Hidaya 2014-2015

Bijlagen Schoolgids 2014-2015
”
t
n
e
b
e
j
e
i
w
n
“Worde
“in Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle”
VOORWOORD
Hierbij ontvangt u onze bijlage bij de schoolgids. In deze bijlage staat belangrijke informatie van Basisschool
Hidaya voor het schooljaar 2014-2015.
Onze schoolgids is een gids die geldt voor 4 jaren. De schoolgids loopt gelijk met onze schoolplanperiode van
2011-2015. Ieder gezin ontvangt eenmalig 1 schoolgids.
Ieder nieuw schooljaar krijgen de leerlingen deze bijlage uitgereikt. Op de kalender staan belangrijke data:
vakanties, rapporten, ouderavonden en nog veel meer. Houdt u deze dagen goed in de gaten? Ook staan er
belangrijke telefoonnummers en adressen in. Wees dus zuinig op deze kalender, u heeft hem het hele schooljaar nodig.
Natuurlijk krijgt u komend jaar ook regelmatig een nieuwsbrief. Hierin houden we u ook op de hoogte van alles waar wij op school mee
bezig zijn.
Wij willen er met elkaar, ouders, kinderen en leerkrachten een mooi jaar van maken. Schooljaar 2014-2015 is ons 23e jaar.
Namens het team,
Mevrouw Ine Schoonhoven,
Directeur
Basisschool Hidaya
Heiweg 99
6533 PA Nijmegen
e-mail: [email protected]
Telefoon: 024 3606527
Tel. directeur: 06 42098701 (8.30-17.00u)
Ziek melden → voor 9.00 uur ’s morgens
Eventueel voicemail inspreken
- naam kind
- groep kind
- uw naam + telefoonnummer
Via email: [email protected]
Algemeen telefoonnummer Hidaya: 024 3606527
Coördinator vervoer St. De Kinderkaravaan: Dhr. A. El Sharkawy, tel: 06 53668842
Medewerkers & Teamleden cursusjaar 2013-2014:
Groep 1/2:
Groep1/2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:
mevr. Annemarieke Geurts
mevr. Lonneke Gerrits (ma,di,woe)
mevr. Fatima Hessani (do-vrij)
mevr. Marjo van Boeijen
mevr. Asha van Gelder
mevr. Fatima Hessani (ma)
dhr. Melle Bakker (di-woe-do-vrij)
mevr. Carolien Fase
mevr. Sanae Benhaimoud
mevr. Bedriye Yildirim
Functies en leerkrachten met specifieke taken
Directeur:
mevr. Ine Schoonhoven
Interne begeleider:
Godsdienstleerkracht:
Administratief medewerkster:
mevr. Wilma De Wit
mevr. Latifa Knopper
mevr. Maryam de Rouw
Specialist gedrag: mevr. Lonneke Gerrits
Specialist jonge kind: mevr. Annemarieke Geurts
Conciërge:
Hulpconciërge/chauffeur:
dhr. Abdekhalek Zarouela
dhr. Amir Elsharkawy
Specialist taal: mevr. Marjo van Boeijen
Specialist rekenen: mevr. Sanae Benhamoud
Vertrouwenspersoon:
mevr. Wilma de Wit
Medezeggenschapsraad:
Leerkrachten:
ouders:
Dhr. Melle Bakker
mevr. Sazia El Gourari
Mevr. Fatima Hessani
dhr. S. El Sharkawy
Ouderraad
voorzitter: mevr. Hayat Hessani
secretaris: mevr. Mahjouba Karrouch
penningmeester: mevr. Sazia el Gourari
e-mail: [email protected]
Relaties:
Coördinator vervoer ST. De Kinderkaravaan:
dhr. Amir El Sharkawy
tel: 06 53668842 (niet bereikbaar tussen 11.4513.00 uur, en 17.00-en 19.00 uur)
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)
Afdeling jeugdgezondheidszorg Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
tel: 024-3297111 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur)
Bestuur SIMON scholen
Onze school valt onder de Stichting voor onderwijs op islamitische grondslag in
Midden- en Oost-Nederland, kortweg SIMON.
Het adres van het bestuursbureau is:
De Mulderij 10
3831 NV Leusden
Tel.
033-4337336
Fax: 033-4337569
Het bestuur is vanaf 1 augustus 2011 veranderd van bestuursmodel. Het CvB bestaat uit 2 leden. Zie voor meer informatie pagina 6 van
de schoolgids 2011-2015. Daarboven staat de Raad van Toezicht (RvT), die tevens de werkgever is van het CvB. Zij houdt toezicht op
de werkzaamheden van het CvB en treedt op zodra daar aanleiding voor is. Zie voor meer informatie pagina 6 van de schoolgids 20112015.
Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) met bijbehorende portefeuilles:
 de heer mr.drs. Saïd Bellari (voorzitter): Bestuur & Management, PR/Media
 de heer Nurullah Gerdan (secretaris): PR/Media
 de heer Erdal Aktaran: Bestuur & Management, Identiteit
 de heer Selçuk Durmaz: Personeel, Ouders & Leerlingen
 de heer Mehmet Okuducu: Onderwijs & Zorg
 de heer Abdelaziz Kaouass: Huisvesting & ICT, Onderwijs & Zorg
 de heer Ilhan Tekir MSc EMIA RO: Personeel, Financiën
 mevrouw Canan Uyar: Ouders & Leerlingen
 de heer ing. Razi Quadir MA: Huisvesting & ICT
College van Bestuur (CvB)
Het CvB bestaat uit:
• de heer Ismail Taspinar
• mevrouw drs. Jeanne van der Voort
Klachtenregeling voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs
Het Islamitisch onderwijs bevat een klachtenregeling voor alle betrokkenen bij de school. De volledige regeling ligt ter inzage op school en kan op verzoek van
belanghebbenden worden ingezien. Hier volgt een schematische uitleg van de klachtenprocedure.
In artikel 1 van de Klachtenregeling wordt een definitie gegeven van de verschillende betrokkenen bij een klacht. Om tot een juiste hantering van de
procedure te komen, dient bij elke klacht te worden nagegaan of klager, aangeklaagde en klacht vallen binnen de reikwijdte van deze Klachtenregeling.
Onder klager en aangeklaagde wordt kort gezegd verstaan: allen die betrokken zijn bij de schoolgemeenschap, inclusief (ouders van) ex-leerlingen.
1.
Klacht (artikel 1 onder f)
Een klacht kan betrekking hebben op:
a. seksuele intimidatie: opzettelijk of onopzettelijk ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag;
b. discriminerend gedrag: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, zowel bedoeld als onbedoeld;
c. agressie, geweld en pesten: gedragingen en beslissingen (en het nalaten ervan) waarbij sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling, zowel
bedoeld als onbedoeld;
d. begeleiding van leerlingen;
e. toepassing van strafmaatregelen;
f. beoordeling van leerlingen;
g. inrichting van de schoolorganisatie.
2.
Contactpersoon (artikel 2)
De klager kan met zijn of haar klacht terecht bij de contactpersoon. Deze is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school en geniet vertrouwen bij alle
partijen. De contactpersoon:
a. verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon;
b. kan klager ook adviseren de klacht met de directeur of aangeklaagde te proberen op te lossen;
c. maakt klager erop attent, indien een klacht niet via de procedure van de klachtenregeling behoort te worden afgehandeld.
Als klager desondanks naar de vertrouwenspersoon wenst te worden doorverwezen, dient de contactpersoon het verzoek in te willigen.
Contactpersoon voor BS. Hidaya is:
Ine Schoonhoven, directeur
3.
Vertrouwenspersoon (artikel 3)
Er zijn twee vertrouwenspersonen op de school aanwezig, een man en een vrouw (ter keuze van klager). De vertrouwenspersonen zijn bij voorkeur
onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht, ook na afhandeling van een klacht. De vertrouwenspersoon:
a. gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt;
b. gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht;
c. begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie;
d. verwijst klager indien noodzakelijk of wenselijk naar andere gespecialiseerde instanties voor opvang en nazorg;
e. kan indien hij/zij slechts aanwijzingen heeft, doch geen concrete klachten, deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag of de klachtencommissie;
f. geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten;
g. brengt jaarlijks verslag schriftelijk verslag uit van zijn/haar werkzaamheden.
Vertrouwenspersonen voor BS. Hidaya zijn:
Mevr. Wilma De Wit
Dhr. Melle bakker
4.
Klachtencommissie (artikel 4)
Indien een klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt de klacht ingediend bij de klachtencommissie. De klacht dient schriftelijk ingediend te
worden bij de ambtelijke secretaris van de Landelijke klachtencommissie voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs te Woerden.
Ambtelijk secretaris van de Landelijke
klachtencommissie:
Stichting Geschillencommissies Onderwijs
T.a.v. mw. H.E. Mertens
Postbus 132
3440 AC Woerden
Tel:0348-496565
Fax: 0348-496566
SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIEROOSTER
Schoolvakanties schooljaar: 2014-2015
De eerste dag van het nieuwe schooljaar is maandag 25
augustus 2014
Offerfeest
3 t/m 6 oktober
Herfstvakantie
20 t/m 24 oktober
Wintervakantie
22 dec 2014 t/m 2 jan. 2015
Krokusvakantie
16 t/m 20 maart 2015
e
2 Paasdag
maandag 21 april 2015
Koningsdag
maandag 27 april
Meivakantie
4 t/m 15 mei
Ramadanfeest
16 en 17 juli
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus
Daarnaast zijn er voor de leerkrachten een aantal studiedagen gepland.
Op deze dagen zijn de kinderen vrij. In de kalender kunt u al geplande studiedagen terugvinden.
Wanneer er nog extra studiemomenten gepland worden (bijvoorbeeld voor het bijwonen van een teamstudie) zullen we u
hiervan op tijd op de hoogte brengen.
DE SCHOOLTIJDEN schooljaar 2014/2015
Schooltijden groep 1 t/m 4
’s morgens:
Maandag
08.30 – 11.45 uur
Dinsdag
08.30 – 11.45 uur
Woensdag
08.30 – 12.00 uur
Donderdag
08.30 – 11.45 uur
vrijdag
08.30 – 12:00uur
weektotaal
’s middags:
12.00 – 15.00
12.00 – 15.00
12.00 – 15.00
Aantal klokuren:
5.75 uren
5.75 uren
3.50 uren
5.75 uren
3.50 uren
24.25 uren
Kijk in de kalender
op welke vrijdagen
groep 1 of groep 2
vrij heeft.
Schooltijden groep 5 t/m 8
’s morgens:
Maandag
08.30 – 12.30
Dinsdag
08.30 – 12.30
Woensdag
08.30 – 12.30
Donderdag
08.30 – 12.30
vrijdag
08.30 – 12.00
Weektotaal
uur
uur
uur
uur
uur
’s middags:
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
gebedstijd
13.45 – 14.00
13.45 – 14.00
13.45 – 14.00
13.45 – 14.00
Aantal klokuren:
5.75 uren
5.75 uren
5.75 uren
5.75 uren
3.50 uren
26.50 uren
De eerste schooldag van het schooljaar 2014/2015 is: maandag 25 augustus 2014 en begint om 8.30 uur.
De laatste schooldag van het schooljaar 2014/2015 is: woensdag 15 juli 2015 en eindigt om 15.00 uur.
's Morgens vanaf 8.25 uur mogen de kinderen naar binnen lopen. De leerkrachten zijn in het lokaal en de lessen kunnen dan precies om
half 9 in alle rust starten. Wij willen echt op tijd beginnen, dus wanneer kinderen te laat komen, zullen wij hier melding van maken in ons
registratiesysteem. Dit systeem wordt regelmatig gecontroleerd door de leerplichtambtenaar. Hij kan beslissen ouders op te laat komen
aan te spreken en hier een boete op zetten.
10 keer te laat komen in 3 maanden wordt ook gezien als verzuim.
De leerlingen van de bovenbouw doen tussen 13.45 en 14.00 uur gezamenlijk het dohr gebed. Wij verwachten dat iedere leerling
daarvoor gepast gekleed is.
Bereikbaarheid
Het kan zijn dat u een vraag heeft of iets over uw kind met ons wilt bespreken. Dat is uiteraard altijd mogelijk. Neemt u dan contact met
ons op. In principe zijn wij elke dag tot minstens een uur na schooltijd aanwezig. Wij stellen het op prijs als u bijtijds met vragen of
eventuele problemen op school komt. Ook omstandigheden thuis kunnen het werk en het gedrag van uw kind op school beïnvloeden. Het
kan zijn dat u onder schooltijd de leerkracht niet kunt spreken, omdat zij/hij dan voor de klas staat. U kunt echter altijd vragen of de
leerkracht u op een ander tijdstip terugbelt.
Zorgt u er dan wel voor dat uw telefoonnummer en contactgegevens goed doorgegeven zijn.
Wanneer u uw telefoonnummer verandert, of wanneer u verhuist, geef dit dan direct door aan school. Zodat wij u in geval
van ziekte of nood altijd kunnen bereiken.
Voor de goede begeleiding van een kind is een goed contact tussen ouders en de school heel belangrijk! Betrokkenheid van de ouders bij
het functioneren van hun kind op school, hoeft niet te blijven bij het bezoeken van avonden of rapportgesprekken. Betrokkenheid kan
ook in de vorm van het meehelpen en ondersteunen bij allerlei activiteiten in de school. Meepraten en meedenken in de Ouderraad(OR)
en Medezeggenschapsraad (MR). Sinds schooljaar 2012/2013 werken we met klassenouders, die de leerkrachten ondersteunen.
Veiligheid
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen we voortaan de deuren zo veel mogelijk op slot houden.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat alleen mensen binnen laten die op onze school moeten zijn.
Wanneer u dus voor een gesloten deur staat, kunt u aanbellen, en komen wij open doen.
Wegbrengen en ophalen van de kinderen
Om het wegbrengen en halen van de kinderen wat beter te organiseren hebben we een aantal punten
op een rij gezet.
