brief - Gemeente Amersfoort

Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
Telefoon 14 033
www.amersfoort.nl
Sector Maatschappelijke Ontwikkeling
«clnaam»
«cladres»
«clpostkode» «clplaats»
Uw brief/kenmerk
Ons kenmerk
MO/BC/SEC/4820446
Onderwerp
Datum
koopkrachttegemoetkoming 2014
7 november 2014
Geachte «aanschrnaam»,
Door de bezuinigingen hebben mensen met een minimuminkomen minder te besteden gekregen in 2014.
De regering wil mensen met een laag inkomen graag tegemoetkomen. De gemeente mag u daarom
eenmalig een extraatje geven: de koopkrachttegemoetkoming 2014.
Wat is de koopkrachttegemoetkoming?
Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar een
extra bedrag:
• € 100 euro voor een (echt)paar
• € 90 euro voor een alleenstaande ouder
• € 70 euro voor een alleenstaande
Voor de hoogte van het bedrag kijken wij naar uw situatie op 1 september 2014 (artikel 36a Wet werk en
bijstand). U krijgt van ons € «Bedrag»,-.
Betaling
U ontvangt de betaling rond 15 november 2014 op uw rekening.
Vragen?
Meer informatie over deze regeling leest u op onze website www.amersfoort.nl. Als u vragen heeft kunt u
ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen op 14 033.
Bezoekadres:
Stadhuisplein 3, Amersfoort
Openingstijden: 08.30 – 16.30 uur
www.amersfoort.nl/sz
Telefonisch bereikbaar
tussen 08.30 en 17.00 uur
Telefoon 14 033
Fax 033 – 469 54 54
Ons kenmerk:
Gemeente Amersfoort
MO/BC/SEC/4820446
Niet eens met de toekenning?
Mocht u het niet eens zijn met de toekenning dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief
bezwaar indienen.
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort
Postbus 920
3800 AX AMERSFOORT
In uw bezwaarschrift vermeldt u:
- uw naam en adres
- de datum
- de beslissing waartegen u bezwaar maakt
- de datum van die beslissing
- de reden(en) van uw bezwaar
- uw handtekening
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Amersfoort,
namens dezen,
hoofd Sociale Zekerheid
H.J. Karrenbelt