Osoko Bilkura eta Batzordeen Atala Sección de Plenos y

Osoko Bilkura eta Batzordeen Atala
Sección de Plenos y Comisiones
N.º 120 zk.
2015eko martxoaren 27a
27 de marzo de 2015
09:30
Kontrolerako Osoko Bilkura
Pleno de Control
GAI ZERRENDA,
2015eko MARTXOAREN 27ko
KONTROLERAKO OSOKO BILKURAKOA
ORDEN DEL DÍA
DEL PLENO DE CONTROL DE
27 DE MARZO DE 2015
(Bozeramaileen Batzordeak
2015-03-24an onetsia)
(aprobado el 24.03.2015
por la Junta de Portavoces)
1.
Galdera, Joseba Zorrilla Ibáñez Euzko
Abertzaleak taldeko legebiltzarkideak Herri
Administrazio eta Justiziako sailburuari egina,
espetxeratuen
ibilbide
soziolaboralen
inguruan. [10\10\05\01\0576] ......................
.....................................................................
1.
Pregunta formulada por D. Joseba Zorrilla
Ibáñez, parlamentario del grupo Nacionalistas
Vascos, al consejero de Administración
Pública y Justicia, relativa a los itinerarios
sociolaborales de la población reclusa.
[10\10\05\01\0576]......................................
2.
Galdera, Rebeka Ubera Aranzeta EH Bildu
taldeko
legebiltzarkideak
Osasuneko
sailburuari
egina,
Donostia
ospitalean
protestan zeuden langileak kanporatzeari
buruz. [10\10\05\01\0568] BESTE BATERAKO
UTZIA ...........................................................
2.
Pregunta formulada por D.ª Rebeka Ubera
Aranzeta, parlamentaria del grupo EH Bildu,
al consejero de Salud, sobre el desalojo de las
trabajadoras y trabajadores que estaban
protestando en el hospital Donostia.
[10\10\05\01\0568] POSPUESTO..................
3.
Galdera, José Antonio Pastor Garrido Euskal
Sozialistak
taldeko
legebiltzarkideak
lehendakariari egina, Hobetuz Fundazioaren
etorkizunaz Jaurlaritzak dituen asmoei buruz.
[10\10\05\01\0577]......................................
.....................................................................
3.
Pregunta formulada por D. José Antonio
Pastor Garrido, parlamentario del grupo
Socialistas Vascos, al lehendakari, respecto a
las intenciones del Gobierno sobre el futuro
de
la
Fundación
Hobetuz.
[10\10\05\01\0577]......................................
4.
Galdera, Nerea Llanos Gómez Euskal Talde
Popularreko legebiltzarkideak Segurtasuneko
sailburuari egina, Segurtasun Batzordea
deitzeari buruz. [10\10\05\01\0511] .............
.....................................................................
4.
Pregunta formulada por D.ª Nerea Llanos
Gómez, parlamentaria del grupo Popular
Vasco, a la consejera de Seguridad, sobre la
convocatoria de la Junta de Seguridad.
[10\10\05\01\0511]......................................
5.
Galdera, Gorka Maneiro Labayen MistoaUPyD taldeko legebiltzarkideak lehendakariari
egina, lehendakariak "De Miguel kasuan"
izandako
jokaerari
buruz.
[10\10\05\01\0571]......................................
5.
Pregunta formulada por D. Gorka Maneiro
Labayen, parlamentario del grupo MixtoUPyD, al lehendakari, sobre la actuación del
lehendakari en el denominado "caso De
Miguel". [10\10\05\01\0571] ........................
Becerro de Bengoa • 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 • Fax: 945 13 54 06 • www.legebiltzarra.eus
6.
Interpelazioa, Carmelo Barrio Baroja Euskal
Talde
Popularreko
legebiltzarkideak
lehendakariari egina, "De Miguel auzian"
Gasteizko 4. Epaitegiak emandako autoaren
ondoren Eusko Jaurlaritzak hartu beharreko
neurriei buruz. [10\10\04\01\0272] ..............
.....................................................................
6.
Interpelación formulada por D. Carmelo
Barrio Baroja, parlamentario del grupo
Popular Vasco, al lehendakari, en relación
con medidas del Gobierno Vasco tras el auto
del Juzgado número 4 de Vitoria-Gasteiz
sobre
el
"caso
De
Miguel".
[10\10\04\01\0272]......................................
7.
Interpelazioa, Daniel Maeztu Perez EH Bildu
taldeko
legebiltzarkideak
lehendakariari
egina, abiadura handiko trenaren inguruan.
[10\10\04\01\0275] BESTE BATERAKO UTZIA
7.
Interpelación formulada por D. Daniel Maeztu
Perez, parlamentario del grupo EH Bildu, al
lehendakari, sobre el tren de alta velocidad.
[10\10\04\01\0275] POSPUESTO..................
8.
Interpelazioa,
Gorka
Maneiro
Labayen
Mistoa-UPyD
taldeko
legebiltzarkideak
lehendakariari egina, Donostia 2016 proiektu
erabat arrakastatsua izan dadin zuzentze
aldera Eusko Jaurlaritzak kontuan hartzen
dituen asmo, erabaki eta jarduerei buruz.
[10\10\04\01\0277] BESTE BATERAKO UTZIA
.....................................................................
8.
Interpelación formulada por D. Gorka
Maneiro Labayen, parlamentario del grupo
Mixto-UPyD, al lehendakari, relativa a los
propósitos, decisiones y actuaciones que
baraja el Gobierno Vasco para enderezar San
Sebastián 2016 para que pueda ser
definitivamente
un
proyecto
exitoso.
[10\10\04\01\0277] POSPUESTO..................
9.
Interpelazioa, Oskar Matute García de Jalón
EH
Bildu
taldeko
legebiltzarkideak
lehendakariari egina, euskal gizarteari TTIP
itunaren edukiak ezagutarazita hark duen
iritzia
jakiteko
neurriei
buruz.
[10\10\04\01\0278] BESTE BATERAKO UTZIA
.....................................................................
9.
Interpelación formulada por D. Oskar Matute
García de Jalón, parlamentario del grupo EH
Bildu, al lehendakari, relativa a las medidas
para conocer la opinión de la sociedad vasca
sobre el acuerdo TTIP una vez informada de
sus
contenidos.
[10\10\04\01\0278]
POSPUESTO...................................................
10. Galdera, Gorka Maneiro Labayen MistoaUPyD taldeko legebiltzarkideak lehendakariari
egina, lehendakariak Ertzaintzako agenteekin
izandako
liskarrari
buruz.
[10\10\05\01\0558]......................................
10. Pregunta formulada por D. Gorka Maneiro
Labayen, parlamentario del grupo MixtoUPyD, al lehendakari, sobre el enfrentamiento
del lehendakari con agentes de la Ertzaintza.
[10\10\05\01\0558]......................................
11. Interpelazioa,
Gorka
Maneiro
Labayen
Mistoa-UPyD
taldeko
legebiltzarkideak
Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari
egina, Arartekoaren "Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Egoera EAEn" txosten bereziaren
jarraipenaz Arartekoak eta Euskadiko Gizarte
Laneko elkargoek egindako adierazpen
bateratuari buruz. [10\10\04\10\0276] BESTE
BATERAKO UTZIA ..........................................
.....................................................................
11. Interpelación formulada por D. Gorka
Maneiro Labayen, parlamentario del grupo
Mixto-UPyD, al consejero de Empleo y
Políticas Sociales, relativa a la declaración
conjunta del Ararteko y los colegios de
Trabajo Social de Euskadi respecto al
seguimiento del informe extraordinario del
Ararteko "Situación de los servicios sociales de
base en la Comunidad Autónoma del País
Vasco". [10\10\04\10\0276] POSPUESTO ......
2
12. Galdera, Mikel Unzalu Hermosa Euskal
Sozialistak taldeko legebiltzarkideak Enplegu
eta Gizarte Politiketako sailburuari egina,
2015eko
martxoaren
17an
langilebatzordeari jakinarazi zitzaion Eusko Irratiko
enplegu-erregulazioko espedienteari buruz.
[10\10\05\01\0579]......................................
12. Pregunta formulada por D. Mikel Unzalu
Hermosa, parlamentario del grupo Socialistas
Vascos, al consejero de Empleo y Políticas
Sociales, en relación con el ERE en Eusko
Irratia comunicado al comité de empresa el
17 de marzo de 2015. [10\10\05\01\0579] ..
.....................................................................
13. Interpelazioa, Iñaki Oyarzabal de Miguel
Euskal Talde Popularreko legebiltzarkideak
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuari
egina,
Hezkuntza
Sailak
irakaskuntza publikoko langileen ordainsarisistemari dagokionez daukan politikari buruz.
[10\10\04\01\0263]......................................
.....................................................................
13. Interpelación formulada por D. Iñaki
Oyarzabal de Miguel, parlamentario del
grupo Popular Vasco, a la consejera de
Educación, Política Lingüística y Cultura,
relativa a la política del Departamento de
Educación en relación con el sistema
retributivo de los trabajadores de la
enseñanza pública. [10\10\04\01\0263] .......
14. Interpelazioa, Vicente Reyes Martín Euskal
Sozialistak
taldeko
legebiltzarkideak
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuari egina, Guggenheim museoari
buruz. [10\10\04\01\0279] ...........................
14. Interpelación formulada por D. Vicente Reyes
Martín, parlamentario del grupo Socialistas
Vascos, a la consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, en relación con el
museo Guggenheim. [10\10\04\01\0279] ....
15. Galdera, Iñaki Oyarzabal de Miguel Euskal
Talde
Popularreko
legebiltzarkideak
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuari egina, Hezkuntza arloan liberatu
sindikalen
kopurua
murrizteari
buruz.
[10\10\05\01\0508]......................................
15. Pregunta formulada por D. Iñaki Oyarzabal
de Miguel, parlamentario del grupo Popular
Vasco, a la consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, relativa a la reducción
del número de liberados sindicales en
Educación. [10\10\05\01\0508] ....................
16. Galdera, Estitxu Breñas González de Zárate
EH Bildu taldeko legebiltzarkideak Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuari
egina, Bellas Artes Jauregia, kultura-ondasun
gisa, monumentu izendapenaz, Euskal Kultura
Ondarearen Zerrenda Orokorrean sartzeari
buruz. [10\10\05\01\0573] BESTE BATERAKO
UTZIA ...........................................................
16. Pregunta formulada por D.ª Estitxu Breñas
González de Zárate, parlamentaria del grupo
EH Bildu, a la consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, relativa a la inscripción
del Palacio Bellas Artes como bien cultural,
con la categoría de monumento, en el
Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco. [10\10\05\01\0573] POSPUESTO .......
17. Galdera, Estitxu Breñas González de Zárate
EH Bildu taldeko legebiltzarkideak Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuari
egina, Donostia 2016k Kontseiluarekin
sinatutako hitzarmenaren aurka Espainiako
Kultura Ministerioak jarritako helegiteari
buruz. [10\10\05\01\0575] BESTE BATERAKO
UTZIA ...........................................................
17. Pregunta formulada por D.ª Estitxu Breñas
González de Zárate, parlamentaria del grupo
EH Bildu, a la consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, en relación con el
recurso presentado por el Ministerio de
Cultura de España contra el acuerdo subscrito
por San Sebastián 2016 con Kontseilua.
[10\10\05\01\0575] POSPUESTO..................
3
18. Galdera, Natalia Rojo Solana Euskal
Sozialistak
taldeko
legebiltzarkideak
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuari egina, kirol-lizentzia bakarra delaeta Eusko Jaurlaritzak egin nahi dituen
urratsei buruz. [10\10\05\01\0578] ..............