 Parkeer uw auto in een van de straten rondom de school
 Laat ruimte vrij voor de schoolbusjes
 Houd rekening met buurtbewoners, respecteer de verkeersregels en laat bijvoorbeeld




claxonneren achterwege
Breng en haal uw kinderen zelf naar en van het plein/poort en zorg dat zij veilig oversteken. (Dus niet aan de overkant in de
auto blijven wachten)
Wees op tijd. Breng uw kinderen niet te vroeg naar school en haal ze niet te laat op
Geef aan de leerkracht door wie uw kind ophaalt. Kunt u een keer niet zelf uw kind ophalen en komt iemand anders uw kind
ophalen, geef dit dan ook door aan de leerkracht. Wilt u een vriend/vriendinnetje mee naar huis nemen, overleg dan eerst met de
ouders van het vriendje/vriendinnetje. Geef dit dan ook door aan de leerkracht.
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind veilig thuis komt.
Wanneer u uw kind naar binnen brengt, maakt u ook gebruik van de deur behorende bij de groep van uw kind. Dit zorgt ervoor
dat de drukte verdeeld is over de gangen.
De Medezeggenschapsraad (MR en GMR)
De MR bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelgeleding). De directeur vervult een adviserende rol. De
MR geeft advies of instemming bij belangrijke beleidszaken over de organisatie van het onderwijs en de school. Van elke MR vergadering
wordt een verslag gemaakt dat u kunt inzien. Sinds een aantal jaren hebben de scholen binnen de Stichting een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere school zitten hier afgevaardigden in vanuit de MR. De GMR houdt zich bezig met zaken die alle
SIMON scholen aangaan.
De Ouderraad:
De ouderraad (OR) heeft een ondersteunende taak bij het organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten en evenementen op school.
Dit kan hulp zijn bij het organiseren van bijvoorbeeld het offerfeest of ondersteuning bij de organisatie van een projectweek. Planning en
organisatie gaan in nauw overleg met het team. De OR vergadert een aantal keren per jaar. Komend schooljaar zullen we weer gaan
werken met 2 klassenouders per groep. Een afvaardiging hiervan kan zitting nemen in de OR. De OR vraagt ook aan de ouders een
vrijwillige bijdrage om onder andere de kosten van bijzondere activiteiten te betalen.
Klassenouders
Iedere groep heeft 2 klassenouders die de leerkracht ondersteunen in praktische zaken als: vervoer regelen voor een uitstapje,
hulpouders zoeken voor een creamiddag e.d.
Deze groep komt 2 keer per jaar plenair op school bijeen om over allerlei zaken met elkaar van gedachten te wisselen. Onderwerpen
hierbij zijn o.a.: de schoonmaak, de bazaar, wat speelt er bij ouders, identiteit.
De klassenouders hebben bij de start van het schooljaar overleg met de leerkracht. Zij zullen dan een planning maken voor het komende
jaar. Er is een goede samenwerking met de OR, omdat ouders uit deze groep ook in de OR zitten.
De ouderbijdrage:
Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch zijn er nogal wat zaken waar helaas geen geld voor beschikbaar wordt gesteld. Daarom
kent onze school, zoals zoveel scholen een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan het Ramadanfeest, het Offerfeest,
sportactiviteiten, afscheid groep 8, schoolreisje enz. Doordat veel kinderen in de loop van het schooljaar bij ons op school komen, is de
ouderbijdrage na januari de helft. U ontvangt, als uw kind een paar weken bij ons op school zit, een brief van de OR waarin de
ouderbijdrage staat vermeld, alsmede het bankrekeningnummer.
Wanneer ouders deze vrijwillige bijdrage niet betalen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw kind uit te sluiten van o.a. het schoolreisje. Uw
kind wordt op deze dag wel op school verwacht.
Ondanks dat alles duurder wordt, blijft het bedrag voor de ouderbijdrage dit schooljaar € 35,- per kind. Misschien dat we volgende jaar
genoodzaakt zijn, het bedrag te verhogen. U kunt het bedrag over maken op bankrekening: 53.51.61.247
Hulp van ouders:
Bij allerlei activiteiten op school hebben we de hulp van ouders nodig.
Soms kan een activiteit niet doorgaan als er geen hulp komt. Waar hebben wij bijvoorbeeld hulp bij nodig:
 Ramadan en offerfeest
 Sport en speldag
 Toezicht houden bij wudu en salaat
 Qoraanles
 Toezicht houden tijdens de pauzes
 Onderhoud van de tuin en de speelplaats
 2 poetsmiddagen
 Poetsen van spelmateriaal aan het eind van het schooljaar
 Luizencontrole
 Rijden tijdens uitstapjes
 Creatieve middagen
Schoolverzuim:
Bij schoolverzuim als gevolg van ziekte, bezoek aan dokter of tandarts of andere belangrijke redenen, ontvangen wij
vóór 9.00 uur graag een berichtje van u. U kunt dat telefonisch doen of via e-mail.
