scholingsplan voor 2014

Scholingsplan Archiatros academie
 Algemeen
 COPD
 DM
 CVRM
 GGZ
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
Inhoudsopgave
1. Inleiding en randvoorwaarden ...................................................................................... 3
2. Algemene Nascholingen/ Activiteiten Zorggroep Arnhem ........................................ 4
3. Niet ziektebeeld specifieke nascholingen COPD, Diabetes Mellitus en VRM .......... 6
4. Nascholingen COPD ..................................................................................................... 10
5. Nascholingen Diabetes Mellitus ................................................................................. 15
6. Nascholingen VRM ....................................................................................................... 19
7. Uitnodigen en inschrijven............................................................................................ 26
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
Scholingsplan Chronische zorg Archiatros academie
1.
Inleiding
Huisartsenpraktijken die gefaciliteerd worden door Archiatros zijn vanaf 2007 verbonden met elkaar door
financiering van de chronische zorg voor chronische patiënten in een Diagnose Behandel Combinatie. Sinds 2007
zijn er DBC’s opgericht voor diabetes, COPD en CVRM en in 2014 is een start gemaakt met de zorgstraat GGZ.
In 2015 zal de zorgstraat Astma volgen. De huisartsen worden hierbij inhoudelijk en organisatorisch ondersteund
door de zorggroepen. Doel is onder andere het borgen van de kwaliteit van de geleverde zorg.
De Archiatros academie biedt de hieronder genoemde scholingen aan voor het verbeteren en optimaliseren van
de deskundigheid en de kwaliteit van de chronische zorg. Om goede kwaliteit van zorg te leveren is het belangrijk
om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen die chronische zorg. Sommige scholingen zijn
daarom verplicht te volgen, enkele scholingen worden in herhaling aangeboden en enkele scholingen zijn niet
ziektebeeld specifiek. In de tabel kunt u zien om welke scholingen het gaat. Verderop leest u meer over de inhoud
van de verschillende scholingen.
Dit document is tot stand gekomen met medewerking van de consulenten en kaderhuisartsen COPD, Diabetes,
CVRM en GGZ verbonden aan de zorggroepen in de regio’s Arnhem, Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Oost
Achterhoek. In dit document zetten wij het scholingsaanbod voor de komende jaren op een rij.
2.
Randvoorwaarden
De georganiseerde scholingen zullen aan een aantal eisen moeten voldoen. Hieronder volgt een opsomming:

Moet passen binnen de planning van al bestaande scholingen

Geaccrediteerd zijn/worden door KNMG, NVvPO, EADV, en V&VN.

Aansluiten bij inhoud DBC diabetes, COPD, CVRM en GGZ

Algemene scholingsthema’s voor chronische zorg, zoals bijvoorbeeld begeleiding bij stoppen met roken.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
2.
Algemene Nascholingen
Cursus
Tijd
in
uren
2,5
2.1 POH bijeenkomsten
2.2 Bijeenkomst voor
doktersassistentes
2.3 Excel-trainingen basis en
gevorderd
2,5
3
Accreditatie
Punten
Kosten
HA
Kosten POH/
VPK/ASS
Verplicht voor
Zorggroep
Indien
mogelijk
Indien
mogelijk
N.v.t.
Nvt
€ 45,=
Aanbevolen
Nvt
€ 30,=
Aanbevolen
Nvt
€ 35,=
Aanbevolen
2.1 POH bijeenkomsten
Trainer/spreker:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Planning:
Kosten:
Accreditatiepunten
wisselend naar gelang thema van de avond
POH en PVK
2.5 uur
2x per jaar terugkerend rond april en oktober.
€ 45,=
indien mogelijk
Doelgroep
Praktijkondersteuners, (specialistische) praktijkverpleegkundigen die betrokken zijn bij de astma-, COPD-, CVRMen/of DM-zorg.
Doel
-
-
De doelgroep is geïnformeerd over ontwikkelingen of wijzigingen in de DBC ,
bijvoorbeeld nieuwe contractafspraken met de zorgverzekeraar, nieuwe formulieren tav declaraties of
anders, speerpunten van de zorggroep
Er is voorzien in netwerkfunctie (zijn in de gelegenheid elkaar te leren kennen, met name op regio
niveau)
De doelgroep is gelijktijdig geïnformeerd over nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen.
Inhoud
informatie over ontwikkelingen en/of wijzigingen binnen de DBC’s
inhoudelijke thema’s specifiek voor een chronische ziekte of die aandachtsveld overstijgend zijn,
bijvoorbeeld individueel behandelplan
2.2 Bijeenkomst voor doktersassistentes
Doelgroep
Doktersassistentes
Doel
Doktersassistentes meer betrekken bij de activiteiten van de zorggroepen en hen kennis en ervaring laten opdoen
op de diverse gebieden van chronische zorg. Door middel van evaluaties zal geïnventariseerd worden op welke
gebieden behoefte bestaat aan extra scholing en/of training. In de toekomst wil de zorggroep extra cursussen
gaan aanbieden om ook de assistentes beter te betrekken bij de chronische zorg.
Een goede triage zal hierbij centraal staan.
Accreditatie
Indien mogelijk zal accreditatie voor deze bijeenkomst worden aangevraagd bij de CADP.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
2.3 Excel-trainingen basis en gevorderd
Doelgroep
Praktijkondersteuners en andere belangstellenden
Doel
Vergroten van de kennis van Microsoft excel om geëxporteerde data uit KIS-systemen beter te kunnen
verwerken.
Intern zijn twee trainingen ontwikkeld die dit najaar aan praktijkondersteuners worden aangeboden.
De trainingen bestaan uit een deel theorie en vervolgens praktische oefening.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
3.
Niet ziektebeeld specifieke nascholingen COPD, Diabetes Mellitus, CVRM en GGZ
Cursus
Tijd in
uren
3.1 Stoppen met
roken (STIMEDIC
basis)
8
3.2 NHG
vervolgcursus
‘Starten met
stoppen’
8
3.3 Bevorderen
zelfmanagement met
behulp van
Motiverende
gespreksvoering
12 (POH)
3 (HA)
3.4 Masterclass
Motiverende
gespreksvoering
3.5 De POH als
coach
4
4
Accreditatiepunten
Kwaliteitsregi
ster SMR 3,
KNMG,
NVvPO,
V&VN en
EADV 6
Kwaliteitsregi
ster SMR 6,
KNMG,
NVvPO en
V&VN 6
Kwaliteitsregi
ster SMR 9
voor POH en
3 voor HA
V&VN 10
NVVPO 8
EADV 18
KNMG 3
V&VN 4
NVVPO 4
EADV 7
V&VN en
NVvPO 4
Kosten
HA
Kosten
POH/ VPK
Verplicht voor
Zorggroep
€ 95
€ 95
Ja, voor POH
€ 95
€ 95
Aanbevolen
€ 50
€ 125
Ja
N.v.t.
€ 50
Ja, 1x per 3 jaar
N.v.t.
€ 45,=
Aanbevolen
Extra
3.1 Stoppen met roken (Stimedic basis)
Trainer/spreker:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Externe trainer
HA, POH en PVK
8 uur
Jaarlijks terugkerend
€ 95,3 voor het Kwaliteitsregister Stoppen met roken, KNMG, V&VN, NVvPO en EADV
6
Stoppen met roken is de belangrijkste stap in de behandeling van de chronisch zieke patiënt.
Tabaksgebruik is een verslavingsziekte. Het verdient daarom aanbeveling hiervoor een
gestructureerde aanpak te volgen, zoals een krachtig ‘stoppen met roken’-advies door de huisarts,
gevolgd door intensieve begeleiding door bijvoorbeeld een deskundige praktijkondersteuner. Een
gedragsmatige aanpak, ondersteund door medicamenteuze behandeling, verdubbelt de kans op
abstinentie langer dan zes maanden. Bij diegenen die niet gemotiveerd zijn of bij wie het stoppen met
roken niet lukt, is het zinvol op een later tijdstip opnieuw de motivatie om te stoppen en eventuele
barrières te bespreken. (Bron:NHG standaard COPD M26).
ViaTrain (voortgekomen uit het vroegere Stivoro) biedt verschillende scholingen aan om het
deskundigheidsniveau van professionals te verbeteren bij het begeleiden van mensen bij stoppen met
roken. Vanuit de zorggroepen COPD, Diabetes en CVRM wordt geadviseerd om de Stimedic Basis te
volgen door praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.
In deze scholing wordt kennis gemaakt met de uitgangspunten van STIMEDIC en leert men werken
met de STIMEDIC protocollen. De deelnemer verwerft kennis over de fysieke gevolgen van
(mee)roken, (de behandeling van) tabaksverslaving, hulpmiddelen bij stoppen, waaronder
farmacotherapie, gedragsverandering en motivatie, de begeleiding van stoppen-met-rokentrajecten en
de nazorg.
De deelnemer krijgt inzicht in de eigen attitude t.a.v. (stoppen met) roken en maakt kennis met de
uitgangspunten, strategieën en technieken van motiverende gespreksvoering. De deelnemer oefent
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
met stoppen-met-rokengesprekken aan de hand van rollenspelen, passend bij zijn/haar werksetting,
met casuïstiek vanuit de verschillende stadia in het stopproces.
Gespreksvaardigheden die belangrijk zijn bij de begeleiding van het stoppen met roken worden tevens
aangeboden bij de scholing over zelfmanagement en leefstijl. (bron: Stivoro)
3.2 NHG-vervolgcursus ‘Starten met stoppen’
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Extern van NHG
HA, POH en PVK
8 uur
2x per jaar
€ 125,=
KNMG, V&VN, en NVVPO 6
Tevens is accreditatie toegekend door het Kwaliteitsregister Stoppen met roken
met 69 punten.
Vervolgcursus voor huisarts en praktijkondersteuners bij het implementeren van de
NHG-Standaard Stoppen met roken.
De volgende onderdelen komen aan bod:
- Inventarisatie van knelpunten in de praktijk m.b.t. stoppen met roken
- Wat gaat er wel goed en waarom? Wat is de rol van de zorgverlener hierin?
- Opfrissen/updaten van kennis m.b.t. tabaksverslaving
- Werken volgens protocol
- Stoppen met roken bij specifieke doelgroep patiënten met specifieke aandoeningen
- Motiveren in complexee situaties: wat speelt er bij de patiënt en wat gebeurt er bij de
hulpverlener (oplossingsgerichte aanpak)
- Oefenen met motiverende gespreksvoering met onderscheid in de verschillende stadia
- Intervisie m.b.t. complexe hulpverleningssituaties op basis van de incidentmethode
- Implementatie in de praktijk: wat heb je nodig aan organisatie en ondersteuning?
Deze cursus is bedoeld voor zorgverleners met ruime ervaring in stoppen-met-roken-begeleiding.
Een voorbereidingsopdracht maakt onderdeel uit van het programma.
3.3 Bevorderen zelfmanagement m.b.v. motiverende gespreksvoering
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Simone Volbeda
POH en PVK
12 uur
2x per jaar
€ 125,=
V&VN 10 punten, NVVPO 8, EADV 18 punten
Tevens is accreditatie toegekend door het Kwaliteitsregister Stoppen met roken
met 9 punten.
Doelen van de basistraining voor POH van 12 uur:


Inzien dat motivatie tot echte verandering vanuit cliënten zelf komt en niet van buitenaf wordt opgelegd.
Het stimuleren van het nemen van (mede)verantwoording door de cliënt voor de behandelkeuze en de acties
die daaruit volgen.
Bovenstaande betekent dat deelnemers na afloop:
 Kennis hebben van de stappen van een motiverend gesprek
 Kunnen benoemen wat de relatie is tussen zelfmanagement en motiverende gespreksvoering
 In staat zijn de vaardigheden luisteren, samenvatten, doorvragen en reflecteren te benutten in een gesprek
 In staat zijn de weerstand te herkennen en te benutten in een gesprek
 In staat zijn tot het ontlokken van veranderuitspraken en eigen streefdoelen bij de patiënt
 Kunnen en durven benoemen waar zij zelf aan gaan werken na afloop van de training (houdingsdoel waarin
de deelnemers actief reflecteren op hun eigen leertraject om zich de methode eigen te maken)
Motiverende gespreksvoering zorgt voor een omslag in denken en doen in de relatie tot de cliënt: beiden worden
gelijkwaardige partner met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De patiënt krijgt de rol van eigenaar van
zijn/haar gezondheid. Met andere woorden (gedrags-) verandering komt vanuit de cliënt en wordt niet van
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
buitenaf opgelegd. De hulpverlener is directief in het bijstaan van de cliënt, die op zijn/haar manier de
ambivalentie onderzoekt en een oplossingsrichting aangeeft. Dit vraagt ook een ander gedrag van de
praktijkondersteuner, de patiënt wordt eigenaar en krijgt de regie en de praktijkondersteuner ondersteunt hem
daarbij.
Dag 1 (2 dagdelen)
Globaal ochtendprogramma





Theoretische achtergronden ( uitwisseling en achtergrond), wat de essentie is van een motiverend gesprek
en hoe het zich verhoudt tot zelfmanagement
Luisteren, doorvragen, samenvatten en reflecteren, de basis van een motiverend gesprek en de stappen van
een motiverend gesprek
Omgaan met weerstand en ambivalentie
Het ontlokken van veranderuitspraken
Het veranderwiel van Prochaska en DiClemente
Middagprogramma (met acteur)
Gespreksvaardigheden motiverende gesprekstechnieken, oefenen met acteur, dat wil zeggen leren door te doen
en te ervaren aan de hand van eigen casuïstiek en leervragen.
Er wordt geoefend met de stappen uit de motiverende gespreksvoering:
1. Het vragen van toestemming
2. Het stellen van de waaromvraag
3. Vragen naar motivatie om te veranderen
4. Vragen naar vertrouwen in de verandering
5. Het vragen naar toestemming voor het geven van informatie




Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende vaardigheden:
Actief luisteren
Reflecteren
Het meebewegen met en het benutten van weerstand bij de patiënt
Het uitnodigen tot het doen van veranderuitspraken en benoemen van eigen streefdoelen
e
Dagdeel transfer en reflectie (3 dagdeel)



e
Terugblik op de inhoud van de 1 trainingsdag
De toepassing in de eigen praktijk, waar is de methodiek succesvol
Transfer en borging in de praktijk
In de periode tussen dag 1 en dag 2 gaan de deelnemers in hun eigen praktijk oefenen met het motiverend
gesprek. Dagdeel drie staat in het teken van reflectie op eigen handelen en borging in de praktijk.
In dit dagdeel is er gelegenheid om terug te komen op vragen, wat gaat goed af en wat is nog lastig in de
praktijk? En wat heb je nodig om je de werkwijze ‘eigen’ te maken?
In de vorm van intervisie wordt er in dit dagdeel gewerkt met een eigen casus.
Tijdens dag 1 wordt er een syllabus uitgereikt met de belangrijkste achtergrondinformatie. Naar gelang wensen
van de organisatie kan de training worden uitgebreid en aangepast.
3.3.1
Doelen voor huisartsenbijeenkomst van 3 uur:
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:



Simone Volbeda
HA
3 uur
1x per jaar
€ 50,3
Tevens is accreditatie toegekend door het Kwaliteitsregister Stoppen met roken
voor 3 punten.
Hebben van kennis van de stappen van een motiverend gesprek.
Weten wat de relatie is tussen zelfmanagement en motiverende gespreksvoering.
De huisartsen weten wat er van hen wordt gevraagd in de aansturing van de praktijkondersteuners.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
In deze bijeenkomst wordt er ingegaan op de stappen en de achtergrond van een motiverend gesprek en wordt
de koppeling gelegd met zelfmanagement.
Tevens wordt er stilgestaan bij de training van de POH en de ‘aansturing’ die dit vraagt vanuit de huisartsen.
Door ‘vingeroefeningen’ met inzet van een trainingsacteur wordt de methodiek van het motiverend gesprek
verkend.
3.4 Masterclass motiverende gespreksvoering: “Communicatief bekwaam voor de toekomst”
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:



Simone Volbeda
POH en PVK
3 uur
2x per jaar
€ 50,V&VN 4, NVVPO 4, EADV 7 punten
De praktijkverpleegkundigen/ -ondersteuners die de POH training hebben gevolgd kunnen met deze
cursus hun kennis en ervaring toetsen.
De praktijkverpleegkundigen/ -ondersteuners die de POH training hebben gevolgd kunnen met deze
cursus hun vaardigheden nogmaals oefenen en hiermee de kwaliteit van de gespreksvoering verhogen
en borgen.
In een veilige omgeving kunnen de knelpunten worden besproken en met oefening kan de techniek nog
steviger landen.
3.5 De POH als coach
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Marlou de Kuiper
POH en PVK
4 uur
1x per jaar
€ 45,=
V&VN en NVVPO 4 punten
De opzet van deze scholing is om middels het leggen van contact met de patiënt en het behoud van eigen
energie voor de POH nog meer werkplezier te genereren.
Het centrale thema van deze bijeenkomst is Zelfmanagement = Energiemanagement.
Wat geeft de POH energie en wat kost energie? Maar wat nog belangrijker is: hoe kan je er als POH voor zorgen
dat de mensen met een chronische aandoening meer grip krijgen op de gevolgen hun ziekte, hoe maak je
jezelf steeds meer overbodig? Dat is een grote uitdaging in het werk als POH.
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van hoe je als POH meer energie aan deze mensen kan geven. Zodat zij
hun leven zo goed mogelijk kunnen leven met een chronische aandoening. Het effect zal ook van invloed zijn
op het werkplezier als POH.
Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Marlou de Kuiper. Zij is adviseur kennismanagement en docent op de
Hogeschool Utrecht en gaat naast een deel theorie, praktische vaardigheden aanleren aan de POH's om hun
patiënten te coachen. Samen met de deelnemers gaat zij op zoek naar hun aandeel in het veranderingsproces.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
Nascholingen COPD
Cursus
4.1 Praktische
spirometrie in de
eerste lijn
(CASPIR)
4.1.1 Herhaling
CASPIR
4.1.2. Herhaling
Caspir online
Tijd
in
uren
10
Accreditatie
Punten
Kosten
HA
Verplicht voor
Zorggroep
€ 200
Kosten
POH/
VPK
€ 150
9
2,5
2
€ 35
€ 25
Ja, 2x per 3 jaar
€ 30
€ 30
Ja, 1 van de 2
herhaalmodules
mag online gevolgd
worden
Aanbevolen voor
POH
Ja
4.2 Eenduidige
inhalatieinstructie (IMIS)
4.2.1 Training
voor gevorderden
inhalatieinstructie (IMIS)
4.3 MRC/CCQ en
ziektelast
4.4 Longziekten
en longgeluiden
2,5
2
n.v.t.
€ 10
2
3
n.v.t.
€ 10
Aanbevolen voor
POH
2,5
€ 30
€ 30
Aanbevolen
€ 45,=
€ 45,=
Aanbevolen
4.5 Exacerbaties
2,5
NVvPO 3
V&VN 3
KNMG, NVvPO
en V&VN wordt
aangevraagd
KNMG, NVvPO
en V&VN wordt
aangevraagd
€ 35,= /
€ 40,=
€ 35,= /
€ 40,=
Aanbevolen
2,5
Verplicht
extern
Ja, voor behoud
1
IMIS-toegang
Nog meer mogelijkheden voor nascholingen vindt u op de website van de CAHAG:
http://nhg.artsennet.nl/expertgroepen/cahag.htm
4.1
CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie) Praktische spirometrie voor de
eerste lijn.
Trainer/spreker:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatie:
Kaderarts COPD in samenwerking met een longarts en longfunctielaborant
HA, POH en PVK
10 uur ( module 1-5)
1x per jaar
€ 200,- voor de huisarts en € 150,- voor de POH/PVK
Geaccrediteerd door de KNMG, de CADP, de V&VN en de NVvPO voor 9
nascholingspunten.
De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen geaccrediteerd zijn.
Doelgroep
De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG (COPD & Astma Huisartsen Advies
Groep) over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren
onder verantwoordelijkheid van de huisarts).
De kaderhuisarts astma/COPD of CAHAG huisarts in een regio zal de cursus samen met de een longarts en
longfunctielaborant uit de regio verzorgen.
De cursus blijft eigendom van de CAHAG, de docenten worden door de CAHAG bepaald en de inhoud is
onafhankelijk opgesteld door de participerende beroepsorganisaties; NVALT, NVLA, CAHAG, NHG, V&VN
praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en UMC St. Radboud Nijmegen.
1
Om toegang te behouden tot de IMIS inhalatie- protocollen wordt de deelnemer geacht 1 x per 2 jaar de cursus IMIS voor
gevorderden te volgen .
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
Aanmelding
Als u interesse hebt om de cursus CASPIR te volgen, kunt u contact opnemen met de Archiatros academie.
Minimale deelname voor de cursus is 8 tot 10 koppels.
Inhoud
Module 1:
Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur, niet geaccrediteerd)
Module 2:
Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur)
Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens
ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud Protocollaire COPD-zorg editie 2011 t.a.v. spirometrie, start interpretatie
Module 3:
Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)
Module 4:
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen en beoordeling door longfunctielaborant
(1 uur)
Module 5:
Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur)
Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken
meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.
Het certificaat wordt uitgereikt aan personen die:
1.
2.
3.
De CASPIR-cursus volledig hebben gevolgd,
Voldoende beoordeeld zijn wat betreft portfolio, schriftelijk en mondeling examen,
Als duo uit een praktijk aanwezig zijn geweest (minimaal 1 huisarts uit de praktijk dient aanwezig geweest te
zijn en aan 1 en 2 hebben voldaan).
Het certificaat is 3 jaar geldig. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden alleen behouden blijven indien daar
regelmatig aandacht is gegeven.
4.1.1
Herhalingscursus CASPIR (module 6)
Het certificaat kan verlengd worden door deelname aan een jaarlijks terugkerende opfrisavond of het volgen van
de online herhaalmodule.
Trainer/spreker:
Kaderarts COPD in samenwerking met een longarts en longfunctielaborant
Doelgroep:
HA, POH en PVK
Tijdsduur scholing:
2,5 uur (Module 6)
Datum:
2-3x per jaar
Kosten herhalingscursus: € 35 voor de huisarts, € 25,- voor POH/PVK
Accreditatie:
Geaccrediteerd door de KNMG, de CADP, de V&VN en de NVvPO voor 2 punten.
1.
Minimaal 2x Module 6 casuïstiekbesprekingen, (3 uur per bijeenkomst) in 3 jaar gevolgd te hebben
waarbij een kaderhuisarts, longarts en longfunctieanalist aanwezig is
en
2.
Eenmalig in de 3 jaar een portfolio met de laatste 8 spiro’s aanleveren (inclusief beoordelingsformulier
ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder) aan de regionale longfunctie- analist ter
beoordeling van de kwaliteit en de interpretatie.
en
3.
Jaarlijks minimaal 50 spirometrieën verrichten (uitvoerder of per praktijk) en te beoordelen
(beoordelaar).
(bron: CAHAG)
4.1.2
Herhalingscursus CASPIR (module 6) online
Het certificaat kan verlengd worden door deelname aan een jaarlijks terugkerende opfrisavond of het volgen van
de online herhaalmodule.
Trainer/spreker:
N.v.t.
Doelgroep:
HA, POH en PVK
Tijdsduur scholing:
+ 2,5 uur
Datum:
continu
Kosten herhalingscursus: € 30,=
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
Accreditatie:
Geaccrediteerd door de KNMG, de CADP, de V&VN en de NVvPO voor 3 punten.
CASPIR Online is een nieuwe mogelijkheid voor het volgen van de CASPIR module 6.
Maandelijks wordt er een nieuwe casus klaar gezet op de NHG site. Per kalenderjaar dient u 12 casussen te
doorlopen, hiervoor ontvangt u 3 accreditatiepunten. Tevens vervangt deelname aan CASPIR Online eenmaal
een Module 6 avond voor de herregistratie.
Het is noodzakelijk om de 12 casussen van 1 kalenderjaar te doorlopen voordat accreditatie toegekend kan
worden. De huisarts en de POH/PVK doorlopen dezelfde casussen, er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt
tussen uitvoerder en beoordelaar. De doorlopen casussen worden niet beoordeeld met voldoende / onvoldoende,
u krijgt na het beantwoorden van de vraag direct terugkoppeling op het gegeven antwoord met onderbouwing. De
casussen zijn opgezet om uw kennis van spirometrie te borgen en verbeteren. Het toetsmoment blijft het
inleveren van het portfolio.
(bron: CAHAG)
4.2 IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School) voor POH/ PVK
Trainer/spreker:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
longconsulent zorggroep COPD
POH en PVK
2,5 uur
1 a 2 x per jaar
€ 10,2
Uit onderzoek is gebleken dat de inhalatietechniek vaak onvoldoende is. Dit kan leiden tot minder medicatie (of
zelfs helemaal niets) in de luchtwegen en longen.
Er wordt door hulpverleners (apothekersassistenten, verpleegkundigen, etc.) wel veel aandacht besteed aan het
leren van inhalatietechnieken aan patiënten. Maar iedereen heeft zijn eigen methoden, technieken en protocollen.
Hierdoor ontbreekt de eenduidigheid en weten patiënten en hulpverleners niet wat ze moeten verwachten en
waar ze aan toe zijn.
IMIS (www.stichtingimis.nl)) streeft naar eenduidigheid, kwaliteit en uniformiteit door het:

Coördineren van de activiteiten rondom de instructie van inhalatiemedicatie

Organiseren van scholingsactiviteiten onder leiding van ervaren longverpleegkundigen

Monitoren van de gemaakte afspraken over de rol van de verschillende hulpverleners

Verzorgen van actueel lesmateriaal en protocollen rond de diverse soorten inhalatiemedicatie
Deze protocollen krijgen jaarlijks een actualisatie in verband met de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen.
Bovendien worden ze wetenschappelijk getoetst door de faculteit Farmaceutische Technologie en Biofarmacie
van de Rijksuniversiteit Groningen.
Er zijn twee cursussen ontwikkeld door de IMIS:
4.2
Basis Cursus: In deze cursus komen de verschillende inhalatievormen en de protocollen aan bod.
4.2.1
Training voor gevorderden:
Regelmatige training is belangrijk voor zowel hulpverleners net zo noodzakelijk als voor patiënten. In
deze cursus komen verschillende onderwerpen aan bod.
Afhankelijk van het niveau van de deelnemer adviseert Stichting IMIS éénmaal per 1,5 jaar de basis of
gevorderden cursus te volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
De protocollen zijn te downloaden vanaf de website van de stichting (www.stichtingimis.nl).
De longconsulent van de zorggroep COPD is trainer van de IMIS en kan deze scholing geven. De cursus wordt
soms organisatorisch ondersteund door een farmaceutisch bedrijf.
4.3 MRC/CCQ en ziektelast
Trainer/spreker:
Kaderarts astma/ COPD en longconsulent
Doelgroep:
HA, POH en PVK
Tijdsinvestering scholing: 2,5 uur
Datum:
1x per jaar
Kosten:
€ 30,=
Accreditatie:
Geaccrediteerd door de NVvPO en de V&VN met 3 punten.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
Er zijn de laatste jaren veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van COPD. De Zorgstandaard COPD, het
begrip ziektelast, MRC vragenlijst en de CCQ vragenlijst: voor veel professionals zijn het abstracte begrippen en
wéér meer vragenlijsten.
In deze bijscholing voor huisarts en praktijkondersteuner wordt duidelijk dat het veel meer is dan dat en dat deze
ontwikkelingen wezenlijk iets toevoegen aan de diagnostiek, behandeling en begeleiding van COPD-patiënten.
Leerdoelen
Na afloop van deze bijscholing kan de huisarts en praktijkondersteuner:

MRC en CCQ afnemen bij de patiënt

De MRC en CCQ interpreteren met de patiënt

Een inschatting maken welke interventie nodig is als er sprake is van discrepantie tussen ziektebeleving en
GOLD classificatie
4.4 Longziekten en longgeluiden
Trainer/spreker:
Longarts en kaderarts astma/ COPD
Doelgroep:
HA, POH en PVK
Tijdsinvestering scholing: 2,5 uur
Datum:
1x per jaar
Kosten:
€ 45,=
Accreditatie:
KNMG, NVvPO en V&VN wordt aangevraagd
Aan de hand van een electronisch interactief programma met een virtuele wachtkamer met patiënten zal onder
begeleiding van de longarts en de kaderarts de diagnostiek en anamnese van diverse longaandoeningen
besproken worden. De waarde van het beluisteren van longgeluiden en de interpretatie hiervan krijgen ruim de
aandacht. Deze workshop biedt alle ruimte voor discussie en oefening en maakt het tot een praktische
interactieve training.
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca.
4.5
Exacerbaties bij COPD
Trainer/spreker:
Kaderarts astma/COPD
Doelgroep:
HA, POH en PVK
Tijdsinvestering scholing: 2,5 uur
Datum:
14 en 28 oktober 2014
Kosten:
€ 45,=
Accreditatie:
KNMG, NVvPO en V&VN wordt aangevraagd
De aanval is de beste verdediging.
Een exacerbatie/ longaanval is voor veel patiënten een angstige belevenis. Er komen vragen zoals “Hoe kan ik de
volgende aanval voorkomen?”, “Wanneer moet ik bellen?” en “Wie moet ik bellen?”, “Mag ik een kuurtje in huis
hebben?” enz.
In deze bijeenkomst worden de laatste nieuwe ontwikkelingen rondom de behandeling van een
longaanval besproken. Tevens wordt er besproken wat een exacerbatie COPD is, hoe je deze tijdig kunt
herkennen, het bepalen van de ernst van de longaanval, hoe een longaanval gemonitord kan worden en
de rol van de patiënt bij het voorkomen van de volgende longaanval.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
5. Nascholingen Diabetes Mellitus
Vanuit de zorggroepen Diabetes wordt geadviseerd om de hieronder genoemde scholingen te volgen voor het
verbeteren en optimaliseren van de deskundigheid en de kwaliteit van zorg in de praktijk. Om een goede kwaliteit
van zorg te leveren is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de zorg voor
patiënten met Diabetes. Deze scholingen worden (soms bij herhaling) aangeboden.
Cursus
Tijd in
uren
Accreditatie
punten
Kosten
HA
Kosten
POH/ VPK
5.1 Insulinetherapie
In de eerste lijn
14
Gratis
(éénmalig)
Gratis
(éénmalig)
5.2 Opvolgavond 1
Insulinetherapie
3
€ 85,-
€ 85,-
Aanbevolen
5.3 Opvolgavond 2
Insulinetherapie
3
€ 85,-
€ 85,-
Aanbevolen
5.4 Acute diabetesproblemen
op de HAP
3
€ 85,-
€ 85,-
Aanbevolen
5.5 Diabetes bij kwetsbare
ouderen en terminale
aandoeningen
3
€ 85,-
€ 85,-
Aanbevolen
5.6 Het voetenonderzoek
3
Nvt
€ 20,-
Aanbevolen
5.7Voetenscholing voor
gevorderden
3
€ 40,=
€ 40,=
Aanbevolen
5.8 Benchmarkbesprekingen
met casuïstiek en/ of
scholing lipiden,
fundusfotografie, etc
5.9 E-learning diabetes
2
KNMG 14
V&VN 13
NVVPO 12
EADV 26
KNMG 3
V&VN 4
NVVPO 3
EADV 6
KNMG 4
V&VN 4
NVVPO 3
EADV 7
KNMG 4
V&VN 4
NVVPO 4
EADV 7
KNMG 4
V&VN 4
NVvPO 4
EADV 7
V&VN 3
NVVPO 3
EADV 5
V&VN 2
NVVPO 2
EADV 4
NVvPO 2
EADV 4
Nvt
€ 0,-
Aanbevolen
KNMG 12,
NVvPO 12,
V&VN 11
EADV 32
€ 27,50
€ 27,50
Aanbevolen
12
Verplicht
vanuit
zorggroep
Aanbevolen
Voor nog meer mogelijkheden voor nascholingen vindt u o.a. informatie op de website van de:
http://nhg.artsennet.nl/expertgroepen/dihag-2.htm of www.diabetes2.nl
5.1
Insulinetherapie in de eerste lijn (door Langerhans)
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Extern met docenten van Langerhans
HA, POH en PVK
14 uur
1x per jaar
gratis (éénmalig)
KNMG 14, V&VN 13, NVVPO 12 en EADV 26 voor alle modules samen.
Omschrijving cursus
De cursus insulinetherapie in de eerste lijn is een praktische duo-cursus ontwikkeld door stichting Langerhans
voor het toepassen van insulinetherapie in de eerste lijn. Deze cursus is bedoeld voor enerzijds huisartsen en
anderzijds praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk
de insulinetherapie toepassen onder verantwoordelijkheid van de huisarts).
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
Vorm
Bijeenkomst I (4 uur); zelfcontrole en praktijkorganisatie voor insulinetherapie
Bijeenkomst II (3 uur); farmacologie van insuline, startschema’s en aanpassing dosering volgens protocol
Bijeenkomst III ( 3 uur); bijzondere aspecten van insulinetherapie (ontregelingen, reizen,spuitplaatsen)
Intermezzo van 3 maanden voor het zelf instellen op insuline en opmaken van de praktijkopdracht
Bijeenkomst IV (3 uur); bespreken praktijkopdrachten, casuïstiek van de deelnemers
5.2
Opvolgavond 1 Insulinetherapie (door Langerhans)
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Extern met docenten van Langerhans
HA, POH en PVK
3 uur
1x per jaar
€ 85,=
KNMG 3, V&VN 4, EADV 6 en NvvPO 3
Omschrijving Cursus
Als vervolg op de cursus Insulinetherapie in de 1e lijn voor huisarts en POH deze opvolgavond.
Deze is gebaseerd op veel voorkomende casuïstiek, waarbij nieuwe trends zoals eerder en stapsgewijs overgaan
van éénmaal daags naar viermaal daags beleid aan de orde komen.
De mogelijkheid wordt geboden voor deze zeer interactieve cursus per e-mail tot max. één week voor de
cursus, eigen casuïstiek ter bespreking voor te leggen.
De volgende problemen komen onder andere aan de orde:
 Toch een LADA/type 1 DM?
 Een soms hopeloze patiënt met fors overgewicht en toch insuline?
 Waarom niet eerder op basaalbolusschema, eventueel door te starten met bijvoorbeeld eenmaal
snelwerkend bij ontbijt naast langwerkend insuline?
 Hoe moet het met onregelmatige diensten?
 Een goed nuchter glucose en toch een verhoogd HbA1c
 Prednison in combinatie met insuline, vaak toch lastig….
 Een hoogbejaarde patiënt met insuline: hypoglycemie preventie belangrijker dan HbA1c
 Lastige curves met bespreking van diverse opties…
 Daarnaast ook een update van eerder gegeven stof
 Casuistiek als: uit eten, uitslapen, verkeerde dosis gespoten, verkeerde insuline gespoten
5.3
Opvolgavond 2 Insulinetherapie (door Langerhans)
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Extern met docenten van Langerhans
HA, POH en PVK
3 uur
1x per jaar
€ 85,KNMG 4, EADV 7, NvvPO 3 en V&VN 4
Omschrijving Cursus
Opvolgavond 2: een vervolg voor hen die reeds aan insulinetherapie doen en die ook de eerste opvolgavond of
de masterclass hebben gevolgd.
Deze avond is gebaseerd op veel voorkomende casuistiek, waarbij nieuwe trends zoals eerder en stapsgewijs
overgaan van éénmaal daags naar viermaal daags beleid aan de orde komen. De mogelijkheid wordt geboden
voor deze zeer interactieve cursus per e-mail eigen casuistiek ter bespreking voor te leggen.
Thema's casuistiek:
De volgende problemen komen onder andere aan de orde:
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
- Hoogbejaarden en insuline
- (Morbide) obesitas en insuline
- Een paar lastige curves
- Vol-continu dienst en insuline
- Basaal bolus regime vervolg
- Nuchter voor onderzoek en insuline
- Terug uit het ziekenhuis en afbouw insuline
- Van 4dd insuline toch weer naar 2dd
5.4
Acute diabetesproblemen op de HAP (door Langerhans)
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Extern met docenten van Langerhans
HA, POH, PVK en ASS
3 uur
1x per jaar
€ 85,KNMG 4, NvvPO 4 en EADV 7
Omschrijving Cursus
Vragen over diabetes mellitus, met name insulinetherapie, komen veel voor op de huisartsenpost (HAP). Hoewel
in steeds meer praktijken het instellen op en begeleiden van patiënten met insulinetherapie gemeengoed is
geworden, heeft niet iedereen die werkt op de HAP, evenveel ervaring met diabetesgerelateerde problemen
tijdens de dienst. Toch moeten er adequate adviezen worden gegeven over het al of niet aanpassen van een
insulinedosering, hoe te handelen bij een brakende patiënt met koorts en een niet aanspreekbare patiënt met een
hypoglycemie. Hoewel zeldzaam, is ook een kind of volwassene met een niet onderkende type 1 diabetes
mellitus een grote valkuil.
Op basis van veel voorkomende problematiek heeft Langerhans een cursus speciaal voor de HAP gemaakt.
Onderwerpen:
- Basiskennis diabetes
- Soorten insulines en de profielen
- Niet herkende DM1 patiënten op de posten!
- Een brakende patiënt met koorts
- Te hoge glucosewaarden
- Bijspuiten met 2-4-6-regel
- Te lage glucosewaarden
- De zieke patiënt
- Verkeerde insuline gespoten
- Teveel of juist veel te weinig gespoten
- Een aantal doseringsadviezen
- Uitleg diabetesspreekuur.nl
- Bespreking eigen casuïstiek!
Tijdens deze zėėr interactieve cursus wordt de mogelijkheid geboden om van te voren per e-mail eigen casuïstiek
aan te leveren.
5.5 Diabetes bij kwetsbare ouderen en terminale aandoeningen
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Extern met docenten van Langerhans
HA, POH, PVK en ASS
3 uur
1x per jaar
€ 85,KNMG 4, NvvPO 4, V&VN 4 en EADV 7
Deze cursus gaat in op de behandeling van diabetes bij kwetsbare ouderen en in de laatste levensfase.
Als onderwerpen komen aan bod:
- Zin en onzin van controle op late complicaties bij kwetsbare ouderen, maar ook patiënten in de eindfase van een
terminaal lijden
- Streefwaarden bloeddruk , lipiden en glucose bij een kortere levensduur
- Simpeler insulineregimes
- Als veel thuis- en mantelzorg nodig is : reductie van allerlei tijdrovende en belastende zaken rond DM
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
- Richtlijn hoe te handelen in de palliatieven en terminale fase van carcinoom , maar ook terminaal hartfalen,
COPD
- Corticosteroïden aan het eind van het leven
- Braken , ziek zijn en DM op hoge leeftijd en/of korte levensprognose
- Valkuilen bij DM en kwetsbare ouderen
- Communicatie over het bijstellen van controle – en behandeldoelen
De leerdoelen zijn als volgt:
- Hoe is het beleid DM2 op hoge leeftijd, zowel wat betreft de controles , streefwaarden lipiden , glucose en
bloeddruk
- Werken met een basis van 4 fasen in terminale situatie: communiceer naar patiënt en familie, tolereer ruimere
bloedglucosewaarden, reduceer injecties en (zelf)controle, saneer medicatie en simpilficeer insulineregime
- Oefenen aan de hand van praktische waar gebeurde casuistiek
- Kennis maken met de Verenso richtlijnen
5.6 Het Voetenonderzoek
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Regionale Podotherapeuten
POH
3 uur
1-2x per jaar
€ 30,= p.p.
V&VN 3, NVVPO 3, EADV 5
Doel van de cursus:
Het voetenonderzoek neemt een belangrijke plaats in in de behandeling van de diabetespatiënt. De SIMM’s
classificatie is hierbij een maat voor de afwijking en bepalend voor de verwijzing naar de verschillende
paramedische beroepen ( podotherapeut, pedicure).
Om de kwaliteit te borgen en uniformiteit in het beoordelen van de problematiek rondom de diabetische voet te
behalen wordt deze cursus dit jaar aangeboden door de podotherapeuten.
Leerdoelen
Na afloop van deze bijscholing kan de praktijkondersteuner:

De SIMMS classificatie goed hanteren

Gericht verwijzen naar de podotherapeut

De complicaties van de diabetische voet benoemen en behandelen tot verwijzing
5.7 Voetenscholing voor gevorderden
Trainer:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Regionale Podotherapeuten en evt andere betrokken disciplines, zoals bv
orthopedisch schoenmaker
POH
3 uur
1-2x per jaar
€ 40,= p.p.
V&VN 2, NVVPO 2, EADV 5
Op verzoek van de praktijkondersteuners/-verpleegkundigen is er een voetenscholing voor gevorderden
ontwikkeld om nog meer kennis en ervaring op te doen op het gebied van de behandeling van de diabetische
voet.
Deze cursus kan in verschillende vormen worden gegeven, waarin na een plenaire inleiding in workshop-vorm
dieper en interactief op een aantal onderwerpen wordt ingegaan. Te denken valt aan: schoenadvies,
wondbehandeling, biomechanica, informatie over complexe voetpoli, etc.
5.8
Benchmarkbesprekingen met casuïstiek en/of scholingsaanbod lipiden, fundusfotografie, etc
Doel van de besprekingen: na al het gehamer op het registreren en het denken over hoe het in de
praktijk gaat is deze bijeenkomst opgezet om de registraties naast elkaar te zetten en te kijken waar het
goed gaat en waar eventuele knelpunten liggen. Met advies van de experts kan men dan tot een
conclusie komen en een praktijk verbeter plan maken.
Deze bijeenkomsten kunnen naar gelang de behoefte aangevuld worden met het bespreken van
casuïstiek of een deel inhoudelijke scholing over bv lipiden, fundusfotografie, etc.
Trainer/spreker:
Doelgroep:
Medisch adviseurs, kaderhuisarts en diabetesconsulent
HA, POH en PVK
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
5.9
2 uur
1x per jaar
geen
NVvPO 2, EADV 4
E-learning diabetes
De E-learning diabetes is het eerste complete online Diabeteseducatieprogramma voor leden van zorggroepen.
De e-learning cursus bevat alle facetten rondom Diabetes mellitus 2, zoals risicofactoren, risico en behandeling,
praktische organisatie en de vaardigheden voor een optimale consultvoering. De e-learning is beoordeeld door de
medisch adviseur diabetes, medisch adviesraad en het bestuur.
De volgende modules zijn beschikbaar:
1. Diabetes mellitus algemeen
2.Risicofactoren
3. Diagnostiek en behandeling
4. Medicamenteuze behandeling
5. Insuline instellen
6. Complicaties
7. Zelfmanagement algemeen
8. Zelfmanagement praktijk
9. Ontwikkelen vaardigheden patiëntcontacten
10. Psychologische aspecten
11. Praktische organisatie
12. Diabetes en cardiovasculair risicomanagement
13. Diabetische nefropathie
Deze e-learning is ontwikkeld door Lilly Nederland BV. Na aanmelding ontvangt u een link van de
scholingscoördinator van de Archiatros academie waarmee u zich kunt aanmelden.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
6.
Nascholingen CVRM
Cursus
6.1 CVRM-nascholing
Tijd in
uren
3
Accreditatie
punten
Ntb
Kosten
HA
€ 50,=
Kosten
POH/ VPK
€ 50,=
Verplicht
Aanbevolen
6.1 CVRM-nascholing
Trainer/spreker:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Kaderhuisarts, CVRM-consulent en/of externe spreker
HA, POH en PVK
3 uur
2x per jaar
€ 50,=
KNMG, NVvPO en V&VN worden aangevraagd
De halfjaarlijkse scholing CVRM kent iedere keer een andere invulling.
In de afgelopen twee jaar zijn de volgende onderwerpen behandeld: update vasculaire risicofactoren, vrouwen en
HVZ, update richtlijn CVRM, chronische nierschade, voedingsadviezen (m.n. zoutgebruik), seksuele stoornissen,
hypertensie bij ouderen en atherosclerose. De volgende bijeenkomst zal in het teken staan van kennismaking en
e
e
samenwerking tussen de 1 en 2 lijn op het gebied van CVRM.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
7.
Nascholingen GGZ
Cursus
7.1 Informatieavond GGZ
Tijd in
uren
3
Accreditatie
punten
Ntb
Kosten
HA
€ 50,=
Kosten
POH/ VPK
€ 50,=
Verplicht
Aanbevolen
7.1 Informatieavond GGZ
Trainer/spreker:
Doelgroep:
Tijdsinvestering:
Datum:
Kosten:
Accreditatiepunten:
Medisch adviseur GGZ en externe sprekers van regionale GGZinstellingen
HA en POH-GGZ
3 uur
nader te bepalen
gratis
KNMG 3, NVvPO 3, V&VN 3
In aanloop naar de zorgstraat GGZ zullen in het najaar van 2014 een aantal informatieavonden GGZ
georganiseerd worden. Dit in samenwerking met de lokale eerstelijns GGZ-instellingen zoals GGNet en Indigo.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Veranderingen in GGZ en verwijsbeleid
o Stelselwijziging
o DSM classificaties
o Consultatieve raadpleging
Begeleiding patiënt met medicatie
E-health (zelfmanagement en geïndiceerde preventie)
Screeningsinstrument
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014
8.
Uitnodigen en inschrijven
Tot op heden wordt het scholingsprogramma halfjaarlijks verstuurd aan alle huisartsen en praktijkondersteuners/verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de zorggroepen die door Archiatros gefaciliteerd worden.
Tevens wordt het volledige programma op de website van Archiatros gepubliceerd.
Aanmelden en betaling geschiedt door middel van een aanmeld- en machtigingsformulier.
Het is de bedoeling dat in de zeer nabije toekomst online aanmelden en betalen via de website mogelijk wordt.
Scholingsplan Archiatros academie, versie september 2014