Agenda van de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014. De

Agenda van de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014.
De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraadsleden in toepassing van art. 20 en
21 van het gemeentedecreet bijeen tot een vergadering van de gemeenteraad op:
Maandag 20 oktober 2014 om 19.00 u.
in het Stadhuis te Roeselare, gemeenteraadszaal, ten einde er te beraadslagen en te beslissen
over volgende punten van de agenda :
MET OPEN DEUREN:
A-punten:
1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van
22 september 2014.
2. Vragen om uitleg cfr. art. 7 van het huishoudelijk reglement.
3. Vervanging van een gemeenteraadslid:
a) Voorlegging tot aktename van de afstand van mandaat van de 1 ste opvolger.
b) Voorlegging tot onderzoek van de geloofsbrieven van de 2de opvolger.
c) Eedaflegging en installatie van de 2de opvolger.
4. Voorlegging tot hervaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
5. Budget 2015 van diverse kerkfabrieken. Voorlegging tot goedkeuring.
6. Aankoop van twee driehoekjes grond op de hoek Zeger Maelfaitstraat/Lekkenstraat.
Voorlegging tot goedkeuring van de akten van aankoop.
7. Kleine herstellingswerken aan centrumstraten. Voorlegging tot goedkeuring van de keuze
van gunnen en voorwaarden ervan.
8. Kleine herstellingen aan wegen buiten het centum. Voorlegging tot goedkeuring van de keuze
gunnen en voorwaarden ervan.
9. Kleine aanleg en herstellingswerken van voetpaden en opritten. Voorlegging tot goedkeuring
van de keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan.
10. Buitengewone onderhoudswerken aan landbouwwegen. Voorlegging tot goedkeuring van
het ontwerp, de keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan.
11. Raamovereenkomst voor het leveren en het plaatsen van meubilair over een periode van
vier jaar. Voorlegging tot goedkeuring van de keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan.
12. Reglement straattegeltuin. Voorlegging tot goedkeuring.
13. BNIP Stroomuitval. Voorlegging tot aanvaarding.
14. Toekennen van een financiële bijdrage aan Artsen zonder Grenzen voor de
ebolaslachtoffers. Voorlegging tot goedkeuring.
Toegevoegde punten:
Schrappen van de diensten van Jobpunt Vlaanderen.
Verkeerscirculatieplan Krottegem.
B- punten:
15. GLS: bouwen van een ontmoetingsruimte en repetitielokalen – Lot 6: Plaatsen buitentrappen
oostgevel en westgevel. Voorlegging tot goedkeuring van het ontwerp, keuze wijze van gunnen en
voorwaarden ervan.
16. Algemene binnenrestauratie – Wielermuseum Roeselare
Voorleggen tot goedkeuring van het ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan.
Voorlegging tot goedkeuring voor indienen van dit deel restauratiedossier aan subsidiërende
overheid.
17. Samenwerkingsovereenkomst proefproject EOS “Opbrengstgarantie Groene Investering”.
Voorlegging tot goedkeuring.
18. Aanpassing aan de administratieve verordening voor het verhuren van kamers.
Voorlegging tot goedkeuring.
19. Stedelijke Brandweer.
Wijziging personeelskader. Voorlegging tot goedkeuring.
20. Diftar. Voorlegging tot goedkeuring:
a) Huishoudelijk reglement recyclageparken.
b) Retributiereglement op het gebruik van recyclageparken.
21. MIROM ov.
Aanduiden van twee effectieve en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de
algemene vergaderingen voor de ganse legislatuur en toekenning van het mandaat aan deze
vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering op 9 december 2014.
22. Vervanging van een lid in de raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit.
23. Vervanging van een lid in de raadscommissie voor persoonsgebonden materie.
24. Vervanging van een lid in de raadscommissie stadsfinanciën en personeel.
25. Vervanging van een lid in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteitsconvenant.
Roeselare, 10 oktober 2014
Geert Sintobin
Stadssecretaris
Bart Wenes
Voorzitter gemeenteraad