Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015
1
ALPHA
Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de
studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. ALPHA is in 1999 opgericht, toen de Faculteit der
Geesteswetenschappen werd opgericht aan de universiteit. Er was behoefte aan een
overkoepelend orgaan dat de studieverenigingen en bladen aan de nog jonge faculteit
kon helpen. Deze rol vervult ALPHA nog steeds: een platform waar alle
studieverenigingen en bladen van de faculteit terechtkunnen. ALPHA stimuleert de
onderlinge samenwerking tussen haar leden, oppert initiatieven voor verenigingen en
bladen, ondersteunt haar leden met een financiële bijdrage en organiseert jaarlijks
evenementen voor de studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Naast het
contact tussen haar leden onderling, fungeert ALPHA als de verbinding tussen de
studieverenigingen en bladen enerzijds en de andere organen van de Universiteit van
Amsterdam. Jaarlijks heeft ALPHA meerdere Algemene Raadsvergaderingen (ARV’s) en
Bladenoverleggen die in teken staan van de subsidieverdeling en de rol van ALPHA.
De overkoepelende rol die ALPHA wil en kan spelen zien wij als onze belangrijkste
doelstelling. ALPHA is de plek waar de leden moeten aankloppen wanneer er vragen zijn,
hulp nodig is of wanneer er mooie initiatieven zijn waar ALPHA een rol in kan spelen. Wij
vinden het ontzettend belangrijk dat jullie ons en elkaar persoonlijk leren kennen.
De financiële ondersteuning voor de studieverenigingen en bladen is jaarlijks een
van de grootste projecten van ALPHA. De aangekondigde bezuinigen zullen in ieder geval
tot januari niet worden doorgevoerd. Dit jaar werken wij met een budget van 21.000
euro, waar onder andere ieder lid van ALPHA, mits voldaan aan de contractvoorwaarden
en voorwaarden betreft de subsidieaanvragen, aanspraak op kan maken. Voor de
studieverenigingen geldt dit voor studiegerelateerde activiteiten en studiereizen, de
bladen krijgen een bijdrage voor de kosten van het blad. Een deel van het budget is
voorbehouden voor het Festival der Geesteswetenschappen. Op de eerste ARV en het
eerste Bladenoverleg presenteren wij de exacte invulling van dit budget.
2
Studieverenigingen
Het beleid voor de studieverenigingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen die
lid zijn van ALPHA zal aankomend jaar in grote lijnen hetzelfde zijn als de afgelopen jaren.
De studieverenigingen blijven toegang hebben tot de subsidie, zullen gestimuleerd
worden om veel met elkaar samen te werken en zullen aangemoedigd worden om veel
nieuwe initiatieven door te voeren. Wij zullen altijd blijven benadrukken dat er
ontzettend veel mogelijk is voor een vereniging en verenigingen onderling. Daarnaast is
ALPHA er altijd om advies te geven. Viermaal zal er een Algemene Raadsvergadering
plaatsvinden waar de studieverenigingen aanwezig moeten zijn.
Naast de samenwerking tussen studieverenigingen onderling, proberen wij dit
jaar de samenwerking tussen studieverenigingen en de bladen te stimuleren. Dit komt
later aan bod. Ook de invulling van de voormalige Dag van de Geesteswetenschappen en
de rol van de studieverenigingen in dit nieuwe concept zal anders zijn dan de
voorgaande jaren. Ook dit komt later ter sprake.
Wij willen dit jaar de besturen goed leren kennen door met hen persoonlijk een
kennismakingsgesprek te houden. Wij verdelen ons over de verenigingen en zullen jullie
de komende weken spreken. Meer informatie volgt.
Off-Screen, de studievereniging van Media & Cultuur is een uitzondering betreft
het beleid voor de studieverenigingen. Zij tekenen jaarlijks een ander contract, omdat zij
een andere regeling kennen voor de subsidietoekenningen. Off-Screen krijgt dit jaar een
vast bedrag van 750 euro. Hiervan organiseren zij, net als de andere studieverenigingen,
studiegerelateerde activiteiten. Dit afgesproken bedrag dient overigens als een plafond
voor de andere verenigingen.
3
Bladen
Ook voor de bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen blijft het beleid in grote
lijnen hetzelfde als dat van onze voorgangers. De bladen blijven toegang hebben tot de
subsidie en zullen gestimuleerd worden om veel nieuwe initiatieven te bewerkstelligen.
Daarnaast is ALPHA er altijd om advies te geven. Driemaal zal het Bladenoverleg
plaatsvinden waar de bladen aanwezig moeten zijn.
Dit jaar proberen wij de onderlinge samenwerking tussen de bladen te
verbeteren. Wij denken dat de bladen elkaar meer moeten kunnen stimuleren en
inspireren. Naast de samenwerking tussen bladen onderling, proberen wij dit jaar de
samenwerking tussen de bladen en studieverenigingen te stimuleren. Dit komt later aan
bod.
Betreft de contractvoorwaarden voor de bladen zullen er dit jaar enkele zaken
veranderen. Ten eerste moeten de bladen gratis beschikbaar zijn voor de studenten van
de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ten tweede moet de redactie voor het
merendeel bestaan uit studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Ten derde zijn de
bladen verplicht het logo van de Universiteit van Amsterdam in het blad af te drukken.
Over deze nieuwe regels hebben wij weinig te zeggen, dit is een besluit vanuit de
universiteit. Deze nieuwe regelgeving zit er al een hele lange tijd aan te komen en zal het
niet onverwacht moeten zijn. Met alle bladen die hierdoor problemen ondervinden gaan
wij in gesprek om passende oplossingen te zoeken, die zij nog dit jaar kunnen
doorvoeren.
Tot slot willen wij dit jaar alle redacties goed leren kennen door met hen
persoonlijk een kennismakingsgesprek te houden. Wij verdelen ons over de bladen en
zullen jullie de komende weken spreken. Meer informatie volgt.
4
2.01F/G
Dit beleidspunt geldt voor het merendeel van de studieverenigingen en bladen, maar
niet voor allemaal. Het is jullie welbekend dat wij verhuisd zijn naar 2.01F/G. Ondanks
de locatie heeft deze nieuwe ruimte veel potentie om succesvol te worden. Daarom
streven wij ernaar om een zorgvuldig beleid voor de twee kantoren uit te voeren. Ten
eerste gaan we de ruimte beter inrichten en gezelliger maken. Het moet een plek zijn
waar de besturen en redacties met plezier zitten. Ten tweede zullen we voor de 2.01G,
de officiële vergaderruimte, een rooster maken waarop de verenigingen en bladen zich
kunnen intekenen betreft de vergadertijden. Ook zal deze vergaderruimte een geschikte
vergadertafel krijgen. Tot slot komen er huisregels die de ruimte leefbaar moeten
maken.
5
Samenwerking
Studieverenigingen en bladen
Een van de speerpunten van ons beleid is dat er een nauwe samenwerking is tussen haar
leden. Zoals reeds vermeld, geldt dit voor zowel de studieverenigingen onderling, de
bladen onderling en de studieverenigingen in samenwerking met de bladen. ALPHA zal
samenwerking altijd stimuleren, initiatieven opperen en helpen wanneer en waar
mogelijk. Wij vragen daarom al onze leden om ambitieus te zijn en altijd om je heen te
kijken naar mogelijkheden van samenwerking. Dit moet vanzelfsprekend niet ten koste
gaan van de evenementen voor de studievereniging zelf. Blijf vooral veel eigen
activiteiten organiseren.
Open agenda
De leden van ALPHA zullen het komende jaar veel activiteiten organiseren. Zowel in
samenwerking met elkaar als alleen. Wij willen deze evenementen toegankelijker maken
voor alle studenten van de faculteit. Om dit plan te concretiseren gaan wij een nieuw
concept invoeren: de open agenda. Wij vragen jullie iedere maand voor de 25ste door te
geven wat er de daaropvolgende maand te doen is betreft openbare evenementen. Wees
gerust, iedereen mag zelf bepalen wanneer een activiteit besloten is of niet. Op onze
nieuwe website komt een pagina waar deze open agenda zichtbaar is. Zo willen wij alle
studenten en de besturen de kans geven om ook naar evenementen van andere
studieverenigingen of bladen te komen. Een voordeel is ook dat onze leden elkaar
kunnen inspireren betreft het organiseren van evenementen.
ASVA
ASVA is de studentenunie voor alle studenten van de Universiteit van Amsterdam en de
Hogeschool van Amsterdam. ASVA is een orgaan met veel invloed. Zij maken zich onder
andere hard tegen de bezuinigingen en verhuizingen en komen op voor de Amsterdamse
student. Iedereen kan lid worden van ASVA, individueel als student, maar ook als
vereniging en de meesten van jullie zullen dat al zijn. Maar ASVA doet meer dan
belangenbehartiging. Ze organiseren activiteiten zoals de Dag van de Amsterdamse
Student (DAS) of workshops voor bestuursleden. Zij hebben, net als wij, meerdere
vergaderingen per jaar (SVO’s), iedere keer met een ander thema. Wij raden jullie van
harte aan deze vergaderingen bij te wonen. Afgelopen jaar is er nauwelijks overleg
geweest tussen ALPHA en ASVA. Wij streven naar een betere samenwerking tussen de
twee organen. Wij willen wij samen evenementen organiseren en veel overleg plegen.
HESC
HESC is de studievereniging voor de internationale studenten aan de Universiteit van
Amsterdam. Afgelopen jaar is er gestreefd naar een betere samenwerking tussen de
studieverenigingen en HESC. Er is toen een borrel georganiseerd waar iedereen meer
dan welkom was, maar daar is het ook bij gebleven. Het probleem is dat alle
internationale studenten, verspreid over alle studies binnen de faculteit, alleen contact
hebben met de internationale studenten onderling. Dat is zonde, omdat wij hopen dat
bijvoorbeeld juist die Franse studente die Engels komt studeren, al is het maar voor een
half jaar, actief en aanwezig kan zijn bij Etcetera. Wij hopen door middel van de open
agenda een podium te creëren voor alle activiteiten van de verenigingen zodat ook juist
de internationale studenten betrokken worden bij het studieverenigingsleven.
Daarnaast willen wij ook de samenwerking tussen HESC en onze leden stimuleren
betreft het organiseren van evenementen.
Pop-up Binnengasthuisterrein 2014-2021
Het Pop-up-concept is een samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Op het
Binnengasthuisterrein komen de komende jaren ruimtes vrij die gebruikt kunnen
worden door studenten. Het is jullie vermoedelijk al bekend dat er momenteel een
grootschalige interne verhuizing plaatsvindt binnen de universiteit. Ook de Faculteit der
Geesteswetenschappen zal de dans niet ontspringen: wij verlaten over een aantal jaren
het P.C. Hoofthuis en Bungehuis en onze gehele faculteit verhuist naar de
Oudemanhuispoort. Andere faculteiten zijn reeds verplaatst. Dit betekent dat de panden
op het Binnengasthuisterrein niet gebruikt worden. Ze worden tot 2021 gerenoveerd.
Momenteel is er een nieuwe organisatie in opkomst: WILT. Deze organisatie krijgt de
beschikking over deze panden en zal het Pop-up-concept uitwerken. ALPHA is bij deze
ontwikkelingen betrokken en zal een samenwerking aangaan met WILT. Voor onze
leden willen wij de mogelijkheid krijgen om deze leegstaande ruimtes te gebruiken.
Denk aan lezingen, debatten of filmavonden. Wij hopen dat dit een succesvol project
wordt waar jullie allemaal veel gebruik van kunnen maken.
6
Evenementen
Naast de onderlinge samenwerking tussen studieverenigingen en bladen streven wij
naar een mooie samenwerking tussen ALPHA en haar leden. ALPHA zal dit jaar meerdere
evenementen organiseren waar wij al haar leden bij betrekken. Voor al deze
evenementen zullen wij commissies opstellen die samen met ons de activiteiten zullen
verwezenlijken.
Algemene Raadsvergaderingen (ARV’s)
Op de Algemene Raadsvergaderingen worden alle belangrijke zaken voor de
studieverenigingen besproken. De opzet zal dit jaar hetzelfde blijven en er zal viermaal
een ARV plaatsvinden. Het belangrijkste onderdeel van de ARV is de subsidieverdeling
waar altijd over wordt gestemd. Iedere vereniging kan eenmaal een stem uitbrengen per
stemming. Na de Algemene Raadvergaderingen vinden wij het leuk om iets te drinken
met de aanwezigen. De data voor deze ARV’s zullen spoedig bekend gemaakt worden,
zodat jullie hier voor het komende jaar al rekening mee kunnen houden.
Bladenoverleggen
Op de Bladenoverleggen worden alle belangrijke zaken voor de bladen besproken. Ook
hiervan zal de opzet dit jaar hetzelfde blijven en er zal driemaal een bladenoverleg
plaatsvinden. Het belangrijkste onderdeel van het Bladenoverleg is de subsidieverdeling
waar altijd over wordt gestemd. Ieder blad kan eenmaal een stem uitbrengen per
stemming. Ook na de Bladenoverleggen vinden wij het leuk om iets drinken met de
aanwezigen. De data voor de Bladenoverleggen zullen spoedig bekend gemaakt worden,
zodat jullie hier voor het komende jaar al rekening mee kunnen houden.
Feesten
Een aantal jaren terug zijn er meerdere feesten op de Faculteit der
Geesteswetenschappen in samenwerking met ALPHA georganiseerd. Dit willen wij in ere
herstellen. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat verenigingen onderling geen feesten
meer kunnen organiseren, maar wij hopen een aantal feesten neer te zetten waar wij
zoveel mogelijk verenigingen bij betrekken en waarin wij betreft de organisatie
sturende rol spelen. Wij denken momenteel aan een gala en een eindfeest. Dit zal niet
ten koste gaan van de organisatorische krachten die de verenigingen zelf hebben. Alle
verenigingen zijn hierbij welkom.
Podiumavond
Net als de feesten, zal ALPHA een rol spelen in de organisatie van een podiumavond. In
2013 vond er een Podiumavond XL plaats, een samenwerking tussen meerdere
verenigingen. Afgelopen jaar vond een soortgelijk evenement niet plaats, maar wij
hopen het dit jaar weer in ere te herstellen en ditmaal in samenwerking met ALPHA. Alle
verenigingen zijn hierbij welkom. Wederom zal ALPHA enkel een sturende rol hebben in
de organisatie.
Besturenborrel
Omdat wij behalve een samenwerking tussen de verenigingen en haar studenten ook
hopen op een goede band tussen de besturen en de redacties en tussen ALPHA en haar
leden, willen wij meermaals een besturenborrel organiseren.
Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen
Sinds twee jaar organiseren Helios, Fabula Rasa, SES en Maecenas het Voetbaltoernooi
der Geesteswetenschappen. Dit voetbaltoernooi is voor alle verenigingen en bladen van
de faculteit. ALPHA heeft hier altijd financieel aan bijgedragen, maar dit jaar zal ALPHA
helpen met de organisatie om het succesvolle evenement weer te laten plaatsvinden.
Hiervoor gaan wij een commissie opzetten. Meer informatie volgt.
Festival der Geesteswetenschappen
Jullie zijn allemaal bekend met de Dag van de Geesteswetenschappen. Dit concept
bestaat al enkele jaren en is simpelweg nooit het succes geweest waarop gehoopt is. Een
deel van het budget van ALPHA is voorbehouden voor dit evenement. Dit jaar gooien wij
het roer om. Het concept van de dag, waarbij van alle studieverenigingen gevraagd
wordt een eigen evenement te organiseren in het kader van de desbetreffende studie,
verdwijnt. De samenwerking tussen ALPHA en de studieverenigingen en natuurlijk ook de
bladen, zal wel behouden worden, ook staat het nieuwe concept volledig in het teken
van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het Festival der Geesteswetenschappen.
Een hele dag vol lezingen, activiteiten en optredens in het kader van onze faculteit. Wij
willen opzoek naar interessante sprekers, bekende schrijvers, kunstenaars, muzikanten
en wetenschappers die passen in een prachtig programma voor het festival. Afsluitend
zal er een feest zijn, mogelijk het eindfeest waar wij het eerder over hebben gehad. Alle
studieverenigingen en bladen willen wij hierbij betrekken en hiervoor gaan wij een
commissie opzetten. Meer informatie volgt.
7
Zichtbaarheid
Logo
Wij hebben een nieuw logo.
Mail
Dit jaar willen wij efficiënt contact onderhouden met onze leden. Dit gebeurt
grotendeels via de mail en daarom is het van belang dat wij hier effectief mee omgaan.
Daarnaast moeten alle studieverenigingen en bladen ALPHA toevoegen als
contactpersoon in de mail.
Facebook
Facebook is een belangrijk medium om contact te onderhouden. Dit zal vanuit ALPHA
gebeuren op drie niveaus. Ten eerste, de ALPHA -Facebookpagina: met een schamele 73
likes kunnen wij moeilijk promoten. Daarom een oproep: LIKE ALPHA. Ook vragen wij
jullie om ALPHA onder jullie leden te promoten. We zullen meer gebruik maken van de
pagina om evenementen aan te kondigen, foto’s te tonen en informatie te verschaffen.
Ten tweede, het bestuur van ALPHA als persoon op Facebook. Wederom een oproep:
WORD VRIEND. Op deze manier kunnen wij goed contact onderhouden met onze leden.
Ten derde, een Facebookgroep voor de Besturen 2014-2015 en een Facebookgroep voor
de Redacties 2014-2015. Deze zullen wij in het leven roepen en meer informatie volgt.
De Facebookgroep dient als een forum om makkelijk en snel te overleggen tussen
besturen. Dit is voor de besturen en redacties ook een plek waar ze onderling kunnen
praten en promoten. Wordt daarom ook bevriend met de persoon ALPHA op Facebook, zo
kunnen wij iedereen toevoegen aan de groepen. Tot slot zal de oorspronkelijke
Facebookpagina van de Dag van de Geesteswetenschappen een naamswijzing krijgen:
Festival der Geesteswetenschappen.
Website
Tot slot gaan wij een nieuwe website maken. Deze wordt overzichtelijker,
gebruiksvriendelijker en meer up to date. Alle informatie zal op onze website te vinden
zijn, er komt een duidelijke agenda voor de evenementen van ALPHA, er komt zoals reeds
vermeld het nieuwe concept van de open agenda, een overzicht van alle besturen en
bladen die lid zijn van ALPHA en een overzicht van alle documenten die voor onze leden
belangrijk zijn.