18. Pregunta formulada por D.ª Natalia Rojo
Solana, parlamentaria del grupo Socialistas
Vascos, a la consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, sobre los pasos a dar
por el Gobierno Vasco en relación con la
licencia deportiva única. [10\10\05\01\0578]
19. Galdera, M.ª Isabel Celaá Diéguez Euskal
Sozialistak
taldeko
legebiltzarkideak
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuari
egina,
ikerkuntzan
hasteko
lankidetza-beken
deialdiari
buruz.
[10\10\05\01\0580] BESTE BATERAKO UTZIA
.....................................................................
19. Pregunta formulada por D.ª M.ª Isabel Celaá
Diéguez, parlamentaria del grupo Socialistas
Vascos, a la consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, en relación con la
convocatoria de las becas de colaboración
para
la
iniciación
en
investigación.
[10\10\05\01\0580] POSPUESTO..................
20. Galdera, Laura Garrido Knörr Euskal Talde
Popularreko legebiltzarkideak Osasuneko
sailburuari egina, AUOko Digestio Zerbitzuari
buruz. [10\10\05\01\0543] ..........................
20. Pregunta formulada por D.ª Laura Garrido
Knörr, parlamentaria del grupo Popular
Vasco, al consejero de Salud, sobre el Servicio
de Digestivo del HUA. [10\10\05\01\0543] ...
21. Galdera, Nerea Llanos Gómez Euskal Talde
Popularreko legebiltzarkideak Osasuneko
sailburuari
egina,
Enkarterrietako
espezialitate-zentroari
buruz.
[10\10\05\01\0553] BESTE BATERAKO UTZIA
21. Pregunta formulada por D.ª Nerea Llanos
Gómez, parlamentaria del grupo Popular
Vasco, al consejero de Salud, relativa al
centro de especialidades de Enkarterri.
[10\10\05\01\0553] POSPUESTO..................
22. Galdera, Iñaki Lazarobaster Badiola EH Bildu
taldeko
legebiltzarkideak
Osasuneko
sailburuari egina, elikagai ekologikoen
osasun-ikuspegiaren
inguruan.
[10\10\05\01\0574] BESTE BATERAKO UTZIA
22. Pregunta formulada por D. Iñaki Lazarobaster
Badiola, parlamentario del grupo EH Bildu, al
consejero de Salud, sobre el enfoque sanitario
de
los
alimentos
ecológicos.
[10\10\05\01\0574] POSPUESTO..................
4
INTERPELAZIOAK
INTERPELACIONES
Osoko bilkurako tramitazioa (Erregelamenduko 181.
Tramitación
artikulua):
Reglamento):
1. Interpelaziogilearen azalpen-txanda (10 minutu)
1. Turno de exposición del interpelante (10 minutos)
2. Jaurlaritzaren erantzuna (10 minutu)
2. Contestación del Gobierno (10 minutos)
3. Erantzuteko
3. Turno de réplica para el interpelante (5 minutos)
txanda
interpelaziogilearentzat
en
el
pleno
(artículo
181
del
(5 minutu)
4.
4. Erantzuteko txanda Jaurlaritzarentzat (5 minutu)
Turno de réplica para el Gobierno (5 minutos)
--------------------
GALDERAK
PREGUNTAS
Osoko bilkurako tramitazioa (Erregelamenduko 184.
Tramitación
artikulua): 8 minutu (4 minutu hizlari bakoitzak)
Reglamento): 8 minutos (4 por cada interviniente)
1.
Galdera egitea
1.
Formulación de la pregunta
2.
Jaurlaritzaren erantzuna
2.
Respuesta del Gobierno
3.
Galdegilearen bigarren txanda
3.
Réplica del preguntante
4.
Jaurlaritzaren bigarren txanda
4.
Dúplica del Gobierno
5
en
el
pleno
(artículo
184
del