Mocht er niemand opnemen dan kunt u een voicemailbericht achterlaten met daarin uw naam, de naam van het kind, de klas en de reden
van afwezigheid. Voor een dokter- of tandartsbezoek hoeft uw kind niet de hele dag weg te blijven. U mag uw kind dan ook tussendoor
komen halen en terugbrengen. U brengt ons echt in de problemen als wij een lege plaats in de klas constateren en we weten niet waar
het kind is. In dat geval zullen wij proberen u telefonisch te bereiken, lukt dat niet, dan geldt de afwezigheid van uw kind als ongeoorloofd
verzuim en zal het als zodoende doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar.
In Nijmegen heeft de gemeente in samenwerking met de basisscholen een verzuimbeleid opgesteld. In principe krijgen kinderen geen vrij
buiten de vaste vakanties. Hier wordt streng op toegezien. Alle kinderen moeten namelijk een vast aantal uren per jaar naar school. Wilt
u toch bijzondere vormen van verlof, bv. voor een bruiloft, begrafenis of vakantie i.v.m. seizoensarbeid, dan moet u dit altijd schriftelijk
aanvragen bij de directeur. De directeur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden daarvoor toestemming te geven. Verlof vóór en
ná de zomervakantie is nooit toegestaan. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Voor verlof in geval van seizoensarbeid is altijd een
ondertekend bewijs nodig van de werkgever. Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij de directeur. Het ingevulde
en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school. Schoolverzuim waarvoor geen toestemming
is gegeven, wordt aangemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Nijmegen. In sommige gevallen kan dit leiden tot een
forse boete. Het schoolverzuim wordt dagelijks bijgehouden. Ook herhaaldelijk te laat komen wordt gezien als schoolverzuim.
Verzuimbeleid
Ziekteverzuim
Te laat
Ongeoorloofd verzuim:
Luxe-verzuim
Wanneer een leerling 4 keer in korte tijd ziek is gemeld, wordt de
schoolarts ingelicht om de oorzaken te bespreken.
Wanneer de ouders niet meewerken wordt leerplichtzaken ingelicht.
Bij een langdurige ziekmelding worden de ouders na een weekend
benaderd.
Wanneer een leerling in een maand tijd 3 keer te laat komt dan
neemt de leerkracht contact op met de ouders.
Wanneer een leerling binnen 3 maanden 10 keer te laat komt,
wordt leerplichtzaken ingelicht.
Wanneer een leerling langer/vaker dan 16 uur afwezig is zonder
geldige reden, wordt leerplichtzaken ingelicht.
Wanneer een leerling zonder toestemming op vakantie gaat, wordt
het altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij
niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat. U riskeert dan een
boete.
Bereikbaarheid leerplichtambtenaar
Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14024 of per e-mail via
[email protected]
Bent u woonachtig in Groesbeek of Millingen aan de Rijn dat kunt u eveneens met de Nijmeegse leerplichtambtenaar contact opnemen.
Woont u in Beuningen, Wijchen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar of Ubbergen dan kunt u de leerplichtambtenaar telefonisch ook via
14024 bereiken. Indien u mailcontact wenst kunt u het beste de website van uw woongemeente raadplegen voor het e-mail adres. Ook
voor contact met een leerplichtambtenaar buiten de regio Nijmegen verwijs ik u naar de website van uw woongemeente.
Overblijven:
Bijna alle leerlingen blijven in de middagpauze op school. Voordat de middagpauze begint, wordt er gezamenlijk in de klas gegeten. In het
belang van uw kind verzoeken wij u uw kind gezond voedsel mee te geven. Chips, snoep en koekjes eten wij niet op school (tenzij het
feest is!). Wanneer uw kind trakteert, zorg er dan voor dat het gezond en halal is.
Naast de boterham nemen de kinderen natuurlijk ook iets te drinken mee. Wilt u uw kind het drinken meegeven in een bidon of flesje. We
adviseren water, eventueel met een klein beetje aanmaaklimonade of melk. We willen geen pakjes en flesjes frisdrank meer op
school, omdat hier vaak veel suiker in zit en omdat kinderen die pakjes niet altijd helemaal leegdrinken. Hierdoor ontstaat veel geknoei
en ook vinden we de pakjes terug in de tuinen van onze school. Wanneer kinderen toch drinken mee nemen dat ongezond is, of in een
pakje zit, zullen we dit aan uw kind mee teruggeven. We zullen uitleggen waarom wij dit doen. Uiteindelijk bent u ook voordeliger uit.
Fruitpauze:
De ochtend is lang en daarom mogen de kinderen, fruit en een beker drinken meenemen. Wij willen u vriendelijk vragen niet meer dan
twee dingen mee te geven. Wij willen graag dat iedereen gezond eet dus, koekjes en snoepjes worden weer mee teruggegeven naar huis.
Gymles:
Alle kinderen krijgen een keer per week sportles. Op de donderdag of op de vrijdag.
Daarom is het handig als u voor uw kind een T-shirt, een sportbroekje of legging en een paar gymschoenen voor uw kind aanschaft. Het
is ook handig dat u de naam van uw kind op die sportkleding vermeld, bijvoorbeeld met stift. Komend schooljaar bespreekt de leerkracht
of de kinderen de gymspullen op school laten of na iedere les mee naar huis nemen.
Mobiele telefoons:
Soms hebben kinderen een mobiel bij zich om eventueel hun ouders te kunnen bereiken. (Altijd na overleg met de leerkracht.) Het
gebruik van mobiele telefoons tijdens schooltijd is niet toegestaan. Heeft u kind een mobiel bij zich dan zal de leerkracht deze bewaren.
Wanneer de leerling zijn/haar mobiel zonder toestemming gebruikt, zal deze worden ingenomen en de ouders mogen het mobieltje na
schooltijd op komen halen.
Naar het voortgezet onderwijs:
Het afgelopen schooljaar telde groep 8 twintig leerlingen. Ze hebben bijna allemaal de CITO eindtoets gemaakt. Alle leerlingen zijn
conform het advies van de school toegelaten en geplaatst. Eén à twee maal per jaar hebben we contact met vertegenwoordigers van het
voortgezet onderwijs, zodat we onze leerlingen nog enkele jaren kunnen volgen. Uit deze gesprekken blijkt dat het goed gaat met onze
leerlingen op hun nieuwe school.
Samenwerkingsverband Stromenland:
Komend schooljaar start het Passend Onderwijs in heel Nederland. Hidaya behoort tot het samenwerkingsverband Stromenland Passend
Onderwijs, waarin 25 besturen met 167 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs samenwerken om passend onderwijs te
realiseren voor alle leerlingen in deze regio.
Om te zorgen dat er voor ieder kind een plek is op een school in ons SWV, hebben alle scholen een schoolonderwijsprofiel (SOP)
geschreven. Hierin staat wat een school biedt aan (extra) zorg aan de leerlingen.
1. Het SOP van Hidaya in het kader van passend onderwijs
Welke (extra) ondersteuning wij onze kinderen op Hidaya bieden brengen wij in beeld d.m.v. ons schoolondersteuningsprofiel. Ook geven
wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van
ons onderwijs duidelijk.






2. Welke (concrete) basis ondersteuning biedt Hidaya?
Hidaya wil een veilige school zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Hierbij richten wij ons op het welbevinden van de kinderen.
Op Hidaya werken wij met groepsoverzichten en groepsplannen waarin de leerkrachten de pedagogische en didactische behoeftes van
ieder kind in beeld brengen. We richten ons niet op wat het kind mankeert, maar op wat het nodig heeft om zich verder te
ontwikkelen.
Hidaya heeft expertise opgebouwd voor wat betreft kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben bij technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling en rekenen (met name automatiseren van sommen tot de 100).
De school heeft een ondersteuningsaanpak voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie.
Hidaya werkt met specialisten (taal, rekenen en gedrag). Hierdoor zorgen we ervoor dat we blijvend extra aandacht besteden aan
deze gebieden.
In schooljaar 2014-2015 zetten we op iedere kleutergroep een onderwijsassistent in voor 4 ochtenden. De inzet zal gericht zijn op
ondersteuning bij de taalontwikkeling
3. Welke interne en externe expertise/deskundigheid heeft Hidaya in huis?
De school maakt gebruik van de volgende intern aanwezige specifieke teamdeskundigheid: Intern Begeleider, taal-, reken-, en
gedragsspecialist. Ook is één van de kleuterleidsters opgeleid als vve-deskundige.
De school maakt gebruik van de volgende extern aanwezige specifieke deskundigheid binnen het bestuur en/of het
samenwerkingsverband: orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, dyslexiespecialist, begeleiding vanuit de expertise centra voor
taal en spraak, auditieve- en visuele beperkingen en de dienst ambulante begeleiding Nijmegen.
4. Met welke ketenpartners werkt Hidaya samen?
De school werkt, ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, samen met de volgende organisaties en instellingen:
CJG Nijmegen Midden, Bureau Jeugdzorg, NIM schoolmaatschappelijk werk, GGD/JGZ, voorschoolse voorzieningen zoals
peuterspeelzalen en kinderopvang, scholen voor PO en VO, SBO de Windroos en de Regionale Expertise Centra.


5. Welke ambitie heeft Hidaya voor de toekomst?
Hidaya werkt Handelingsgericht (HGW). Gesprekken met kinderen en ouders spelen een grote rol in deze cyclus. Dit zal o.a. zijn
uitwerking krijgen in het betrekken van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling en het ondersteunen van ouders bij het begeleiden van
hun kind op schoolse zaken. De interne begeleider is hierbij de coach van de leerkracht.
Om de kinderen van goede ondersteuning te voorzien zullen wij op Hidaya formatie beschikbaar blijven houden voor Interne
Begeleiding en voor specialisten.
