TU Delft Medewerkers

TUDelft
VERLENGING SOCIAAL PLAN TU DELFT 2008-2011
voor periode 1 januari-1 april 2014,
inclusief wijziging van artikel 13.1 (Afscheidsgratificatie)
De Technische Universiteit Delft, gevestigd te Delft, Stevinweg 1, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door het College van Bestuur, hierna te noemen:
"Werkgever",
en
De werknemersorganisaties, vertegenwoordigd door de ABVAKABO FNV, ACHOP, CMHF en CNV Publieke Zaak, hierna te noemen:
"Werknemersorganisaties",
hierna in gezamenlijkheid te noemen: "Partijen";
Overwegende dat:
•
de werkingsduur van het geldende Sociaal Plan TU Delft 2008-2011, met
inbegrip van het aanhangsel Wijziging Sociaal Plan TU Delft 2008-2011 en
de Verlenging Sociaal Plan TU Delft 2008-2011 tot 2014 ("het Sociaal
Plan"), in werking sinds 16 september 2008, per 1 januari 2014 is
geëindigd;
•
het Sociaal Plan nog wel ongewijzigd van toepassing zal zijn op een
reorganisatie van DIMES vallende onder de herijking, mits een besluit tot
die reorganisatie voor 1 januari 2015 is genomen;
•
Partijen werken aan een nieuw sociaal plan dat zal ingaan per 1 april
2014;
•
Partijen het met het oog op de reeds aangekondigde reorganisaties van
de faculteit 10, afdeling Design Engineering, en de Universiteitsdienst,
waaronder met name HR, Library, Finance en DEMO, wenselijk vinden om
voor deze onderdelen voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 april 2014
in een Sociaal Plan te voorzien;
•
Partijen het Sociaal Plan ook voor de periode 1 januari-1 april 2014 van
toepassing willen laten zijn, behoudens een wijziging van de formule voor
Verlenging gewijzigd Sociaal Plan TU Delft 2008-2011 tot 1 april 2014
1 van 4
Ondertekend op 20 januari 2014
Paraaf TU Delft:
Paraaf Werknemersorganisaties:
TUDelft
de afscheidsgratificatie als genoemd in artikel 13.1 (aan te duiden als
"Verlengd (gewijzigd) Sociaal Plan TU Delft 1 januari-1 april 2014");
•
Partijen in hun overleg tegelijkertijd de contouren van het nieuw sociaal
plan zijn overeengekomen, waaronder:
- het nieuwe sociaal plan zal per 1 april 2014 in werking treden en een
looptijd hebben tot 1 januari 2016;
- geen afscheidsgratificatie maar de mobiliteitspremie als genoemd in
CAO NU, gebaseerd op een salarisgrondslag die is aangevuld met
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering;
- een boventallige werknemer kan opteren voor een vrijwillig vertrek met
deze mobiliteitspremie;
- een algemeen geldende herplaatsingstermijn van 12 maanden, te
vermeerderen met 3 maanden opzegtermijn;
•
deze contouren in een tekst voor het nieuw sociaal plan zullen worden
uitgewerkt. Tevens zullen werknemersorganisaties eerst nog een
ledenraadpleging doen voordat een definitief akkoord over het nieuw
sociaal plan kan worden bereikt.
Zijn als volgt overeengekomen:
Artikel 1. Verlengde toepassing ongewijzigd Sociaal Plan op DIMES
Ondanks het verstrijken van de werkingsduur van het Sociaal Plan, zal het
Sociaal Plan nog ongewijzigd van toepassing zijn op een reorganisatie van
DIMES vallende onder de herijking, mits een besluit tot die reorganisatie voor
1 januari 2015 is genomen.
Artikel 2. Verlengde toepassing Sociaal Plan met wijziging van
artikel 13.1 (Afscheidsgratificatie) voor de faculteit 10, afdeling
Design Engineering, en de Universiteitsdienst, waaronder met name
HR, Library, Finance en DEMO.
1. Voor de periode 1 januari 2014 tot 1 april 2014 zal het Sociaal Plan blijven
gelden, behoudens de wijziging zoals verwoord in dit artikel onder sub 2.
Deze verlengde toepassing van het Sociaal Plan met wijziging van artikel
13.1 wordt aangeduid als "Verlengd (gewijzigd) Sociaal Plan TU Delft 1
januari-1 april 2014". Het Verlengd (gewijzigd) Sociaal Plan TU Delft 1
januari-1 april 2014 is van toepassing op de reeds aangekondigde
reorganisaties van de faculteit 10, afdeling Design Engineering, en de
Universiteitsdienst, waaronder met name HR, Library, Finance en DEMO,
Verlenging gewijzigd Sociaal Plan TU Delft 2008-2011 tot 1 april 2014
2 van 4
Ondertekend op 20 januari 2014
Paraaf TU Delft:
Paraaf Werknemersorganisaties:
TUDelft
inclusief hieronder vallende (deel)reorganisatiebesluiten die na 1 april
2014 worden genomen.
2. Artikel 13.1 (Afscheidsgratificatie) luidt:
13.1
Wanneer een Boventallige werknemer die naar het oordeel
van de Werkgever niet binnen de organisatie van de
Werkgever kan worden geplaatst, op eigen verzoek met
ontslag gaat en in verband daarmee afziet van het recht op
een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet en de
Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse
Universiteiten, zal de Werkgever, rekening houdend met
hetgeen daarover is opgenomen in het herplaatsingsplan, de
Boventallige werknemer een afscheidsgratificatie geven voor
ieder, op het moment van het ontstaan van de
boventalligheid, bij Werkgever gewerkt dienstjaar^ van:
a.
b.
c.
d.
een half bruto Maandsalaris^ voor ieder tot de leeftijd
van 35 jaar gewerkt dienstjaar;
een bruto Maandsalaris voor ieder tussen de leeftijd
van 35 tot 45 jaar gewerkt dienstjaar;
een anderhalf bruto Maandsalaris voor ieder tussen
de leeftijd van 45 tot 55 jaar gewerkt dienstjaar; en
twee bruto Maandsalarissen voor ieder vanaf 55 jaar
gewerkt dienstjaar.
Deze afscheidsgratificatie zal in elk geval niet hoger zijn dan
70% van de bezoldiging die de Boventallige werknemer tot
aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zou
hebben ontvangen ware hij tot die leeftijd in dienst
gebleven.
3. Voor het overige blijven de bepalingen van het Sociaal Plan tot 1 april
2014 ongewijzigd gelden.
4. Op 1 april 2014 eindigt het Verlengd (gewijzigd) Sociaal Plan TU Delft 1
januari-1 april 2014 van rechtswege conform artikel 17 van het Sociaal
Plan.
' Voor de berekening van het aantal dienstjaren bij Werkgever wordt de diensttijd afgerond op hele jaren,
met dien verstande dat een periode van zes maanden en één dag telt als een heel dienstjaar.
^ Onder Maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris te vermeerderen met vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering.
Verlenging gewijzigd Sociaal Plan TU Delft 2008-2011 tot 1 april 2014
3 van 4
Ondertekend op 20 januari 2014
Paraaf TU Delft:
Paraaf Werknemersorganisaties:
TUDelft
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking per 1 januari 2014.
ALDUS OPGEIMAAKT in vijfvoud en door gemachtigden van Partijen ondertekend
op 20 januari 2014 te Delft,
Namens het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft:
Prof.ir-dC6:^-IwU-uyb^n,
Magnificus, voorzitter van het Lokaal Overleg
Den, Rector
Keet
Namens ABVAKABO FNV:
H.H. van Schagen, voorzitter van de vakbonden Lokaal Overleg
Naméns AC-HOP:
M. Tijssen, lid van de vakbonden Lokaal Overleg
Namens CMHF:
ir. D.A. Hoogwater, lid van de vakbonden Lokaal Overleg
Namens CNV Publieke Zaak:
J.W. Timmer, lid van de vakbonden Lokaal Overleg
Verlenging gewijzigd Sociaal Plan TU Delft 2008-2011 tot 1 april 2014
4 van 4
Ondertekend op 20 januari 2014
Paraaf TU Delft:
Paraaf Werknemersorganisaties: