Verwerkingsadvies (79 ko)

Versie mei 2014
Gerflor Benelux
Pagina 1 van 6
Installatie instructie
Homogene Projectvinyl Mipolam EL vloeren
1. ALGEMEEN
De vloerbedekking moet eerst goed geïnspecteerd en onderzocht worden op zichtbare gebreken
voordat hij wordt aangebracht. Als er duidelijke gebreken zijn dient u voor de installatie contact op te
nemen met Gerflor Benelux.
Het installeren van alle Gerflor productlijnen aangeduid met de productnaam Mipolam EL dient te
gebeuren conform onderstaande installatie instructie.
2. VOORWAARDEN VOOR HET LEGGEN
Controle van de vloerbedekking
Mipolam EL wordt onderworpen aan een zorgvuldige kwaliteitscontrole en Gerflor garandeert
daardoor een hoge kwaliteitsstandaard. Mochten op de bouwplaats toch gebreken aan de verpakking
of het materiaal worden vastgesteld, dan moeten deze worden gemeld voordat de vloerbedekking op
maat wordt gesneden en wordt gelegd. Zichtbare gebreken (bijv. kleur-, marmering-, reliëf- en
diktefouten) kunnen na het leggen niet meer worden erkend. Geringe, productspecifieke geuren, die
nieuwe producten een bepaalde tijd hebben, zijn geen reden voor reclames.
Conform de erkende regels van de techniek dient de opdrachtnemer vóór aanvang van de installatie
te beoordelen of de ondergrond voldoet aan de voorwaarden voor het leggen van een vloerbedekking.
3. KLEUROVEREENSTEMMING
In een ruimte mag uitsluitend materiaal van dezelfde charge, rol- of tegelmateriaal uit dezelfde
productie worden gelegd. Bij de bestelling moet absoluut worden gewezen op levering met dezelfde
kleur en charge. Kleine kleurafwijkingen zijn binnen een productiecharge mogelijk. Een optimale
kleurovereenstemming wordt bereikt wanneer de rollen volgens de productievolgorde met
doorlopende nummering op maat worden gesneden en in de ruimte naast elkaar worden gelegd, ook
als de nummering niet direct opvolgend is. Bij het leggen van korte rollen kan de kleurgelijkheid niet
worden gegarandeerd.
Het is overigens aanbevolen om de etiketten van de verpakkingen te bewaren voor een eventuele
bijkomende bestelling.
4. KLIMATOLOGISCHE VOORWAARDEN
Mipolam EL moet minimaal 24 uur voor het installeren in de te stofferen ruimte worden uitgerold om
voldoende te acclimatiseren.
De hierna genoemde klimatologische condities moeten op de bouwplaats 3 dagen voor begin van de
voorbereidende werkzaamheden, tijdens het leggen en tot 7 dagen na het afronden van de
werkzaamheden in de specifieke te stofferen ruimten worden aangehouden.
De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 18 °C en bij hoge temperatu ren dienen speciale
maatregelen (ventilatie, airconditioning e.d.) worden genomen. Hoge kamertemperaturen leiden tot
andere reactietijden en ander drooggedrag bij het verwerken van de te leggen materialen en kunnen
leiden tot maatveranderingen van de vloerbedekkingen. Sterke veranderingen van de temperatuur en
de relatieve luchtvochtigheid hebben niet alleen effect op reactietijd en maatveranderingen. Deze
kunnen ook latere schade tot gevolg hebben.
De vereiste vloertemperatuur tijdens de installatie van de vloerbedekking is minimaal 15°C. De
relatieve luchtvochtigheid dient tussen 40% en 65% te liggen. Het maximaal toegestane
Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen
Versie mei 2014
Gerflor Benelux
Pagina 2 van 6
Installatie instructie
Homogene Projectvinyl Mipolam EL vloeren
vochtpercentage in de vloer is 2,5% bij zand cement dekvloeren en 0,3-0,5% voor calciumsulfaat
gebonden gietdekvloeren.
5. HET LEGGEN OP VERWARMDE ONDERGRONDEN
Mipolam EL is geschikt voor het installeren op vloeren met vloerverwarming. De vloertemperatuur
mag nooit boven de 28 °C uitkomen.
Volg altijd de het opstookprotocol van het bedrijfschap afbouw en raadpleeg indien nodig de
betreffende leverancier van lijm- en egalisatieproducten. Tijdens de installatie dient de
o
o
vloertemperatuur minimaal 15 C te zijn en de omgevingstemperatuur minimaal 18 C.
Note: wij adviseren pas 72 uur na de installatie de temperatuur van de vloerverwarming weer te
verhogen/aan te zetten.
6. OPSLAG VAN DE ROLLEN
De rollen Mipolam dienen vertikaal opgeslagen te worden.
7. HET LIJMEN VAN DE VLOERBEDEKKING
Het lijmen van de vloerbedekking dient te worden gerealiseerd volgens de aanwijzingen en
verwerkingsvoorschrift van de fabrikant van de lijm. De voorgeschreven tijden (open tijd etc),
kamfijnheid e.d. moeten worden aangehouden.
8. HET LEGGEN VAN BANEN
8.1 Algemeen
Zoals al eerder is aangegeven in hoofdstuk 3 wordt een optimale kleurovereenstemming bereikt
wanneer de rollen volgens de productievolgorde met doorlopende nummering op maat worden
gesneden en in de ruimte naast elkaar worden gelegd, ook als de nummering niet direct opvolgend is.
Bij het leggen van korte rollen kan de kleurgelijkheid niet worden gegarandeerd.
Ten behoeve van het thermisch lassen van de vloerbedekking dient tussen de banen een kleine
opening (0,5-1mm; dikte van een creditcard) te worden vrijgelaten ( zie hiervoor ook hoofdstuk 9).
De banen mogen in dezelfde richting worden gelegd.
De banen worden geleverd met afgesneden kanten. Ze moeten echter in bepaalde gevallen, bijv. bij
randbeschadigingen worden nagesneden ( let op de noodzakelijke ruimte tussen de banen { dikte van
een creditcard} t.b.v. het thermisch lassen). Voor het snijden van een naad worden de banen enkele
cm overlappend gelegd en nauwkeurig uitgelijnd. Bij lange banen wordt met een slagkoord de snijlijn
op de bovenste baan gemarkeerd, met een universeel mes langs een stalen liniaal ingesneden en dan
met een haakmes gescheiden. Bij het voorsnijden van de onderste baan wordt de snijkant van de
bovenste baan gebruikt als geleiding.
Na het snijden van de naad wordt een baan (de leidende baan) voor de helft in de lengterichting
teruggeslagen. Langs een van de beide nu open liggende baanranden wordt de ligging van de naad
op de ondergrond gemarkeerd. Vervolgens worden de overige banen tot de helft omgeslagen.
Beginnend vanaf de omslagkant wordt de lijm, zo veel mogelijk rechtlijnig, parallel aan de omslagkant
aangebracht en worden de banen onmiddellijk ca. 10–15 cm in het verse lijmbed geschoven en
Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen
Versie mei 2014
Gerflor Benelux
Pagina 3 van 6
Installatie instructie
Homogene Projectvinyl Mipolam EL vloeren
aangedrukt. Na voldoende open tijd wordt eerst de leidende baan langs de gemarkeerde lijn ingelegd
en met een aanwrijfplank aangewreven. Daarna worden de volgende banen gelegd en aangewreven.
Op gelijke wijze worden de tweede baanhelften gelegd, echter hier moeten de banen niet meer dan 510 cm in het verse lijmbed worden geschoven en aangedrukt. Hierdoor worden omslagverdikkingen
voorkomen, die zichtbaar zijn in het gelegde vlak en die vaak leiden tot klachten.
