Praca przedstawia próbę stworzenia nowego narzędzia

Praca przedstawia próbę stworzenia nowego narzędzia, służącego do przewidywania
pęknięć w procesach odkształcania metali. W rozprawie opisano zjawisko pękania oraz
modele pękania występujące w przeróbce plastycznej. Przeprowadzony został przegląd
literaturowy, w którym pokazano, iż narzędzia sztucznej inteligencji są stosowane zarówno w
metalurgii jak i podczas wykrywania pękania w procesach przeróbki plastycznej. Opisano
badania wstępne, których celem było zbadanie możliwości zastosowań sztucznych sieci
neuronowych do klasyfikacji pęknięć oraz dokonano oceny i analizy porównawczej
otrzymanych wyników. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru sieci dającej
najlepsze wyniki klasyfikacji przy przewidywaniu pęknięć w próbie SICO. Zostało
opracowanych kilka modeli z dziedziny sztucznej inteligencji, a mianowicie: sztuczne sieci
neuronowe MLP (multi layer perceptron), sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF (radial
basis function), probabilistyczne sieci neuronowe PNN (probabilistic neural network) oraz
naiwny klasyfikator bayesowski NBC (naive Bayes classifier). Modele te zostały opracowane
w oparciu o wyniki przeprowadzonych i opisanych symulacji komputerowych próby SICO.
Wyniki symulacji, które obejmowały obliczenia pól naprężeń, odkształceń, temperatur oraz
prędkości odkształcenia stanowiły zbiory uczące, walidacyjne i testujące. Do klasyfikacji
parametru pękania został zastosowany program STATISTICA Neural Networks, który
zawiera probabilistyczne sieci neuronowe (PNN) jak również pozostałe modele opisane w
pracy (MLP, RBF, NBC). Przedstawiono cele oraz tezę pracy, która ma potwierdzić iż
probabilistyczne sieci neuronowe mogą być skutecznym narzędziem do przewidywania
pęknięcia w procesach przeróbki plastycznej. W pracy dokonano opisu budowy i działania
poszczególnych sieci: MLP, RBF i PNN. Podsumowano ich działanie i wyodrębniono proces
ich uczenia w zależności od zastosowanej funkcji aktywacji. Praca przedstawia opis procesu
ściskania osiowosymetrycznej próbki cylindrycznej oraz model numeryczny tego procesu.
Przedstawiono nowy model sieci probabilistycznej, który przewiduje prawdopodobieństwo
występowania pęknięć w czasie procesu ściskania próbki cylindrycznej ze stopu miedzi.
Dokonano porównania sieci MLP, RBF oraz PNN. Wszystkie sieci poprawnie
zaklasyfikowały momenty pęknięć lecz dla sieci PNN uzyskano najmniej błędnie
zaklasyfikowanych przykładów. Opracowany model probabilistycznych sieci neuronowych
zastosowano do przewidywania pęknięć podczas kucia różnych odkuwek ze stopu miedzi w
temperaturze 8200C i 9000C. Model sieci probabilistycznych dla odkuwek nie przewidział
występowania pęknięcia, co pokrywa się z danymi uzyskanymi w literaturze
[Pietrzyk
(2010)]. Natomiast probabilistyczne sieci neuronowe zastosowane jak wyżej do kucia
odkuwek w temperaturze 6000C, przewidziały miejsca pęknięcia oraz oszacowały
prawdopodobieństwo pęknięcia. Opracowany model sieci probabilistycznej został również
zastosowany do bardziej złożonego procesu jakim jest odkształcanie obwiedniowe, co
wykazało iż sieci te można stosować nie tylko do przewidywania pęknięć podczas kucia
swobodnego ale również kucia matrycowego i bardziej złożonego.
W pracy przedstawiono próbę SICO, w której spęczane były próbki ze stopu Inconel.
Opracowane sieci probabilistyczne zastosowano w przypadku kucia łopatek, które stosowane
są w silnikach lotniczych. Korzystając z publikacji [Cheng Lv (2008)] dotyczących kucia
łopatek, przeprowadzono symulację, numeryczną w programie Forge3, w którym
zaimplementowano model sieci probabilistycznych określający prawdopodobieństwo
pęknięcia. Na podstawie zbudowanego modelu probabilistycznych sieci neuronowych, została
napisana w języku programowania Visual C# 2010 Express aplikacja modelu przewidującego
pękanie. W pracy przedstawiono podsumowanie i wnioski z opracowanego modelu
zastosowanego do przewidywania pęknięć w procesach przeróbki plastycznej tj. kucia
swobodnego oraz matrycowego.
The doctoral dissertation presents an attempt to create a new tool for predicting ductile fractures in
the metal deformation processes. The dissertation describes the occurrence ductile fracture and
ductile fractures criteria appearing in metal forming.
Literature review shows that artificial intelligence tools are used in metallurgy as well as for
detection of cracking during plastic working processes. The main goal of the preliminary study was
recognizing possibility of using artificial neural networks to classification ductile fractures and also
for comparison and evaluation of the results. Analysis which selected the network giving the best
classification results in predicting fractures in a attempt SICO was performed. Several models from
artificial intelligence area was investigated: MLP (multi layer perceptron ), RBF ( radial basis
function ), PNN ( probabilistic neural network ) and NBC ( naïve Bayes classifier ). These models
were created on the basis of the results of the computer simulations of SICO test. The results of
simulation, which included the calculation of the stress field, strain, temperature and strain rate were
used as collections of inputs for learning, validation and testing of neural network Program
STATISTICA, program Neural Networks as well as other models described in the work (MLP,
RBF, NBC) were used for the classification of fracture parameter, which includes probabilistic
neural network ( PNN ). The main goal of this work was to confirm that the probabilistic neural
networks can be useful tool to predict the ductile fracture in the plastic working processes. The
dissertation described the construction and operation of the various networks such: MLP, RBF and
PNN as well their functioning and selected learning process depending upon the activation function.
The paper presents a description of the process of compression axisymmetric cylindrical sample and
a numerical model of the process. A new probabilistic network model, which provides the
probability of ductile fracture occur during the compression tests the cylindrical copper samples was
presented. The comparison test was performed for MLP,
RBF and PNN networks. All the networks correctly classified the fractures moments however. The
PNN network achieved the best results. Developed probabilistic neural network model was used to
predict ductile fractures during forging process for various geometries from copper alloy at
a temperature of 820°C and 900°C. Probabilistic network model for forgings not predicted the
occurrence of fractures, what confirming the data from literature [ Pietrzyk (2010)]. In contrast,
probabilistic neural networks used for the some forging process at 600°C, have provided the area of
fractures and estimated the probability of fractures. The probabilistic network model was also used
for more complicated process like circumferential deformation , what shows that the networks can
be used to predict fractures during more complicated forging.
The paper presents a SICO test, in which samples from Inconel alloy were upset.
Developed probabilistic networks are used for forging blades I of a plane engines. Numerical
simulation of the blades forging were performed using program Forge3. The probabilistic network
model defining the probability of fractures was implemented using the publication [ Lv Cheng
(2008 )]. Application of the model for prediction of fractures was based on the constructed
probabilistic model of neural network and was written on the language Visual C# 2010 Express.
The paper presents a summary conclusions of the developed model used for prediction of fractures
in the plastic working processes.