Questions
Assignment -1
Write hiragana and meanings in column B for the words given in
column A
A
tokei
kutsu
tebukuro
nichi
watashi
origami
sakana
sakura
shinkansen
kokuban
B
時計
靴
手袋
日
私
折紙
魚
桜
新幹線
黒板
…………………..
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
Assignment – 2
Write katakana for the words given below
A
remon
tomato
miruku
ko-hipainappuru
takushi
orenji
amerika
doitsu
B
……………………..
…………………….
…………………….
……………………
……………………
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
Assignment – 3
Match kanji characters in group A with readings in group B
A
時間
日本人
母
午前
お父さん
東
右
出口
道
B
ごぜん
でぐち
ひがし
いし
にほんじん
みち
おとうさん
じかん
はは
Assignment - 4
Choose the correct kanji character from the parentheses
a) Heya no naka (中、虫) ni nan-nin (何人、何大) imasu ka.
b) Fujisan wa ookii (大きい、大いい、犬いい ) yama desu.
c) Gakkō wa ashita (明日、 朝日、 明火) yasumi
(休み、 体み、 本み) desu.
d) Watashi wa rainen (今年、 来年、 昨年 ) kuni (口、回、
国) e kaerimasu.
e) Tomodachi (友達、 友週 ) wa niku o tabemasen.
f) Watashi wa san-gatsu ni Tokyo e ikimasu. ( 生きます、
行きます、 往きます )
g) Watashi wa mainichi denwa (電話、 電車、電気 ) de
ichijikan (一時間、 一時門、 一寺間 ) hanashimasu.
h) Watashi wa bara no hana ga daisuki desu. ( 大好き、 大
女、 大子 )
i) Sensei ( 学生、先生、先性 ) wa ima (今、分、 会 ) doko
desu ka.
Assignment – 5
Write the reading in hiragana for the kanji characters given below
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
五百
先生
火曜日
道
大学
お女の人
休み
昨日
来月
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
Assignment – 6
Match kanji characters in group A with readings in group B
A
千円
火山
十二時
お金
体
国語
午後
休日
二十四日
B
koku-go
ni jūyokka
kyūjitsu
jū-ni-ji
kazan
okane
karada
sen-en
gogo
こくご
にじゅうよっか
きゅうじつ
じゅうにじ
かざん
おかね
からだ
せねん
ごご
Assignment – 7
What do you say in these situations
a) Osoku natta toki (遅くなった、ときー
).
b) Aite to wakareru toki (あいて と 分かれる ときー
).
c) Omimai ni itta toki (おみまい に いった ときー
).
d) Oshogatsu no toki ( おしょがつ の ときー
).
e) Uchi kara dekakeru toki ( 家から 出かける ときー
).
f) O sewa ni natta toki ( お世話 に なった ときー
).
g) Kurasu ni hairu toki ( クラス に 入る とき
).
h) Dareka no uchi ni hairu toki ( だれか の 家 に 入る ときー ).
i) Gohan o tabeta ato ( ご飯 を 食べた あとー
).
j) Jikoshoukai no toki ( 自己紹介 の ときー
).
Assignment-8
Choose the correct reading for the kanji character given
電車
お金
七月
車
明日
大学
四日
六時,
百円
(でんしや、 でんしゃ, でんしゃあ)
(おかねえ、 おかぬ, おかね)
(しちがつ、 しちげつ、 しちいがつ)
( くるま、 くるも、 くろま)
(あした、あしに、おした)
(だいごく、 だいがく、 たいがく)
(よっか、 よつか、 ようか)
(ろくじい、 ろっくじ、 ろくじ)
(はやくえん、 ひゃくえん、ひゃくへん)
Assignment - 9
Join sentences by using the clue given in the brackets
e.g. Ano hito wa nihon-go no sensei desu. Namae wa Yamada
desu. (to iu) Ano hito wa Yamada to iu nihon-go no sensei desu.
a) Ima shōsetsu o yonde imasu. Shōsetsu no namae wa
kokoro desu. (to iu)
b) Watashi wa shōsetsu o kaimashita. Shōsetsu wa omoshiroi
desu. Takakunai desu. (join adjectives)
c) Watash wa Tokyo no chikaku ni aru machi ni sunde imasu.
Machi no kirei desu. (join adjectives)
d) Jikan ga arimasen. Eiga o mimasen. (kara)
e) Shigoto o shite imasu. 6- ji desu. Kaerimasu. (mō).
f) Kuruma o kaitai. Ashita depa-to e ikimasu. (V+ni)
g) Kore wa yūmei na Indo no gakki desu. Namae wa sitar
desu. (to iu)
Assignment – 10
Change the verb form and complete the sentence
a) Ame ga futte iru kara gakkō e (iku -
) cannot go.
b) Tomodachi wa rai getsu (kekkon suru - ) not want to marry.
c) Okane ga nai kara (kau ) cannot buy.
d) Jikan ga aru kara ashita shopping o suru to (omou ) I thimk.
e) Samui kara mado o (akeru ) not open.
f) Shiken aru kara eiga o miru ) not see.
g) Mondai wa muzukashii (dekiru ) can’t do.
h) Shigoto no koto de Tanaka san wa party e (iku ) did
not go.
Assignment – 11
Look at the pictures and request your partner “not to do ~verb”
e.g. tabemasu - tabenaide kudasai (たべますー 食べないでください)
Assignment – 12
Look at the pictures and tell what you would say in the following situations
Assignment – 13
Write a short conversation asking permission to take a photograph of the statue
Assignment-14
Write a short dialogue asking the receptionist for directions to the elevator.
Answers
Assignment-1
Write hiragana in column B for the words given in column A
A
tokei
kutsu
tebukuro
nichi
watashi
origami
sakana
sakura
shinkansen
kokuban
B
とけい
くつ
てぶくろ
にち
わたし
おりがみ
さかな
さくら
しんかんせん
こくばん
Assignment – 2
Write katakana for the words given below
A
remon
tomato
miruku
ko-hipainappuru
takushi
orenji
amerika
doitsu
B
レモン
とまと
ミルク
コーヒー
パイヌアップル
タクシー
オレンジ
アメリカ
ドイツ
Assignment – 3
Match kanji characters in group A with readings in group B
A
時間
日本人
母
午前
お父さん
東
右
出口
道
B
ごぜん
でぐち
ひがし
いし
にほんじん
みち
おとうさん
じかん
はは
Assignment – 4
Choose the correct kanji character from the parentheses
a) Heya no naka (中、車) ni nan-nin (何人、何大) imasu ka.
c) Fujisan wa ookii ( 大、 犬、大きい ) yama desu.
d) Gakkō wa ashita ( 朝日、 明日、 明火 ) yasumi
( 休み、 体、 本日 ) desu.
e) Watashi wa rainen ( 今年、 来年、 昨年 ) kuni (口、
回、 国) e kaerimasu.
f) Tomodachi ( 友達、 友週 ) wa niku o tabemasen.
g) Watashi wa san-gatsu ni Tokyo e ikimasu. ( 生きます、 行
きます、
往きます )
h) Watashi wa mainichi denwa ( 電話、 電車、電気 ) de
ichijikan (一時間、 一時門、 一寺間 ) hanashimasu.
i) Watashi wa bara no hana ga daisuki desu.
(大好き、 大女、
大子 )
Assignment – 5
Write the correct reading for the kanji characters given below
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
五百
先生
火曜日
道
大学
お女の人
休み
昨日
来月
ごひゃく
せんせい
かようび
みち
だいがく
おんあのひと
やすみ
きのう
らいげつ
Assignment – 6
Match kanji characters in group A with readings in group B
A
B
千円
火山
十二時
お金
体
国語
午後
休日
二十四日
koku-go
ni jūyokka
kyūjitsu
jū-ni-ji
kazan
okane
karada
sen-en
gogo
Assignment - 7
What do you say in these situations
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Osoku natta toki (
osokunatte sumimasen).
Aite to wakareru toki (shitsurei shimasu/mata aimashou).
Omimai ni itta toki ( odaijini ).
Oshogatsu no toki (akemashite omedetou gozaimasu).
Uchi kara dekakeru toki (itte kimasu).
O sewa ni natta toki ( nagai aida osewa ni narimashita.
Arigatou gozaimasu).
g) Dareka no uchi ni hairu toki (ojama shimasu).
h) Gohan o tabeta ato ( gochisosama deshita).
i) Jikoshoukai no toki (hajimemashita, Tanaka desu.
Yoroshiku onegaishimasu).
Assignment-8
Choose the correct reading for the kanji character given
電車
お金
七月
車
明日
大学
四日
六時,
百円
(でんしや、 でんしゃ, でんしゃあ)
(おかねえ、 おかぬ, おかね)
(しちがつ、 しちげつ、 しちいがつ)
( くるま、 くるも、 くろま)
(あしに、あした、おした)
(だいごく、 たいがく、 だいがく)
(よっか、 よつか、 ようか)
(ろくじい、 ろっくじ、 ろくじ)
(はやくえん、 ひゃくえん、ひゃくへん)
Exercise - 9
Join sentences by using the clue given in the brackets
e.g. Ano hito wa nihon-go no sensei desu. Namae wa Yamada
desu. (to iu) Ano hito wa Yamada to iu nihon-go no sensei desu.
a) Ima kokoro to iu shousetsu o yonde imasu.
b) Watashi wa omoshirokute takakunai shousetsu o
kaimashita.
c) Watash wa Tokyo no chikaku ni aru kirei na machi ni
sunde imasu.
d) Jikan ga arimasen kara eiga o mimasen.
e) Mō 6-ji desu kara uchi e kaerimasu.
f) Kuruma o kai-ni ashita depa-to e ikimasu.
g) Kore wa sita-ru to iu Indo no yūmei na gakki desu.
Exercise - 10
Change the verb form and complete the sentence
a) Ame ga futte iru kara gakkō e ( iku - ikanai ) cannot go.
b) Tomodachi wa rai getsu (kekkon suru - kekkon shitaku
arimasen ) not want to marry.
c) Okane ga nai kara ( kau - kaemasen ) cannot buy.
d) Jikan ga aru kara ashita shopping o suru to ( omou
omoimasu ) I think.
e) Samui kara mado o ( akeru - akemasen ) not open.
f) Shiken aru kara eiga o ( miru - mimasen ) not see.
g) Mondai wa muzukashii kara (dekiru - dekimasen) can’t do.
h) Shigoto no koto de Tanaka san wa party e (iku - ikimasendeshita ) did not go.
Exercise – 11
Look at the pictures and request your partner “not to do ~verb”
たべないでください
のまないでください
いかないでください
べんきょうしないでください
よまないでください
はたらかないでください
散歩しないでください
みないでください
つくらないでください
Assignment 12
Look at the pictures and tell what you would say in the situation
さようなら
また
危ないです
ね
おやすみなさい
しつれいします
ただいま
おかえりなさい