Onderzoeksprocedure CQI Farmacie 2014

Onderzoeksprocedure CQI Farmacie 2014
Doel
De afkorting CQ-index of CQI staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde
systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van cliëntervaringen in de zorg. De
systematiek is ontwikkeld door het CKZ en het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale
Geneeskunde van het AMC. Sinds 2012 bestaat er ook een CQI farmacie.
Tevreden.nl is door het CKZ geaccrediteerd om deze metingen online uit te voeren.
Procedure
De uitvoering van de CQI is gebonden aan een aantal specifieke eisen. Deze eisen zijn relevant
voor de wijze waarop u als apotheker de CQI vragenlijst in dient te zetten. Tevreden.nl heeft
daarom voor u deze CQI onderzoeksprocedure opgesteld. Voor 31 mei 2014 dient u 70
ingevulde enquetes te hebben ontvangen.
1. Informeren
Alvorens het onderzoek te starten dient u uw cliënten te informeren over het onderzoek. U zorgt
hierbij voor een algemene voorlichting over uw wens om regelmatig kwaliteitsonderzoeken uit
te voeren. Dit kan bijvoorbeeld via uw website, via posters in de apotheek of met behulp van
flyers om aan te geven wat het doel is van dit onderzoek. Voor meer informatie worden uw
cliënten doorverwezen naar Tevreden.nl. Bij het versturen van de vragenlijst wordt ook
specifieke onderzoekinformatie meegestuurd de gegevens worden uiteraard vertrouwelijk en
anoniem verwerkt.
2. Uitnodigingen versturen
Voor het versturen van uitnodigingen heeft u vanzelfsprekend gegevens nodig van uw cliënten.
Een gegevensbestand dient minimaal te bevatten:
Versturen via e-mail:
- Achternaam
- Tussenvoegsel
- Voorletter(s)
- Geslacht
- Geboortedatum (jjjj-mm-dd)
- Uzovi_code
Versturen per post:
- Achternaam
- Tussenvoegsel
- Voorletter(s)
- Geslacht
- Geboortedatum (jjjj-mm-dd)
- Adres
- Huisnummer
- Huisnummertoevoeging
- Postcode
- Plaats
- Uzovi_code
Deze gegevens kunt u uit uw apotheekinformatiesysteem halen of, als dit niet lukt, deze
gegevens actief uitvragen bij uw cliënten. Indien een cliënt bereid is om deel te nemen aan het
onderzoek noteert u dit in uw informatiesysteem.
Pagina 1 van 3
Zo nodig informeert u bij binnenkomst iedere cliënt over (deelname aan) het CQI-onderzoek.
Daarbij vraagt u specifiek naar:
1. Actualiteit van NAW-gegevens
2. Het e-mailadres (indien de cliënt daarover beschikt)
Bij het opmaken van uw uitnodigingsbestand(en) van cliënten moet u rekening houden met de
volgende criteria:
Inclusiecriteria
1. Het gaat alleen om cliënten met een eerste, tweede of herhaaluitgifte van medicijnen;
2. Het gaat om cliënten die maximaal 8 weken geleden genoemde medicatie ontvingen.
Exclusiecriteria (waar mogelijk)
1. Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen werken aan het onderzoek;
2. Cliënten die jonger zijn dan 16 jaar;
3. Overleden cliënten;
4. Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQImeting.
Uw cliënten kunt u doorlopend uit nodigen voor het onderzoek. Een steekproef is niet
noodzakelijk. Het betreffen hier batches die u gedurende de onderzoeksperiode verstuurt (per
e-mail of post). Hierbij benadert u alle cliënten die voldoen aan bovengenoemde criteria.
3. Dataverzameling
Wanneer u uw uitnodigingsbestand heeft opgesteld kunt u daadwerkelijk uitnodigingen gaan
versturen via uw account in het onderzoeksplatform. Hiervoor dient u eerst in te loggen met uw
gebruikersnaam en wachtwoord. Onder het tabblad “Tevredenheidsonderzoek” kiest u
vervolgens “Onderzoeken uitvoeren”. Links op de pagina verschijnt uw organisatienaam met in
de mappen de organisatiestructuur en daarin de actuele vragenlijst(en) (Zie afbeelding 1).
Selecteer de juiste vragenlijst door deze eenmaal aan te klikken. De CQI-vragenlijst heeft de
naam “Evaluatie ervaringen met de farmaceutische zorg 1.2”.
Pagina 2 van 3
Afbeelding 1 (voorbeeld apotheek.tevreden.nl)
De CQI-data verzamelt u online. Tevreden.nl biedt twee mogelijkheden om de CQI-data online
te verzamelen namelijk via een e-mail uitnodiging of via een gepersonaliseerde brief per post
met daarin de link naar de online vragenlijst.
Een voorbeeld van een import Excel bestand ziet u op afbeelding 2.
1. Per e-mail
Selecteer hiervoor onder “Onderzoeken uitvoeren” de methode “Per e-mail en post import” (Zie
afbeelding 1). Met deze methode kunt u de populatie gedurende de onderzoeksperiode in
batches per e-mail of per post benaderen.
Indien een cliënt het onderzoek niet invult wordt automatisch na 5 dagen een herinnering
gestuurd per e-mail.
Als een e-mailadres van de cliënt is bijgevoegd in het importbestand dan zal automatisch de
verzending per e-mail geschieden.
2. Per post
Als GEEN e-mailadres van de cliënt is bijgevoegd dan zal automatisch de cliënt worden
benaderd per post mits de adresgegevens compleet zijn: zijn deze niet compleet dat zal de
cliënt worden opgenomen in een bestand onder ‘Incomplete respondenten’.
Indien cliënten niet reageren op de postverzending, dan ontvangt u na 7 dagen automatisch
een e-mail met de herinneringsbrieven die u dient te verzenden per post.
Afbeelding 2 (Voorbeeld import Excel bestand)
Een voorbeeld van een import bestand is beschikbaar via intranet van Service Apotheek.
LET OP!
De uitnodigingen per brief zijn opgemaakt zodat deze kunnen worden verzonden in standaard
C5 vensterenveloppen met venster links.
Stem het bovenstaande procedureel goed af met uw assistenten.
4. Oplevering data verzekeraars
De CQI-data zal Tevreden.nl, met toestemming van u als apotheker, opleveren aan de
zogenaamde TTP. De data wordt geanonimiseerd op respondentniveau aangeleverd.
Pagina 3 van 3