situación actual dos procesos selectivos en marcha

Boletín nº 110
Do 18 ao 27 de marzo
1. PACTO DE CONTRATACIÓNS DO SERGAS
PUBLICACIÓN DE NOVAS LISTAS
Publicado no DOG, 19 DE MARZO, o anuncio polo que se dá publicidade á relación provisional de admitidos e excluídos e os resultados provisionais de
baremación no proceso de actualización de listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais na categoría de enfermeiro e enfermeiro especialista
onas).
As listas provisionais de admitidos e excluidos coa asignación da puntuación
provisional e número de orde acadado polos aspirantes admitidos, atópanse
publicadas a disposición das persoas interesadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).
Ademais, os aspirantes poden consultar desde hoxe, no seu expediente electrónico persoal (Fides/expedient-e) a súa posición relativa e o número de orde nas listas xeradas, así como de ser o caso,
as causas de rexeitamento dalgún dos méritos presentados, dotando de total transparencia ao proceso de
selección.
PRAZO DE RECLAMACIÓNS:
Na mesma resolución ábrese un prazo de dez días naturais contados a partir do venres 20 de marzo
para que as persoas interesadas poidan formular as alegacións que estimen oportunas con relación á súa
inadmisión no proceso e aos resultados obtidos na baremación provisional, cuxa estimación ou desestimación, logo da súa análise e valoración, incluirase na resolución pola que se publiquen as listas definitivas, que determinará a data da súa entrada en vigor.
Habilitouse un enderezo de correo electrónico no que os aspirantes poderán dirixir as súas dúbidas ou
consultas: [email protected] Estas consultas non terán a consideración de reclamacións.
PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS
Non haberá novidades esta semana pero, se non xorde ningún imprevisto, a semana próxima, moi probablemente o martes 31 de marzo publicaranse as listas coas baremacións definitivas das categorías:
 TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS: TS en anatomía patolóxica e citoloxía, TS en
dietética e nutrición, TS en documentación sanitaria, TS en hixiene bucodental, TS en
imaxe para o diagnóstico clínico, TS en laboratorio de diagnóstico clínico, TS en radioterapia
 TÉCNICOS DE GRAO MEDIO: Técnico en farmacia e Técnico en coidados auxiliares de
enfermaría (TCAE).
 ENFERMEIROS ESPECIALISTAS: Enfermeiro especialista en saúde mental e enfermeiro especialista en enfermaría do traballo.
MES DE ABRIL
despois de Semana Santa a publicación de novos listados provisionais das demais caa
A medida que nos vaian facilitando máis
informacións irémosvolas comunicando.
-1-
Do 18 ao 27 de marzo
2. CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN NO CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA
Publicada no DOG do martes 24 de marzo a RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro
de 2015 pola que se convoca un proceso selectivo para a cobertura de postos
de traballo na fundación pública Centro de Transfusión de Galicia (CTG), mediante contratación laboral fixa, e se nomean os membros dos tribunais.
SOLICITUDES: O prazo para a presentación das solicitudes de participación
finaliza o 25 de abril.
As persoas que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán cubrir a súa solicitude na web oficial
do SERGAS (www.sergas.es) no menú Procesos/OPE da Oficina Virtual do Profesional/expedient-e (Fides).
Unha vez formalizada electronicamente, deberán imprimir, asinar e presentar nos lugares e prazo indicados. Poderedes atopar toda a información detallada, as bases, os temarios, os requisitos e os baremos,
consultando a convocatoria no DOG, ou ben PREMENDO NESTE ENLACE que vos deixamos.
