STICHTINGGEGEVENS EN BELEIDSPLAN 2014

STICHTINGGEGEVENS EN BELEIDSPLAN 2014-2016
De Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” is opgericht bij notariële akte van 9 oktober 2009.
Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 1 november 2010 (dossier nr.
41193475)
De Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” stelt zich ten doel het ondersteunen van de
activiteiten van de Stichting “Fancy Fiddlers” en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
De Stichting “Fancy Fiddlers” streeft naar het bevorderen van de toonkunst voor jonge
mensen door het geven van onderricht, organiseren van ensemblespel, organiseren van
voorstellingen en muzikale manifestaties, zowel nationaal als internationaal.
De Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” tracht haar doel te bereiken door het werven van
giften en donaties, het verkrijgen van subsidies en sponsorbijdragen, het verkrijgen van
erfstellingen of legaten en hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
De Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” heeft een Culturele ANBI-status. Het RSIN
nummer is: 808665960
Het bestuur van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” bestaat uit:
Mevrouw C. Möller-Nijenbranding de Boer, voorzitter
De heer J. Hamel, secretaris
De heer H.M.A. Strijbos, penningmeester
Mevrouw F.E. Schatborn, lid
Het bezoek- en correspondentieadres van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” is
Elzenlaan 31, 1214 KJ Hilversum. De overige contactmogelijkheden staan op de website
www.fancyfiddlers.nl onder de knop „Contact‟.
Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers”
Tot oktober 2009 werden de werkzaamheden voor het verkrijgen van (sponsor)bijdragen
verricht door het bestuur van de Stichting “Fancy Fiddlers”.
Door de complexiteit daarvan en de inspanning die dat naast de te realiseren inhoudelijke
doelstelling vergt, is naast die stichting de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” opgericht. De
bestuursleden van deze laatste stichting spannen zich geheel belangeloos in om deze
aanvullende middelen te werven. Bovendien is de vriendenstichting in het leven geroepen
om een scheiding aan te brengen tussen inhoud en financiën.
Het actuele beleid/de financiële ondersteuning
Van de ouders wordt een financiële bijdrage gevraagd in de opleiding van hun kind. Ook
voor het volgen van de specifieke cursussen, zoals de jaarlijkse zomercursus van 10 à 11
dagen (gericht op het speelprogramma voor het volgende concertseizoen) in het Zwitserse
Ftan, wordt een bijdrage van de ouders gevraagd.
De Stichting “Fancy Fiddlers” en de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” ontvangen geen
subsidie van de (rijks)overheid en hebben daarop geen beroep gedaan.
De Stichting “Fancy Fiddlers” en de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers" hebben beide geen
enkele binding met of verplichting aan de eventuele sponsoren.
De Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” is er tot nu toe in geslaagd om door het werven van
particuliere giften en sponsorbijdragen, ter aanvulling van de ouderbijdragen en de
inkomsten uit optredens, het hoofd van de Stichting “Fancy Fiddlers” boven water te helpen
houden. Speciaal dient in deze de extra bijdrage in 2009 van het Anton Kersjes Fonds te
worden vermeld.
BELEIDSPLAN 2014 - 2016
De Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” wendt zich zowel mondeling als schriftelijk tot de
bekende culturele fondsen, banken en bedrijven die bekend staan om de positieve houding
met betrekking tot de cultuur, in het bijzonder de klassieke muziek, om de middelen bijeen te
krijgen. O.a. benadert zij daartoe in Nederland - en ook daarbuiten - gevestigde instellingen
welke zich in het netwerk van de bestuursleden bevinden of worden aangereikt.
Doel is daarbij het werven van zodanige (sponsor)bijdragen en giften dat door deze
bijdragen de doelstelling van de Stichting “Fancy Fiddlers” kan worden gerealiseerd. Daartoe
ontwikkelt de vriendenstichting tevens promotiemateriaal dat aan mogelijke respondenten
beschikbaar wordt gesteld.
Voor het realiseren van haar inhoudelijke doelstelling streeft de Stichting “Fancy Fiddlers”
naar twee tot drie studieweken per jaar. Nogmaals zij vermeld dat de “Fancy Fiddlers” in de
zomervakantie naar een instituut in de Zwitserland reizen waar het nieuwe repertoire voor
het komende concertseizoen wordt ingestudeerd.
De belangrijkste doelen voor de periode 2014-2016 zijn derhalve:
1. Het realiseren van de jaarlijkse zomercursus in Ftan (Zwitserland);
2. Het presenteren van de “Fancy Fiddlers” op de grote en kleinere podia;
3. Het financieel steunen van de opleiding en de begeleiding van de leerlingen, leden
van de “Fancy Fiddlers”.
Na aftrek van de hierboven vermelde inkomsten uit optredens en de bijdragen van de ouders
moet hiervoor naar raming circa € 35.000 per jaar aan inkomsten worden geworven.
De taak van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” is derhalve: het voortdurend op zoek zijn
naar fondsen om de benodigde middelen te verkrijgen
Beheer van de fondsen/besteding van de fondsen
De financiële administratie van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” en van de Stichting
“Fancy Fiddlers” zijn gescheiden. Voor beide stichtingen wordt de verslaglegging verzorgd
door een externe accountant.
Op basis van de voorgenomen inhoudelijke activiteiten van de Stichting “Fancy Fiddlers”
wordt door het bestuur van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” een jaarbegroting
opgesteld
Middelen afkomstig uit sponsorbijdragen etc. worden gestort op de rekening van de Stichting
Vrienden “Fancy Fiddlers””
VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN.
In 2013 zijn de “Fancy Fiddlers” 15 keer opgetreden in Nederlandse concertzalen
(waaronder de Ridderzaal en het Concertgebouw met Menahem Prssler) In het buitenland
stonden optredens in de Unter Engadin (Zwitserland), Bad Ragaz (Zwitserland, Frankrijk en
Lichtenstein op het programma.
Daarnaast heeft in de eerste twee weken van juli 2013 de Zomerschool in Ftan Zwitserland
plaatsgevonden, waar het repertoire voor het volgende culturele seizoen is ingestudeerd.
In Zwitserland is afscheid genomen van een 4-tal 18-jarigen, zodat het ensemble met de
aanvulling van onderaf nu bestaat uit 25 leerlingen (een gemiddeld aantal, omdat ook in de
loop van het jaar mutaties plaatsvinden). De 18-jarigen hebben gekozen voor een bacheloropleiding aan het Conservatorium te Amsterdam.
Het bestuur van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” heeft zich beijverd de benodigde
middelen bijeen te krijgen en is daarin geslaagd.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Voor de jaarlijkse Zomerschool 2014 in Ftan, Zwitserland, is een reserve opgebouwd van
ongeveer € 25.000,-.
Beide stichtingen beschikken niet over roerende of onroerende zaken.
Zie verder de betreffende stukken op deze website.