Borger-Odoorn Actueel nr. 9 - Gemeente Borger

Informatierubriek voor de gemeente Borger–Odoorn
gemeente Borger-Odoorn ’ Actueel
Mededelingen
Demonstratieproject in Dörpen (Duitsland)
2 W e g a f s l u i t i n g M o l e n s t r aat t e B o r g e r
Vanaf donderdag 27 februari start de laatste fase van het
herstraten van de Molenstraat in Borger. De weg wordt
afgesloten aan de noordzijde ter hoogte van het stuk
Bergmans Beinsstraat tot de Schultestraat. Naar verwachting
neemt dit ca. drie weken in beslag.
2 W i j z i g i n g g e l di g h eid s d u u r p a s p oo r t
e n ide n t i t ei t s kaa r t
Vanaf 9 maart 2014 krijgen de paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder een geldigheid
van 10 jaar. Dit was 5 jaar. Daarom wordt er een nieuw model van de documenten ingevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de systemen en machines bij de producent worden
aangepast. Dit is een complexe en tijdrovende operatie. In
verband hiermee kunt u op donderdag 6 maart en op vrijdag
7 maart geen paspoort of identiteitskaart aanvragen.
Deze week uitgelicht
Spoedaanvragen voor het huidige model paspoort
(met geldigheid 5 jaar) kunnen worden gedaan tot woensdag
5 maart 14.00 uur. Deze documenten kunnen de dag erna
worden opgehaald.
-Wijziging geldigheidsduur paspoort
en identiteitskaart
-Droogvergisting bermgras
Met de uitgave van de nieuwe paspoorten en identiteitskaarten veranderen ook de tarieven.
-Nieuw trouwbeleid
Kosten en geldigheid tot 9 maart 2014
Klantcontactcentrum
Balie Burgerzaken
2 Maandag 08.30-12.00 uur
Dinsdag 08.30-12.00 uur
Woensdag 08.30-16.30 uur
Donderdag08.30-12.00 uur en 17.00 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur
Het Bermg(r)as project is inmiddels van start gegaan met de
oogst en bewaring van bermgras. Het gaat hier om maaisel
uit Borger-Odoorn, een deel uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Midden Drenthe en maaisel van natuur-terreinen
van Staatsbosbeheer. Alles bij elkaar is dit zo’n 1200 ton. Het
project wordt afgesloten met een expertmeeting en presentatie van de belangrijkste conclusies aan stakeholders en
belangstellenden.
2T r o u we n o p u w ma n ie r !
-Wegafsluiting Molenstraat te Borger
Openingstijden
gemeentehuis Exloo
2 maandag t/m vrijdag 8.30–16.30 uur
Borger-Odoorn gaat een éénjarig demonstratieproject met
bermgras en gras van natuurterreinen uitvoeren in een grote
vergistingsinstallatie in Dörpen (Duitsland). De gemeente
krijgt hierin steun van de provincie Drenthe, de Dienst
Landelijk Gebied Groningen, het ministerie van EZ, EDR
en Alterra. Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of de
geproduceerde compost met bermgras voldoet aan de eisen
voor hergebruik.
2 Bezoekadres
Gemeentehuis
Hoofdstraat 50, Exloo
Geldigheid
Tarief
Paspoort 5 jaar
5 jaar
€ 50,35
Identiteitskaart
5 jaar
€ 41,90
Identiteitskaart Jeugd t/m 13 jaar
5 jaar
€ 31,85
Extra kosten: Spoedbehandeling
€ 46,60
Per 1 januari van dit jaar hebben wij de mogelijkheden
verruimd om in Borger-Odoorn te trouwen. Hierdoor kunt
u uw trouwdag in onze gemeente veel meer naar uw eigen
wensen inrichten. U kiest namelijk in overleg zelf de datum,
het tijdstip, de locatie en de ambtenaar.
Locatie
Uw trouwlocatie hoeft geen officiële trouwlocatie meer te
zijn. Als blijkt dat de door u gewenste locatie voldoet aan
de criteria, geven wij hiervoor een eenmalig aanwijzingsbesluit af. Ook zijn de tijden en dagen waarop u kunt
trouwen vrijgegeven. Locaties waar wel vaker getrouwd
wordt, zien we als vaste trouwlocaties. Het gemeentehuis in
Exloo is zo’n vaste trouwlocatie. De andere vaste locaties
staan overzichtelijk weergegeven op onze website.
Kijkt u hiervoor op onze website onder ‘Wonen en leven’.
