DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA
ŚRODOWISKOWA
ZA ROK 2013
WYDANIE 2
OPOLE, LISTOPAD 2014
SPIS TREŚCI
CEL I ZAKRES DEKLARACJI ............................................................................................. 3
PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.................................................. 3
SŁOWO OD PREZESA...................................................................................................... 4
OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO ..................................................... 5
LOKALIZACJA ZAKŁADU .................................................................................................. 6
RYS HISTORYCZNY CEMENTOWNI ODRA S.A. .................................................................. 8
ROZWÓJ ZAKŁADU W KONTEKŚCIE OCHRONY ŚRODOWISKA ......................................... 11
W ZGODZIE Z NATURĄ ................................................................................................. 13
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM,
BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY .......................................................................... 15
CERTYFIKATY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA ...................................................................... 19
PROCES TECHNOLOGICZNY PRODUKCJI ........................................................................ 21
ASORTYMENTY PRODUKOWANYCH CEMENTÓW............................................................. 25
ODZIAŁYWANIE CEMENTOWNI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ZA 2013R ........................ 25
CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE ................................................................................ 26
EMISJA DO POWIETRZA ........................................................................................................... 30
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ........................................................................................ 31
GOSPODARKA ODPADAMI ........................................................................................................ 32
GOSPODARKA ENERGETYCZNA ............................................................................................... 36
BILANS ODDZIAŁYWANIA CEMENTOWNI ODRA S.A. NA ŚRODOWISKO......................... 38
WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ........................................................... 40
KONTAKTY ZEWNĘTRZNE ........................................................................................................ 42
A N K I E T A .............................................................................................................................. 47
INFORMACJA KOŃCOWA............................................................................................... 48
Strona 2 z 48
CEL I ZAKRES DEKLARACJI
Deklaracja Środowiskowa jest wyrazem troski kierownictwa i personelu Cementowni ODRA S.A.
o dobre kontakty z otoczeniem zakładu a także dowodem spełnienia Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (EMAS) w sprawie dobrowolnego udziału organizacji
w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.
Podstawowym celem naszej deklaracji środowiskowej jest dostarczenie wszystkim
zainteresowanym stronom społeczności lokalnej, firmom współpracującym, dzierżawcom,
interesariuszom, administracji państwowej, instytucjom finansowym oraz mediom informacji
dotyczącej działalności Cementowni w obszarze jej oddziaływania na środowisko naturalne oraz
ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej.
Deklaracja Środowiskowa swym zakresem obejmuje opis Cementowni, jej działalności, strukturę
produktów i usług, w tym opis oddziaływania na środowisko naturalne. W niniejszej deklaracji
zawarty jest opis systemu zarządzania środowiskowego organizacji i polityka środowiskowa w
ramach „Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Deklaracja zawiera opis znaczących i pośrednich aspektów
środowiskowych oraz celów i zadań środowiskowych z nimi związanych. Zasadniczą część
przedmiotowej Deklaracji stanowi sprawozdawczość dotycząca efektów działalności środowiskowej
w odniesieniu do celów i zadań środowiskowych w świetle przepisów prawnych, w obszarze
znaczących wpływów na środowisko.
PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.
Cementownia ODRA S.A. zgodnie ze swoim statutem produkuje klinkier portlandzki i cementy
różnych rodzajów z przeznaczeniem na sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym. Cementownia
ODRA S.A. jest prywatną spółką akcyjną z przewaga kapitału zagranicznego i niewielkim udziałem
akcjonariatu pracowniczego. Siedzibą spółki jest miasto Opole. Najwyższą władzą spółki jest Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powołuje czteroosobową Radę Nadzorczą. Zarząd spółki
powołany przez Radę Nadzorczą jest dwuosobowy a jego członkowie pełnią równocześnie funkcje
dyrektorów przedsiębiorstwa.
R
Rookk bbuuddoow
wyy -- 11991111
2
2
PPoow
wiieerrzzcchhnniiaa pprroodduukkccyyjjnnaa –– 119922 005599 m
m2
ZZaattrruuddnniieenniiee nnaa kkoonniieecc 22001133 rrookkuu:: 227711 oossóóbb
K
Koodd PPK
KD
D –– 2233..5511
SSiieeddzziibbaa ffiirrm
myy::
C
Ceem
meennttoow
wnniiaa O
OD
DR
RA
A SS..A
A..
