZSM II
vastgesteld
1958 A2 Holendrecht - Maarssen MIRT vastgesteld
1961 A2 Maasbracht - Geleen MIRT
1962 A9 Velsen - Raasdorp ZSM I
A9 Raasdorp - Badhoevedorp
1963 ZSM I
1964 A9 Alkmaar - Uitgeest ZSM
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
Omvang project overig
Gerealiseerd
Verbreding met een wiselstrook van km 6.8 tot en met km 16.6, maximumsnelheid 100 km/uur
Gerealiseerd
Verbreding met een spitsstrook van km 5.6 tot en met km 7.1 (noordbaan) en een plusstrook van 5.5 tot km 7.4 (zuidbaan),
maximum snelheid 100 km/uur
Gerealiseerd
A6 km 15.8g - 46.1;
A1 km 13.1 - 14.6;
verbindingsweg A1 km 14.5g - 15.8g;
Verbreding met een spitsstrook in de richting van Almere Stad
Verbreding met een spitsstrook in beide richtingen
links km 6.3 tot en met km 10.1;
rechts km 6.1 tot en met km 10.5.
Maximum snelheid 100 km/uur
Link met
nr/ID/
X
IB
151603
-
Y
Bevoegd gezag
459324
208746
372620
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2010
115347
483106
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
WAB
2010
122660
454179
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2010
450936
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2010
TB
2011
WAB
2010
WAB
2009
WAB
2009
WAB
2009
WAB
2009
WAB
2010
TB
2010
WAB
2010
WAB
2010
WAB
2010
WAB
2010
WAB
2010
132875
127718
483533
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
137929
481880
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
138578
137744
130859
453324
479758
482708
en
en
en
en
Gerealiseerd
Verbreding van de A2 naar 2x5 rijstroken van km 34.4 tot en met km 56.6.
Maximumsnelheid 100 km/uur
A2 km 221.7 tot en met A76 km 4.5
Verbreding van de A2 naar 2x3 rijstroken en/of spitsstroken in beide richtingen tussen aansluiting Urmond en het Vonderen.
Maximum snelheid 120 km/uur
Gerealiseerd
Verbreding van de A9 met een spisstrook in beide richtingen vanaf km 41,0 tot en met km 49,1. Maximum snelheid 120 km/u, bij
openstelling spitsstrook 100 km/u
Gerealiseerd
Verbreding van de A9 met een spitsstrook op de noordbaan vanaf km 34,9 tot en met km 38,3. Maximum snelheid 120 km/u, bij
openstelling spitsstrook van km 37,0 tot km38,3: 100 km/u en van km 34,9 tot km 37,0: 80 km/h
112873
483978
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Gerealiseerd
Verbreding van de A9 met een spitsstrook in beide richtingen;
oostelijke rijbaan km 59.7 tot en met km 68.7;
westelijke rijbaan 70.3 tot en met 60.1;
Maximum snelheid: bij een gesloten spitsstrook 120 km/u, vanaf km 67,9 tot Alkmaar 100 km/u. Bij een open spitsstrook is de
snelheidslimiet over het gehele traject 100 km/u.
109497
509569
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Verbreding van de A27 naar 1x3 rijstroken van km 57,2 tot km 70,2. Maximum snelheid 100 km/u
Verbreding van de A2 naar 1x3 rijstroken (westbaan) van km 171.2 tot en met km 176.6. maximumsnelheid 120 km/uur
164083
127630
185639
108653
367370
469707
338508
489346
en
en
en
en
en
en
en
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Opmerkingen
Naam-omschrijving
Planningstermijn project
Geplande
datum
realisatie
1e jaar waarin
Werkelijke
verkeersinvloed wordt datum
meegenomen
realisatie
Toelichting
Fasering van
effect
Referentie
verantwoordingsdocument
1104 A28 Utrecht - Amersfoort
Status project aangepast, netwerkjaar aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
2013
2015 2013
2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1995 knp Neerbosch A73
Status project aangepast, netwerkjaar aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
2013
2015 2013
2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Toerit Koninginnelaan (A73
1985 Roermond)
Status project aangepast, netwerkjaar aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
2013
2015 2013
2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Knooppunt Kunderberg
1986 (A76–A79)
Status project aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
2014
2015
2013
2015 2011
2020 2013
2011
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Netwerkjaar aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
2012
2015 2013
2012
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A4/A10 knpt. Badhoevedorp knpt. Nieuwe Meer - knpt Amstel
Netwerkjaar aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
1002 (ZSM-I)
2011
2015 2013
2011
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1991 A29/A15 Vaanplein - Barendrecht Status project aangepast, realisatiejaar aangepast, netwerkjaar aangepast, datum werkelijke realisatie toegevoegd
901 A74 Venlo (MIRT)
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Het project is pas eind 2013 opengesteld en wordt hierdoor in vanaf 2015 meegenomen.
2006 eerste deel
gereed.
Na 2011 is ook de
rest in gebruik.
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Netwerkjaar aangepast
2010
2011 2013
2010
1101 A2 Oudenrijn - Everdingen (MIRT) Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
2011
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1102 A27 Lunetten-Rijnsweerd ZSM II
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
2011
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1950 A1 't Gooi ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1951 A1 Diemen - Muiderberg ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A1 Watergraafsmeer - Diemen
1952 ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A1/A6 Muiderberg - Almere Stad
1954 West ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1955 A9 Holendrecht - Diemen ZSM1
Netwerkjaar aangepast
2010
2011 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A2/A27 Everdingen-Lunetten ZSM
Netwerkjaar aangepast
1956 I
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A2 Leenderheide - Valkenswaard
1957 ZSM II
Netwerkjaar aangepast
2010
2011 2013
2010
1958 A2 Holendrecht - Maarssen MIRT Netwerkjaar aangepast
2010
2011 2013
2010
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2011
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1100 A12 Woerden-Oudenrijn ZSM II
Project is in de planning naar voren gehaald.
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1961 A2 Maasbracht - Geleen MIRT
Datum werkelijke realisatie toegevoegd, netwerkjaar aangepast
2013
2015 2013
1962 A9 Velsen - Raasdorp ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A9 Raasdorp - Badhoevedorp
1963 ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1964 A9 Alkmaar - Uitgeest ZSM
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Soort
IBM
Aanpassing
Type
wijziging
In het
NSL?
Stand van Zaken
vastgesteld
ja
nee
nvt
ja
Gerealiseerd
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
Naam-omschrijving
1965 A12 Zoetermeer - Gouda
1966 A12 Woerden - Gouda ZSM I
1967 A12 Utrecht - Bunnik ZSM I
1968 A12 Bunnik - Driebergen ZSM I
A12 Driebergen - Maarsbergen
1969 ZSM I
A12 Waterberg - Velperbroek
1970 ZSM II
A12 Maarsbergen - Veenendaal
1971 ZSM II
1976 A28 Zwolle - Meppel
1977 A50 Grijsoord - Valburg ZSM II*
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
1979 A58 Eindhoven - Oirschot ZSM II vastgesteld
N11 Leiden/Zoeterwoude 1980 Alphen aan de Rijn MIRT
A12 Zoetermeer - Zoetermeer
1984 Centrum
snelheidsverhoging A12
1987 Zoetermeer-Gouda
2001 A59 Drongelens Kanaal
2002 A44 Rijnlandroute
2003 A4 Rijnlandroute
2004 A4 Vlietland - N14
2006 N18 Varsseveld-Enschede
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
vastgesteld
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
ja
niet relevant
voor melding ja
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Omvang project infrastructuur
Verbreding van de A12 noordelijke rijbaan naar 3 rijstroken + 1 plusstrook in de middenberm, van km 45 tot en met km 27. In totaal
18 km. Maximum snelheid 120 km/u, bij openstelling spitsstrook 100 km/u
Verbreding van de A12 naar 2x4 rijstroken en/of spitsstrook, van km 67,4 tot en met km 71,5. Maximum snelheid 100 km/u
Gerealiseerd
Verbreding van de A12 naar 2x3 rijstroken en/of spitsstrook, van km 70,9 tot en met km 81,3. Maximum snelheid 120 km/u, bij
openstelling spitsstrook 100 km/u
Gerealiseerd
-
ja
Gerealiseerd
Verbreding van de A58 noordbaan naar 1x3 rijkstroken, van km 13.0 tot en met km 19.7. Maximum snelheid 120 km/u
ja
niet relevant
voor melding ja
relevant voor na melding
melding
2014
ja
relevant voor na melding
melding
2014
ja
relevant voor na melding
melding
2014
ja
ja
relevant voor na melding
melding
2014
relevant voor
melding
na melding
2014
Gerealiseerd
162797
Verbreding van de A28, deel naar 2x4 rijstroken en deels naar 2x3 rijstroken. Maximum snelheid 100 km/u en 120 km/u
Gerealiseerd
ja
151098
193847
ja
niet relevant
voor melding ja
144679
Verbreding van de A12 naar 2x3 rijstroken en/of spitsstrook;
van km 81.2 tot en met km 92.2;
maximum snelheid 120 km/u, bij openstelling spitsstrook 100 km/u.
niet relevant
voor melding ja
ja
140045
Gerealiseerd
nvt
niet relevant
voor melding ja
113110
Verbreding van de A12 naar 2x4 rijstroken en/of spitsstrook, van km 63,8 tot en met km 67,6. Maximum snelheid 100 km/u
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Link met
nr/ID/
X
IB
Y
Verbreding van de N11 naar 2x2 rijstroken van km 1,5 tot en met km 9,1. In totaal 7,7 km weg. Maximum snelheid 100 km/u
210412
453038
445442
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
453221
452639
452278
450987
513254
-
154254
98913
Bevoegd gezag
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
-
nee
ja
Omvang project overig
388825
459797
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Ministerie van
Infrastructuur
Milieu
Type
toonaangevend
besluit
Datum
toonaangevend
besluit
WAB
2006
WAB
2009
WAB
2009
WAB
2009
WAB
2009
TB
2009
TB
2010
TB
2009
TB
2010
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
TB
2011
Gerealiseerd
Verandering rijbaanmarkering op de A12 tussen Zoetermeer en Zoetermeer Centrum, zodat een spitsstrook ontstaat op de noordbaan
van de A12, van km 15,8 tot km 11,8
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2011
Gerealiseerd
Op de A12 op het gedeelte tussen Zoetermeer en Gouda wordt de maximumsnelheid op beide banen tussen km 15,8 en km 27,0
verhoogd van 100 km/uur naar 120 km/uur. De maximumsnelheid van 100 km/uur gedurende de openstelling van de spitsstroken
blijft van kracht
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Verkeersbesluit
2011
in voorbereiding
Vervangen van de brug over het Drongelens Kanaal in de A59 en realisatie van een weefvak aan de noordzijde van de A59 tussen de
aansluitingen Waalwijk-oost en Drunen-west. Instellen maximumsnelheid van 100 km/uur op de noordelijke rijbaan van de A59 tussen
km 117,70 en km 118,45 en op de zuidelijke rijbaan van de A59 tussen km 118,23 en km 117,35. De rijksweg A59 wordt gewijzigd
tussen km 117,20 en km 118,61.
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2014
in voorbereiding
Ombouw van de A44 tussen de aansluiting Leiden West en knooppunt Maaldrift. Tot de ombouw behoren de optimalisatie van de
aansluiting Leiden West en de aanleg van het nieuwe knooppunt Maaldrif (nieuw knooppunt tussen de A44 en de nieuw te realiseren
Rijnlandroute). Tussen dit knooppunt en de aansluiting Leiden West krijgt de A44 in beide richtingen naast de twee bestaande
doorgaande rijstroken een dubbel weefvak. De snelheid bedraagt 120 km/uur. De lengte van het trace bedraagt ca 2,5 kilometer.
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2014
in voorbereiding
Ombouw van de A4 tussen de aansluiting Europaweg (Leiden) en knooppunt Vlietlanden naar een hoofd- en parallelbaan. Tot de
ombouw behoort het nieuw te realiseren knooppunt Vlietlanden (nieuw knooppunt tussen de A4 en de nieuw te realiseren
Rijnlandroute). De A4 krijgt in elke richting een hoofd- en parallelbaan met ieder 2 rijstroken. De snelheid op de hoofdbaan bedraagt
120 km/uur, de snelheid op de parallelbaan 100 km/uur. De lengte bedraagt ca 3 km.
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
TB
2014
in voorbereiding
De A4 wordt tussen de nieuw aan te leggen aansluiting van de RijnlandRoute nabij Vlietland/Leiden en de aansluiting met de N14 nabij
Leidschendam verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken. De verbreding vindt plaats in de daarvoor gereserveerde ruimte in de
middenberm. De totale breedte van het weglichaam blijft daarmee gelijk. Ter hoogte van het knooppunt Vlietland bij sluit het 2x4
profiel aan op 2 x (2+2) parallelstructuur van de A4. Ter hoogte van de N14 sluit de verbrede A4 aan op de huidige situatie. De scope
van het project bevindt zich tussen km 37,9 en km 43,6 en heeft een lengte van 5,7 kilometer.Op het traject geldt een flexibele
snelheid. Overdag 100 km/uur en 130 km/uur in de avond- en nachtperiode.
Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu
Ministerie van
TB
2014
Tussen hm 253.900 en 255.400 wordt de nieuwe N18 verdiept aangelegd.
Infrastructuur en
Milieu
TB
2014
in voorbereiding
135115
411947
Projectenlijst NSL
-projecten RWS
Projectnummer
Opmerkingen
Naam-omschrijving
Planningstermijn project
-
1965 A12 Zoetermeer - Gouda
Geplande
datum
realisatie
-
1e jaar waarin
Werkelijke
verkeersinvloed wordt datum
meegenomen
realisatie
-
-
Toelichting
-
Fasering van
effect
-
Referentie
verantwoordingsdocument
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1966 A12 Woerden - Gouda ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2010
2015 2013
1967 A12 Utrecht - Bunnik ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2013
2015 2013
2012
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1968 A12 Bunnik - Driebergen ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2013
2015 2013
2012
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A12 Driebergen - Maarsbergen
1969 ZSM I
Netwerkjaar aangepast
2013
2015 2013
2012
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A12 Waterberg - Velperbroek
1970 ZSM II
Netwerkjaar aangepast
2012
2015 2013
A12 Maarsbergen - Veenendaal
1971 ZSM II
Netwerkjaar aangepast
2013
2015 2013
1976 A28 Zwolle - Meppel
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
-
1977 A50 Grijsoord - Valburg ZSM II*
-
-
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2012
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2011
-
-
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
1979 A58 Eindhoven - Oirschot ZSM II Netwerkjaar aangepast
2010
2015 2013
N11 Leiden/Zoeterwoude 1980 Alphen aan de Rijn MIRT
Netwerkjaar aangepast
reeds in
gebruik
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
A12 Zoetermeer - Zoetermeer
1984 Centrum
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
snelheidsverhoging A12
1987 Zoetermeer-Gouda
Netwerkjaar aangepast
2011
2015 2013
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2001 A59 Drongelens Kanaal
Nieuw project
2016
2020
2002 A44 Rijnlandroute
Nieuw project
2020
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2003 A4 Rijnlandroute
Nieuw project
2020
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
2004 A4 Vlietland - N14
Nieuw project
2020
2020
www.rijkswaterstaat.nl/
luchtkwaliteit
Nieuw project
2017
2020
2006 N18 Varsseveld-Enschede
2010
BIJLAGE 3 WIJZIGINGEN IN PROJECTEN
I. Projecten met gewijzigde fysieke kenmerken
Het gaat om de volgende projecten met gewijzigde projectkenmerken:
• Project 1201 / A13/A16/A20 Rotterdam
• Project 1901 / A15 Doortrekking Ressen - Zevenaar, tevens realisatie later (van 2018 naar 2020) maar
blijft in hetzelfde netwerk (2020)
• Project 1975 / A27 Houten - Hooipolder
• Project 1982 / A1 Apeldoorn zuid - Beekbergen, tevens realisatie later (van 2016 naar 2016-2017) maar
blijft in hetzelfde netwerk (2020)
• Project 1988 / Ring Utrecht, tevens realisatie eerder (van 2026 naar 2024-2026) maar blijft in hetzelfde
netwerk (2030)
• Project 1996 / Bunschoten – Knp Hoevelaken, tevens realisatiedatum later (van 2015 naar 2015-2016)
maar in hetzelfde netwerk (2020)
• Project 2002 / Spitsstrook A7/A8 (Beter Benutten), tevens realisatie eerder (van 2016 naar 2015), maar
blijft in hetzelfde netwerk (2020)
In onderstaande wordt ingegaan op de effecten per project.
