Notulen Bijeenkomst Contactpersonen 18 aug

Notulen van de bijeenkomst van Contactpersonen op maandag 18 augustus
2014 om 19.00 uur in de Luciushof.
1.Opening
a) Welkom
Vz Bert van Duin opent deze bijeenkomst van Contactpersonen en daarbij een speciaal woord
van welkom voor Teamchef Bureau Handhaving Dhr. Frans Mooren - Mdw. Bureau
Handhaving Dhr Etturo Muto en onze hoofdgast van vanavond Mevr. Gladys Cools
Ambtenaar bij de Gemeente Heerlen.
b) Presentielijst
Aanwezig ; De Heren H.Pennings - L. Noy – G.Meulendijk – T.Muyres – M. Heyman –
F. Tempelman – B. Lymandt – H. Coopman – H. Thelen – P. Snijders – L.Gerards - Mevr. E.
Meulendijk - Mevr. K. Muyres – Mevr. B. Aalbers – Mevr. A. Crijns – Mevr. L. van Lieshout
– Mevr. T. Gerards- Gielen – Mevr. A. Crapels – Mevr. T. Aretz – Mevr. T. Berben – Mevr.
H. Quanjel –Mevr.. MJ Jongen.
Speciale gasten : Dhr. Frans Mooren Teamchef Bureau Handhaving – Dhr. Etturo Muto
Mdw. Buro Handhaving – Mevr. Gladys Cools Ambtenaar Gemeente Heerlen.
Afmeldingen : Dhr. En Mevr. Steverink – Mevr. MJ Huijts-Consten – Mevr. V.d. Meer –
Mevr. Geurts – Dhr. C. Rienties – Dhr. E. Vencken – Mevr. R. vd Heyden – Dhr. . Collong –
Mevr. Iris Rutten en Mevr. Jamila Bouchaada van Alcander.
Dhr. Rob Naberhuis Wijkagent Politie Heerlen.
c) Mededelingen
> Vz. Bert van Duin : Er zijn op voorhand geen mededelingen.
2. Notulen van de bijeenkomst van Contactpersonen gehouden op maandag 26
mei 2014 :
Geen op- of aanmerkingen.
Hierbij worden de notulen van de bijeenkomst van Contactpersonen en participanten van
maandag 18 augustus goedgekeurd en vastgesteld.
3. Burgeronderzoek 2013
Vz. Brt van Duin introduceert Mevr. Gladys Cools Ambtenaar van de Gemeente Heerlen die
mede samenstelster is van het Burgeronderzoek 2013.
Mevr. Gladys Cools geeft hierna een zeer duidelijk toelichting over :
Hoe dit Burgeronderzoek tot stand is gekomen en wat de voornaamste uitkomsten zijn die dit
onderzoek hebben voortgebracht.
Tijdens haar presentatie kunnen vragen gesteld worden en enkele van deze vragen /
opmerkingen zijn :
1
> Mevr. Gladys Cools : Oppert het idee om je aan te melden voor het betreffende panel.
Aanmelden bij Mevr. Gladys Cools of Vz. / Secr. Bewonersraad Heerlen Centrum.
Website : www.parkstadmonitor.nl
Tevens wordt voorgesteld om de digitale versie richting Bewonersraad Heerlen Centrum te
versturen. Mevr. Gladys Cools : Akkoord.
 Dhr. L. Noy : Wordt dit Burgeronderzoek ook bekeken door de Gemeenteraad ?
 Mevr. Gladys Cools : Inzichten worden soms vertaald in extra aandacht voor bepaalde
wijken. Bv. MSP – Passart etc….
 Dhr. H. Pennings : Worden deze cijfers ook meegenomen in de Kadernota Veiligheid ?
 Mevr. Gladys Cools : Zullen diverse thema ’s zeker als “onderlegger” gebruikt worden.
 Vz. Bert van Duin : Denkt dat de Politiek dit onderzoek en resultaten hiervan als positief
zullen ervaren.
 Vz Bert van Duin : Vindt dat Bewoners ook hun specifieke wensen en klachten kwijt
moeten.
Tevens leiden de gepresenteerde gegevens soms tot felle discussies. Vooral rondom het
thema overlast. Geluidshinder etc..etc…
Als dit onderwerp v.w.b. presentatie en vragenbeantwoording beeindigd is bedankt Vz
Bert van Duin Mevr. Gladys Cools voor haar heldere uitleg, beantwoording van soms
moeilijke vragen en haar enthousiaste deelneming aan de discussies. Hopelijk kunnen we
in de toekomst nog eens ’n beroep op haar doen.
4. Gesprek met Politie / Bureau Handhaving
Omdat Dhr. Rob Naberhuis Wijkagent wegens andere afspraken niet aanwezig kan zijn zal
Dhr. Frans Mooren als Teamchef Bureau Handhaving en Mdw. Etturo Muto trachten zoveel
mogelijk vragen te beantwoorden.
 Mevr. L. van Lieshout : Zijn er na 22.00 uur geen Handhavers ? Er wordt ook totaal niet
gelet op het vergunning-parkeren.
 Teamchef Dhr. F.Mooren : Handhavers werken niet na 23.00 uur.
 Dhr.T.Muijres : Er is volgens hem geen handhaving op overlast van hangjeugd. Zeker
rondom de Klomp.
 Teamchef Dhr. F. Mooren : Dit dient wel te gebeuren. Zo niet kan men hem persoonlijk
inlichten. Zal Dhr. Muijres het telefoonnummer geven.
 Dhr. Ger Meesters : Is de camerabewaking niet te moeilijk om te volgen? Slechts 10
monitoren op 180 bewaking camera ‘s.
 Teamchef Dhr. Frans Mooren : Men is bezig met algehele herorientatie van het
cameratoezicht.
2
 Dhr. H. Thelen : Bekende wildplasser in hoek van de Bongerd. Wordt deze niet gezien ?
 Teamchef Dhr. Frans Mooren : Gebeurt helaas in een dode hoek van de bewakingscamera.
 Mevr. T. Gerards : Veel problemen /overlast op verkeersgebied in het gebied rondom
Geleenstraat / Geerstraat.
 Teamchef Dhr. Frans Mooren : Denkt dat dit het beste via het Buurtteam kan worden
aangekaart.
 Leo Gerards : Hoe is het met de nieuwe parkeerregeling voor het Centrum? Zie vorige
bijenkomst waar Dhr. Dennis Martens e.e.a. heeft verteld.
 Vz Bert van Duin : Dhr. Dennis Martens is niet meer als zodanig aanwezig bij de
Gemeente. Onduidelijk hoe het verder gaat.
 Dhr. W. Nijsten : 85 decibel is het maximum bij evenementen. 1a 2 decibels meer is ineens
veel harder. Waarom geen gemiddelde gehanteerd.
 Teamchef Dhr. Frans Mooren : Voor hem een ietwat ingewikkeld item. Er kan beter
iemand uitgenodigd worden met verstand van zaken. Zoals de Ambtenaren Mevr. Sylvia
Gottgens of Dhr. Roger Hameleers
Vz. Bert van Duin bedankt Dhr’n Frans Mooren en Etturo Muto voor hun uitgebreide
deelname en het beantwoorden van de vragen. Hopelijk tot de volgende keer.
5. De nieuwe WMO en Participatiewet ing. 1 januari 201
Vz. Bert van Duin en Dh. John Wismans : Er zijn op dit moment geen directe meldingen op het
gebied van de WMO.
6. Wat ter Tafel komt
E zijn geen verdere onderwerpen voor deze bijeenkomst.
7. Activiteiten van de Bewonersraad.
- 28 september : de Herfstwandeling
- 8 november : Heerlen Sportief
- 21 december : Kerstdiner in het Grand Hotel
> Mevr. Crijns vindt het jammer dat het soms niet meer mogelijk is om in te schrijven.
> Pierre Snijders : We zullen altijd proberen om het zo eerlijk mogelijk te doen.
8. Vergaderingen Contactpersonen in 2014
Maandag 24 november
9. Rondvraag
Dhr. Leo Noy : geeft uitleg over de feestelijke opening van de Vijf Pleintjes en nodigt
eenieder uit om hierbij aanwezig te zijn.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Vz Br tan Duin deze bijeenkomst en wenst eenieder goed
thuis en .. tot de volgende keer.
Het zou kunnen zijn dat er enkele gegevens niet opgenomen zijn daar de laptop van het
secretariaat afgelopen week grotendeel is gecrasht. Mocht dit zo zijn .. bij voorbaat onze
excuses.
Secr. Bewonersraad : Pierre Snijders
3