! ! ! ! Fractievoorzitters!Politieke!Partijen!Noordwijk! P/a!Griffie

!
!
!
Fractievoorzitters!Politieke!Partijen!Noordwijk!
P/a!Griffie!Gemeente!Noordwijk!
Postbus!298!
2200!AG!!Noordwijk!
!
!
Betreft:!!input!NOV!coalitievorming!2014!!!
!
Noordwijk,!25!maart!2014!
!
Geachte!fractievoorzitter,!
De!gemeenteraadsverkiezingen!van!2014!liggen!achter!u.!Uw!besprekingen!over!de!te!vormen!
coalitie!starten!of!zijn!al!gestart.!De!Noordwijkse!Ondernemers!Vereniging!(NOV)!hecht!er!aan!nog!
een!keer!duidelijk!een!aantal!maatregelen!op!een!rij!te!zetten!die!bijdragen!aan!de!economische!
vitaliteit!van!de!Gemeente!Noordwijk.!Een!gezonde!economische!vitaliteit!is!van!groot!belang!voor!
alle!ondernemers!en!alle!inwoners!van!Noordwijk.!Wij!bevelen!u!daarom!van!harte!aan!de!volgende!
maatregelen!mee!te!nemen!in!een!te!sluiten!coalitieakkoord.!
!
1. Uitvoering!Economisch!Actieplan!en!budget!daarvoor:!
!
Op!dit!moment!ligt!het!Economisch!Actieplan!ter!inspraak.!Wij!verzoeken!u!de!uitvoering!
daarvan!te!borgen!in!een!coalitieakkoord.!Zonder!additioneel!budget!is!de!effectiviteit!van!het!
Actieplan!echter!gering.!Wij!verzoeken!u!daarom!structureel!extra!budget!vrij!te!maken!voor!de!
vele!actiepunten!die!in!het!Actieplan!zijn!opgenomen.!
!
Wij!brengen!een!aantal!acties!uit!het!Actieplan!specifiek!onder!uw!aandacht:!
!
a. Vorming!Ondernemersfonds:!een!ondernemersfonds!genereert!middelen,!bijeengebracht!
door!ondernemers!en!instellingen!zelf,!om!onder!meer!economisch!beleid!uit!te!voeren.!Een!
ondernemersfonds!geeft!ondernemers!de!mogelijkheid!gezamenlijk!activiteiten!uit!te!voeren!
en!te!financieren!waarbij!free!riding!wordt!voorkomen;!
!
b. De!coTfinanciering!van!een!parttime!“centrummanager”!voor!de!diverse!winkelgebieden!
waaraan!de!Gemeente!Noordwijk!en!de!ondernemers!beiden!50%!bijdragen;!
!
c. Opstellen!van!een!inrichtingsplan!van!het!Hoofdstraat!winkelgebied!en!aansluitingen!met!
het!toeristisch!centrum,!Grent!en!KW!boulevard.!De!projectgroep!Hoofdstraat!Funshopping!
heeft!daartoe!een!opzet!laten!maken.!Wij!verwijzen!hiervoor!naar!de!bijlage;!!
!
d. Acties!uit!het!Actieplan!gericht!op!de!detailhandel!waaronder:!
!
!
!
!
!
!
!
Detailhandelsbeleid!rondom!gezonde!winkelkernen,!periferie,!diverse!winkelgebieden!
en!openingstijden;!
• Uitvoering!van!de!acties!vanuit!de!Projectgroep!Noordwijk!Binnen!Kerngezond,!zoals!
verplaatsing!van!de!weekmarkt!naar!Noordwijk!Binnen,!herinrichting!Kloosterplein,!!
Jeroensplein!en!Raadhuisstraat;!
!
e. Acties!uit!het!Actieplan!gericht!op!Space,!Zorg,!Agrarisch!en!Overige!dienstverlening.!
•
!
2. Beleid!gericht!op!parkeren,!bereikbaarheid!en!infrastructuur:!
!
a. Een!verkeerscirculatieplan!met!aandacht!voor!de!bereikbaarheid!van!ondernemers!en!in!het!
bijzonder!de!detailhandel!en!de!ontsluiting!van!nieuwe!woonwijken!naar!de!kernen!van!
Noordwijk;!
!
b. Het!“nieuwe”!parkeerbeleid!is!nu!enige!tijd!in!werking.!Een!evaluatie!van!het!parkeerbeleid!
en!handhaving!ervan!is!de!komende!collegeperiode!noodzakelijk;!
!
c. Bepalen!van!extra!benodigde!parkeercapaciteit!op!Zee!en!in!het!Vinkenveld!voor!bezoekers!
èn!bewoners.!Noordwijk!dient!zich!daarnaast!te!wapenen!tegen!de!realisatie!van!enorme!
parkeercapaciteit!in!bijvoorbeeld!Katwijk;!
!
d. Het!aanbrengen!van!een!“dynamisch!parkeerverwijzingsysteem”!zorgt!voor!een!betere!
bezetting!van!reeds!bestaande!capaciteit!in!particuliere!parkeergarages.!Hiermee!ontstaat!
een!winTwin!situatie!voor!de!Gemeente!Noordwijk;!
!
e. Verdere!verbetering!van!de!ontsluiting!van!Noordwijk!naar!de!snelwegen!A4!en!A44!via!de!
noordelijke!ontsluiting!(westToost)!nabij!Hillegom!naar!Hoofddorp/A4!en!de!Noordelijke!
Randweg!Katwijk;!
!
f. Realisatie!van!hoogwaardig!openbaar!vervoer!met!snelle!busverbindingen!naar!Station!
Leiden,!Station!Sassenheim!en!Schiphol;!
!
g. Bewegwijzering!naar!de!winkelgebieden!Noordwijk!Binnen!en!Noordwijk!aan!Zee;!
!
h. Aanleg!van!glasvezel!in!geheel!Noordwijk;!
!
i. Aanleg!van!free!Wifi!nabij!de!toeristische!centra.!
!
!
3. Beleid!gericht!op!toerisme!en!bezoekers:!
!
a. Noordwijk!Marketing!is!cruciaal!voor!de!versterking!van!het!merk!Noordwijk!en!een!
belangrijke!pijler!onder!de!economische!vitaliteit!van!het!dorp.!Deze!organisatie!houdt!
daarmee!mede!de!inkomsten!uit!toeristenbelasting!op!niveau.!Het!budget!van!deze!op!coT
financiering!gebaseerde!organisatie!moet!worden!verhoogd!om!het!uitdijende!takenpakket!
het!hoofd!te!bieden;!
!
b. Het!actief!faciliteren!van!projecten!die!iets!toevoegen!aan!de!aantrekkingskracht!van!
Noordwijk!zoals!de!realisatie!van!hotelvernieuwingen,!een!congrescentrum,!een!zee–
jachthaven!in!samenwerking!met!Katwijk!en!de!toeristische!attractie!Panorama!Tulipland!in!
Noordwijk.!
!
!
!
!
2!
!
!
!
!
4. Beleid!gericht!op!het!uitvoeren!van!bouwplannen!en!elimineren!van!shame!plekken:!
!
a. Verbetering!van!het!investeringsklimaat!in!Noordwijk!voor!bouwprojecten!door!de!
organisatie!van!een!transparante!dialoog!tussen!initiatiefnemers,!Gemeente!en!
belanghebbenden!en!de!creatie!van!reële!verwachtingen!tussen!Gemeente,!initiatiefnemers!
en!belanghebbenden;!
!
b. Voorwaarden!scheppen!om!projectplannen!rondom!de!Hoofdstraat!van!de!grond!te!krijgen,!
waaronder!de!realisatie!van!een!supermarkt!op!een!andere!plek!nabij!de!Hoofdstraat;!
!
c. Daadkrachtige!aanpak!van!het!opruimen!van!shame!plekken.!
!
5. Beleid!gericht!op!diverse!randvoorwaarden!van!een!gezond!ondernemersklimaat!in!de!
Gemeente!Noordwijk:!
!
a. Regeldruk!niet!verder!laten!stijgen!maar!juist!verminderen;!
!
b. Verlaging!van!de!handhavingsintensiteit!op!diverse!beleidsterreinen!zoals!parkeren!en!
verblijfstoerisme;!
!
c. Gemeentelijke!lasten!zoals!precario,!toeristenbelasting!en!leges!niet!verder!laten!stijgen;!
!
d. Geen!nearTshore!windmolens;!
!
e. Het!aangaan!van!gemeentelijke!samenwerking!met!gemeenten!waar!dit!de!grootste!
voordelen!en!besparingen!oplevert,!waarbij!gemeenten!niet!vooraf!worden!uitgesloten;!
!
f. Maximaliseren!van!opdrachten!aan!Noordwijkse!bedrijven,!middels!een!daarop!gebaseerd!
inkoop!–!en!aanbestedingsbeleid.!
!