Project 1201 / A13/A16/A20 Rotterdam
Ongewijzigd is dat het project een nieuw aan te leggen weg is voor 100 km/u met een lengte ca 11 km
(realisatiejaar 2021). Tevens is ongewijzigd dat de weg over de HSL gaat en het Lage Bergsche Bos
passeert met een tunnel met een totale lengte van 2,2 km. Deze tunnel ligt over een lengte van ca 1200 m
op maaiveldniveau. De wijziging betreft wijziging in rijstroken (van 2x2 rijstroken), naar: tussen het
Terbregseplein en de Ankie Verbeek Ohrlaan 2x2 rijstroken, tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de
aansluiting met de N471 2x3 rijstroken, tussen de aansluiting met de N471 en de Vliegveldweg 2x3
rijstroken en tussen de Vliegveldweg en de A13 2x2 rijstroken.
In onderstaande tabel is onderzocht welke concentraties worden berekend in de Monitoringstool 2013. In
het gebied A13/A16/A20 is in 2020 reeds sprake van concentraties ruim onder de grenswaarde (kleiner dan
30 ug/m3). Het project wordt overigens na 2020 gerealiseerd. De beperkte projectwijzigingen brengen het
halen van de grenswaarden niet in gevaar.
Project 1901 / A15 Doortrekking Ressen - Zevenaar
Er is sprake van een detaillering van de projectkenmerken van dit project. Tot heden was louter bepaald dat
het project een nieuw aan te leggen verbinding tussen de A15 en A12 is. De detaillering betreft:
• Wegverbreding van A15 naar 2x3 rijstroken tussen knooppunt A15/A50 Valburg en knooppunt
A15/A325 Ressen.
• Vanaf knooppunt A15/A325 Ressen wordt een nieuwe 2x2 autosnelweg gerealiseerd tot aan de A12.
Maximumsnelheid op dit traject is permanent 130 km/u. Er worden 2 nieuwe aansluitingen gerealiseerd:
ter hoogte van de N839 bij Bemmel en de N810 tussen Duiven en Zevenaar. De A15 gaat met een brug
over het Pannerdensch kanaal en heeft een halfverdiepte ligging die start ter hoogte van de
Schraleweidsestraat in de gemeente Duiven (nabij Groessen) en welke doorloopt tot aan de A12.
• Wegverbreding van de A12 naar 2x4 rijstroken tussen aansluiting Westervoort en aansluiting Duiven en
vanaf aansluiting Duiven tot aan knooppunt A12/A18 Oud-Dijk een wegverbreding naar 2x3 rijstroken.
De bestaande aansluiting Zevenaar wordt gesloten en een nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost wordt
gerealiseerd. Tussen het nieuwe knooppunt A12/A15 Oudbroeken en de nieuwe aansluiting ZevenaarOost heeft de zuidbaan 4 rijstroken.
• Project is gestart met het OTB. Definitieve kilometrering is nog niet bepaald.
De geplande realisatie van het project is naar achteren geschoven (van 2018 naar 2020) maar blijft in
hetzelfde netwerk.
Uit monitoringstool 2013 blijkt voor gehele traject dat concentraties kleiner dan 30 ug/m3 voor NO2 worden
berekend. Het is niet aannemelijk dat door de detaillering van het project knelpunten voor luchtkwaliteit
ontstaan.
Project 1975 / A27 Houten - Hooipolder
De wijziging betreft de kilometerring (van 18-71 km naar 16-70 km). Tevens betreft de wijziging verandering
van de snelheid van 120 naar 100/120/130. Het beoogde realisatiejaar blijft ongewijzigd, 2023. Uit de
monitoringstool 2013 blijkt voor het jaar 2020 dat de concentraties over het gehele traject Houten –
Hooipolder reeds ruim onder de grenswaarde liggen, namelijk onder 30 ug/m3 ligt voor NO2. Daarnaast zal
de luchtkwaliteit in 2023 door vanwege autonome verschoning verder verbeteren t.o.v. 2020. De minimale
wijzigingen in het project brengen het halen van de grenswaarden niet in gevaar.
