Instelling Omschrijving project Einddatum

Instelling
Omschrijving project
Vereniging ons Middelbaar
Onderwijs (OMO)
Projectleider
Contact
OMO onderzoekt of en op welke wijze deelname aan
1 januari 2014
kennisnetwerken en bijbehorende activiteiten
gevalideerd kunnen worden als
professionaliseringsactiviteiten in het register.
In dit project van CSG Het Noordik wordt een
1 juni 2015
inductieprogramma voor beginnende leraren
ontwikkeld en uitgeprobeerd. De verschillende leer- en
ontwikkelactiviteiten hierin worden herkenbaar
beschreven en gevalideerd in het register voor
herregistratie.
KSG De Breul onderzoekt op welke wijze het register
1 juli 2014
kan worden ingezet om de handelingsverlegenheid ten
aanzien van het agenderen en programmeren van de
professionele ontwikkeling weg te nemen.
Marga van der Zanden
[email protected]
Saskia Dannenberg
[email protected]
Hans Freitag
[email protected]
St. Platforms VMBO (SPV)
Met dit project ontwikkelt SPV een generiek format
1 november 2014
voor het valideren van nascholing met beroepsgerichte
programma's voor herregistratie van de docent.
Henny Roosenburg
[email protected]
Technasium
Technasium biedt nascholingsaanbod voor leraren die 1 januari 2015
vanuit verschillende bevoegdheden lesgeven in het vo.
De nascholing betreft Technasium vakken zoals
Onderzoek en Ontwerp. In deze pilot gaat het erom uit
te zoeken en uit te proberen hoe de
'bevoegdheidsvreemde nascholing' in het register mee
kan worden geteld voor herregistratie. Daartoe moet
een manier worden gevonden om aanvullende
kenmerken toe te voegen aan het leraarschap, zoals dat
in het register wordt aangegeven.
Ammerens Menage
[email protected]
Nederlandse Vereniging voor
het Onderwijs in de
Natuurwetenschappen
(NVON)
De NVON brengt succesfactoren en de
randvoorwaarden in kaart voor het opzetten en
begeleiden van een Docenten Ontwikkel Team (DOT) in
het kader van het lerarenregister, het kwalificeren van
DOT’s en het valideren ervan ten behoeve van
herregistratie in het lerarenregister.
Henry van Bergen
[email protected]
CSG Het Noordik
KSG De Breul
Einddatum