Lees het programma - Europees Platform

“Profielscholen: zieltjes winnen of talentontwikkeling?”
Datum: 12 november 2014
Plaats: Utrecht, LKCA, Kromme Nieuwegracht 66 (ingang via een smalle straat, rechts
opzij van de voordeur)
Gespreksleider: Pieter Hettema
12.30
Inloop, lunchbuffet
13.00
Aftrap door Pieter Hettema
13.10
Openingswoord Judith Lechner (Technasium): De rol van het Profielenberaad
13.20
Presentatie Joke Hengefeld, rector KWC Culemborg: de meerwaarde van een profiel voor
de onderwijspraktijk
Korte presentatie Klaas Pit (partner BMC) profilering van scholen als component in het
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen in krimp en groeiregio’s.
14.00
Interview inleiders door Pieter Hettema:
Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
- In hoeverre is een strategische afweging voor de keuze voor een profiel legitiem?
- Welke interne voorwaarden moeten vervuld zijn, wil je een dergelijke
strategische keuze ook kunnen waarmaken?
- Specialiseren of variëren: wat is verstandiger? Veel scholen kiezen twee of meer
profielen. Welke afwegingen spelen daarbij een rol? Welk beslag legt dit op de
organisatie? Zijn alle combinaties van profielen mogelijk en verstandig?
- Op welke wijze kunnen leerlingen die een bepaald profiel volgen, ook profiteren
van een ander profiel? Wat te denken van ‘meervoudige talentontwikkeling’?
- Profilering als component van een RPO? Wat is het effect van demografische
krimp op profielscholen (aantal profielen, per school, afstemming met andere
profielscholen in de omgeving)?
14.45
Pauze
15.00
Delen van ervaringen in groepen aan de hand van stellingen en vragen
16.00
Plenaire terugkoppeling en reacties geïnterviewden o.l.v. Pieter Hettema
16.30
Afsluiting en drankje