Kosten en geldigheid vanaf 9 maart 2014
Afvalinzameling
Wekelijks wordt huishoudelijk
afval ingezameld door SITA.
Zie de afvalkalender voor het
inzamelrooster.
T 0900 8444 voor vragen en klachten over het ledigen van de containers.
T 140591
voor overige vragen
Geldigheid
Tarief
Paspoort persoon > 18 jaar
10 jaar
€ 66,95
Identiteitskaart persoon > 18 jaar
10 jaar
€ 52,95
Paspoort persoon < 18 jaar
5 jaar
€ 51,05
Identiteitskaart persoon < 18 jaar
5 jaar
€ 28,35
Extra kosten: Spoedbehandeling
€ 47,05
Ambtenaar burgerlijke stand
U heeft een ruime keuze uit ambtenaren van de burgerlijke
stand, maar u mag uw huwelijk ook laten voltrekken door
een vriend of familielid. Deze wordt dan speciaal voor die
gelegenheid benoemd en beëdigd door de rechtbank.
Meer informatie over trouwen en de tarieven vindt u
in onze digitale balie onder ‘Trouwen in de gemeente’.
Burgerlijke stand
(geboorte, huwelijk, overlijden, etc.)
2 op afspraak
Cluster WMO
2 maandag t/m donderdag
8.30-12.00 uur
Cluster Omgeving
2 maandag t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Voor alle clusters geldt:
‘s middags alleen na eerder
gemaakte afspraak
Adressen en
telefoonnummers
2 Postadres
Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
T 140591
F (0591) 53 53 99
E [email protected]
borger-odoorn.nl
Afvalbrengpunt
2e Exloërmond
Openingstijden
2 dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur
2 zaterdag 9.00–14.00 uur
Calamiteitentelefoon
buiten kantooruren
2 T (06) 53 72 94 53
Voor melding van calami­teiten
en ernstige storingen die grote
overlast bezorgen of gevaarlijke situaties opleveren.
Werkplein Emmen
Voor de aanvraag van uitkeringen
en hulp bij het vinden van werk
2 Bezoekadres
Verlengde Spoorstraat 2
Emmen
2 Openingstijden
maandag t/m vrijdag
9.00-17.00 uur
T 140591
I www.werk.nl
Internet www.borger-odoorn.nl
2Le u ke k n u t s e l midda g e n
i n h e t t eke n v a n wat e r !
Vanuit het project Gezonde leefstijl, in het bijzonder het
thema “Ik drink water”, zijn onlangs vier knutselmiddagen
georganiseerd voor basisschoolkinderen. De steunstees in
alle vier de leefgebieden hebben de kinderen uitgenodigd om
samen met kunstenaresse Hilli Kuilman te gaan knutselen
met water.
Waterboek
2P r o j ec t d r oo g v e r g i s t i n g be r m g r a s i n de g emee n t e B o r g e r - O doo r n v a n s ta r t
In Nederland is veel aandacht voor duurzame energie. Om
de Nederlandse doelstellingen van 14% hernieuwbare energie
in 2020 en 16% in 2023 te behalen, moeten we op zoek naar
nieuwe energiebronnen. In 2012 bedroeg het aandeel duurzame energie 4,7%. In vergelijking met vele andere landen
(Scandinavië, Duitsland) is het potentieel aan hernieuwbare
energiebronnen in Nederland nog beperkt. Het is daarom
belangrijk het aanwezige potentieel zo optimaal mogelijk te
gebruiken.
Bermgras als producent van biogas en warmte
Een van de hernieuwbare energiebronnen die in Nederland
nog niet of nauwelijks benut wordt, is bermgras. Dat geldt
ook voor Borger-Odoorn. Onze gemeente heeft ongeveer
260 ha bermen in beheer en onderhoud. Momenteel wordt
een klein deel hiervan gecomposteerd, heel beperkt wordt het
gemaaid en gebruikt door argrariërs en in vele gevallen blijft
het gemaaid achter in de berm en wordt het dus ook niet afgevoerd. Door al het bermgras te verzamelen en te vergisten
kan biogas en warmte worden geproduceerd. Met dit biogas
kunnen bijvoorbeeld openbare gebouwen worden verwarmd
zoals scholen, sporthallen, het gemeentehuis, zwembaden,
etc.
Met veel plezier en creativiteit is er aan een waterboek
gewerkt. In Nieuw-Buinen, Borger, Valthermond hebben in
totaal 60 kinderen meegedaan met de knutselactiviteit. De
knutselmiddag in Odoorn is verplaatst naar begin april. Het
waterboek gaat na de laatste knutselmiddag bij alle scholen
langs om te laten zien hoe belangrijk water is voor je gezondheid.