Naar!onze!mening!zijn!de!afgelopen!jaren!de!verschillende!belangen!van!inwoners,!politiek!en!
ondernemers!onnodig!uitvergroot.!Wij!moeten!op!zoek!naar!wat!alle!Noordwijkers!bindt.!De!dialoog!
tussen!inwoners,!ondernemers!en!politiek!zal!moeten!worden!hervonden.!Wij!gaan!ervan!uit!dat!dit!
een!belangrijke!missie!is!van!het!nieuwe!college.!Wij!doen!er!in!ieder!geval!aan!mee.!!
Met!vriendelijke!groeten,!
Namens!het!NOV!bestuur,!
!
!
!
Cees!van!Wijk!
Voorzitter!NOV!
!
!
Bijlage:!opzet!onderzoek!inrichtingsplan!rondom!Hoofdstraat!
!
3!
Notitie inrichtingsplan Hoofdstraat in Noordwijk
4 maart 2013
* Inleiding
De Hoofdstraat is met ruim 120 winkels de belangrijkste winkelstraat van de gemeente Noordwijk. Door
de ligging in de directe nabijheid van de boulevard en het strand is de Hoofdstraat niet alleen voor de
inwoners van Noordwijk maar ook voor de bezoekers van grote betekenis. Ondanks deze bijzondere
positie heeft de straat te kampen met een aantal zorgelijke ontwikkelingen. Uit het Economisch Actieplan
van de gemeente Noordwijk blijkt dat de totale omzet uit detailhandel in de periode 2008-2012 met 9% is
gedaald. Deze daling wordt veroorzaakt door de algemene tendensen als recessie, vergrijzing en de
stijging van internet aankopen, maar ook door lokale omstandigheden als afnemende bereikbaarheid en
gebrek aan parkeergelegenheid, een onevenwichtige branchering en een relatief grote afhankelijkheid
van goed weer voor het aantrekken van dagtoerisme. Er zijn voortekenen dat deze daling doorzet en de
concurrentiepositie verder verslechtert, zeker wanneer nu niet tot strategische keuzes worden gekomen.
Bij de ondernemers van de Hoofdstraat bestaat daarom nu de urgentie om, te samen met gemeente en
andere partijen, actie te ondernemen om voor de winkelstraat tot een goed economisch perspectief te
komen.
* Rol van ondernemers
De gemeente Noordwijk is voornemens om een inrichtingsplan te laten opstellen voor de Hoofdstraat. De
lokale ondernemers willen hierin graag hun inbreng hebben. Eens te meer omdat de ondernemers,
verenigd in de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV), financieel gaan bijdragen middels een
binnenkort op te richten Ondernemersfonds. Uit het Economisch Actieplan blijkt dat de gemeente zelf
beperkt middelen ter beschikking heeft voor economisch beleid en daarom op tal van onderdelen ook
bijdragen verwacht dit Ondernemersfonds. De NOV wil verder met de gemeente in gesprek over de
hoogte van financiële bijdragen en te verwachten prestaties, maar wil zeker met de oprichting van het
Ondernemersfonds niet weglopen voor de (financiële) verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren in
het creëren van een beter economische perspectief voor (onder andere) de Hoofdstraat.
De NOV vindt dat het inrichtingsplan voor de Hoofdstraat, overigens net als voor het beoogd
inrichtingsplan voor de Kerkstraat, zich niet dient te beperken tot de (her)inrichting van de openbare
ruimte, maar in de breder verband moet kijken naar het ruimtelijk en economisch functioneren van de
straat (en de directe omgeving). Dit klinkt wellicht tamelijk ambitieus, maar het moment is aangebroken
om met een ambitieus plan te komen waarin zowel gemeente als ondernemers hun schouders zetten
onder de wens om tot structurele verbetering te komen van de winkelstraten in Noordwijk. Met deze
inrichtingsplannen kan een publiek/private samenwerking tot stand komen die de agenda gaat bepalen
voor de aankomende jaren. Met de uitvoering van deze agenda ontstaat feitelijk een vorm van
centrummanagement waarbij de NOV het noodzakelijk vindt om als coördinator en procesbewaker een
‘citymanager’ aan te stellen. Het moge duidelijk zijn dat de NOV hier graag verder met de gemeente over
in gesprek wil.
