2014-530 Vragen CDA 220914 40 Rvo Stand van

Vragen raadslid dhr. T. Stiphout (fractie CDA) ex artikel 40 Rvo
betreffende stand van zaken aanpak Sportlaan en beantwoording
college.
22 september 2014
Inleiding
Bij het voorstel tot kennisneming van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
(GVVP) Boxmeer op 10 oktober 2013 heeft de CDA-fractie tijdens de raadsvergadering
een motie op tafel gelegd voor aanpak van de Sportlaan. Deze motie, welke is
overgenomen door het college, geeft aan om op korte termijn de mogelijkheden voor
verbetering van de kwaliteit van het wegdek en de parkeervoorziening van de Sportlaan
te onderzoeken.
Afgesproken is dat het college in het eerste kwartaal van 2014 daarover een voorstel met
plan van aanpak aan de raad zal aanbieden. Het voorstel kreeg veel draagvlak. Ook het
college gaf aan bereid te zijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de situatie
te verbeteren.
Door de discussie over de verbindingsweg is een aanpak tot op heden uitgesteld. In die
raadsvergadering heeft de wethouder aangegeven dat wat de Sportlaan betreft steeds is
gezegd dat er naar met name de parkeerplaatsen gekeken zou worden, zodra er
duidelijkheid was over de randweg. Dit staat dus los van het onderhoudsplan of het
GVVP. Het besluit over de Noordwestelijke Verbindingsweg is gevallen in de
raadsvergadering van 20 februari 2014 en het college zou daarmee aan de slag gaan.
Nu al langer helder is dat op korte termijn de verbindingsweg niet zal worden
gerealiseerd is aanpak van de Sportlaan onontkoombaar vindt het CDA. De kwaliteit van
de Sportlaan laat dermate te wensen over dat bij (hevige) regenval een onmogelijke
situatie ontstaat. Expliciet is gevraagd de direct betrokken verenigingen (tennis en
hockey) en ondernemer hierbij te betrekken.
De CDA fractie heeft daarom enkele vragen.
Vragen en antwoorden (15 oktober 2014)
1. Wat is de reden dat er nog immer geen voorstel voorligt?
Antwoord:
Dit kent zijn herkomst in een integrale benadering. Er heeft overleg met alle partijen
plaatsgevonden. Tijdens een van de overleggen is verzoek van de ondernemer van de
sporthal ontvangen voor intensivering van haar gebruik. Dit initiatief wordt
momenteel behandeld aan de hand van een interne quick scan. De gedachte is om
één totaalplan voor dit gebied te laten opstellen waarin e.e.a. afgestemd wordt.
2. Wat heeft het college tot op heden al gedaan?
Antwoord:
Er heeft overleg met diverse partijen plaatsgevonden en er is een globale
kostenraming opgesteld. De locatie is tijdens een werkbezoek door het college
bezocht. Behandeling van de individuele wens vindt plaats. Tijdens het overleg met
partijen is ook gesproken over een optie om de mogelijkheden te bekijken voor een
fietsverbinding langs de tennisvelden, voetbal en honkbal naar de Graafseweg. Er
wordt nu door het bos gefietst over zogenaamde ‘olifantenpaadjes’ die door
regelmatig gebruik zijn ontstaan. Voor de mogelijkheid om een fietsverbinding van de
Sportlaan naar de Graafseweg te maken heeft overleg plaatsgevonden met het
Brabants Landschap. Zij heeft aangegeven best wel mee te willen werken. Er is een
schets ontvangen voor een mogelijk tracé. Aanleg van een fietspad kent uiteraard
ook een kostenplaatje.
R-BR/2014/2534 / RIS 2014-530
3. Met wie is er zoals in de motie gevraagd al gesproken?
Antwoord:
Overleg heeft plaatsgevonden met de Mixed Hockey Club Boxmeer, Tennisclub
Boxmeer en All4fit Boxmeer. Tevens individuele contacten met All4Fit Boxmeer.
Verder is overlegd met het Brabants Landschap.
4. Is er al een kostenraming? Zo ja, mogen wij deze ontvangen?
Antwoord:
Ja, er is een globale kostenraming en onderstaand wordt deze beschreven.
Om de inrichting van de weg en de parkeerplaatsen aan de Sportlaan beter aan te
laten sluiten bij het gebruik zijn een aantal werkzaamheden noodzakelijk.
De asfalt rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag en het laatste onverharde deel ook
voorzien van een asfaltverharding. Om bij slecht weer de parkeerplaatsen beter
toegankelijk te maken wordt voorgesteld de gehele strook te verharden. Omdat er
een waterleiding onder de bestaande parkeerplaatsen aanwezig is zal er een open
bestrating moeten worden aangelegd. Indien langs de gehele lengte van de asfaltweg
parkeerplaatsen worden aanlegt, kunnen hier 148 auto’s parkeren.
De geschatte kosten voor het realiseren van deze werkzaamheden bedragen
± € 75.000 voor de elementenverharding en ± € 16.000 voor het overlagen van de
asfaltweg.
Verder dient het bestaande klinkerwerk (aansluitingen inritten) opnieuw op hoogte te
worden gebracht. Ook dienen de bermen opnieuw te worden geprofileerd. Deze
kosten te samen worden geschat op € 4.000. rekening houdend met € 5.000 aan
onvoorziene werkzaamheden en risico’s worden de totaalkosten voor het aanpassen
en uitbreiden van de openbare ruimte nabij de sportvelden geraamd op € 100.000.
5. Wanneer kan de raad het voorstel verwachten?
Antwoord:
Alvorens het college kan komen met een voorstel tot het beschikbaar stellen van de
geraamde middelen zal de ondernemer van All4Fit haar plannen dienen te
concretiseren. Daarna kan een afweging worden gemaakt inzake de wenselijkheid en
de consequenties voor de inrichting van de parkeervoorzieningen. In deze afweging
dienen de actuele ontwikkelingen op het gebied van binnensport een plaats te
krijgen.
R-BR/2014/2534 / RIS 2014-530