2014-11-17 2013 procedure bereikbaarheid ghor intramurale

Procedure bereikbaarheid hulpdiensten voor zorginstellingen (V&V, GGZ, GZ)
Grofweg is er een scheiding aan te brengen in de situaties waarbij de zorginstelling de
brandweer en ambulancedienst / GHOR nodig hebben.
Namelijk;
1. incidenten waarbij er sprake is van acuut levensgevaar
2. incidenten waarbij er geen sprake is van acuut levensgevaar.
1) incidenten waarbij er sprake is van acuut levensgevaar
Bij incidenten waarbij er in (de directe omgeving van) de zorginstelling sprake is van
acuut levensgevaar treedt de zorginstelling altijd met de brandweer, politie of
ambulancedienst in contact via 112

Bij acuut levensgevaar  112
Uitzondering hierop is brand die gemeld wordt via het OMS aan de meldkamer
brandweer. In dit geval kan de zorginstelling direct in contact treden met de meldkamer
brandweer via het nummer 030-2892714. De zorginstelling geeft dan via dit nummer
informatie over de brand, de locatie van de brand, de ernst etc.
Vaak zal in een dergelijk geval de brandweer zelf ook al contact opnemen met de
zorginstelling over verificatie van de OMS-melding indien de zorginstelling zelf dit contact
nog niet heeft gelegd.

OMS melding  brandweer meldkamer Utrecht  zorginstelling belt/meldt
meldkamer brandweer Utrecht (via 030-2892714) voor verificatie van de brand
en aanverwante informatie of de brandweer is de zorginstelling voor en belt zelf
als met de zorginstelling.
2) incidenten waarbij er geen sprake is van acuut levensgevaar.
Bij incidenten waarbij de brandweer nodig is maar waarbij geen sprake is van acuut
levensgevaar kan de meldkamer brandweer gebeld worden via 030-2892714.
o Bijvoorbeeld een lift opsluiting

Incident met niet acuut levensgevaar maar brandweer inzet nodig  0302892714
Bij incidenten waarbij de (verwachting is dat de) zorgcontinuïteit ernstig onder druk komt
te staan (in de komende uren, dagen) en waar de verwachting is dat ondersteuning van
de hulpdiensten dan vereist gaat zijn om de continuïteit van zorg te borgen. Kan de
crisis/calamiteitencoördinator van de zorginstelling contact opnemen met de GHOR
door te bellen met de meldkamer ambulance zorg via 030-2199444 en hen te vragen
om de dienstdoende, Commandant van Dienst Geneeskundig (CvD-G) op te
roepen.
Enkele voorbeelden van situaties waarbij dit speelt
o Langdurige stroomuitval (naar verwachting langer dan 8 uur)
o Langdurige waterstoring
o Logistieke stagnatie van voeding / medicatie waarbij het ernaar uitziet dat
dit niet binnen afzienbare periode is hersteld
o
o

Protocol binnenblijven of juist eventueel ontruimen over enkele dagen
i.v.m. ontmanteling WOII bom vlakbij zorglocatie
Etc.
Incident die naar verwachting de zorgcontinuïteit ernstig onder druk gaat zetten
en ondersteuning van de hulpdiensten vereist  direct nummer MKA 0302199444  MKA neemt contact op met de dienstdoende CvD-G.  CvD-G
inventariseert het probleem en zoekt overleg met de dienstdoende HS-GHOR over
eventuele inzet GHOR.
Bij zaken die men lang van te voren aan ziet komen is het niet de bedoeling
bovenstaand nummers te gebruiken. Denk hierbij aan inzet van ambulances i.v.m.
een verhuizing, vragen over het zorgcontinuïteitsplan, reguliere contacten met de
brandweer of politie, etc. Bij dergelijke zaken verzoeken we gewoon contact op te
nemen met jullie contactpersonen bij de VRU of politie.
o Voor de GHOR is dit, Ivonne Vliek, [email protected], 088 - 878 4137
Schematische samengevat:
Ja
Is er sprake
van acuut
levensgevaar?
Bel 112
Nee
Is er sprake van
een bedreiging van
de zorgcontinuïteit?
Ja
Nee
Is er behoefte aan
ondersteuning van
de brandweer?
Ja
Neem contact op met de MKA via 0302199444:
 Maak bekend namens welke
zorginstelling je belt
 Maak bekend waarom je belt
 Verzoek om contact met de
dienstdoende Commandant van
Dienst Geneeskundig (CvD-G)
 Geef aan hoe de CvD-G jou kan
bereiken
Neem contact op me de meldkamer
brandweer via 030-2892714:
 Maak bekend namens welke
zorginstelling je belt
 Maak bekend waarom je belt
 Maak bekend op welke manier je
het beste voor de brandweer
bereikbaar bent