Stickerkaart
De kinderen hebben allemaal een stickerkaart met daarop de
activiteiten waaraan zij mee kunnen doen. Die activiteiten
staan allemaal in het teken van water. Als de kinderen daarbij
aanwezig zijn, krijgen zij een stempel of sticker. In totaal
kunnen de kinderen vier stempels/stickers voor in hun stickerkaart bemachtigen. Kinderen met minimaal drie stempels
of stickers krijgen vervolgens een leuke verrassing.
Lekker, goedkoop en gezond!
Je maakt eerder gezonde keuzes als je meer over gezond eten,
drinken en sporten weet. Daar hoort water drinken ook bij.
Water is namelijk niet alleen lekker en goedkoop, maar het
is ook een stuk gezonder dan drankjes met veel suikers. “Ik
drink water” is daarom één van de thema’s van het project
Gezonde leefstijl en wordt dit jaar op verschillende manieren
bij diverse doelgroepen...
Lees verder op pagina 4 >>
Vervolg Informatierubriek voor de gemeente Borger–Odoorn
onder de aandacht gebracht. Om ook kinderen hiervan
bewust te maken, brengt het project hen dit schooljaar op
verschillende leuke manieren in aanraking met water, waaronder de knutselmiddagen.
Gezonde leefstijl Borger-Odoorn pakt op een positieve manier gezondheidsproblemen van inwoners aan. De gemeente
doen dit samen met andere partijen en de inwoners zelf.
Gezamenlijk zoeken wij passende oplossingen die ook op
langere termijn blijven werken. Hiermee wordt het niet alleen
leuker, maar ook gemakkelijker om gezonder te leven.
NJK Shetlandmendag
Alwin Smegen uit Ees is in Voorst Nederlands Jeugd Kampioen shetlandmennen geworden in de beginnersklasse. In
deze klasse moet men zo snel mogelijk een vaardigheid- en
behendigheidsparcours afleggen met zo min mogelijk strafpunten. Alwin was toen pas 7 jaar oud.
2H u l di g i n g s p o r t kam p ioe n e n 2 0 1 3
Sporters uit Borger-Odoorn die een bijzondere prestatie hebben geleverd (een eerste plaats op een NK of een podiumplek op een EK of WK en waarvan de sportbond is aangesloten bij NOC*NSF) worden gehuldigd door het college van
burgemeester en wethouders.
Met deze werkwijze geeft de gemeente Borger-Odoorn invulling aan haar visie: ‘de mens staat centraal’. Daarbij moet
de vraag wat mensen zelf willen en kunnen, leidend zijn.
NK Wielrennen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden al enkele sporters in
het zonnetje gezet die een opmerkelijke prestatie hadden
behaald in 2013. Eva Vink, Alwin Smegen en Lars Horring
konden daarbij niet aanwezig zijn en werden daarom deze
week alsnog door wethouder Alberts gehuldigd.
Lars Horring is tijdens het wielerkampioenschap van
Nederland voor elites zonder contract in de Acht van
Chaam Nederlands Kampioen geworden. Na twee mislukte
pogingen versloeg de in Valthe woonachtige wielrenner zijn
concurrenten in de sprint. Na zijn derde plek in Dalen in
2011 en zijn tweede plek in Exloo in 2012 mag Lars zich nu
Nederlands Kampioen noemen.
2Te koo p : v oo r ma l i g e s c h oo l me t g y m - n a s t iek l okaa l ( ’ t Sc h ie n v at ) i n K l i j n di j k
Vanaf augustus 2013 wordt het schoolgebouw in Klijndijk
niet meer gebruikt als basisschool. Zowel het schoolgebouw als het naastgelegen gymnastieklokaal worden nu
te koop aangeboden. Er zijn diverse mogelijkheden voor
het toekomstig gebruik van het geheel. Gegadigden kunnen
uiterlijk tot 20 maart 2014 met een biedingsformulier een
bod uitbrengen op het object.
Sportman van het jaar
Op basis van zijn prestatie is Lars Horring door de gemeente voorgedragen om deel te nemen aan de Drentse
sportverkiezing 2013. Lars is hiervoor door een speciale
nominatiecommissie genomineerd als sportman van het jaar.
Hij strijdt in de categorie ‘beste sportman’ tegen dammer
Roel Boonstra en profvoetballer Jurgen Locadia (PSV).
