Senior medewerker CZ NL 2014 - Nederlandse ambassade in

Functieprofiel Senior Medewerker Consulaire Zaken (CZ)
Datum: 25 juli 2014
Basisgegevens functie
Functiebenaming:
Senior Medewerker Consulaire Zaken
Aantal uren:
24 uur per week / contract voor bepaalde tijd
Dienstonderdeel/post: Ambassade te Lima, Peru
Salarisindicatie:
Schaal 7 (vanaf PEN 7628 bruto per maand voor een 37,625 uur
voor een volle werkweek). De medewerker wordt betaald op basis
van het aantal gewerkte uren.
Algemene karakteristieken





De Senior Consulair Medewerker is primair belast met werkzaamheden op het gebied van
(onderdelen van) de consulaire dienstverlening, informeert autoriteiten en belanghebbenden
over de (interpretatie van de) wet- en regelgeving op het specifieke consulaire
aandachtsterrein, verleent consulaire hulp en bijstand aan Nederlanders in nood en geeft
uitvoering aan specifieke regelingen en diverse naar aard gevoelige/complexe
werkzaamheden;
De Senior Consulair Medewerker is verantwoording schuldig aan het Hoofd Interne Zaken
van de voor wat betreft de kwaliteit van de adviezen, de juistheid van de verstrekte
informatie en de rechtmatige toepassing en uitvoering van vigerende wettelijke regelingen,
procedures en instructies;
Relevante wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen van belang voor een (juridisch)
correcte aanpak en uitvoering van de werkzaamheden;
De Senior Consulair Medewerker neemt beslissingen over het geven van technische
aanwijzingen en de inhoud van adviezen, over te nemen maatregelen bij het toetsen van de
rechtmatigheid van de toepassing en bij de interpretatie en concrete uitvoering conform de
betreffende regelingen en instructies.
De Senior Consulair Medewerker coördineert i.s.m. het Hoofd Interne Zaken de
gedetineerden begeleiding door de HC’s en de partners in gedetineerde begeleiding zoals
Reclassering Nederland en Epafras.
Verzwarende elementen t.o.v. Medewerker CZ:

In tegenstelling tot de werkzaamheden zoals beschreven bij de Medewerker CZ dient de
Senior Medewerker CZ nagenoeg alle facetten van het consulaire werk te beheersen (in
mindere maten visa en paspoorten) en ook de meer gevoelige en complexe facetten van het
werk. Er is geen sprake meer van enkel de uitvoering van (onderdelen van) de consulaire
dienstverlening. Er is nu ook sprake van het informeren van autoriteiten en derden
belanghebbenden over de (interpretatie van de) wet- en regelgeving op het toegewezen
werkgebied en het uitvoering geven aan specifieke regelingen en diverse naar aard
gevoelige/complexe werkzaamheden;


De Medewerker CZ voert de werkzaamheden uit op grond van algemeen gestelde
aanwijzingen (er is dus nog directe sturing van een leidinggevende / nog niet veel
zelfstandigheid), waarbij aanpak en uitvoering in belangrijke mate aan eigen inzicht worden
overgelaten. Bij de Senior Medewerker CZ is er sprake van algemeen geformuleerde
opdrachten (er is geen sprake meer van directe sturing / er is veel zelfstandigheid), waarbij
eigen keuzen in bij de wijze van voorbereiding, werkwijze en uitvoering, waarbij eigen
gedragsbepaling (gedurende contacten met derden belanghebbenden/particulieren),
transparantie en oordeelsvorming essentieel zijn;
Evenals bij de schaal 7 wordt er voor de voorbereiding en organisatie en uitvoering van de
werkzaamheden wordt inhoudelijke kennis en inzicht in bedrijfsmatige processen gevraagd.
Aanvullende vaardigheid is dat er bij afwijkingen, stagnaties e.d. zelfstandig aanpassingen
worden aangebracht in aanpak, uitvoering en voortgang van het eigen werk.
Taken / Resultaatgebieden (en Hoofdbestanddelen van deze functie):
Taak 1
Gedetineerdenbegeleiding
Taak 2
Niet-reguliere consulaire werkzaamheden, met name handelsbemiddeling en commerciële- en
economische werkzaamheden
Taak 3
Algemene consulaire ondersteuning
Contact
Een sollicitatiebrief met uw curriculum vitae en een kopie van uw paspoort/ identiteitskaart
kunt u tot donderdag 7 augustus 2014 sturen aan: [email protected]