Project 1982 / A1 Apeldoorn zuid – Beekbergen
De wijziging betreft het aanleggen van een extra rijstrook op de westelijke rijbaan van de A50 tussen
knooppunt Beekbergen en verzorgingsplaats De Brink. Tevens is realisatie later (van 2016 Æ2016-2017)
maar het project blijft in hetzelfde netwerk.
Uit de monitoringstool 2013 blijkt voor het jaar 2015 en 2020 dat de concentraties over het gehele traject
ruim onder de grenswaarde liggen:
• 2015: gehele traject <35 ug/m3 (maximaal circa 34 ug/m3)
• 2020: gehele traject <35 ug/m3; (maximaal circa 26 ug/m3)
De minimale wijzigingen in het project brengen het halen van de grenswaarden niet in gevaar.
Project 1988 / Ring Utrecht
In het NSL is project 1988 / Ring Utrecht opgenomen. Dit project omvat in de huidige beschrijving de NRU
(Noordelijke Randweg Utrecht). De NRU komt niet in het beheer van het Rijk. De wijziging is dat de NRU
geen onderdeel meer uitmaakt van dit project. De overige projectkenmerken blijven ongewijzigd. Er is
derhalve geen verandering van de luchtkwaliteit voor deze trajecten. De beoogde realisatie wordt een jaar
later (2024-2026), maar blijft in hetzelfde netwerk, namelijk 2030.
Project 1996 / Bunschoten – Knp Hoevelaken
De wijziging betreft een beperkte verandering van de kilometrering (van 38,8-44,2 km naar 38,88-44,5 km).
Een verschuiving van de kilometrering van maximaal 300 meter geeft geen wezenlijke verandering van de
luchtkwaliteit. Uit de Monitoringstool 2013 blijkt dat in 2015 de concentraties op de uiteinden van het traject
maximaal ca 35 ug/m3 zijn en in 2020 maximaal ca 28 ug/m3.
Project 2002 / Spitsstrook A7/A8 (Beter Benutten)
De wijziging betreft de kilometrering. Tevens is realisatie eerder, maar het project blijft in hetzelfde netwerk.
Op vergelijkbare wijze als de 5e NSL melding (april 2013) is het effect van de A7/A8 inzichtelijk gemaakt
voor 2015 en 2020.
Uit de onderstaande analyse van de monitoringstool 2013 blijkt dat de prognoses voor het huidige tracé in
2015 resulteren in concentraties ruim onder de grenswaarden. Een niet te verwachten toename van ca 50%
van de SRM2 bijdrage brengt het halen van de grenswaarden niet in gevaar. Tevens blijkt uit de NSL
monitoringsresultaten 2013 dat de SRM2-verkeersbijdrage in 2020 aanzienlijk lager ligt in vergelijking met
2015, evenals de achtergrondconcentraties. Zelfs een onrealistische verdubbeling van de wegbijdrage zou
in 2020 niet tot een overschrijding resulteren. De wijziging van het project is daarom inpasbaar in het NSL.
II. Projecten met gewijzigde realisatiedatum
Het gaat om de volgende projecten waarvoor nog besluitvorming moet plaatsvinden met een gewijzigde
realisatiedatum:
• Project 1983 / N35 Zwolle – Wythmen, realisatiejaar eerder (van 2018 naar 2017), blijft in hetzelfde
netwerk (2020)
• Project 1989 / A28/A1 Knooppunt Hoevelaken, realisatiejaar later (van 2022 naar 2023), blijft in
hetzelfde netwerk (2030)
• Project 1994 / A1 Apeldoorn – knp Azelo, realisatie later (van 2017-2023 naar 2017-2028), blijft in
hetzelfde netwerk (2030)
• Project 2001 / N35 Nijverdal – Wierden, realisatie later (van 2017 naar 2020), blijft in hetzelfde netwerk
(2020)
• Project 1003 / A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, realisatie enkele delen later (van 2020 naar na
2020). Deze delen schuiven tevens naar later netwerk (van 2020 naar 2030)
Voor de volgende projecten waarvan het besluit reeds (onherroepelijk) is vastgesteld is sprake van een
verandering in de uitvoering:
• Project 1006 / 2e Coentunnel Westrandweg, realisatie gedeelte eerder (van 2015 naar 2013). Het effect
van het eerder gerealiseerde deel wordt in netwerk 2013 meegenomen
• Project 1202 / A15 Maasvlakte – Vaanplein, realisatie eerder, van netwerk 2020 naar netwerk 2015
• Project 1203 / A4 Delft –Schiedam, realisatie later, van netwerk 2015 naar netwerk 2020
• Project 1900 / A4 Dinteloord – Bergen op Zoom, realisatie later, van netwerk 2015 naar netwerk 2020
• Project 1959 / Den Bosch – Eindhoven, realisatie gedeelte eerder (van 2015 naar 2013). Het effect van
het eerder gerealiseerde deel wordt in netwerk 2013 meegenomen,
• Project 1978 / A50 Ewijk – Valburg, realisatie later, van netwerk 2015 naar netwerk 2020
• Project 1981 / N18 Varsseveld-Enschede, realisatiejaar eerder (van 2018 naar 2017), blijft in hetzelfde
netwerk (2020)
In tegenstelling tot in het NSL opgenomen maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit geldt er geen
uitvoeringsplicht voor projecten. Het qua realisatie naar achteren schuiven van projecten brengt de NSL
doelstelling niet in gevaar. Voor deze situatie geldt dat de effecten van het project op de luchtkwaliteit zich
later zullen voordoen dan is aangenomen in het NSL. De verschuiving in het jaar van openstelling zal
daarom voor het betreffende traject niet leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van
het vastgestelde NSL.