* Inrichtingsplan
Zoals gesteld zou het inrichtingsplan zich breed moeten richten op maatregelen die het economisch
functioneren van de winkelstraat, zowel ruimtelijk als functioneel, verbeteren. Dat betekent ook dat
gekeken moet worden hoe de Hoofdstraat naast haar functie als winkelstraat, een aantrekkelijke,
levendige ontmoetingsplek kan zijn en blijven. Deze doelstelling kan als volgt van handen en voeten
worden voorzien:
- vastleggen huidige situatie en te gebruiken parameters
Over de huidige situatie van de Hoofdstraat is ogenschijnlijk al veel bekend. Het Koopstromenonderzoek
2011 van I&O Research en het gemeentelijk Economisch Actieplan 2014 bevatten veel informatie over
arealen, branchering, leegstand, omzetten en consumentengedrag- en waardering. Deze informatie komt
grotendeels met elkaar overeen, met op een aantal punten opmerkelijke verschillen (mogelijkerwijs
ingegeven door de verschillende periode waarvoor betreffende cijfers zijn verzameld). Het is van belang
om vooraf duidelijk te maken met welke basisinformatie het inrichtingsplan wordt opgesteld. Waar
onduidelijkheden of hiaten bestaan in de informatievoorziening over de huidige situatie, kan worden
overwogen dit met aanvullend (markt)onderzoek aan te vullen. Vanuit de NOV zijn hier inmiddels initiële
contacten gelegd met het EuroCollege in Rotterdam waarvan stagiaires ook in andere gemeentes
(waaronder Alphen a/d Rijn) op maatgemaakt consumentenonderzoek heeft laten uitvoeren.
- macro economische ontwikkelingen (bedreigingen en kansen)
Buiten de algemene recessie is het van belang om macro economische ontwikkelingen als vergrijzing en
internetgebruik/-verkoop concreet te vertalen naar bedreigingen en kansen waar op lokaal niveau mee
rekening kan worden gehouden en op in kan worden gespeeld.
Vanuit onder ander het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) verschijnen al enkele jaren
verontrustende berichten over de toenemende vergrijzing van het klantenbestand. De oudere consument
zou alles al hebben, minder gevoelig zijn voor trends, gehecht zijn aan de spullen die hij of zij bezit en het
geld liever besteden aan uitjes en reizen dan aan een nieuw bankstel.
Daarnaast is de invloed van internet en webwinkels niet meer weg te denken. De omzet van verkopen via
webwinkels is nog relatief beperkt maar groeit gestaag. Door de beschikbaarheid van technische
middelen heeft de consument het gemak om zich op internet te oriënteren en tot aankoop van producten
of diensten over te gaan wanneer hem/haar dat uitkomt en eventueel zonder dat daarbij een winkel is
bezocht. Door Bureau DTNP is berekend dat deze ontwikkeling binnen de gemeente Noordwijk de
behoefte aan winkeloppervlakte verminderd met 8 tot 19% (en daarmee een sterkere afname voorspelt
dan het landelijk gemiddelde, mogelijkerwijs omdat bekende webwinkels als Zalando en Coolblue zich
oriënteren om in grote(re) steden ook een fysieke winkel te openen).
Al met al is de vraag hoe deze bedreigingen vertaald kunnen worden naar een concrete situatie als de
Hoofdstraat. Vraagt dit aanpassingen van het bestaande winkelaanbod? Voor welke winkel is het
interessant om producten ook online aan te bieden? Of is het vooral van belang om de consument naast
een goed winkelaanbod ook een ‘beleving’ aan te bieden door het een verzorgd straatbeeld en/of de
combinatie van winkelen met horeca, kunst of cultuur? Vele vragen en vooraf weinig antwoorden.
Het lijkt in ieder geval zinvol om aansluiting te zoeken bij het actieprogramma Shopping 2020 (zie ook:
www.shopping2020.nl) waar veel kennis wordt vergaard en praktische toepassingen gelanceerd om in te
spelen op deze ontwikkelingen. Een voorbeeld van een creatieve oplossing is het webportaal
www.edecentrum.nl waar 359 ondernemers uit Ede niet alleen hun eigen website presenteren, maar ook
een gemeenschappelijke webwinkel exploiteren.
- branchering
De branchering in de Hoofdstraat bestaat nu (volgens Koopstromenonderzoek 2011) uit 60% mode en
luxe, 13% dagelijkse boodschappen, 13% In en om het huis, 10% vrije tijd, 4% overig en leegstand. Het
aandeel mode/luxe is daarmee relatief hoog en de dagelijkse boodschappen relatief laag. In het
Economisch Actieplan is de wenselijkheid omschreven om een extra supermarkt toe te voegen, dan wel
de huidige supermarkt te vergroten/verplaatsen. Tegelijkertijd is hierin gesteld dat het totaal aan
winkelareaal niet tot zeer beperkt mag toenemen. Daarbij is de vraag of bestaande winkelruimtes
geschikt te maken zijn voor een supermarkt (of dat toch nieuwbouw moet worden overwogen) en waar in
de Hoofdstraat deze nieuwe supermarkt zich kan vestigen zodat deze bijdraagt aan het economisch
functioneren van de gehele straat. Daarbij speelt natuurlijk een rol dat nu reeds een supermarkt (Vomar)
is gevestigd aan het zeezijde van de winkelstraat en dat een nieuwe vestiging logischerwijs meer
landinwaarts gesitueerd zou moeten worden. Het situeren van een supermarkt aan de landzijde van de
straat zou bovendien direct bijdragen tot meer traffic tussen ‘kop’ en ‘staart’ van de Hoofdstraat.