CONCURSO-OPOSICIÓN CTG: 73 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL FIXO
Grupo
CATEGORÍA
Acceso
libre
Promoción
Interna
Discapacidade
Total Plazas
A
Médico especialista en Hematoloxía e Hemoterapia
1
2
0
3
A
Médico xeral
6
8
2
16
A
Técnico superior
2
2
0
4
A
Responsable de comunicación
1
0
0
1
B
Enfermeiro
9
12
2
23
C
Técnico especialista laboratorio
4
6
1
11
C
Promotor da doazón
1
1
0
2
D
Auxiliar administrativo
1
0
0
1
D
Auxiliar clínica/laboratorio
1
1
0
2
D
Auxiliar de informática
1
0
0
1
E
Condutor/celador
3
5
1
9
TAXAS
Grupo A
40,74
Grupo B
35,08
Grupo C
30,56
Grupo D
24,90
Grupo E
20,37
-2-
Do 18 ao 27 de marzo
3. OUTRAS NOVAS DA CONSELLERÍA DE SANIDADE E DO SERGAS
O CENTRO DE SAÚDE DE PANXÓN ENTRARÁ EN FUNCIONAMENTO ANTES DE
QUE REMATE O ANO
A obra ten no seu programa funcional 12 consultas na área de medicina xeral
(6 consultas de medicina xeral e 6 consultas de enfermaría), 1 sala de toma
de mostras, 1 sala de técnicas, unha polivalente, 1 consulta de pediatría, 1
de enfermaría pediátrica, sala de xuntas, aseos, oficios vestiarios e todos os
servizos necesarios para o correcto funcionamento do centro.
O HOSPITAL COMARCAL DE MONFORTE IMPLANTARÁ UNHA NOVA VIA RÁPIDA PARA A DETECCIÓN PRECOZ DO CANCRO VESICAL
O Hospital Comarcal de Monforte de Lemos implantará en breve unha nova vía rápida para a detección
precoz de cancros vesicais, que permitirá, en colaboración con Atención Primaria, mellorar os tempos de
espera e resposta, tanto diagnósticos como terapéuticos.
DOG, 25 DE MARZO
RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se resolve a convocatoria para a provisión, mediante nomeamento temporal, de dúas prazas vacantes na categoría de facultativo especialista da Área de Cardioloxía.
DOG, 24 DE MARZO
RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se resolve a
convocatoria pública para a provisión do posto de xefe do Servizo de Nefroloxía.
CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL SANITARIO
Recordamos a todos os participantes no concurso de traslados que este venres 27 de marzo, tal e como
viñemos informando nestas últimas semanas, van a publicar no DOG a resolución definitiva coa baremación definitiva e os listados definitivos coas adxudicacións de destinos. Os prazos dos cesamentos iniciaranse o martes 7 de abril. Parabéns a todos os adxudicatarios de novos destinos!!
4. PROCESO DE MOBILIDADE INTERNA NA EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE
Comunicamos a todos aqueles que estean interesados en participar no procedemento de mobilidade interna voluntaria do persoal fixo de determinadas categorías de
persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e de xestión e servizos que o prazo de solicitude se viu atrasada para que dese modo poida participar a
xente afectada polo concurso de traslados de persoal sanitario.
NOVO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: A inscrición comezará o
próximo 31 de marzo e o prazo será de 15 días hábiles.
-3-
Do 18 ao 27 de marzo
5. OFERTAS DE EMPREGO DOUTROS SERVIZOS DE SAÚDE
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD: CONVOCATORIA DE LA OPE
Hoy, 24 de marzo de 2015 se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) las Resoluciones por la que se convocan concurso oposición por el sistema de acceso libre y las Resoluciones por la que se convocan
concurso oposición por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas
básicas vacantes de las siguientes categorías dependientes del Servicio Andaluz
de Salud:
Médico de Familia de Atención Primaria (86 plazas por el tuno
libre y 61 por promoción interna)
Enfermero (506 plazas por el turno libre y 325 por promoción interna)
Pinche (65 plazas por el turno libre y 13 por promoción interna)
PLAZO DE SOLICITUDES:
El plazo de solicitudes de participación es de 30 días naturales, desde el 13 de abril al 12 de mayo de
2015, ambos incluidos, según recoge hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que publica la convocatoria de concurso-oposición de estas tres categorías profesionales, así como la convocatoria de traslado
para las mismas.
La presentación de las solicitudes se podrá realizar vía on line, a través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del SAS y con el certificado digital emitido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
ACCEDE AQUÍ A LAS CONVOCATORIAS
El sistema selectivo constará de dos fases, con una puntuación máxima de 100 puntos cada una: la fase
de oposición, de carácter eliminatorio, que constará de un cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test
y de un cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test; y la fase concurso, a la que sólo se podrá acceder
si se ha superado la fase de oposición y en la que se valorarán los méritos que se recogen el baremo de
cada categoría.
Próximamente se publicarán las convocatorias para el concurso-oposición de las categorías profesionales
restantes, tanto de personal sanitario y no sanitario, que suponen en su conjunto, con 3.282 plazas, la
mayor oferta empleo público del sector sanitario de España.
ACCEDE AQUÍ A TODA LA INFORMACIÓN DE LA OPE
6. OFERTA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 2015: 40 PLAZAS DE ENFERMERÍA
El BOE ha publicado el Real Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2015.
Pese a que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015 establece que, a lo largo del presente año, no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal, ésta exceptúa una
serie de sectores y administraciones entre los que se encuentran los profesionales de Enfermería. Así, establece un cupo de 10 plazas para Enfermeros de Instituciones Penitenciarias y 30 plazas DUE
para personal Estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa.
-4-
Do 18 ao 27 de marzo
7. CSI•F DENUNCIA A CREACIÓN DE MÁIS POSTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN
Tan so catro días despois de que Valeriano Martínez anunciase no Parlamento de Galicia que a
nova Lei de Emprego Público derrogará os nomeamentos por Libre Designación dos Xefes de
Servizo e cargos intermedios, o seu departamento avala a creación de catro novos postos intermedios por Libre Designación.
A pesar das afirmacións do conselleiro de Facenda e do propio Presidente da Xunta de que unicamente
serán cubertos polo sistema de Libre Designación os postos de Vicesecretarios Xerais e Subdirectores Xerais, cando falta un mes escaso para a aprobación da nova Lei de Emprego Público a Dirección Xeral de
Función Pública (dependente da propia consellería de Facenda) levou á Mesa Xeral de Empregados Públicos celebrada o pasado venres 13 de marzo a modificación das Relacións de Postos de Traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a da Axencia de Infraestruturas (AXI) e a da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
En ditas RPT’s non só se manteñen os nomeamentos xa existentes por Libre Designación para postos que
non se corresponden con Vicesecretarías Xerais ou Subdirección Xerais (11 en Vicepresidencia, 4 en la
AXI e 21 en AMTEGA) senón que no caso da Amtega créanse catro novas Xefaturas de Departamento para cubrir polo sistema discrecional de Libre Designación. Os ditos postos, segundo o compromiso, tanto
do conselleiro de Facenda como o do Presidente da Xunta, deberían de cubrirse polo sistema de concurso
público (tal e como está prevista na futura lei).
CSI•F denunciou na Mesa Xeral que esta manobra deixa en evidencia ao Presidente da Xunta e pon en
entredito a súa palabra, máxime cando, incomprensiblemente, estes novos nomeamentos por Libre Designación contan co informe favorable do departamento que dirixe Valeriano Martínez.
Estes novos postos de cobertura por Libre Designación serán aprobadas na Comisión de Persoal do vindeiro día 17 de marzo. A CSI•F xa anuncia que votará en contra dos mesmos.
Posteriormente será o Consello da Xunta, presidido polo propio Presidente da Xunta, quen aprobará definitivamente e ordenará a publicación no DOG destas RPT’s e, con elas, á creación destes novos postos de
Libre Designación, contradicíndose el mesmo da súa palabra dada.
A DENUNCIA NA PRENSA
8. CSI•F DENUNCIA QUE OS ALTOS CARGOS DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO ESTÁN ESQUIVANDO OS RECORTES SALARIAIS
CSI•F denuncia que a Administración Xeral do Estado perdeu 69.000 efectivos entre
2010 e 2015, e que a masa salarial que se destina a pagar as súas retribucións viuse
reducida en 546 millóns en termos absolutos, un 11,2% menos.
CSI•F sinala que os recortes aos empregados públicos empezaron en maio de 2010
cando Zapatero aprobou unha rebaixa media do 5% nos súas retribucións, continuou
coa retirarada da extra de 2012 de Rajoy, todo iso aderezado con axustes permanentes como é a supresión da taxa de reposición e a conxelación dos seus salarios.
O reparto dos axustes nos soldos foi tremendamente desigual. Só fai falta ver que a alta dirección
logrou esquivar os recortes de salarios neses cinco anos. Entre 2010 e 2015, a masa salarial para pagar á
alta dirección pasou de 822.779 euros a 1,3 millóns de euros, o que implica un crecemento do
37,60%. Só no último exercicio o importe das retribucións dos empregados públicos (523.137 traballadores) retrocedeu un 3% e a dos directivos (447 persoas) escalou un 5,6%.
-5-
Do 18 ao 27 de marzo
Tamén foi desigual o reparto no axuste das plantillas segundo fosen altos cargos ou resto de categorías
(funcionarios, laborais fixos, laborais eventuais, etc). Do ano 2014 ao 2015 houbo retroceso de persoal
en todas as categorías (10.630 traballadores dos cales 8.005 eran funcionarios) excepto no caso dos
altos cargos, pasando de 443 efectivos a 447, cun incremento do 0,9%.
CSI•F destaca, así mesmo, a incesante contratación de interinos en servizos tan sensibles na actual
conxuntura de crise, como son o Servizo Público de Emprego Estatal e o Fondo de Garantía Salarial, o que pon de manifesto a perentoria necesidade de ampliar as relacións de postos de traballo destes
organismos, en aras de atender as acuciantes necesidades dos colectivos que atenden.
9. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
El BOE publica este lunes, 23 de marzo, cuatro reales decretos. En primer lugar,
está la oferta de empleo público general para el año 2015. En ese real decreto se
señalan los principios generales y se incluyen seis anexos con las plazas convocadas. Además de ese real decreto con la mayoría de las plazas convocadas, hay
una convocatoria extraordinaria y adicional, sobre todo para la lucha contra el
fraude en los servicios públicos. Como esta convocatoria no estaba contemplada
en los Presupuestos Generales del Estado, ha tenido que ser aprobada mediante
un decreto ley que tendrá que convalidar el Congreso.
El Gobierno admite que "debido a las restricciones presupuestarias habidas en los últimos [años], los recursos humanos que se han incorporado al servicio de la Administración destinados a la lucha contra el
fraude en sus distintas vertientes resultan insuficientes para llevar a cabo las distintas actuaciones de
control e inspección que serían necesarias". Junto a esas dos ofertas de empleo público, el BOE también
publica la oferta de empleo público de la Policía y la de la Guardia Civil,
Real Decreto Ley por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de
la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Real Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2015.
Real Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para
el año 2015.
Real Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2015.
CONSULTA AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN DEL BOE
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en
las administraciones públicas, manifestamos nuestro rechazo más absoluto a la oferta de empleo público
aprobada porque supondrá la destrucción, un año más, de decenas de miles de puestos de trabajo, y
agravará el deterioro de los servicios que reciben nuestros ciudadanos. La tasa de reposición, en contra
de la visión que trata de aportar el Gobierno, supone la destrucción de la mitad de las plazas de personal
que se jubile este año, que se suman a los puestos de trabajo que ya se han destruido desde que comenzó la crisis (400.000). Esto supone más inseguridad en nuestras calles, menores niveles de calidad en
nuestras escuelas, hospitales y centros de trabajo, o una justicia más lenta.
El Gobierno debería ofertar como mínimo las mismas plazas de personas que se jubilan si quiere solventar las necesidades de nuestra administración. Este Ejecutivo, por tanto, juega con las cifras porque cada
año se pierden en torno a 15.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado; solo en
Sanidad se han perdido 40.000 puestos de trabajo desde el pasado verano y en la Enseñanza 20.000 en
los últimos cuatro años.
-6-
Do 18 ao 27 de marzo
10. PROBAS DE AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR - DOG, 16 DE MARZO
Resolución do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan
probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade
de nivel 2 e 3 de cualificación.
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN
Comunicación en Lingua Galega.
Comunicación en Lingua Castelá.
Comunicación en Lingua Estranxeira (inglés).
Competencia Matemática.
SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será ata o 10 de
abril de 2015.
11. BOLSAS DE ESTUDIO E FORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de
Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado para el año 2015.
Prazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».
PARA MÁIS INFORMACIÓN PREME AQUÍ
12. REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DO : CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE SANIDADE
O Consello da Xunta ven de aprobar o texto do Decreto polo
alicia.
NOVIDADES DO DECRETO:
tiva da
solicitude da se
, o que contribuirá a "diminuír a incerteza" dos pacientes. O Decreto tamén regula con maior detalle o procedemento para o exercicio da segunda opinión, xa que se incorpora a posibilidade de facela vía telemática e non só de forma presencial como ata agora. Con este paso, a Xunta continúa co desenvolvemento normativo da Lei de Garantías. Así, xa aprobou o texto de instrucións previas
e, segundo Feijóo, con carácter inmediato aprobarase o correspondente á libre elección de médico de familia, pediatra e persoal de Enfermaría no ámbito de Atención Primaria e de centro hospitalario no
conxunto do Sergas.
-7-
Do 18 ao 27 de marzo
13. OUTRAS NOVAS DE INTERESE
CSIF DENUNCIA QUE LA XUNTA CREA MÁS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN
El sindicato CSIF acusó ayer a la Xunta de crear puestos de libre designación a un mes de que se cumpla el plazo que estima el Parlamento para aprobar la Lei de Emprego Público, que suprimirá ese tipo
de nombramientos.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 18 DE MARZO
Resolución do 13 de marzo de 2015, da Dirección Xeral da Función
Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano
2014 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade.
MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP. - BOE, 16 DE MARZO
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.
REFERENCIA CONSEJO MINISTROS - 20 DE MARZO
- Ofertas de emprego público para o ano 2015
- R.D.L. sobre expedición de títulos académicos y profesionales
- R.D.L. para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
PREME AQUÍ PARA VER A PUBLICACIÓN NO BOE
- Proyectos de ley del Tercer Sector de Acción Social y de Ley de
Voluntario
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE - DOG, 17 DE MARZO
Resolución do 10 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se regulan os permisos derivados do proceso
electoral para órganos de representación do persoal ao servizo
das institucións sanitarias.
BOLETÍN SEMANAL DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
-8-
Do 18 ao 27 de marzo
MÁIS INFORMACIÓN NOS NOSOS LOCAIS SINDICAIS
TELÉFONOS E MAILS
A Coruña
981134113
[email protected]
A Coruña
981178253
[email protected]
Santiago
981950471
[email protected]
Ferrol
981334564
[email protected]
Lugo
982296083
[email protected]
Monforte
982417997
[email protected]
Burela
982589791
[email protected]
Ourense
988385777
[email protected]
O Barco
988339010
[email protected]
Pontevedra
986800000
[email protected]
H. Montecelo
ext. 288498
H. Provincial
Vigo
667517706
[email protected]
Vigo
620771408
[email protected]
ext. 287388
-9-