2Sociaa l t eam Nie u w B u i n e n v a n s t a r t
NJK Boulderen
Eva Vink uit Borger is in 2013 met overtuiging Nederlands
Jeugd Kampioen boulderen geworden. Boulderen is een discipline binnen de klimsport. Hierbij moet het hoogste punt
zo snel mogelijk worden bereikt, zonder dat je vast zit aan
een touw. Eva behaalde haar prestatie in Enschede.
Bekendmakingen
2 Bekendmakingen van 8 t/m 15 februari Borger
nabij Buinerstraat 41, het bouwen van een tent en het handelen in strijd met het bestemmingsplan (verleend)
Borger
Waardeel 20, het kappen van 1 boom (aanvraag)
Lindenlaan 4, het kappen van een boom (aanvraag)
Buinen
Drouwen
nabij Boermarke 9, het kappen van 1 eik (verleend)
Colofon
Met ingang van 1 januari 2014 vindt u op deze pagina
in Week in Week uit alleen de titels van de officiële bekendmakingen.
Zo kunt u zien in welke plaats er iets speelt.
De volledige bekendmakingsteksten vindt u op de website
www.officielebekendmakingen.nl.
De digitale bekendmakingen zijn leidend. U kunt geen rechten ontlenen
aan titels van bekendmakingen die op papier zijn verschenen.
Zienswijze, bezwaar en beroep
De mogelijkheden voor zienswijze, bezwaar en beroep staan
Op dinsdag 18 februari vond de officiële kick-off van het
sociaal team Nieuw Buinen plaats. Inwoners van NieuwBuinen, Buinerveen, Drouwenermond en Drouwenerveen
kunnen er binnenkort met al hun vragen op het gebied van
onder andere wonen, zorg, welzijn, werk, het leven in de
buurt of het dorp, opvoeding en veiligheid terecht.
Vanaf 1 maart worden alle vragen die bij de verschillende
organisaties binnenkomen, door de medewerkers van het
team gezamenlijk in behandeling genomen en zo nodig met
elkaar doorgesproken. De uitvalsbasis van het sociaal team is
de steunstee in MFA Noorderbreedte in Nieuw-Buinen.
Drouwenerveen Zuideind 1, het kappen van 1 boom (verleend)
Drouwenerveen Zuideind 11, het kappen van 1 boom (aanvraag)
Exloo
Valtherweg13, het kappen van 10 berken (aanvraag)
Klijndijk
De Pompstraat 36, het vestigen van een pedicuresalon aan huis (aanvraag)
Klijndijk
Slenerweg 2, het kappen van 5 bomen (aanvraag)
Nieuw-Buinen Industrieweg 4 en 25, het milieutechnisch veranderen
van de inrichting (verleend)
Zandberg
Schaapsbergweg 56, het herbouwen van een aardappel bewaarplaats (verleend)
Diverse locaties o.a. Noorderstraat te Buinerveen en Parklaan Nieuw-
Buinen, het kappen van 10 bomen (verleend)
beschreven op onze website onder Nieuws -> Actueel.
E-mailattendering
Via de site zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u een zoekopdracht
geven en kunt u zich aanmelden voor de e-mail-attendering van de
bekendmakingen. U ontvangt dan een e-mail als er bekendmakingen
zijn in het gebied met de door u gekozen straal rondom uw huis of
bijvoorbeeld over het door u gekozen onderwerp.
Heeft u geen internet?
Neem dan voor de papieren versie van de bekendmakingen contact op
met het Klantcontactcentrum via T 14 0591.
>>foto invoegen<<
Adres: Hoofdweg 51 te Klijndijk
Totale oppervlakte perceel: ca. 2824 m²
Voor het biedingsformulier en voor meer informatie over
de verkoop, bezichtiging, voorwaarden en het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Gerrie Ruitenberg, cluster
Ontwikkeling van de gemeente Borger-Odoorn, T 14 0591.
Handhavingsbeleid hard- en softdrugs
Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend
dat door de gemeenteraad op 29 november 2013 de Verordening
voor het aanwijzen van trouwlocaties is vastgesteld.
De verordening is op 01 januari 2014 in werking getreden.
U kunt de verordening vinden op www.overheid.nl of opvragen
bij het Klantcontactcentrum.
Tegen de vaststelling van een verordening staat geen bezwaar
of beroep open.
Uitzondering
Bekendmakingen van de bestemmingsplannen worden nog wel
volledig gepubliceerd in de gemeentepagina in Week in Week uit.
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen, kunt u inzien bij ons Klant Contact
Centrum. Ook kunt u deze stukken vinden op onze website onder
Nieuws -> Ter inzage.
Exloo, 25 februari 2014