- routing
Voor het nader onderzoek naar de routing binnen de Hoofdstraat is van belang waar de bronpunten van
bezoekers zijn gelegen en de wijze waarop bezoekers zich logischerwijs door de straat verplaatsen.
Veel bezoekers komen naar Noordwijk met de auto. De meeste parkeergelegenheid is gelegen aan de
zeezijde van de Hoofdstraat. Bezoekers die met het openbaar vervoer komen kunnen zowel in- en
uitstappen aan de zee- als de landzijde van de Hoofdstraat, hoewel alle regiobus 361 tussen Lisse en
Schiphol alleen aan de zeezijde halteert, net als de pendelbus die in het zomerseizoen bezoekers van het
gratis parkeerterrein Beuk naar en van Noordwijk aan Zee brengt. Ook de pleintjes die aan de
Hoofdstraat zijn gelegen, alsook de horeca-voorzieningen (met een enkele uitzondering), bevinden zich
aan zeezijde van de straat. De indruk is derhalve dat bezoekers (zowel gerichte consumenten als
toeristen) vanaf de zeezijde de straat binnenkomen, maar dat de “doorbloeding” door de gehele straat te wensen overlaat. Hierbij doet tevens de vraag voor of er in, of in directe nabijheid van, de Hoofdstraat
een plek gecreëerd kan worden voor kleinschalige evenementen en (dag)horeca. Een dergelijke plek kan
een belangrijke versterking betekenen van de routing door de straat.
- de straat en de omgeving
De Hoofdstraat maakt natuurlijk onderdeel uit van een bestaande stedelijke structuur. De verbinding met
de boulevard en het strand is een belangrijke verbinding. Voor voetgangers vanaf de boulevard ontbreekt
een natuurlijke uitnodiging om het centrum te bezoeken. Het aanzicht vanaf de boulevard/Palaceplein
doet niet vermoeden dat hier de belangrijkste winkelstraat van Noordwijk aanvangt. Ook vanaf de diverse
parkeerterreinen is niet altijd even helder waar de winkelstraat is te vinden.
- bereikbaarheid en parkeren
Ondanks de beschikbare capaciteit op de parkeerterreinen aan de Bomstraat, het Jan Kroonplein, het
Palaceplein en de Maarten Kruytstraat, doet zich op piekmomenten schaarste voor aan parkeerplaatsen.
Het is interessant om te onderzoeken of bij de locatie van een nieuwe supermarkt eveneens extra
parkeergelegenheid kan worden gerealiseerd. Daarnaast is de bewegwijzering een punt van zorg, zeker
in spitsuren omdat dan voor bezoekers niet helder is waar nog wel parkeergelegenheid is te vinden.
- parameters waardering en monitoring
Om te komen tot een eenduidige waardering en monitoring van inspanningen en resultaten is het van
belang om vooraf vast te stellen met welke parameters de ontwikkelingen worden gevolgd. Ook nu blijkt
dat in verschillende onderzoeken verschillende methoden zijn gebruikt en daarmee de uitkomsten niet
één-op-één met elkaar zijn te vergelijken. Omdat het realiseren van het inrichtingsplan een zaak van
lange adem wordt, en de wereld onderwijl niet stil staat, zal er onderwijl aanleiding ontstaan om het
verbeteringsproces te willen bijsturen. Het helpt enorm als vooraf gedegen is nagedacht over de hiervoor
benodigde parameters en de wijze van monitoring.
* Resumé belangrijke opgaven inrichtingsplan
- Hoe kan worden ingespeeld op nieuw macro economische ontwikkelingen?
- Wat is een optimale locatie voor een nieuwe supermarkt?
- Hoe kan de routing door de winkelstraat worden verbeterd?
- Hoe kan de verbinding met de bronpunten (parkeerterreinen) en boulevard worden verbeterd?
- Waar kan extra parkeergelegenheid worden gerealiseerd en hoe wordt de bewegwijzering verbeterd?
- Welke parameters zijn benodigd om ontwikkelingen te waarderen en te monitoren?