8.1 Specifieke adviezen voor Mipolam EL vloerbedekking
•
•
•
•
•
•
Wij adviseren voor de verwerking van de Mipolam EL productlijnen een elektrisch geleidende
voorstrijk en lijm te gebruiken. De voorstrijk, conform fabrieksvoorschriften van uw
lijmleverancier aanbrengen op een voorbereide ondergrond (blijvend droog, schoon, vlak,
druk- en vormvast).
Wij adviseren per ca. 40 m² vloeroppervlak een circa één meter lange koperstrip met
elektrisch geleidende lijm op de primer vast te zetten (voldoende strip overhouden voor de
aardaansluiting) nabij een beschikbaar of gepland aardpunt. Per ruimte bij voorkeur twee
aansluitingen op de aardvoorziening.
Ook kunt u in plaats van een geleidende voorstrijk een kopernetwerk aanbrengen (zie ook de
alinea: aanbrengen kopernetwerk).
De geleidende lijm moet duurzaam en blijvend geleidend (volgens NEN 1010) aan de
aardingsvoorziening van het gebouw worden aangesloten.
Na de voorgeschreven droogtijd van uw lijmleverancier kan worden aangevangen met
verwerking van de vloerbedekking.
Aanbrengen en verlijming van de Mipolam EL vloerbedekking bedekking met een elektrisch
geleidende lijm conform voorschriften van de fabrikant.
Note: de open tijd van de geleidende lijm is in het algemeen korter dan die van een niet geleidende
lijm. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw lijmleverancier
Note: De koppeling aan aarde mag uitsluitend gedaan worden door een erkende elektrotechnisch
installateur. Nabij metalen vloerdoorlaten van bijvoorbeeld OK-tafels, wastafels of leidingdoorvoeren
beslist geen elektrisch geleidende voorstrijk of geleidende lijm aanbrengen! Op deze plaatsen
adviseren wij niet-geleidende lijmproducten toe te passen.
8.2 Aanwrijven en walsen van de vloer
Tijdens de installatie dient de vloer zoals hierboven omschreven te worden aangewreven. Aansluitend
(direct na de installatie in een bepaalde ruimte) dient de vloer in zijn geheel te worden gewalst (80kg
wals).
9. Aanbrengen kopernetwerk
9.1 Algemeen
•
•
Voor een exacte verwerking het stramien van het kopernet met een smetlijn aangeven.
Het latoenkoper van 10 x 0,1 mm op de voorbereide ondergrond plakken met koperstrip die
reeds voorzien is van een lijmlaag (Gerflor 05850001, 200 m op een rol). Dit dient zodanig te
gebeuren dat iedere tegel, plaat of baan tenminste een keer, in het midden, in de
lengterichting met het koperband in aanraking komt. De koperstrip plakken en met een
Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen
Versie mei 2014
Gerflor Benelux
Pagina 4 van 6
Installatie instructie
Homogene Projectvinyl Mipolam EL vloeren
•
•
•
•
plamuurmes aanwrijven (denk aan het sterke rekvermogen van het band). Aan het uiteinde
moet het koperband met elkaar worden verbonden door middel van een dwarsverbinding.
Per circa 40 m² vloeroppervlak moet het kopernet tenminste één keer worden aangesloten
aan de beschikbare aardvoorziening, overeenkomstig NEN 1010. Per ruimte bij voorkeur 2
aansluitingen op de aardvoorziening.
Bij zeer grote productie- of werkgebieden, die moeten voldoen aan de ESD-norm (Electro
Static Discharge) dient een naar speciaal ontwerp gemaakt aardsysteem van koperstrip
verwerkt te worden (conform MTD of TNO).
Bij zeer grote ruimten speciale voorzieningen op aanvraag.
Wrijf direct na het plakken het vloeroppervlak goed aan en kruislings walsen.
DE AANSLUITING VAN GERFLOR GELEIDENDE VINYL VLOERBEDEKKING OP WANDEN EN
VERANKERD MEUBILAIR
•
•
Onze voorkeur gaat ernaar uit om plintstroken te snijden uit de vloerbedekking die in de ruimte
verwerkt wordt, afhankelijk van de te kiezen plint, haaks of hol, de breedte van de plint,
bijvoorbeeld 10 cm op de vloer en 10 cm op de wand etc.
Een andere optie is om voor verwerking van de vloerbedekking de vloer- of wandafwerking af
te werken met een plintprofiel (zie het overzicht in onze productcatalogus).
9.2 Het meten van de elektrische geleidende vinyl
Wanneer na verwerking de lijm voldoende is afgebonden adviseren wij u het eindproduct te laten
toetsen. Dit kunt u via Gerflor aanvragen.
Een dergelijke controlemeting biedt zekerheid naar de opdrachtgever en naar uzelf. In Nederland
wordt gemeten volgens NEN 1010 met gebruik van een IEC-meet elektrode (drievoet, 500 Volt).
Deze methode geeft de weerstand aan die de vloerbedekking biedt, in combinatie met primer,
kopernet en lijm, aan elektrostatische ontlading en geleiding naar aarde. De resultaten worden in de
vorm van een protocol aan opdrachtgever verstrekt. De eisen die aan elektrisch geleidende vloeren
worden gesteld verschillen van land tot land. Het is van het grootste belang voor het aanvaarden van
de opdracht goed geïnformeerd te zijn over door de opdrachtgever gestelde eisen.
10. THERMISCH LASSEN
De Mipolam EL vloeren dienen te allen tijden thermisch gelast te worden. Ten behoeve van het
thermisch lassen van de vloerbedekking dient tussen de banen een kleine opening (0,5-1mm; dikte
van een creditcard) te worden vrijgelaten. Het thermische lassen dient 24 uur na het lijmen van de
vloerbedekking plaats te vinden. Voor een optimaal lasresultaat moet bij het uitfrezen van de naden
een paraboolvormig freesblad worden gebruikt. Freesbladbreedte 3,3 mm voor lasdraad met 4 mm
diameter. Freesdiepte ⅔ van de dikte van de vloerbedekking.
Voor het lassen van Mipolam adviseren wij het gebruik van een geschikt hetelucht las apparaat met
snellasmond (0,9mm), om ervoor te zorgen dat de warmte gericht de freesnaad raakt en dat zodoende
glanzende strepen links en rechts van de naad zoveel mogelijk worden voorkomen (bijv. ultrasnel hete
lucht lasapparaat van de fa. Janser 224 800 007, of van de fa. Leister artikel-nr.: 27.21/105.433). Voor
het automatisch lassen adviseren wij een lasautomaat geschikt voor vinyl.
Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen
Versie mei 2014
Gerflor Benelux
Pagina 5 van 6
Installatie instructie
Homogene Projectvinyl Mipolam EL vloeren
Belangrijk voor een vakkundige en duurzame lasverbinding zijn:
Materiaal identieke lasdraad (vinyl-lasdraad voor de betreffende vloerbedekkingen).
correct parabool uitfrezen
voldoende hoge lastemperatuur.
daarop afgestemde lassnelheid en aandruk.
afsteken van de lasdraad in twee bewerkingen ( voor het afsteken van de lasdraad adviseren wij
het afsteekmes van Mozart).
steekproefsgewijs controleren van de sterkte van de las.
geschikt gereedschap; machines en apparaten.
11. Maatregelen voor de ingebruikname
Zodra de plaatsing van de vloerbedekking voltooid is, moet deze vlekvrij gemaakt worden en ontdaan
worden van afval of snijresten. Daarna mag de vloerbedekking niet betreden worden tot de oplevering
van het project. Indien dit toch zou gebeuren, valt de eventuele schade aan de vloerbedekking buiten
de aansprakelijkheid van Gerflor.
