Schriftelijke vragen jaarverslag Jongerenwerk

Vragen van de SP raadsfractie aan het college van burgemeester en wethouders betreffende
het jaarverslag Jongerenwerk Eemsmond en memo 28-05-2014
Vraag 1.
Welke rol krijgt het Jongerenwerk Eemsmond in de toekomst met het oog op de decentralisaties, wat
wordt hier ter voorbereiding aan acties ondernomen?
Antwoord
Het Jongerenwerk Eemsmond is, naast de Jeugdgezondheidszorg, het Maatschappelijk werk en MEE
een van de vier kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord Groningen ( CJG-NG).
Deze vier partners werken in opdracht van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum en
Eemsmond intensief samen om het CJG-NG als de toegang tot de jeugdzorg in deze vier gemeenten
gereed te hebben op 1 januari 2015. Naast deze vier zullen ook andere organisaties hierin een rol
hebben.
De BMWE gemeenten hebben een intensief overleg met deze vier kernpartners om het proces en de
voortgang te bespreken en te bewaken.
Het jongerenwerk Eemsmond is geen hulpverlening maar is een belangrijke organisatie in onze regio
als het gaat om signalering en preventie. Het jongerenwerk Eemsmond heeft goed zicht op de
jongerencultuur waardoor zowel de activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting aansluiten
op de vraag van de jongeren of de gesignaleerde problematiek. Ook heeft het Jongerenwerk
Eemsmond zicht op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de lokale jongeren Dit zijn de redenen
waarom het Jongerenwerk Eemsmond een kernpartner is van het CJG-NG.
Vraag 2.
Is het Jongerenwerk tezamen met de vrijwilligers voldoende toegerust om knelpunten te signaleren en
preventief te werk te gaan?
Antwoord
Het jongerenwerk Eemsmond is vanuit hun huidige contract met de gemeente zeker in staat om
knelpunten te signaleren. Ook is zij een belangrijke partner die zelf preventie activiteiten uitvoert en
mede helpt organiseren. De gemeente werkt nu, in samenwerking met de BMW gemeenten en in
overleg met o.a. de vier kernpartners, aan het bepalen van de capaciteit, qua deskundigheid en
personele omvang, van het CJG-NG. Het reageren op signalen en preventie zijn daar een onderdeel
van.
Vraag 3.
Is er ook een evaluatiemoment met de gebruikers van de jeugdaccommodaties en de jeugd zelf?
Antwoord
Het jongerenwerk evalueert doorlopend met de jeugdbesturen en vrijwilligers. Om de twee of vier
weken zijn er overleggen met de besturen en vrijwilligers van de jongerenvoorzieningen waar ook
evaluatie plaatsvindt. Naafloop van de grotere activiteiten zoals (Eemspop, Theater Wonderboom
etc.) wordt dit ook met de betrokken vrijwilligers geëvalueerd.
Dit werkt het beste omdat er onder jonge vrijwilligers een groot verloop is en jongeren op deze leeftijd
vooral op korte termijn focussen.
Onderdeel van deze evaluaties is ook het bereik van de jongeren. We streven er naar om zoveel
mogelijk jongeren in beeld te hebben.