Ringsproak april 2014

Geboren
sectie 2 ‘Zo lief, zo klein, zo van ons, zo helemaal jij’ Op 25 februari 2014
is Lot geboren. Haar dankbare en trotse ouders zijn Hans & Jolanda
Kuiphuis (Boskampstraat 11, 7651 AL Tubbergen).
Heilige Doop
De eerstkomende doopdienst is op zondag 25 mei in Tubbergen. Aan de
doopbediening gaat de doopvoorbereiding vooraf. Ouders die hun kindje
graag willen laten dopen nemen daartoe contact op met de predikant:
[email protected]
Bij de kerkdiensten
13 april
Het is de zesde zondag van de 40-Dagen, ‘Palmarum’,
begin van de Goede of Stille Week. Palmzondag in de
kerk begint om 08.45 uur met het inmiddels traditionele gezamenlijke palmpaas-ontbijt in de grote zaal van
De Delle. Om 10.00 uur is er dienst in Tubbergen. De
liturgische kleur is paars. Voorganger is ds Hendrik
Marsman. De schriftlezingen volgens het alternatieve
rooster zijn uit Jesaja 51:12-23 en Matteüs 26:36-46.
Emoties, wij smullen ervan. Als er geen emoties vertoond worden, haken
we snel af. Prachtig dus, dat de Jezus zoals Matteüs Hem tekent, bedroefd
en beangstigd is tot de dood. Of toch niet …?
’s Avonds om 19.30 uur verzorgt
de Christelijke Gemengde Koorvereniging ‘Zang & Vriendschap’
in de protestantse kerk een meezing-uitvoering van de Matthäus
Passion (BWV 244; 1728) van
Johann Sebastian Bach (16851750).
17 april
Het is Witte Donderdag, begin
van het paastriduüm, de Drie Dagen van Pasen. Er is dienst in
Tubbergen; aanvang: 19.30 uur.
Voorganger is ds. Hendrik Marsman. De liturgische kleur is wit. Het alternatieve rooster leest deze avond Daniël 7:1-14 en Matteüs 26:57-68. Blasfemia is volgens de Griekse grondtekst de reden van Jezus’ veroordeling,
godslastering. ‘Des doods schuldig is hij!’ (Mt 26:66). De hogepriester
heeft er een tijdje omheen gedraaid. Na wat gekluns met valse getuigen
vraagt hij het op de man af: of Jezus de Christus is, de Zoon van God. Jezus antwoordt bevestigend. Daarbij citeert hij uit Daniël 7. Men vindt het
maar blasfemisch.
Wij vieren het meest bijzondere Heilig Avondmaal van het hele kerkelijk
jaar. Zoals Jezus het instelde op een
bovenzaal, ergens in Jeruzalem: ‘En
hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit
en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor
jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens
opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo
nam hij na de maaltijd ook de beker,
en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond
dat door mijn bloed gesloten wordt.’ Na het ‘amen’ gaat de gemeente weer
zitten, om zich voor te bereiden op de dingen die staan te gebeuren in Getsemane. Vervolgens verlaten wij in stilte de kerk.
18 april
Marc Chagall (1887-1985),
‘De Witte Kruisiging’ (1938)
Goede Vrijdag is het dieptepunt van het kerkelijk jaar. Er
is dienst in Tubbergen, om
19.30 uur. Voorganger is ds.
Hendrik Marsman. De liturgische kleur is paars, kleur van
diep verdriet. Het is stil in de
kerk. Stem en instrument, alles
houdt de adem in. Wat valt er
nog te zeggen? Deze avond
staan wij stil bij lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, en verbinden dit lijden met
het lijden van de wereld.
Er is geen dienst in de gebruikelijke zin. Wij zijn bijeen, omdat wij de slaap
niet kunnen vatten. Wij zijn ontsteld, ja ontredderd om wat er is gebeurd.
Om wat nog steeds gebeurt. Het is een ongebruikelijke dienst, die begint
zonder bemoediging, zonder groet, enkel met gebed. Er is geen heenzending, geen zegening; na het Gebed van de Heer gaan wij …, in stilte ...
19 april
Op Stille Zaterdag verwijlt de kerk bij het graf van haar Heer, ziet terug op
zijn leven, lijden en sterven, en leeft in de verwachting van de opstanding.
Het is dus stil, de rust van het graf. Het is stil in ons leven. Naar Bijbels
begrip duurt Stille Zaterdag totdat de zon ondergaat. Er is overdag geen
dienst.
Met het vallen van de avond begint naar Bijbelse beleving de nieuwe dag.
Paasavond is de avond van de derde dag. De gemeente
komt bijeen om te waken en te bidden. En dan breekt het
Licht door! Jezus overwint de macht van de dood. En
waar een voorgaat volgen er meer.
Het begin van de dienst is een voortzetting van de wake
van Goede Vrijdag. De kerk is schaars verlicht. Stem en
instrument, alles zwijgt. Wij gedenken dat de Heer in
het dodenrijk is neergedaald. Wij horen
profetische lezingen die Pasen aankondigen, opdat we ‘de Schrift kennen, dat Hij
uit de doden moest opstaan’. Wij tasten
nog in het duister, en zien verlangend uit
naar het Licht, dat Christus is. In deze
dienst vieren wíj de doorbraak van het
Licht. De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen; de jeugdpaaskaars wordt
ontstoken. En wij gedenken onze doop.
De liturgische kleur is wit, kleur van het
Feest. Er is dienst in Tubbergen; aanvang:
21.00 uur. Voorganger is ds. Hendrik
Marsman. Vocale medewerking verleent
de Tubbergse koorvereniging ‘Zang & Vriendschap’ o.l.v. Els Praas.
Sta op!
Sta op:
jij ontmoedigde
jij diep teleurgestelde
jij verdrietige.
Verstik niet
in je wanhoop
in je teleurstelling
in je verdriet.
Sta op:
jij krachtige
jij vertrouwvolle
jij met je warmte.
Richt je kracht
je vertrouwen
je genegenheid
op allen die
krachteloos zijn
die zonder vertrouwen zijn
die koud van binnen zijn.
Sta op:
jij kind
jij jongere
jij jongvolwassene
jij midden in het leven
jij oudere.
Durf te geloven
in het nieuwe leven
in de toekomst voor elk mens
in een nieuwe aarde
waar wij van elkaar houden
als broeders en zusters.
Sta op en
laat het Pasen worden
in ons leven
Marinus van den Berg (in: ‘Om levensmoed’)
20 april
Elke zondag - de achtste dag - herinnert aan de opstanding. Paaszondag is
dus de gewoonste van alle zondagen, het prototype. In het daglicht van de
allereerste paasdag komen beide kanten van het paasverhaal aan de orde:
opstanding als verrassend en nieuw begin én de twijfel, de vrees, het kleingeloof van de volgelingen, de christelijke gemeente. Bij de overweging van
de verschijningsverhalen krijgt dat alle aandacht. Maar op de paasochtend
overheerst de vreugde. De liturgische kleur is het feestwit. Er is om 09.00
uur dienst in Bruinehaar en om 10.30 uur in Tubbergen. Voorganger is ds.
Hendrik Marsman. De alternatieve lezing is uit I Petrus 1,1-12. De eerste
brief van Petrus, vaak geassocieerd met de doop en soms ten dele gezien
als doopcatechese, is een passende tekst voor de eerste zondag van het
vijftig dagen durende paasfeest: de voorafgaande nacht werden in de vroege kerk de dopelingen gedoopt en in de kerk opgenomen.
27 april
Het is de tweede zondag van Pasen ‘Quasi modo geniti’ (= als pasgeboren
kinderen), naar I Petrus 2,2: ‘…en verlang als pasgeboren zuigelingen naar
de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.’ Deze zondag heet ook ‘Beloken Pasen’: het drieluik boven het altaar
werd gesloten op het octaaf, de achtste dag van Pasen. Om 10.00 uur is er
dienst in Tubbergen. De liturgische kleur is het paaswit. Voorganger is ds
Hendrik Marsman. De alternatieve lezing is uit I Petrus 1,13-25. In dit
tweede deel van hoofdstuk 1 van de eerste Petrusbrief ligt er grote nadruk
op de discipline van gelovigen.
4 mei
Het is de derde zondag van Pasen, ‘Misericordia Domini’(= de barmhartigheid van de Heer), naar Psalm 33,5b: ‘… van de trouw van de HEER is de
aarde vervuld.’ Om 09.00 uur is er dienst in Bruinehaar en om 10.30 uur in
Tubbergen. De liturgische kleur is het paaswit. Voorganger is ds Hendrik
Marsman. De alternatieve lezing is uit I Petrus 2,1-10. Het is de lezing van
de vroege kerk:. de pasgedoopten leggen hun witte doopklederen af, en
nemen plaats temidden van de gelovigen.
11 mei
Het is de vierde zondag van Pasen, ‘Jubilate’ (= Juicht), naar Psalm 66,1:
‘Heel de aarde, juich voor God …’ Om 10.00 uur is er dienst in Tubbergen.
De liturgische kleur is het paaswit. Voorganger is ds Ypke Hulstijn uit
Rijssen.
18 mei
Het is de vijfde zondag van Pasen, ‘Cantate’(= Zingt), naar Psalm 98,1:
‘Zing voor de HEER een nieuw lied …’ Om 09.00 uur is er dienst in Bruinehaar, en om 10.30 uur in Tubbergen. De liturgische kleur is het paaswit.