Voor een normaal voetgangersgebruik mag de ingebruikname ten vroegste 48 uur na het beëindigen
van het installeren van de vloer plaatsvinden. Voor het plaatsen van de meubels en ander rollende
belastingen dient men een wachttijd van minstens 72 uur in acht te nemen.
12. BIJZONDERE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VLOERBEDEKKING
12.1 Migratie & Vlekken
In bijzondere gevallen kunnen agressieve stoffen zoals bijv. teer, vetten, oliën, verf, die onder de
schoenzolen naar binnen worden gedragen, leiden tot verkleuringen in sterk belopen gedeeltes.
Kleurveranderingen in de vorm van geelverkleuringen van de vloerbedekking kunnen over het
algemeen op de begane grond overal voorkomen, waar in de wegenbouw teer- en bitumenresten
aanwezig zijn. Dergelijke verkleuringen op de vloerbedekkingen zijn niet te verwijderen. Vooral de
lichtere kleuren zijn gevoeliger voor verkleuring dan de donkere, dekkende kleuren. Bepaalde
rubbersoorten (bijv. bij stoel- en meubelpoten) kunnen bij langdurige inwerking verkleuringen
veroorzaken op verende vloerbedekkingen die niet meer te verwijderen zijn. Deze zijn te voorkomen
door het gebruik van geschikte, kleurvaste rubberkwaliteiten, waarbij de fabrikant de vinyl geschiktheid
voor gebruik op verende vloerbedekkingen garandeert, of door het gebruik van vinyl of polyethyleen.
Haarverf-, alcohol- en jodiumhoudende huid desinfecteringsmiddelen evenals oplosmiddelhoudende
substanties met kleurstoffen tot verkleuring van het oppervlak, wanneer zij niet onmiddellijk nadat ze
op de vloer terecht zijn gekomen, worden verwijderd.
Desinfecteringsmiddel- en zeepdispensers moeten zo worden geplaatst, dat de middelen niet op de
bodem druppelen. Schoonmaakmiddelen zoals bijv. basisvloerreiniger, beschermende- en neutrale
schoonmaakmiddelen moeten op elkaar zijn afgestemd om ongewenste wisselwerking (kleverige
oppervlakte, verkleuringen) uit te sluiten. Lees hiervoor de betreffende reinigingsvoorschriften.
12.2 Warmte inwerking
Gloeiende sigaretten die onoplettend op hoogwaardige, elastische vloerbedekkingen worden gegooid,
veroorzaken vlekken van verkoling en korstvorming op het oppervlak. Deze vlekken kunnen alleen
Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen
Versie mei 2014
Gerflor Benelux
Pagina 6 van 6
Installatie instructie
Homogene Projectvinyl Mipolam EL vloeren
door reparatie van de betreffende plekken worden verwijderd. Direct uitgetrapte sigaretten laten echter
maar lichte sporen achter.
12.3 Bureaustoelen
Bureaustoelen moeten bij gebruik op vinyl vloerbedekkingen voorzien zijn van wielen van het type W
volgens EN 12529 (dubbelzwenkwielen), d.w.z. zachte wielen met de voorgeschreven afmetingen en
met afgeronde zijkanten.
13. REINIGING
De opdrachtnemer moet de opdrachtgever reinigings- en onderhoudsvoorschriften overhandigen.
De actuele reinigings- en onderhoudsvoorschriften vindt u op www.gerflorbenelux.com
Wij adviseren u voor de Mipolam Robust EL 7 een geleidende vloerbescherming aan te brengen ( PU
Protector ESD, dr. Schutz). Dit maakt het onderhoud eenvoudiger en heeft geen invloed op de
geleiding.
14. CONTACTGEGEVENS
Gerflor Benelux BV
Postbus 2107
5605 JC Eindhoven
Nederland
T: +31(0) 40 266 1700
I : www.gerflorbenelux.com
E: [email protected]
Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen