Oncologie 2015 - Coöperatie VGZ

Oncologie 2015
Handboek met indicatoren en normen voor tien
oncologische aandoeningen
Versie juli 2014
VGZ kiest voor kwaliteit
VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en betaalbaar
is. Over medisch-inhoudelijke kwaliteit, patiëntervaring en kosten is steeds meer
informatie beschikbaar. Die informatie maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn
tussen de ziekenhuizen.
VGZ normen voor 15 aandoeningen
Voor vijftien veel verrichte behandelingen heeft VGZ normen opgesteld die leidend zijn
voor de contractering. Op basis van beschikbare informatie zijn gesprekken gevoerd
met de ziekenhuizen. De scores van de ziekenhuizen zijn onder meer gebaseerd op de
samenstelling van het behandelteam, of het ziekenhuis deelneemt aan
kwaliteitsregistraties, hoe vaak een heroperatie nodig is, hoeveel behandelingen het
ziekenhuis uitvoert, hoe vaak er complicaties optreden bij patiënten, hoe lang het duurt
voor de patiënt behandeld wordt, plus de manier waarop het ziekenhuis de patiënt
informeert over diagnose en behandeling.
Coöperatie VGZ |
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
1
Wat leest u in deze samenvatting?
In deze samenvatting van het handboek voor indicatoren leest u per aandoening,
welke harde en zachte normen we hebben gebruikt bij het beoordelen van kwaliteit
van zorg. Een uitgebreidere versie is aanwezig bij elke zorginstelling waarmee VGZ
een contract heeft afgesloten. Wilt u zelf een uitgebreide versie inzien, vraag deze
dan op bij de zorginkoper waarmee u contact heeft.
Harde en zachte normen
Harde normen hebben vooral betrekking op de kwaliteit van zorg. Deze zijn een
voorwaarde voor de contractering van de betreffende behandeling in 2015. De
zachte normen kunnen zowel de kwaliteit, de patiëntervaringen als de
doelmatigheid raken.
Coöperatie VGZ |
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
2
Hoe informeert VGZ haar klanten?
VGZ geeft haar klanten inzicht in kwaliteit van zorg door middel van
vgz.nl/vergelijkenkies. Hiermee beantwoordt VGZ de roep om meer transparantie in
de zorg. VGZ telt 4,2 miljoen verzekerden.
Coöperatie VGZ |
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
3
Toelichting op aanpak normstelling oncologie
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
4
Overzicht: Normstelling uitgewerkt voor 2 Hoog-Volume &
7 Laag-Volume Hoog-Complexe oncologische ingrepen
Type ingreep
HCHV
HCLV
Ingreep
Achterliggende aandoening
1- Mammacarcinoom chirurgie
- Borstkanker
2- Colon resectie
- Dikkedarmkanker
3- Rectum resectie
- Endeldarmkanker
4- Radicale prostatectomie
- Prostaatkanker
5- Cystectomie (blaas resectie)
- Blaaskanker
6- Resectie primair longcarcinoom
- Longkanker
7- Maag resectie
- Maagkanker
8- Oesofagus resectie
- Slokdarmkanker
9- Pancreas resectie
- Alvleesklierkanker
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
5
Borstkanker
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
6
Contractering borstkanker in 2015 op basis van 2 harde en
9 zachte VGZ minimumnormen
9 zachte VGZ minimumnormen
2 harde VGZ minimumnormen
Kwaliteit
A•
Deelname aan de NABON
mammaregistratie
1•
Irradicaliteit bij eerste mammasparende operatie voor invasief mamma-carcinoom – aantal patiënten
bij wie tumorweefsel meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie
van een maligne mammatumor
B•
Aantal patiënten met primair
mammacarcinoom (invasief en/of DCIS)
dat is geopereerd
2•
Irradicaliteit bij eerste mammasparende operatie voor DCIS – aantal patiënten bij wie tumorweefsel
focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie van een DCIS
Kwaliteit
Klantbeleving
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
3
•
Het percentage borstkankerpatiënten lokaal recidief <5 jaar na borstsparende chirurgie, primair
behandeld in eigen centrum
4•
Roze lintje BVN
5•
Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie
6•
Wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (inclusief directe reconstructie)
7•
CQ mamma deel 1 vraag 33: Kreeg u van de zorgverleners voldoende informatie over de operatie?
8•
CQ mamma deel 1, vraag 24: Welk cijfer geeft u aan alle zorg die u in de fase van de onderzoeken
in het ziekenhuis heeft ontvangen? (NPS)
9•
CQ mamma deel 1, vraag 27: Kon u meebeslissen over uw behandel-plan/behandelingen?
7
Dikkedarmkanker (coloncarcinoom)
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
8
Contractering dikkedarmkanker in 2015 op basis van
4 harde en 3 zachte VGZ minimumnormen
4 harde VGZ minimumnormen
Kwaliteit
A•
Deelname aan de DSCA
B•
Hoeveel chirurgen voeren resectie uit bij
primair colorectaal carcinoom patiënten
C•
Aantal patiënten dat een resectie
ondergaat vanwege een primair
coloncarcinoom
D•
Percentage patiënten dat een resectie
ondergaat vanwege primair
coloncarcinoom bij wie 10 of meer
lymfeklieren uit het resectiepreparaat zijn
onderzocht
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
3 zachte VGZ minimumnormen
Kwaliteit
1•
Percentage patiënten dat een electieve resectie ondergaat vanwege primair colorectaal carcinoom,
bij wie preoperatief het gehele colon in beeld is gebracht
2•
Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij
wie een re-interventie is verricht
3•
Percentage patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een primair coloncarcinoom, met een
wachttijd van < 5 weken tussen PA en enige vorm van therapie
9
Endeldarmkanker (rectumcarcinoom)
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
10
Contractering endeldarmkanker in 2015 op basis van
3 harde en 5 zachte VGZ minimumnormen
3 harde VGZ minimumnormen
Kwaliteit
5 zachte VGZ minimumnormen
A•
Deelname aan de DSCA
1•
Percentage patiënten dat een electieve resectie ondergaat vanwege primair colorectaal carcinoom,
bij wie preoperatief het gehele colon in beeld is gebracht
B•
Hoeveel chirurgen voeren resectie uit bij
primair colorectaal carcinoom patiënten
2•
Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij
wie een re-interventie is verricht
C•
Aantal patiënten dat een resectie
ondergaat vanwege een primair
rectumcarcinoom
3•
Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom bij wie de
circumferentiele resectie marge (CRM) bekend is
4•
Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom met een
bekende CRM bij wie de CRM positief is
5•
Percentage patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een primair rectum carcinoom, met een
wachttijd van < 5 weken tussen PA en enige vorm van therapie
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
Kwaliteit
11
Prostaatkanker
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
12
Contractering prostaatkanker in 2015 op basis van 2 harde
en 1 zachte VGZ minimumnorm(en)
2 harde VGZ minimumnormen
A•
Kwaliteit
B•
Percentage patiënten met een
prostaatcarcinoom bij wie binnen 30
dagen na radicale prostatectomie één of
meerdere chirurgische complicaties1 zijn
opgetreden
1 zachte VGZ minimumnorm
1•
Groen vinkje Patiëntenwijzer prostaatkanker
Kwaliteit
Aantal radicale prostatectomie ingrepen
per locatie uitgevoerd
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
13
Blaaskanker
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
14
Contractering blaaskanker in 2015 op basis van 2 harde en
1 zachte VGZ minimumnorm(en)
1 zachte VGZ minimumnorm
2 harde VGZ minimumnormen
Kwaliteit
A•
Aantal urologen dat op de peildatum
cystectomieën uitvoert
•
B
Aantal cystectomieën in ziekenhuislocatie
verricht
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
Kwaliteit
1•
Percentage patiënten ingevoerd in de NVU database spier- invasief blaascarcinoom
15
Longkanker
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
16
Voorstel voor contractering longkanker in 2015 op basis
van 4 harde en 2 zachte VGZ minimumnormen
4 harde VGZ minimumnormen
A•
Voldoet het ziekenhuis aan eisen zoals
gesteld door de NVvL/NVvH, danwel eisen
zoals gesteld aan een cardiothoracaal
chirurgisch centrum?
B•
Deelname aan de DLSA
C•
Aantal patiënten dat een resectie
ondergaat vanwege primair longcarcinoom
Kwaliteit
2 zachte VGZ minimumnormen
1•
Het percentage patiënten dat een electieve resectie onderging vanwege primair niet-kleincellig
longcarcinoom, dat besproken is in het MDO, met een wachttijd van < 21 dagen tussen het MDO
en de chirur-gische behandeling
2•
Het percentage patiënten met een longcarcinoom bij wie de diagnostiek binnen 25 kalenderdagen is
afgerond.
Kwaliteit
Aantal patiënten dat overige thoracale
ingreep ondergaat
•
D
Aantal medisch specialisten op uw
ziekenhuislocatie voeren op de peildatum
operaties uit op patiënten met een
longcarcinoom
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
17
Slokdarmcarcinoom
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
18
Contractering slokdarmcarcinoom in 2015 op basis van 4
harde en 4 zachte VGZ minimumnormen
4 harde VGZ minimumnormen
Kwaliteit
4 zachte VGZ minimumnormen
A•
Deelname aan de DUCA
1•
Het percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair
slokdarmcarcinoom waarbij de snijranden vrij zijn van tumorcellen
B•
Aantal curatieve resecties vanwege een
slokdarmcarcinoom
2•
C•
Hoeveel geregistreerde MDL-artsen zijn er
op uw ziekenhuislocatie met ervaring in
interventiescopieën (dilataties,
stentplaatsing, orale endo-echografie)?
Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een slokdarmcarcinoom met een
wachttijd van <5 weken tussen diagnose en behandeling (datum start neo-adjuvante behandeling of
datum operatie)
3•
Percentage geopereerde patiënten met een slokdarmcarcinoom dat neo-adjuvante behandeling
ondergaat
4•
Zijn de volgende faciliteiten beschikbaar op uw ziekenhuislocatie (en zo niet ...)
•
Een adequaat conform eisen NVMDL ingerichte endoscopie afdeling met dagcentrum voor
bewaking na ingreep?
•
Orale endo-echografie (inwendige echografie van slokdarm en maag):
•
24/7 beschikbaarheid interventie-radiologie voor behandeling complicaties na slokdarm-maag
operaties:
•
Faciliteiten voor bestraling en chemotherapie voorafgaand aan operatie
D•
Door hoeveel chirurgen worden resecties
voor slokdarm- en/of maagkanker op uw
ziekenhuislocatie uitgevoerd?
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
Kwaliteit
19
Maagcarcinoom
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
20
Contractering maagcarcinoom in 2015 op basis van 4
harde en 3 zachte VGZ minimumnormen
4 harde VGZ minimumnormen
Kwaliteit
3 zachte VGZ minimumnormen
A•
Deelname aan de DUCA
1•
Het percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair
maagcarcinoom waarbij de snijranden vrij zijn van tumorcellen
B•
Aantal curatieve resecties vanwege een
maagcarcinoom
2•
C•
Hoeveel geregistreerde MDL-artsen zijn er
op uw ziekenhuislocatie met ervaring in
interventiescopieën (dilataties,
stentplaatsing, orale endo-echografie)?
Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een maagcarcinoom met een
wachttijd van <5 weken tussen diagnose en behandeling (datum start neo-adjuvante behandeling of
datum operatie)
3•
D•
Door hoeveel chirurgen worden resecties
voor slokdarm- en/of maagkanker op uw
ziekenhuislocatie uitgevoerd?
Zijn de volgende faciliteiten beschikbaar op uw ziekenhuislocatie (en zo niet ...)
•
Een adequaat conform eisen NVMDL ingerichte endoscopie afdeling met dagcentrum voor
bewaking na ingreep?
•
Orale endo-echografie (inwendige echografie van slokdarm en maag):
•
24/7 beschikbaarheid interventie-radiologie voor behandeling complicaties na slokdarm-maag
operaties:
•
Faciliteiten voor bestraling en chemotherapie voorafgaand aan operatie
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
Kwaliteit
21
Pancreascarcinoom
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
22
Contractering pancreascarcinoom in 2015 op basis van
4 harde en 1 zachte VGZ minimumnormen
4 harde VGZ minimumnormen
Kwaliteit
A•
Aanmelding bij de DPCA
B•
Hoeveel pancreas- of galwegcarcinoomresecties werden er in 2013 door hen in
uw zorginstelling uitgevoerd?
C•
Hoeveel geregistreerde MDL-artsen zijn er
op uw ziekenhuislocatie met ervaring in
interventiescopieën (dilataties,
stentplaatsing, orale endo-echografie)?
D•
Hoeveel chirurgen met als
aandachtsgebied de HPB- chirurgie zijn er
op uw ziekenhuislocatie werkzaam?
Coöperatie VGZ | Handboek indicatoren, versie juli 2014
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
1 zachte VGZ minimumnormen
1•
Kwaliteit
Zijn de volgende faciliteiten beschikbaar op uw ziekenhuislocatie en zo niet met welk ziekenhuis zijn
er schriftelijke afspraken gemaakt over verwijzing van patiënten, waarbij het service level is
vastgelegd?
•
Een adequaat conform eisen NVMDL ingerichte endoscopie afdeling met dagcentrum voor
bewaking na ingreep?
•
Faciliteiten voor het verrichten van interventie ERCP’s?
•
Faciliteiten voor zowel diagnostische als therapeutische orale endo‐echografie?
•
Een intensive care afdeling met personeel, inclusief artsen, dat bekwaam is in verzorging van
patiënten na pancreas operaties
23