De Cito Eindtoets Basisonderwijs 2014
In februari heeft groep 8 de Cito Eindtoets Basisonderwijs gemaakt. In maart is de uitslag hiervan bekend geworden en besproken met de
leerlingen en hun ouders.
De inspectie kijkt volgens de nieuwe kijkwijze naar de uitslag, waarbij de inspectie alle scholen indeelt in schoolgroepen:
Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met soortgelijke scholen (waarbij een vergelijkbaar percentage ouders hetzelfde opleidingsniveau
heeft), en dus niet meer niet met alle scholen. Deze nieuwe kijkwijze levert een andere uitslag op, die ook op een andere manier wordt
beoordeeld. De inspectie stelt voor elke schoolgroep normen op waaraan de scholen moeten voldoen.
Volgens de inspectie moet onze score dit jaar liggen tussen 530,1 en 534,1. Onze uitslag bij deze berekening is 537,6. Dat betekent
dat wij volgens de inspectienorm een goed resultaat hebben bereikt.
Cito resultaten 2014
School
Schoolgroep
Ondergrens
Score
school
Bovengrens
Nour
43
528,8
529,1
532,8
Bilal
26
531,2
529,4
535,2
Al-Ummah
50
528,0
529,9
532,0
Ibn-i Sina
56
527,4
533,5
531,4
Hidaya
33
530,1
537,6
534,1
El Boukhari
49
528,1
532,6
532,1
Bedir
58
527,3
534,9
531,3
Mozaïek
41
529,0
530,8
533,0
SIMON gemiddelde
45
528,7
532,2
532,7
Ter vergelijking met 2014 vindt u hierbij de scores van 2013 en 2012.
Citoresultaten 2013
School
Schoolgroep
Ondergrens
Score school
Citoresultaten 2012
Bovengrens
Schoolgroep
Ondergrens
Score school
Bovengrens
Nour
63
527
535,7
531
55
527,5
531,7
531,5
Bilal
32
530,3
531,1
534,3
35
529,9
535,1
533,9
Al-Ummah
54
527,6
530,7
531,6
62
527,0
529,5
531,0
Ibn-i Sina
56
527,4
529,4
531,4
59
527,2
533,1
531,2
Hidaya
40
529,2
530,4
533,2
42
528,9
530,5
532,9
Bedir
58
527,3
528,2
531,3
53
527,7
533,4
531,7
El Boukhari
55
527,5
530,9
531,5
31
530,4
529,0
534,4
Mozaïek
41
529
526
533
46
528,4
533,5
532,4
SIMON gemiddelde
50
528,2
530,3
532,2
48
528,4
532,0
532,4
AUGUSTUS 2014
Shawwal/ Thw al-Qi’dah 1435
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
1
2
Ramadanfeest
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
e
1 schooldag!
26
27
13.00-14.00 uur tuinieren gr. 7
Hoofdluiscontrole
28
29
Viering
OR
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
30
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
31
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
SEPTEMBER 2014
Thw al-Qi’dah/Thw al-Hijjah 1435
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
2
3
4
5
6
13.00-14.00 uur, tuinieren gr. 7
7
8
9
10
11
12
13.00-14.00 uur, tuinieren gr. 7
VSD gr 3-4
9.00-11.00 koffieochtend
Somalische moeders
Gr 1 vrij
Gespreksmiddag;
kennismaking
15
16
Groep 3 en 4 vrij
13.00-14.00 uur, tuinieren gr. 7
12.30 uur MR
14
19
21
Gespreksmiddag;
kennismaking
17
18
13
Gr. 2 vrij
VSD gr. 3-4
22
23
24
15.15 uur klassenouders
Jaarvergadering ouderraad
Kinderpostzegels
25
VSD gr. 2
22
26
27
OR
28
VSD gr. 2,3,4
29
30
4
5
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
OKTOBER 2014
Maandag
Thw al-Hijjah 1435 /Muharram 1436
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
2
3
4
9.00 koffie drinken met juf Ine
vrij offerfeest
5
VSD gr. 2,3-4
6
7
8
9
10
vrij offerfeest
Offerfeestviering op school
VSD gr. 2,3-4
9.00 -11.00 koffieochtend
Turkse moeders
Gr. 1 vrij
13
14
15
Offerfeest
16
VSD gr. 3-4
11
12.30 uur MR
12
17
18
Gr. 2 vrij
VSD gr. 2
19
20
21
22
23
24
25 Isl. Nieuwjaar
Herfstvakantie
26
27
28
29
Hoofdluiscontrole
GMR
VSD gr. 3-4
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
30
31
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
NOVEMBER 2014
Maandag
Dinsdag
Muharram/Safar 1436
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
2
3
4
Asjoera
5
6
7
VSD gr. 2,3-4
9.00-11.00 koffieochtend