Behoudens project 1983 / N35 Zwolle – Wythmen betreft het projecten die naar achteren schuiven in jaar
van realisatie. Op grond van bovenstaande zullen deze projecten niet leiden tot een gewijzigd effect ten
opzichte van het NSL.
Bij de beoordeling of het naar voren halen van het jaar van openstelling een negatief effect kan hebben op
de concentraties waarvan is uitgegaan in het NSL, zijn de zichtjaren (NSL netwerkjaren) 2015 (voldoen aan
grenswaarde NO2) en 2020 maatgevend. De effecten van de individuele projecten worden meegenomen
vanaf het eerste volledige kalenderjaar na het jaar van openstelling.
Van belang is of het project door het naar voren schuiven in een ander netwerkjaar valt. Als het jaar van het
netwerk niet verandert, is geen sprake van een gewijzigd effect op het NSL.
Het project 1983 / N35 Zwolle – Wythmen schuift naar voren in jaar van realisatie, maar er vindt geen
verandering plaats van het netwerk. Dit project zal niet leiden tot een gewijzigd effect binnen het NSL.
III. Nieuwe projecten
De nieuwe projecten betreffen:
• Project 2003 / A59 Drongelens Kanaal
• Project 2004a / Rijnlandroute
• Project 2004b / Rijnlandroute
• Project 2005 / A4 Vlietland – N14
• Project 2006 / N18 Varseveld - Enschede
In onderstaande wordt ingegaan op de effecten per project.
Project 2003 / A59 Drongelens Kanaal
Het project betreft het vervangen van de brug over het Drongelens Kanaal in de A59 en realisatie van een
weefvak aan de noordzijde van de A59 tussen de aansluitingen Waalwijk-oost en Drunen-west. Instellen
maximumsnelheid van 100 km/uur op de noordelijke rijbaan van de A59 tussen km 117,70 en km 118,45 en
op de zuidelijke rijbaan van de A59 tussen km 118,23 en km 117,35. De rijksweg A59 wordt gewijzigd
tussen km 117,20 en km 118,61. Het project valt onder Groot Variabel Onderhoud (GVO) hoofdwegennet
als onderdeel van het programma vervangen en renovaties.
Er is door RWS een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd naar de effecten van het project op de
luchtkwaliteit (‘Effecten op de luchtkwaliteit t.h.v. het Drongelens kanaal in de A59 bij Waalwijk als gevolg
van de realisatie van een weefvak op de noordbaan en snelheidsverhoging van 70 km/u naar 100 km/u
(beide richtingen)’, RWS 11 december 2013). Uit de uitgevoerde luchtkwaliteitberekeningen blijkt dat op alle
relevante beoordelingspunten wordt voldaan aan de grenswaarden zoals die zijn opgenomen in bijlage 2
van de Wet milieubeheer. Met het onderzoek wordt aangetoond dat de voorgenomen wijziging per saldo
past binnen of in elk geval niet in strijd is met het NSL
Project 2004a en 2004b/ Rijnlandroute
De Rijnlandroute gaat de oost-westverbinding vormen tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. De
route omvat een nieuwe provinciale weg, waarbij ook delen van het Rijkswegennet worden opgewaardeerd.
Voor het hoofdwegennet gaat het om wijzigingen op rijkstracédelen A4 en A44:
• Ombouw van de A44 tussen de aansluiting Leiden West en knooppunt Maaldrift. Tot de ombouw
behoren de optimalisatie van de aansluiting Leiden West en de aanleg van het nieuwe knooppunt
Maaldrif (nieuw knooppunt tussen de A44 en de nieuw te realiseren Rijnlandroute). Tussen dit
knooppunt en de aansluiting Leiden West krijgt de A44 in beide richtingen naast de twee bestaande
doorgaande rijstroken een dubbel weefvak. De snelheid bedraagt 120 km/uur. De lengte van het tracé
bedraagt ca 2,5 kilometer.
• Ombouw van de A4 tussen de aansluiting Europaweg (Leiden) en knooppunt Vlietlanden naar een
hoofd- en parallelbaan. Tot de ombouw behoort het nieuw te realiseren knooppunt Vlietlanden (nieuw
knooppunt tussen de A4 en de nieuw te realiseren Rijnlandroute). De A4 krijgt in elke richting een
hoofd- en parallelbaan met ieder 2 rijstroken. De snelheid op de hoofdbaan bedraagt 120 km/uur, de
snelheid op de parallelbaan 100 km/uur. De lengte bedraagt ca 3 km.