Voorganger in beide diensten is mw Hennie Veldhuis-Nieuwlaar uit Vriezenveen.
Doordenker
Heb een eigen mening, en durf daarvoor uit te komen! De Duitser August
Landmesser weigert te groeten bij een openbare bijeenkomst in 1936.
Zie ook:
http://www.freerepublic.com/focus/f-chat/2982249/posts
http://nl.wikipedia.org/wiki/August_Landmesser
Mededelingen vanuit de Kerkenraad:
-­‐ De kerkrentmeesters zijn bezig een projectplan te maken voor een
renovatie van de buitenkant van de Delle. Om deze renovatie te
kunnen verwezenlijken zullen ze een aantal subsidies aanvragen en
een deel van hun reserves aanspreken.
-­‐ De diaconie is zich aan het beraden over deelname aan ‘SchuldHulpMaatje’. Dit is een landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers van de lokale organisaties helpen
mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Zij helpen dan
mensen bij het orde op brengen van hun administratie en financiën,
maar nemen niet de plaats in van professionele hulpverlening.
-­‐ De Sirkelslag bijeenkomst was ook dit jaar weer een groot succes.
Een enthousiaste groep van 11 jongeren uit onze gemeente hebben
‘online gestreden’ tegen duizenden jongeren uit andere gemeenten
in Nederland.
-­‐ Eind april heeft de Kerkenraad een gesprek met mevr. Wiltjer, gemeenteadviseur van de classes, over het bezoeken van de zogenaamde ‘midden-generatie’.
-­‐ Op 24 mei willen we een bezoek brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht. Daar zullen we de tentoonstelling ‘Thuis in de bijbel: oude meesters, grote verhalen’ bezoeken. Gemeenteleden (en
ander belangstellenden) worden van harte uitgenodigd om mee te
gaan.
Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad
Jutta Spijkers
Palmpasenontbijt
Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar een palmpasenontbijt gehouden, op palmzondag 13 april. De aanvang is om 8.45 uur en de kerkdienst
begint om 10.00 uur. U kunt u hiervoor opgeven bij Ans Klingeman
(621462) of Irma Roelofs (632903). Iedereen is van harte welkom in de
Delle op deze palmzondag.
Uitnodiging vakantieweek (voor alleenstaanden met een lichamelijke
beperking)
Dit jaar wordt de week gehouden van 30 augustus t/m 6 september 2014 in
het F.D. Roosevelthuis in Doorn. De gasten kunnen heerlijk genieten van
de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een
rolstoel en beschikken over een wastafel. Alle kamers zijn voorzien van
hoog-laagbedden. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantieweek heeft een protestant christelijk karakter, maar iedere individuele
lichamelijk gehandicapte is van harte welkom.
De aanmeldingslijst is verkrijgbaar bij de diaconie (Irma Roelofs, tel:
632903 of e-mail: [email protected]). Indien u interesse heeft
graag zo spoedig mogelijk contact opnemen, de aanmelding moet uiterlijk
15 juni zijn toegestuurd. Verdere informatie kunt u vinden op
www.roosevelthuis.nl
De diaconie
Jeugd-gezinsdienst
Op zondag 1 juni zal er weer een jeugd-gezinsdienst gehouden worden. In
deze dienst neemt een aantal kinderen afscheid van de kindernevendienst.
Zij stappen over naar de jeugdkerk. In de volgende ringsproak volgt hierover meer informatie.
Sirkelslag Young en Jeugdkerk
Op 7 februari hebben we met 11 kinderen meegedaan aan Sirkelslag
Young. Maar liefst 502 groepen uit heel Nederland deden mee aan dit interactieve spel. We hebben een heel fijne en gezellige avond gehad. Een
aantal van de deelnemers is ook regelmatig bezoeker van de jeugdkerk op
de eerste zondag van de maand. Om elkaar nog beter te leren kennen willen we in april of mei een avondje gaan kegelen. De datum is nog niet bekend, maar hou je mailbox in de gaten, want je krijgt vanzelf een uitnodiging. Als jij ook tussen de 12 en 17 jaar oud bent en je wil ook meedoen
met onze activiteiten, stuur dan een mailtje naar [email protected] en dan
zetten we je op de maillijst.
24 mei 2014 Bezoek aan het Catharijneconvent in Utrecht
In 2014 bestaat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 200 jaar. Ter
gelegenheid van dit jubileum is er in het museum Catharijneconvent in
Utrecht een expositie ingericht met als titel “Thuis in de Bijbel” Een heel
interessante expositie, die zeker de moeite waard is om te bezoeken.
Omdat er ook vrijwilligers van de werkgroep Tubbergen van het NBG
meegaan is de entree van het museum gratis. Het college van
Kerkrentmeesters betaalt de rondleiding.