Egyptische moeders
OR
8
9
10
11
12
13
14
15
Gr.1 vrij
16
Algemene ouderavond
17
18
19
20
9.00 koffie drinken met juf Ine
21
Gr. 2 vrij
VSD gr. 2
VSD gr. 3-4
24
25
26
23
27
VSD gr. 2,3-4
28
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
29
Poetsmiddag 12.00-15.00 uur
12.30 uur MR
Yawm al-Ithnain
22
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
30
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
DECEMBER 2014
Safar/Rabi’al-Awal 1436
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
2
3
4
5
6
VSD gr. 2,3-4
Gr. 1 vrij
7
8
9
10
11
VSD gr. 3-4
12
13
Gr. 2 vrij
VSD gr. 2
14
15
16
17
18
19
20
VSD gr. 2,3-4
OR
GMR
21
Avondbazaar/viering
22
23
24
25
26
27
Wintervakantie
28
29
30
31
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
Rabi’al-Awal/ Rabi’al-Akhir 1436
JANUARI 2015
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1 Nieuwjaar
2
3
4
5
6
Hoofdluiscontrole
7
8
9
10
VSD gr. 3-4
11
12
13
Groep 3 en 4 vrij
19
14
15
VSD gr. 2,3-4
20
21
16
17
Gr. 1 vrij
22
15.15 uur klassenouders
12.30 uur MR
18
23
24
Gr. 2 vrij
VSD gr. 2
GMR
25
26
27
28
29
VSD gr. 2,3-4
9.00 koffiedrinken met juf Ine
30
31
1
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
Rabi’al-Akhir/ Jumada’l-Ula 1436
FEBRUARI 2015
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
2
3
4
5
6
7
VSD gr. 3-4
OR
9
10
11
12
VSD gr. 2,3-4
gespreksmiddag
16
13
18
14
Gr. 1 vrij
15
gespreksmiddag
17
8
19
20
21
Voorjaarsvakantie
22
23
24
Hoofdluiscontrole
25
26
27
VSD gr. 3-4
Viering
Gr. 2 vrij
VSD gr. 2
1
2
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
Jumada’l-Ula/ Jumad’l-Akhira 1436
MAART 2015
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
2
3
4
5
6
7
VSD gr. 2,3-4
Gr. 1 vrij
12.30 uur MR
9
10
11
12
VSD gr.3-4
13
8
14
Gr. 2 vrij
VSD gr. 2
15
16
17
18
GMR
VSD gr. 2,3-4
19
20
21
OR
22
23
24
25
26
27
28
VSD gr. 2,3-4
29 Zomertijd
30
31
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
Jumad’l-Akhira/ Rajab 1436
APRIL 2015
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
2
3
4
9.00 koffiedrinken met juf Ine
Gr.1vrij
5
VSD gr. 2,3-4
6
e
2 Paasdag
7
8
9
Start tuinieren groep 6
VSD gr. 3-4
Viering
10
11
12
13
14
15
16
GMR
17
18
Gr. 2 vrij
VSD gr. 2
19
20
21
22
23
24
25
12.30 uur MR
VSD gr. 2,3-4
26
27
28
29
Koningsdag
Hidayaweek
VSD gr. 2,3-4
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
30
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
Rajab/Sha’ban 1436
MEI 2015
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
2
OR
4
5
Meivakantie
Bevrijdingsdag
6
7
8
3
9
10
11
12
13
14
15
Hemelvaartsdag
Miraadj
16
17
18
19
Hoofdluiscontrole
20
21
VSD gr. 2,3-4
22
23
Gr.1 vrij
24
25
e
2 Pinksterdag
26
27
28
29
Studiedag SIMON
Kinderen vrij i.v.m. studiedag
VSD gr. 3-4
Workshopavond ouders
Gr. 2 vrij
VSD gr. 2
30
31
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
Sha’ban/ Ramadan 1436
JUNI 2015
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
2
3
4
5
6
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
7
8
9
10
11
12
GMR
VSD 2-3,4
Kamp gr. 8
Kamp gr. 8
Kamp gr. 8
15.15 klassenouders
12.00-15.00 poetsmiddag
OR
15
16
17
18
19
13
14
20
Gr. 1 vrij
12.30 uur MR
21
26
27
Begin Ramadan
22
23
24
25
VSD gr. 3-4
Gr. 2 vrij
Gr 2 VSD
28
29
30
Gespreksmiddag
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad
JULI 2015
Maandag
Ramadan/ Shawwal 1436
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
2
3
4
VSD gr. 2,3-4 afsluiting
Gespreksmiddag
5
6
7
8
9
10
11
OR
12 Lailat oel’kadr
13
14
15
16
17
19
Ramadanfeest
Kinderen vrij
Afscheid gr. 8 (iftar)
20
Ramadanfeest
Kinderen vrij
20
22
23
24
25
26
Zomervakantie
27
27
29
30
31
Yawm al-Ithnain
Yawm al-Thalatha’
Yawm al-Arba‘a’
Yawm al-Khamis
Yawm al-Jum‘a
Yawm al-Sabt
Yawm al-Ahad