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de gehele RijnlandRoute op de luchtkwaliteit
(‘Provinciaal Inpassingsplan en Tracé besluiten RijnlandRoute Achtergrondrapport Luchtkwaliteit’, Tauw 27
januari 2014). Uit de uitgevoerde luchtkwaliteitberekeningen blijkt dat op alle relevante beoordelingspunten
wordt voldaan aan de grenswaarden zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Met
het onderzoek wordt aangetoond dat de voorgenomen wijziging per saldo past binnen of in elk geval niet in
strijd is met het NSL
Project 2005 / A4 Vlietland – N14
De A4 wordt tussen de nieuw aan te leggen aansluiting van de RijnlandRoute nabij Vlietland/Leiden en de
aansluiting met de N14 nabij Leidschendam verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken. De verbreding vindt
plaats in de daarvoor gereserveerde ruimte in de middenberm. De totale breedte van het weglichaam blijft
daarmee gelijk. Ter hoogte van het knooppunt Vlietland bij sluit het 2x4 profiel aan op 2 x (2+2)
parallelstructuur van de A4. Ter hoogte van de N14 sluit de verbrede A4 aan op de huidige situatie. De
scope van het project bevindt zich tussen km 37,9 en km 43,6 en heeft een lengte van 5,7 kilometer. Op het
traject geldt een flexibele snelheid. Overdag 100 km/uur en 130 km/uur in de avond- en nachtperiode.
Er is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd naar de effecten van het project A4 Vlietland - N14 op de
luchtkwaliteit (‘Luchtkwaliteit verbreding A4 Vlietland - N14’, Antea Group 15 jan 2014). Uit de uitgevoerde
luchtkwaliteitberekeningen blijkt dat op alle relevante beoordelingspunten wordt voldaan aan de
grenswaarden zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Met het onderzoek wordt
aangetoond dat de voorgenomen wijziging per saldo past binnen of in elk geval niet in strijd is met het NSL
Project 2006 / N18 Varseveld - Enschede
Tussen hm 253.900 en 255.400 wordt de nieuwe N18 verdiept aangelegd (realisatie 2017). Uit de
Monitoringstool 2013 blijkt dat in 2020 op alle relevante beoordelingspunten langs dit traject ruimschoots
wordt voldaan aan de grenswaarden zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Hieruit
blijkt dat de voorgenomen wijziging per saldo past binnen of in elk geval niet in strijd is met het NSL
IV. Afgemelde projecten
Project 1993 / N50 Kampen-Kampen Zuid wordt niet gerealiseerd. Dit project wordt van de lijst afgevoerd.
V. Detail effectonderzoek bij monitoring 2014 en resultaatverplichting
Een nadere precisering van aard en locatie van lokale knelpunten en maatregelen zal zo nodig
plaatsvinden wanneer de resultaten van de berekeningen met de Monitoringstool 2014 zijn vastgesteld. In
deze rekenresultaten zijn zoals reeds opgemerkt niet alleen de effecten van de gewijzigde projecten en
maatregelen opgenomen, maar ook de effecten van andere ontwikkelingen, zoals de wijzigingen in de
prognoses voor achtergrondconcentraties en emissiefactoren.
Voor alle lokale knelpunten langs rijkswegen die volgen uit de vastgestelde rekenresultaten met de
Monitoringstool 2014, zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdig maatregelen treffen die nodig zijn
om de overschrijding weg te nemen. Deze maatregelen zullen worden vastgesteld in het kader van de NSLmonitoring en worden uiterlijk 1 december 2014 toegevoegd aan het NSL door middel van een nieuwe
melding. Deze resultaatverplichting maakt integraal onderdeel uit van deze melding.
maatr_id maatr_nr maatr_naam_new
(1) scherm 4 meter - A2 (westzijde) van km 66,2 tot 66,9 - lengte: 704 m
(2) scherm 4 meter - A2 (westzijde) van km 64,8 tot 65,1 - lengte: 281 m
(3) scherm 4 meter - A12 (westzijde) van km 62,7 tot 62,8 - lengte: 89 m
(4) scherm 4 meter - A12 (zuidzijde) van km 62,5 tot 62,7 - lengte: 168 m
(5) scherm 4 meter - A12 (zuidzijde) van km 61,9 tot 62,2 - lengte: 264 m
(6) scherm 4 meter - A12 (noordzijde) van km 60,4 tot 61,1 - lengte: 690 m
(7) scherm 4 meter - A12 (noordzijde) van km 64,7 tot 65,6 - lengte: 896 m
(8) scherm 4 meter - A12 (noordzijde) van km 58,9 tot 59,4 - lengte: 490 m
(9) scherm 4 meter - A12 (noordzijde) van km 58,5 tot 58,9 - lengte: 443 m
(10) scherm 4 meter - A12 (noordzijde) van km 48,2 tot 48,4 - lengte: 204 m
(11) scherm 6 meter - A15 (oostzijde) van km 64,5 tot 64,8 - lengte: 297 m
(12) scherm 4 meter - A20 (noordzijde) van km 29,6 tot 29,7 - lengte: 102 m
(13) scherm 4 meter - A20 (zuidzijde) van km 30,1 tot 30,5 - lengte: 372 m
(14) scherm 4 meter - A27 (westzijde) van km 71,8 tot 72,0 - lengte: 220 m
(15) scherm 6 meter - A2 (oostzijde) van km 64,1 tot 64,3 - lengte: 172 m
(16) scherm 4 meter - A12 (noordzijde) van km 63,0 tot 63,3 - lengte: 299 m
(17) scherm 6 meter - A27 (noordzijde) van km 53,6 tot 53,8 - lengte: 243 m
(18) scherm 8 meter - A20 (noordzijde) van km 29,7 tot 30,0 - lengte: 266 m
(19) scherm 6 meter - A20 (noordzijde) van km 30,2 tot 30,4 - lengte: 200 m
(20) scherm 9 meter - A2 (oostzijde) van km 59,7 tot 59,9 - lengte: 200 m
(21) scherm 4 meter - A2 (oostzijde) van km 52,1 tot 52,3 - lengte: 225 m
(22) scherm 4 meter - A2 (oostzijde) van km 49,9 tot 50,5 - lengte: 625 m
(23) scherm 4 meter - A2 (oostzijde) van km 48,6 tot 49,4 - lengte: 773 m
(24) scherm 4 meter - A2 (oostzijde) van km 45,4 tot 45,7 - lengte: 250 m
(25) scherm 6 meter - A4 (oostzijde) van km 73,8 tot 74,1 - lengte: 282 m
(26) scherm 4 meter - A16 (oostzijde) van km 24,0 tot 24,1 - lengte: 124 m
(27) scherm 4 meter - A27 (oostzijde) van km 70,5 tot 70,8 - lengte: 316 m
(28) scherm 4 meter - A27 (westzijde) van km 77,2 tot 77,5 - lengte: 340 m
(29) scherm 4 meter - A27 (westzijde) van km 77,7 tot 77,8 - lengte: 116 m
(30) scherm 4 meter - A16 (oostzijde) van km 24,1 tot 24,3 - lengte: 247 m
(31) scherm 6 meter - A15 (oostzijde) van km 65,5 tot 66,4 - lengte: 936 m
(32) scherm 6 meter - A16 (oostzijde) van km 15,9 tot 16,0 - lengte: 82 m
(33) scherm 6 meter - A29 (oostzijde) van km 10,7 tot 11,1 - lengte: 331 m
(34) scherm 8 meter - A16 (oostzijde) van km 16,0 tot 16,5 - lengte: 530 m
(112) scherm 4 meter - A13 (oostzijde) van km 13,2 tot 13,4 - lengte: 200 m
(113) scherm 4 meter - A15 (noordzijde) van km 64,8 tot 64,9 - lengte: 40 m
(114) scherm 4 meter - A15 (noordzijde) van km 64,3 tot 64,5 - lengte: 161 m
(110) scherm 4 meter - A12 (zuidzijde) van km 52,5 tot 53,3 - lengte: 800 m
(102) scherm 4 meter - A2 (oostzijde) van km 84,3 tot 84,5 - lengte: 200 m
(111) scherm 4 meter - A2 (zuidzijde) van km 79,9 tot 80,1 - lengte: 200 m
(103) scherm 4 meter - A2 (oostzijde) van km 87,5 tot 87,7 - lengte: 199 m
(101) scherm 4 meter - A2 (westzijde) van km 102,7 tot 102,9 - lengte: 200 m
(109) scherm 4 meter - A67 (noordzijde) van km 169,1 tot 169,5 - lengte: 402 m
(105) scherm 4 meter - A50 (westzijde) van km 148,9 tot 149,4 - lengte: 507 m
(104) scherm 4 meter - A50 (oostzijde) van km 149,1 tot 149,4 - lengte: 300 m
(107) scherm 4 meter - A50 (oostzijde) van km 150,1 tot 150,5 - lengte: 401 m
(106) scherm 4 meter - A50 (westzijde) van km 150,0 tot 150,4 - lengte: 400 m
(108) scherm 4 meter - A50 (oostzijde) van km 152,0 tot 152,4 - lengte: 400 m
Dynamisch snelheidsregime - A2 van 82,9 tot 83,8
Dynamisch snelheidsregime - A2 van 92,5 tot 95,4
Dynamisch snelheidsregime - A16 van km 22,9 tot 23,9
Dynamisch snelheidsregime - A27 van km 52,2 tot 55,6
Dynamisch snelheidsregime - A27 van km 37,2 tot 38,8 / A15 van km 95,8 tot 95,9
jaar
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
planperiodeplan_realdawerk_reald maatr_effect
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015
overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015
2013 overdracht
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015
overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015
overdracht
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015 overdracht
2015
2013 overdracht
2015
2013 overdracht
2015
2013 overdracht
2015
2013 overdracht
2015 overdracht
2015 onbekend
2015 onbekend
2015 onbekend
2015 onbekend
2015 onbekend
aangrijp
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
fasering
-
toelichting_fasering
-
-
-
akkoord
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
jurisdiction_provincie_id
-