De deelnemers betalen dus alleen de reis-en verblijfskosten. Wanneer we
gezamenlijk met de trein reizen kunt u, wanneer er 10 deelnemers zijn, al
voor minder dan € 10,- in Utrecht op het station staan.
Het museum bevindt zich op loopafstand.
Na de rondleiding is iedereen vrij om te gaan waar hij/zij wil. We
vertrekken rond 10.00 uur en zullen rond 16.00 uur terug zijn.
We gaan er een gezellige dag van maken, de eerste aanmeldingen zijn al
binnen.
Opgave i.v.m. aanmelding van de groep tot uiterlijk 3 mei:
[email protected] / 0546-785267
In de leeftijd der sterken
De volgende gemeenteleden vieren hun verjaardag in de maand mei/juni
2014. Namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd en vele goede jaren
gewenst.
8-5-1927 : Mw. W.C. Toenhake-Peddemors Uelserweg 49,7651KV Tubbergen
21-5-1932 : Dhr. H.J. Hankamp Bovenbroeksweg 5,7678 SP Geesteren
21-5-1934 : Dhr. F.M. Huzink Zurinkstraat 30,7678 AC Geesteren
31-5-1932 : Mw. F.T. Relker-Huckriede Beltweg 15, 7664VG Manderveen
Giften
De onderstaande giften zijn in de maand maart 2014 voor het college van
kerkrentmeesters binnengekomen:
Gift (13-3) via mevr. J. van der Veen
€ 10,00
Gift (6-3) via mevr. T. Vrielink
€ 10,00
Gift (20-3) via mevr. A. Wolberink
€ 10,00
Gift (20-3) via mevr. G. Hendriksen-Huzink
€ 15,00
Gift (20-3) via mevr. Flims-Flims
€ 10,00
Gift (20-3) via mevr. Jeanne Peddemors
€ 10,00
Hartelijk dank voor uw giften namens het college van Kerkrentmeesters.
Mutaties ledenbestand
Binnengekomen in onze gemeente:
Vanuit Rotterdam: Mevr. K.D.J. Waaijer, Steenstraat 19, 7679TN Langeveen, sectie 5
Vanuit Delden: Mevr. F.T. Relker – Huckriede, Beltweg 15, 7664VG
Manderveen, sectie 4
Vanuit Groningen: Dhr. M.J. Kooijman, Havezatestraat 49, 7651JL Tubbergen, sectie 1
Meezing-Matthäus
Zondag 13 april wordt in onze kerk evenals twee jaar geleden een meezingconcert van de Mattthäus Passion gehouden. De uitvoering begint om 19.30
uur en duurt tot ca. 20.30 uur.
Het is een meezing-Matthäus, dat wil zeggen dat de bekende koralen door
het publiek kunnen worden meegezongen. De muziekstukken worden afgewisseld met het lezen van enkele verzen uit het evangelie van Matteüs en
met het luisteren naar enkele korte aria’s. Medewerking verlenen het koor
Zang en Vriendschap onder leiding van Els Praas, de bariton Charles Mol
en Roel Praas aan de piano. Ds. Marsman doet de evangelielezingen. De
toegang is vrij.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen: zondag 13 april
om 19.30 uur.
Bloemendienst ( svp zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur bezorgen)
Tubbergen
Bruinehaar
13 apr Fam.B.E.Flims-Flims
n.v.t.
20 apr Mw.G.Godeke-Gijsbers
Mw.W.B.Spalink-Engberts
27 apr Fam.D.Godeke-Hinderink
n.v.t.
4 mei Mw.R.Godeke-Vrielink
Dhr.J.Spalink
11 mei Fam.H.Gommer-Timmer
n.v.t.
18 mei Fam.H.J.Gijsbers-Grobbe
Mw.M.W.Winkels-Geerts
25 mei Mw.K.Kelder
n.v.t.
Rooster deurdienst
13 apr Mw. R . Handlogten
17 apr Mw.R.Harmsen
18 apr Fam.Hendriksen
19 apr Dhr.G.Kosters
20 apr Mw.A.Marsman
27 apr Dhr.H.Ranter
Rooster kindernevendienst
Jorien Altena
geen knd
geen knd
geen knd
Anneke Martens
Ineke Overmars
4 mei
11 mei
18 mei
25 mei
Mw.J.Toenhake
Fam.H.van Unen
Mw.T.Vrielink
Fam.H.Wessels
Rooster kinderoppas
13 apr Marjan Hendriksen
20 apr Annet Meerdink
27 apr Charlotte en Mirjam Prins
4 mei Aly Heppenhuis
11 mei Carla Hüzen
18 mei Jolien Harmsen
Helma Holsbrink
Margreet Engelhart
Rianne Maathuis
Nina en Henk Pol