Beantwoording schriftelijke vragen ex art 41 Rv O over

Gemeente Katwijk KoninginJulianalaan 3 2224 EW Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk
Contactpersoon
CDAKatwijk
Mevrouw J. van Kruisturn - Belo
De heer J. Weegink
De heer F. Jonkman
pja Jan Toaropstraat 52
2225 XW Katwi)k
Mevrouw B. Him
Samenleving
Te bereiken op
071-4065549
[email protected]
Burgerservicenummer
•1jl. 1ji•J11 11 11ji. 1JIJ•IIII. 1jl
Zaaknummer
Katwijk,sojuni2014
Schriftelijke vragen Participatie en informatievoorziening 3D's
Uw referentie
Verzenddatum
300298
10juli 2014
Geachte mevrouw Van Kruisturn - Belo, heer Weeginken heer Jonkman,
In uw brief van 10 juni 2014 stelt u vragen (art 41 RvO) omtrent participatie en informatievoorziening in
het kader van de zogenoemde 3D's. In deze briefbeantwoorden wij uw vragen. Voor de volledigheid hebben
wij uw vragen in de brief herhaald.
Vraag 1: Herkent het college de door burgers en professionals weergegeven signalen? Zo ja, op welke
wijze gaat u om met deze signalen?
Wij realiseren ons dat de decentralisaties ingrijpende gevolgen hebben voor burgers en instellingen en dat
er een duidelijke behoefte is aan informatie bij alle betrokkenen. Daarom gaan wij ook in overleg met alle
betrokkenen. Wij zijn op de hoogte van de diverse discussies hierover in den lande maar hebben lokaal nog
geen concrete signalen ontvangen zoals geschetst. Overigens houden wij ons aanbevolen voor concrete
signalen, zodat wij daarover met betrokken in gesprek kunnen gaan.
Vraag 2: Wanneer worden de structurele participatiebijeenkomsten voor burgers, cliënten(raden)
professionals en adviesraden georganiseerd?
Deze worden geörganiseerd wanneer er sprake is van beleidsontwikkelingen. Er zijn al verschillende
bijeenkomsten in afgelopen periode geweest (o.a. de bijeenkomst voor vrijwilligers in Tripodia) en deze
zullen wij blijven beleggen op de daartoe geëigende momenten. Zo wordt bijvoorbeeld momenteel een
bijeenkomst georganiseerd met cliëntenraden en cliënten. Deze vindt plaats op 22 juli in verband met
beleidsontwikkelingen aangaande de Wmo 2015.
Vraag s: Met welke frequentie worden deze structurele participatiebijeenkomsten belegd?
We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande overlegstructuren. Voorbeelden hiervan zijn het Platform
WZW, waarin alle zorg- en welzijnsaanbieders die in Katwijk actief zijn participeren, het overleg tussen de
gemeente en Zorggroep Katwijk, het overleg met cliëntenpanel StaandeBij en het overleg met de Wmo
adviesraad. Daar waar nodig worden aanvullende bijeenkomsten belegd. Er wordt dan gericht uitgenodigd.
www.katwijk.nl
T 071 -406 5000
Rabobank 11.00.33.000
BIC: RABONL2U
F 071 - 406 5065
IBAN: NL04RAB0011 0033000
KvK-nummer: 27.37.09.56
Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden
2/3
Ons kenmerk
Vraag 4: Op welke wijze waarborgt het college dat de beoogde doelgroepen voldoende bereikt worden
voor deze participatiebijeenkomsten?
Zie antwoord bij vraag 3
Vraag s: Kan de informatie betreffende de veranderingen in het sociale domein een meer prominente
plaats krijgen op de website van de gemeente Katwijk?
De button 'sociaal domein' staat, met een opvallend logo erbij, op de meest prominente plek van de
homepage van de gemeente Katwijk. Zie hieronder.
..G
G @i
J.·aA+
'
VEEL BEKEKEN
ACTUEEL
~!a~kêMaföpraak
A.~alin:rErne"ir:g
Contact
Pad<êrcll
Allefurmuliaren
Panbo:>
.9i!.~..11dmalingen
22
Paspc~t
Kancfièat><.rfi)S!:=n verkiainçën
1S: ;v
Hilie.ustraat
CONTACT
Afscllaffi.-:.Qt~erootll.:orr.inçenzorçl,v;ren
• Ccntactencçe'lin";tjdel'l
Tc~n"~ta~m:arht
•
Heldioobuit"~n..jmt;;.
•
~
•
~l~;;k
en Visserijdagèfl QeDpand!
S)ot~oru:ert
:w~
nJurleksdlcol in DaBurgt
v~rur,m~m1ag 2014
COII.ifl'Jl warhaw::llr Nts~rt; Samsn vvcr e'kaar
l!.:n
ef;p!];~!s
definitief
Url•~b"' ltltn~l..lbt.:!~l
IUtr.l;:~
in
On!in~ ~~n vvh~i!SI d~::"i•"~;.
U.nt
U~tl
g~~roh~
.." ,-ullil•j'<-'
:t'.Dt~hgoJ;
Of"lndtr.
il'o ~"' ~"'g~~~? l!ol:l
Io :o" kt'ilJtèa~omunl•""'"""'
b.lan op llol ç•~·~d v:>!l =~· worl.
!!VIl: u gno!""""""'' !f•oroln~~~
_.g, !1\hrmot-..o op-~ nJ.
'lnj~l7-.
Per week wordt aan de hand van statistieken over zoek- en bezoekgedrag gekeken wat er op de homepage
wordt geplaatst. De vraag van de burger staat hierin centraal. Daardoor kan het voorkomen dat de button
tijdelijk van de homepage af is. Maar het streven is om deze button zo prominent mogelijk op de pagina te
laten staan.
Vraag 6: Hoe waarborgt het college dat de inbreng van burgers, cliënten(raden), professionals en
adviesorganen tijdens participatiebijeenkomsten daadwerkelijk worden meegenomen in het te
ontwikkelen beleid?
Het beleid wordt opgesteld met de inbreng van de betrokkenen. Bij iedere bijeenkomst wordt aangegeven
wat met de inbreng wordt gedaan en er wordt verslag gelegd zodat het is terug te vinden. Zo overleggen we
regelmatig met de Wmo-adviesraad en het platform WVN. Desgewenst kunnen we verslagen hiervan aan de
gemeenteraad beschikbaar stellen. De ingebrachte punten betrekken wij bij de formulering van het beleid.
De Wmo-adviesraad brengt hierover advies uit. De gemeenteraad stelt het beleid vast.
Vraag 7: Zijn er andere mogelijkheden voor burgers en professionals om te participeren in het te
ontwikkelen beleid op het gebied van de decentralisaties?
Per situatie wordt gekeken wat de beste wijze is. Zo is bijvoorbeeld ook een enquête in combinatie met
3/3
Ons kenmerk
bijeenkomsten ingezet. Een ander voorbeeld is dat professionals participeren in de pilot WZW (Kalkoven).
Zij geven daarbij in tussen- en eindevaluaties aanbevelingen aan de gemeente over de uitvoering van de
nieuwe Wmo. Deze aanbevelingen worden meegenomen in het beleid aangaande Wmo 2015.
Vraag 8: Op welke wijze wordtnaar de burgers en professionals terugkoppeling gegeven over hun
inbreng op het gebied van de decentralisaties en het effect daarvan op het ontwikkelde beleid?
Dit kan middels verslagen, (digitale nieuws) brieven, media of vervolgbijeenkomsten plaatsvinden. Per keer
wordt gekeken wat het meest effectief is. Zo wordt bijvoorbeeld in het maandelijks overleg van het Platform
Wonen, Zorg en Welzijn het vastgestelde beleid onder de partners van het platform verspreid. Deze
aanbieders betrekken hun cliëntenraden. Voorts zijn bijvoorbeeld na vaststelling van het beleidsplan
Transitie Jeugdzorg allen die een bijdrage geleverd hebben schriftelijk op de hoogte gebracht op welke wijze
hun bijdrage in het plan is verwerkt.
Vraag 9: Waar binnen de gemeentelijke organisatie kunnen burgers terecht met vragen naar aanleiding
van de aangekondigde briefvan het ministerie?
Er wordt een centraal informatiepunt bij de gemeente ingericht waar burgers, cliënten en professionals via
diverse kanalen terecht kunnen. Zo nodig zetten we hiervoor extra capaciteit in.
Vraag 10: Op welke wijze is de gemeente Katwijk voorbereid op de te verwachtenforse toename van
vragen van burgers?
Zie antwoord bij vraag 9
Vraag 11: Is het college bereid een centraal informatiepunt te realiseren waar burgers, elienten en
professionals via diverse kanalen terecht kunnen met hun vragen ten aanzien van de decentralisaties?
Zie antwoord bij vraag 9
Hopende u hiermee uw vragen beantwoord te hebben.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KATWIJK,
Kopie aan: Gemeenteraad Katwijk