Prijs van de Hoge Gezondheidsraad 2015

Prijs van de Hoge Gezondheidsraad 2015
"Wetenschap en Volksgezondheid"
Sinds de lente van 2012 reikt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) jaarlijks de prijs
"Wetenschap en Volksgezondheid" uit. Deze prijs wordt toegekend aan onderzoekers
die hun doctoraatsthesis aan een Belgische universiteit verdedigd hebben in de 3 jaren
voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking. De prijs wordt openbaar
bekendgemaakt en aan de laureaat overhandigd ter gelegenheid van een vergadering
van het College van de HGR. De laureaat houdt een korte voorstelling tijdens de
Algemene Vergadering van de HGR. In 2015 zal de prijs € 4.000 bedragen
De periode om kandidaturen in te dienen voor de prijs 2015 is officieel geopend en
wordt afgesloten op
31 oktober 2014
Reglement
Er geldt geen enkele beperking wat betreft de faculteit van de kandidaat. Het
onderwerp van de thesis moet wel verband houden met de volksgezondheid en één
van de activiteitsdomeinen van de HGR:








Geestelijke gezondheid en psychosociale factoren;
Fysische omgevingsfactoren (ioniserende en niet-ioniserende stralingen en
andere);
Chemische omgevingsfactoren;
Voeding en gezondheid met inbegrip van veiligheid van de voedselketen en
microbiologie van de voeding;
Bloed en bloedderivaten, cellen, weefsels en organen van menselijke en
dierlijke oorsprong;
Vaccinatie, infectiologie en infectiebeheersing;
Cosmetologie en cosmetische toestellen met inbegrip van esthetische
heelkunde;
Public Health Genomics.
De uitnodiging voor kandidaatstelling wordt op onze website gepubliceerd en zal naar
de universiteiten verstuurd worden. Er zullen affiches gemaakt worden evenals een
uitnodiging via mail met een eventuele link naar de “doctoral schools” van de
universiteiten.
De kandidaturen moeten ten laatste op 31 oktober 2014 ingediend worden bij het
secretariaat van de Raad, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel, ter
attentie van de heer A. Pauwels ([email protected]).
−1−
Hoge Gezondheidsraad
www.css-hgr.be
De officiële bekendmaking van de prijs gebeurt tijdens een Collegevergadering van de
Raad en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van
de HGR, waarop de laureaat de gelegenheid krijgt om kort het onderwerp van zijn/haar
thesis kort publiekelijk voor te stellen.
Dossier van kandidatuurstelling
Alle documenten moeten per mail in pdf-formaat verstuurd worden.
1/ een document met een samenvatting in het Engels van de doctoraatsthesis (max. 10
blz.);
2/ een document met een justificatie in het Engels i.v.m. de criteria
 originaliteit,
 pluridisciplinariteit,
 praktische toepasbaarheid,
 techniciteit en moeilijkheidsgraad,
 mogelijke impact op de volksgezondheid
(maximum 10 lijnen voor elk van de 5 selectiecriteria) en hieraan toegevoegd
 de wetenschappelijke publicaties van de kandidaat
3/ een document met de doctoraatsthesis;
4/ een document met het CV van de kandidaat (voor zover dit niet vervat is in de
doctoraatsthesis);
5/ een document van de universiteit waaruit blijkt dat de doctoraatsthesis succesvol
verdedigd werd, met vermelding van de datum. De thesis moet openbaar verdedigd
zijn tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2014.
Administratieve ontvankelijkheid, selectie en jury
1/ Het secretariaat en het Bureau van de Raad beoordelen de administratieve
ontvankelijkheid met inbegrip van
 de link met volksgezondheid en een van de activiteitsdomeinen van de
Raad van de op tijd ingediende dossiers.
2/ Alle goedgekeurde dossiers worden door een jury beoordeeld die is samengesteld
uit experts van de Raad in de domeinen die verband houden met de voor het lopende
jaar ingediende onderzoeken. De voorzitter van het domein wordt uitgenodigd, behalve
indien hij/zij niet beschikbaar is of niet aan de criteria beantwoordt. Om lid van de jury
te zijn mag men immers geen verwantschapsband hebben met de kandidaat of mag
men niet betrokken zijn bij publicaties (zelfs niet als medeauteur) over de verdedigde
onderzoeken van het lopende jaar.
3/ Beoordelingscriteria van de jury:





originaliteit;
pluridisciplinaire aspecten van het werk;
praktische toepasbaarheid van de resultaten;
techniciteit en de moeilijkheidsgraad van het protocol of de gebruikte
methodologie;
mogelijke impact op de volksgezondheid.
−2−
Hoge Gezondheidsraad
www.css-hgr.be
De beoordeling gebeurt in eerste instantie op basis van de samenvatting in het Engels
en het justificatiedocument (documenten 1 en 2).
Daarnaast wordt er rekening gehouden met:
 methodologie en wetenschappelijke juistheid van de thesis;
 kwaliteit van de lay-out en opmaak van de 2 hoger genoemde documenten.
Er wordt een lijst aangelegd op basis van de rekenkundige som van de quoteringen
van de verschillende criteria (10 punten per criterium). Uit deze lijst worden 4
kandidaten geselecteerd (5 bij ex aequo).
4/ Mondelinge verdediging van de door de jury geselecteerde 4 (5) kandidaten tijdens
een bijzondere zitting van het College (voorzien in februari/ maart 2015). De
verdediging bestaat uit een voorstelling van 10 minuten en een ronde vragen/
antwoorden van 5 minuten. Daarbij zal de jury oordelen over:
 de kwaliteit van de mondelinge presentatie, inbegrepen de schriftelijke
ondersteuning ervan en de antwoorden op vragen van het publiek
(PowerPointvoorstelling in het Engels, mondelinge voorstelling in het Engels,
Frans of Nederlands) (10 punten);
 de inhoud, techniciteit en moeilijkheidsgraad van de thesis (20 punten).
Bij deze gelegenheid kan de voorzitter van het betrokken domein het woord nemen om
zijn standpunt als expert te geven over het werk aan de vergadering en aan de andere
leden van de jury om vooral de originaliteit en de mogelijke impact op de
volksgezondheid te beoordelen.
Publieke bekendmaking van de resultaten en prijsuitreiking
Op basis van het voorstel van de jury zal het College de prijs toekennen.
De laureaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht en er zal een persbericht
uitgebracht worden (voorzien voor de maand maart). De laureaat kan worden
uitgenodigd op een zitting van het College.
De HGR zal ook de praktische modaliteiten doorgeven voor de openbare voorstelling
van zijn werk en voor de officiële prijsuitreiking tijdens de Algemene Vergadering van
de Hoge Gezondheidsraad (maand mei).
Laureaten
2012
De eerste prijs werd uitgereikt aan mevr. Heidi THEETEN voor haar thesisonderzoek:
"Assessment of immunization programs through serological surveys and immunization
coverage studies: implication for vaccination policy in Flanders, Belgium".
De tweede prijs werd uitgereikt aan de heer Pieter VAN DEN ABBEELE voor zijn
thesisonderzoek:
"Modulation of the intestinal mucosal microbiota by functional foods using novel in vitro
and in vivo models".
2013
−3−
Hoge Gezondheidsraad
www.css-hgr.be
De eerste prijs werd uitgereikt aan de heer Ambroos STALS voor zijn thesisonderzoek:
"Molecular Detection of Noroviruses in Ready-to-eat Foods and Fruit Products".
De tweede prijs werd uitgereikt aan de heer Robert HILBRANDS voor zijn
thesisonderzoek:
"Immune Monitoring in Type 1 Diabetic Recipients of Defined Beta Cell Grafts:
Contribution to Assess Clinical Outcome".
2014
De prijs werd uitgereikt aan Mevr. Stien VANDENDRIESSCHE voor haar
thesisonderzoek: « Molecular Epidemiology of Livestock-associated Staphylococcus
aureus in Animal and Human Populations in Belgium ».
−4−
Hoge Gezondheidsraad
www.css-hgr.be