Luik B

Mod PDF 11.1
Luik B
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd
*14302755*
18-03-2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Griffie
Ondernemingsnr : 0548671095
Benaming (voluit):
DFP Winge
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 171 bus D
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bert Valkeniers met standplaats te Tienen, op achttien maart
tweeduizend veertien dat de heer PRÉVOT Frederic André Suzanne, geboren te Diest op 23 januari 1983
(83.01.23-175.12), ongehuwd, wonende te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 171 D en de heer PRÉVOT
Dominique Charles Marie-Jeanne, geboren te Diest op 7 december 1986 (86.12.07-073.55), ongehuwd,
wonende te 3300 Tienen, Delportestraat 51, een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een
Naamloze vennootschap en met de naam "DFP Winge" en met zetel te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg
171 D , voor een onbeperkte duur.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel in België
als in het buitenland:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel in België
als in het buitenland:
 de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van algemene voedingswaren, vleeswaren, groenten en fruit,
textielwaren, alcoholische en niet alcoholische dranken, huishoudelijke artikelen, geschenkartikelen
en parfumeriewaren, rookwaren, elektra-artikelen, onderhoudsproducten, schoeisels,
schoonheidsproducten, drogisterijartikelen, speelgoed en verlichtingsartikelen, meubelen, en alles wat
in de meest ruime zin hieronder begrepen kan worden. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel
van aanwijzende aard.
 tussenpersoon in de handel;
 de import en export, groothandel, transport over land, water of in de lucht van menigvuldige goederen;
 verhuring van divers materiaal;
 het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten,
knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
 het werken in onder aanneming binnen de sector;
 het beheer van haar eigen vermogen zowel roerende en onroerende goederen daaronder verstaan het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren, verhuren, promoten, het
doen bouwen of verbouwen evenals welke transacties van elke onroerende goederen.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken; zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die in verband staan het haar doel of die de verwezenlijking van dat doel
kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor
rekening van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van : het
handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere
verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. De vennootschap mag handelen voor eigen
rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze
kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in buitenland.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 559 van het wetboek van
vennootschappen, haar maatschappelijk doel uitbreiden of wijzigen.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentachtigduizend Euro (€ 85.000,00).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven als volgt: door de heer Frederic Prévot ten belope van
vijfhonderd (500) aandelen en door de heer Dominique Prévot ten belope van vijfhonderd (500) aandelen.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat het kapitaal waarop door hen werd ingeschreven volstort is ten
belope van vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00). De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
Worden benoemd tot bestuurder, voor een verlengbare termijn van 6 jaar:
1. De heer Frederic Prévot, voornoemd;
2. De heer Dominique Prévot, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand september om éénentwintig uur
op de maatschappelijke zetel.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig maart van het volgende kalenderjaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van onderhavige akte op de bevoegde
rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig maart tweeduizend vijftien. De eerste
jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Bert VALKENIERS, Notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening