beantwoording art 40 vragen van de fractie van Sterk Wo

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
&
BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN
Van:
F. Pleket
Tel,nr,: 8327
Datum:
2 september 2014
Team:
Tekenstukken:
Ja
Afschrift aan:
--
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Nummer: 14A.00644
Concernzaken
Persoverleg: Nee
Bijlagen:
2
art 40 vragen Sterk Woerden (14.013522)
Onderwerp: beantwoording art 40 vragen van de fractie van Sterk
Woerden inzake veiligheid schoolomgeving
Advies: instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de fractie van Sterk Woerden inzake
veiligheid schoolomgeving
Paraaf teammanager:
Begrotingsconsequenties
B . e n W. d . d . :
Portefeuillehouder:
wethouder Stolk
Nee
E xtr a ov e rw eg ing en / k antt e ke nin gen v oo r Co ll eg e
--
E xtr a ov e rw eg ing en / a lte rn at iev en / a rgu ment en
--
Kan tte k eni ng en: St an dpunt co ns ul ent en
--
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g
--
Bij l ag en
1) De raadsinformatiebrief met de antwoorden op de artikel 40 vragen met corsa nr: 14R.00369
2) De ingekomen brief met de artikel 40 vragen met corsa nr:14.013522
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen
14R.00369
Van:
:
college van burgemeester en wethouders
Datum
:
2 september 2014
Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)
: wethouder Stolk
: Verkeer
Contactpersoon :
F. Pleket
Tel.nr.
:
8327
E-mailadres
:
[email protected]
Onderwerp:
Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Janet Buerman
van de Fractie van Sterk Woerden
over veiligheid schoolgebieden
Beantwoording van de vragen:
Vraag 1
Zijn er recent van andere scholen aanvragen of signalen ontvangen met het oog op het verbeteren van de
verkeersveiligheid?
Antwoord
Nee
Vraag 2
Zijn er mogelijkheden om de vakantieperiode te benutten om eventuele maatregelen door te voeren?
Antwoord
Ja, maar er zijn geen aanvragen of signalen ontvangen.
Vraag 3
Wat doet de gemeente op dit moment om scholen te ondersteunen of aan te moedigen om het UVL label te
halen?
Antwoord
De provincie biedt scholen de mogelijkheid om een Utrechts Verkeersveiligheidslabel te behalen. De
gemeente faciliteert dit waar gewenst, maar promoot dit niet actief. In het verleden is door de gemeente
weleens een voorlichtingsavond georganiseerd waar echter geen scholen op af zijn gekomen.
Bijlagen:
Art 40 vragen inz. veiligheid schoolgebieden (14.013522)
De secretaris
De burgemeester
dr. G.W. Goedmakers CMC
V.J.H. Molkenboer
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:
Plukaard, Wendy
donderdag 14 augustus 2014 18:11
[email protected]
Stadhuis; IConcernzaken;!Burgemeester en wethouders
artikel 40 vragen STERK Woerden inzake veiligheid schoolgebieden
140814 artikel 40 vragen sterk woerden inz veiligheid schoolgebieden.pdf
Aan: de leden van de Raad
Cc: college
Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van Janet Buerman van STERK Woerden inzake veiligheid schoolgebieden. Conform
artikel 40, lid 4 RvO dienen de vragen binnen dertig dagen, voor 14 september 2014 schriftelijk door het college beantwoord te
worden.
Met vriendelijke groet,
Wendy Plukaard
Algemeen secretaris van de Griffie
0348 428805
Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
Telefoonnummer 14 0348
1
<t AUG.
£ 2
www.woerden.nl
ZOU
_
;h. Ambt.:
|
j : ;ii.vMal.:
.(X
1
i iw
_
Regislratiedatum:
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:
J
A
j
rv
Gemeente Woerden
1
_
14.013522
15/08/2014
Woerden, 14 augustus 2014
STERK ¥ Woerden
^
Betreft: artikel 40 vragen 'veiligheid schoolgebieden'
Geacht college,
In Woerden zijn recent bij de Willem Alexanderschool, na aanvraag van het
wijkplatform en de school, enkele ingrepen geweest om de omgeving van de school
verkeersveiliger te maken. Door een gele streep werd voorkomen dat er vlak voor de
school werd geparkeerd en een drempel verlaagde de snelheid bij een veelgebruikte
oversteek. Inmiddels heeft de fractie van S T E R K Woerden positieve reacties
ontvangen over de gerealiseerde maatregelen en lijkt het dus zijn vruchten af te
werpen.
In de brief van de school, daterend uit oktober 2013, wordt ook gerefereerd aan het
UVL-label, het zogeheten Utrechts Verkeerslabei, dat zich inzet voor
verkeerseducatie en verkeersveiligheid. Op de website van de ROV-Utrecht is te zien
dat een zestal scholen in onze gemeente inmiddels dit label hebben.
Omdat STERK Woerden de verkeersveiligheid van schoolgebieden van groot belang
vindt heeft zij daarom de volgende vragen:
1. Zijn er recent van andere scholen aanvragen of signalen ontvangen met het
oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid?
2. Zijn er mogelijkheden om de vakantieperiode te benutten om eventuele
maatregelen door te voeren?
3. Wat doet de gemeente op dit moment om scholen te ondersteunen of aan te
moedigen om het UVL label te halen?
Namens de fractie van STERK Woerden,
Janet Buerman
Raadslid