4455--000055 O
Oppoollee
U
Ull.. B
Buuddoow
wllaannyycchh 99
TTeell.. ((007777)) 440022 0088 9999
w
ww
ww
w..ooddrraassaa..eeuu
PPrreezzeess ZZaarrzząądduu –– D
Dyyrreekkttoorr N
Naacczzeellnnyy ––
C
––
Czzłłoonneekk ZZaarrzząądduu –– D
Dyyrreekkttoorr
PPeełłnnoom
mooccnniikk ZZaarrzząądduu ddss.. ZZSSZZ ii EEM
MA
ASS ––
K
Kiieerroow
wnniikk D
Dzziiaałłuu O
Occhhrroonnyy ŚŚrrooddoow
wiisskkaa ––
A
Annddrrzzeejj R
Ryybbaarrcczzyykk
W
Woojjcciieecchh PPuuttrraa
H
Heennrryykk N
Nooppaarrlliikk
M
Maarreekk JJaarrzzęębbsskkii
Strona 3 z 48
SŁOWO OD PREZESA
Oddajemy dziś do rąk Państwa drugie wydanie
Deklaracji Środowiskowej, która powstała po
rocznym okresie aplikacji i funkcjonowania
w systemie
EMAS.
Dnia
13.10.2014
r.
odebraliśmy
na
Targach
Ekologicznych
w Poznaniu, z rąk Głównego Dyrektora Ochrony
Środowiska certyfikat potwierdzający pomyślne
zakończenie procesu weryfikacji i audytu oraz
oficjalne wejście w funkcjonowanie systemu.
Przyjmując Deklarację Środowiskową bierzemy
na siebie dobrowolnie obowiązki wynikające
z Rozporządzeniu
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (WE) nr.1221/2009, mające na celu
postępowania w naszej działalności zgodnie
z zasadami ekorozwoju i tworzenie dobrych
kontaktów z otaczającym nas światem.
Cementownia ODRA S.A. jest zakładem z przeszło stuletnim rodowodem i łączy w sobie tradycje
z nowoczesnością, gdzie w starych murach pracują nowoczesne linie technologiczne. Od momentu
prywatyzacji i zaangażowania kapitału dokonała się w zakładzie rewolucja technologiczna
i techniczna. Wszystkim tym procesom towarzyszyły specjalne programy zmniejszając wpływ
zakładu na otoczenie i uwzględniające ochronę środowiska. Wprowadzono także systemy
sterowania procesami produkcyjnymi, zarządzanie oparte o technikę cyfrową oraz systemy
kontrolowania jakości i ochrony środowiska. Wszystko to dało wymierny efekt w obszarze ekologii
i poprawiło wizerunek firmy. Gołym okiem widać jak wygląda obecnie otoczenie zakładu
w porównaniu z latami ubiegłymi i jak układają się relacje z służbami nadzoru ekologicznego. Przy
pełnym zaangażowaniu produkcyjnym, dotrzymujemy norm polskich i europejskich z zakresu
ekologii i staramy się, aby nasza obecność w strukturze miasta była jak najmniej uciążliwa.
Cementownia za swój cel przyjęła spełnianie warunków kwalifikujących ją do grona firm
europejskiego obszaru gospodarczego. Polityka ta jest konsekwentnie realizowana w poczynaniach
firmy a uzyskiwane efekty można uznać za zadowalające.
W okresie starania się o certyfikat EMAS w Cementowni zrobiono kolejny krok w obszarze
unowocześniania produkcji. Zakończono montaż separatora na młynach cementu, co pozwala na
stabilizacje jakości produkowanych wyrobów i zmniejszyło zużycie energii na przemiał. Zbudowano
także nową instalację przemiału żużla w młynie misowo-rolowym, która wykorzystuje do suszenie
gorące powietrze z chłodnika rusztowego do tej pory wypuszczane do atmosfery. Dzięki tej
inwestycji możemy wyłączyć z eksploatacji obecne suszarnie żużla, zaoszczędzając ok. 10 tyś ton
węgla rocznie i ograniczyć ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery. Rozpoczęto także
budowę instalacji do podawania paliw alternatywnych do pieca obrotowego, co także pozwoli na
oszczędność węgla i zmniejszy emisję do otoczenia. Przygotowywane są dalsze inwestycje na lata
następne, które znów pozwolą na poprawę technologii i będą przyjazne dla otoczenia.
Przedkładana przez nas Deklaracja Środowiskowa jest sprawozdaniem z naszej działalności
w ostatnim czasie i równocześnie informacją o zamierzeniach naszej firmy na najbliższy okres oraz
sposobach postępowania w obszarze informowania społeczeństwa. Chcemy, bowiem prowadzić
dialog ze wszystkimi grupami społecznymi zainteresowanymi naszymi poczynaniami wierząc, że
przyczyni się on do dalszego rozwoju Cementowni i pozwoli na lepsze uwzględnianie wymogów
ekologicznych.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Cementowni ODRA S.A.
Opole, 05.11.2014
Strona 4 z 48
OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO
Strona 5 z 48
LOKALIZACJA ZAKŁADU
Zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola
UAB.S.W.7328-98/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. Sposób korzystania z działek, na których
zlokalizowany jest zakład, jest zgodny z zapisem w księgach wieczystych.
Cementownia ODRA S.A. położona jest w północnej części miasta Opola pomiędzy rzeką Odrą,
ulicą Budowlanych i ulicą Magazynową.
Od strony północnej Cementownia graniczy z dzielnicą Zakrzów, w której występuje zabudowa
parterowa, a także jedno i dwupiętrowa. Od strony wschodniej poprzez ulicę Budowlanych,
a następnie teren kopalni Odra I i II z dzielnicą Chabry i ZWM. Od strony zachodniej, teren
Cementowni graniczy z rzeką Odrą a dalej terenami gospodarczo - usługowymi, od strony
południowej z centrum miasta Opola, z zabudową wysoką. W pobliżu Cementowni, zlokalizowany
jest zakład – Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
Lokalizację zakładu w terenie pokazano na mapie w skali 1:10 000 - rys.1.
Kopalnia „Odra II”
Nieczynne
wyrobisko po
kopalni „Odra I”
Rys. 1. Lokalizacja Cementowni ODRA S.A. w terenie.
Strona 6 z 48
Strona 7 z 48
RYS HISTORYCZNY CEMENTOWNI ODRA S.A.
KALENDARIUM
1899 - na terenie obecnej Cementowni istniała fabryka cementu składająca się z trzech
samodzielnych zakładów wyposażonych w piece szybowe.
1911 - wybudowano nowy zakład „Opole-Port” pracujący metodą mokrą, wyposażony w trzy piece
obrotowe o wydajności dobowej 250 ton.
1938 - osiągnięto roczną produkcję w granicach 200 tys. ton cementu.
1947 - podjęto decyzję w sprawie odbudowy zniszczonej podczas II Wojny Światowej Cementowni
i zainstalowaniu w niej nowych urządzeń technologicznych.
1948-1951 - odbudowa Cementowni ODRA. Była to największa w tym okresie inwestycja
przemysłu cementowego w Polsce. W 1951 r. przekazano do eksploatacji 2 piece
obrotowe. Kolejne dwa piece obrotowe rozpoczęły pracę w roku 1952. Modernizację
zakładu kontynuowano w latach 1954-1956.
1962 - rozpoczęły działalność Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego w skład, których weszła
m.in. Cementownia ODRA, a od 1974 r. utworzono Opolski Kombinat CementowoWapienniczy. W latach 60-tych kontynuowano rozbudowę i modernizację zakładu.
1975 - osiągnięto szczytową produkcję cementu w ilości 895 tys. ton.
1992 - Przedsiębiorstwo Państwowe Cementownia ODRA przekształcono w jednoosobową spółkę
akcyjną Skarbu Państwa - Cementownia ODRA S.A.
1993 - w ramach rządowego programu prywatyzacji przemysłu cementowego pakiet kontrolny
akcji nabyła Firma Miebach Projektgesellschaft GmbH z Dortmundu zobowiązując
się do modernizacji Cementowni.
1999 - kompleksowa modernizacja Cementowni polegająca m.in. na zmianie metody wypalania
klinkieru w piecu obrotowym – z energochłonnej metody „mokrej” na energooszczędną
metodę „suchą”. Wydajność zmodernizowanego pieca – 1200 ton klinkieru na dobę –
pozwala na utrzymanie poziomu produkcji, mimo wyłączenia z eksploatacji pozostałych
trzech pieców obrotowych. W grudniu 1999 r. przebudowaną linię technologiczną razem
z towarzyszącymi obiektami przekazano do eksploatacji ciągłej. Dzięki obniżeniu
jednostkowego zużycia ciepła na wypalanie klinkieru, emisji gazów i pyłów do atmosfery
oraz energii elektrycznej Cementownia stała się zakładem przyjaznym dla środowiska.
Ponadto w ramach modernizacji w rejonie miejskiego wysypiska śmieci w Opolu
wybudowano kompletny obiekt do segregacji odpadów komunalnych (systemu BRAM).
Odzyskane w nim wszelkie odpady palne służą, jako paliwo alternatywne w procesie
wypału klinkieru w cementowniach.
2004 - Cementownia uzyskała Certyfikaty potwierdzające wprowadzenie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania wg standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.
2008 - wprowadzenie w Cementowni zintegrowanego systemu zarządzania firmą klasy ERP –
Microsoft Dynamics Axapta.
Strona 8 z 48
2011 - obchody Jubileuszu 100-lecia istnienia Cementowni ODRA S.A.
2012 - rozpoczęto proces wdrażania EMAS.
2013 - rozpoczęto realizację kosztem około 28 mln zł dwóch inwestycji:


budowa instalacji z separatorem młynów cementu nr 1-4;
budowa linii suszenia i mielenia żużla wielkopiecowego z wykorzystaniem
pionowego młyna rolowo-misowego.
2013 - zakończono proces wdrażania EMAS. W dniu 22.04.2014 - Cementownia ODRA S.A. została
wpisana do rejestru krajowego EMAS pod numerem PL 2.16-004-50.
2014 - rozpoczęto realizację kosztem około 8 mln zł instalacji dozowania paliw alternatywnych do
pieca obrotowego.
CEMENTOWNIA ODRA S.A. – NOWOCZESNY ZAKŁAD Z PONAD 100 LETNIĄ TRADYCJĄ
Pierwsze wzmianki historyczne o zakładzie produkującym cement w dzielnicy Zakrzów pochodzą
z 1872 roku. W miejscu gdzie w 1911 roku powstała Cementownia „Opole-Port” - poprzedniczka
Cementowni ODRA.
W kolejnych latach Cementownia ODRA była modernizowana i tak już w 1952 roku produkowała
ponad 181 tyś. ton cementu rocznie, a w roku 1954 wyprodukowała blisko 400 tyś. ton cementu.
W kolejnych latach produkcja wahała się w przedziale od 600 tyś. do rekordowej produkcji
cementu w 1975 roku 895 tyś. ton.
Końcówka lat 70-tych to już czas, w którym na tle nowo otwartych w poprzednich latach
nowoczesnych cementowni, wyraźnie pogłębiała się różnica technologiczna między zakładami. I tak
zakład, który przez szereg lat był w czołówce polskiego przemysłu cementowego pod względem
ilości produkowanego cementu jak i technologii, stawał się nieekonomiczny pod względem kosztów
jednostkowego zużycia ciepła na wypał klinkieru, w porównaniu do nowo otwartych zakładów.
Po roku 1977 produkcja cementu w Polsce systematycznie spadała, co pogłębiało problemy
Cementowni ODRA. Recesja na rynku cementu, brak inwestycji, wysokie koszty produkcji
przyczyniły się do wydania 1989 roku przez amerykańską firmę ekspertyzy, na zlecenie polskiego
rządu, która jednoznacznie stwierdziła, iż Cementownia ODRA nie nadaje się do modernizacji
i powinna być zlikwidowana.
W 1992 roku pojawia się inwestor, który zauważa duży potencjał w Cementowni ODRA i wyraża
chęć modernizacji zakładu. Potencjał Cementowni to złoże zupełne surowca wapiennego, które
to nie tylko w Polsce, ale i także na świecie jest rzadkością. Cementownia ODRA posiada
w przekroju geologicznym złoża surowca wapiennego, kompletny zestaw surowcowy potrzebny do
wypału klinkieru portlandzkiego.
Strona 9 z 48
Po przejęciu zakładu w 1993 roku nowy właściciel rozpoczyna szereg inwestycji, od zmiany metody
produkcji klinkieru portlandzkiego z metody mokrej na suchą, do wdrożenia najnowszych
ówcześnie systemów automatycznie sterujących linią produkcyjną. Te inwestycje obniżają znacząco
koszty produkcji klinkieru portlandzkiego, co pozwala Cementowni ODRA na dynamiczny rozwój
i kolejne inwestycje.
Inwestor nie poprzestaje tylko na modernizacji Cementowni, buduje w 1999 roku w Opolu
sortownię odpadów komunalnych, która jest pierwszym tego typu zakładem w Polsce.
Produkowane w niej paliwo „BRAM” (Brennstoff aus Mull, czyli części palne z odpadów
komunalnych), miało być kolejnym krokiem do obniżenia kosztów produkcji klinkieru. Niestety,
ówczesne prawo Polskie, nastawienie społeczeństwa do rzeczy nowych, niesprawdzonych wówczas
w naszym kraju powstrzymuje rozruch sortowni do roku 2006. I tak nowy zakład w pełni
zautomatyzowany 7 lat stoi nieużywany. Mimo to, inwestor utrzymuje Cementownię cały czas
na bardzo wysokim poziomie technicznym, wdraża najnowsze rozwiązania technologiczne
pojawiające się na rynku. Przykładem może być system do dynamicznego wywarzania
wentylatorów oparty na patencie NASA czy system sterowania zakładem SIMENSA.
Ważnym elementem ewolucji Cementowni ODRA na przestrzeni ostatnich 100 lat jest również
jakość produktu. Początkowo cement był pakowany jak bardzo dobre wino, w drewniane beczki
i był traktowany, jako towar bardzo ekskluzywny. Wzrost produkcji szybko zmienia sposób
pakowania na worki papierowe.
Strona 10 z 48
Następnie wprowadzane są cementy z dużą zawartością żużla wielkopiecowego. Wprowadzenie
w/w dodatku do cementu w latach 60-tych ma przede wszystkim poprawić właściwości fizyczne
cementu, czyli zwiększyć trwałość betonów z tych cementów. Jednocześnie polityka produkcji
cementów z dużą zawartością żużla wielkopiecowego pozwoliła na uzyskanie rekordowej produkcji
blisko 900 tyś. ton cementu w 1975 roku. Od tego czasu Cementownia ODRA do dnia dzisiejszego
specjalizuje się w produkcji cementów z dodatkiem żużla wielkopiecowego. Przez co obiekty
powstałe na bazie cementów żużlowych charakteryzują się dużą trwałością elementów
betonowych. W latach 2003 – 2008 Cementownia ODRA jest liderem nie tylko w Polsce, ale
również na świecie w produkcji cementów z dużą zawartością dodatków. Współczynnik zużycia
dodatków w tych latach waha się na poziomie 0,35-0,40 ogólnej sprzedaży. Dla porównania
współczynnik ten dla przemysłu cementowego w Polsce wynosi około 0,25. Analiza historii
stuletniego zakładu pokazuje, że do przetrwania przedsiębiorstwa na przestrzeni 100 lat nie
wystarczy dar natury, którym jest złoże zupełne surowca wapiennego. Potrzebni są także ludzie
z pasją, tacy jak inwestor, który pomimo opinii ekspertów, iż Cementownia nie nadawała się do
modernizacji tylko do zamknięcia, dokonał modernizacji i przyjął odpowiednią politykę jakości,
która doprowadziła Cementownia ODRA do stanu dzisiejszego.
ROZWÓJ ZAKŁADU W KONTEKŚCIE OCHRONY ŚRODOWISKA
EKOLOGIA PRZEDE WSZYSTKIM
Obecność dużego zakładu przemysłowego, a takim jest Cementownia ODRA, niemal w sercu
miasta, wymusza na nim konieczność jeszcze większej dbałości o środowisko. Stąd zrealizowana
w przeddzień obchodów stulecia istnienia firmy wymiana elektrofiltra pieca obrotowego na
nowocześniejszy i jeszcze skuteczniejszy filtr workowy. Dzięki niemu tak uciążliwa przed laty dla
okolicznych mieszkańców emisja pyłów teraz została niemal całkowicie wyeliminowana. Szacunki
mówią o obecności, co najwyżej 1-2 mg pyłów w m3 gazów. Dotychczasowa sprawność
elektrofiltra pozwalała na utrzymanie zapylenia na poziomie 50mg pyłu w m 3 gazu.
Zmiana technologii produkcji i gruntowna modernizacja Cementowni ODRA przyniosła wymierne
efekty. Wskaźniki emisji w kg zanieczyszczenia na 1 Mg wyprodukowanego cementu w latach 1982
– 2008 zmniejszyły się nawet kilkadziesiąt razy. Dla przykładu – ilość pyłu spadła w tym czasie
z 4,9 kg/Mg w roku 1982 do 0,1 kg/Mg w latach 2006-2010. Ilość dwutlenku siarki ograniczona
została z 1,8 kg/Mg w roku 1988 do zera w latach ostatnich, a tlenku azotu – z 2,3 kg/Mg
w roku 1982 do 0,5 kg/Mg.
Poprawiła się też znacznie gospodarka wodno-ściekowa:
 wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych powstających w zakładzie, co umożliwiło
ich skierowanie do oczyszczalni miejskiej,
 wyłączono z eksploatacji przestarzałą zakładową oczyszczalnię ścieków na terenie
zalewowym nad Odrą.
Ograniczono hałas i wibracje:
 wprowadzono zabezpieczenia akustyczne głównych źródeł hałasu w postaci tłumików,
obudów i ekranów akustycznych ograniczając hałas przenikający z zakładu do środowiska;
Strona 11 z 48

zakupiono dwie specjalistyczne koparki japońskiej firmy Komatsu, dzięki czemu całkowicie
wyeliminowano metodę strzałową wydobycia surowca, eliminując w ten sposób również
hałas i drgania parasejsmiczne.
Cementownia ODRA nie tylko sama jest bezpieczna dla środowiska, ale też odzyskuje ok. 250 tys.
ton rocznie odpadów szkodliwych dla środowiska i wykorzystuje je, jako dodatki do klinkieru
i cementu. Jest wśród nich: żużel wielkopiecowy, popioły lotne, rea-gips oraz dodatki żelazonośne.
WYBRANE INWESTYCJE I DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2004 r. - Wymiana filtrów tkaninowych na młynach cementu na filtry nowszej generacji.
Instalacja nowoczesnych filtrów poprawiła skuteczność odpylania i pozwoliła na ograniczenie
emisji oraz zapewnienie dotrzymania parametrów określonych w decyzjach
administracyjnych dot. emisji pyłów do powietrza.
2006 r. – Budowa terminala załadunku cementu luzem. Nowy terminal załadunku cementu
luzem pozwala na bezosobową obsługę, znacząco przyspiesza załadunek i zapewnia jego
przebieg bez emisji niezorganizowanej pyłów.
2006 r. – Wymiana kompresorów sprężonego powietrza na kompresory nowej generacji.
Instalacja kompresorów nowej generacji pozwoliła zmniejszyć zużycie energii i koszty
produkcji sprężonego powietrza oraz emisję hałasu do środowiska.
2007 r. – Centralna sterownia. Wprowadzenie centralnej sterowni na bazie systemu PC 7
firmy Siemens pozwoliło na monitorowanie pracy urządzeń całego zakładu z jednego
miejsca. Dodatkowym atutem sterowni jest system przewidywania awarii, który znacząco
poprawił wydajność i bezpieczeństwo pracy.
2008 r. – Wymiana chłodnika klinkieru na nowy chłodnik firmy IKN. Wymiana chłodnika
klinkieru na urządzenie nowszej generacji pozwoliło na właściwe obniżenie temperatury
produkowanego klinkieru. Wpłynęło to pozytywnie na dalsze procesy, poprawiło wydajność
pracy pieca obrotowego i zapewniło stabilizację procesu wypału.
2009 r. – Rewitalizacja budynków oraz hal produkcyjnych zakładu. Wyremontowanie
znacznej części nawierzchni dróg, placów oraz parkingów zakładowych. Remont budynków
i hal produkcyjnych oraz nawierzchni pozwolił na poprawę wizerunku zewnętrznego zakładu.
2009 r. – Wymiana elektrofiltra suszarń żużla na nowy filtr tkaninowy o wyższej
skuteczności odpylania przyczyniła się do ograniczenia emisji pyłów.
Od 2010 r. – Obudowa hali klinkieru oraz żużla. Dzięki obudowie hali klinkieru możliwe było
zmniejszenie emisji pyłów na terenie przedsiębiorstwa, powstających w trakcie transportu,
załadunku i przeładunku surowców.
2011 r. – Zastąpienie elektrofiltra pieca obrotowego filtrem tkaninowym o wysokiej
skuteczności gwarantującej dotrzymanie wielkości emisji, spełniającej wymagania przepisów
ogólnoeuropejskich dot. emisji pyłów do powietrza.
2012 r. – Zmiana systemu transportu kamienia wapiennego w kopalni. Dotychczasowy
system transportu bazujący na kolei wąskotorowej został zastąpiony systemem
obudowanych przenośników taśmowych. Powstał także skład pośredni pozwalający na
uśrednienie surowca. Zmniejszeniu uległo zużycie oleju napędowego do transportu kamienia.
2012 r. – Modernizacja filtrów młynów cementu. Zwiększenie powierzchni filtracyjnej
poprawiło skuteczność oczyszczania gazów.
2012 r. – Modernizacja rozdzielni wysokiego napięcia. Wymiana urządzeń oraz
wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania energią pozwoliło na ograniczenie
zużycia energii elektrycznej.
2013 r. – System zraszania kamienia na przesypach. Instalacja systemu pozwoliła na
zmniejszenie zapylenia powstałego podczas pryzmowania kamienia.
2013 r. – Rozpoczęto realizację kosztem około 28 mln zł dwóch inwestycji:

budowa instalacji z separatorem młynów cementu nr 1-4 (instalacja w fazie testów);

budowa linii suszenia i mielenia żużla wielkopiecowego z wykorzystaniem pionowego
młyna rolowo-misowego (instalacja w fazie testów).
2014 r. – Rozpoczęto realizację kosztem około 8 mln zł instalacji dozowania paliw
alternatywnych do pieca obrotowego.
Strona 12 z 48
W ZGODZIE Z NATURĄ
W branży cementowej relacje biznes – natura mają szczególny wymiar. Wszystko, na czym opiera
się ten przemysł, pochodzi z przyrody. Zasoby podstawowych składników cementu – margla lub
wapienia i gliny – to dary ziemi. Ziemia opolska od wieków obdarza nimi wyjątkowo hojnie - okolice
Opola są w margiel i wszystko, co do produkcji cementu niezbędne, wyjątkowo bogate. Stąd
wczesny rozkwit przemysłu cementowego na tych ziemiach. Wprawdzie z 9 istniejących przed
II wojną światową Cementowni po wojnie zostały jedynie 4, ale w kolejnych latach przybywały
następne. Do dziś to jedna z najważniejszych gałęzi regionalnego przemysłu. Wytwarzany
na Opolszczyźnie cement stanowi jedną trzecia ogólnej krajowej produkcji.
Ze znanych od lat badań wiadomo, że pokłady margla są wyjątkowo duże po północnej
i południowej stronie Opola. Cementownia ODRA, jedyny opolski zakład, który przetrwał wiek
pełen zawirowań, eksploatuje dziś 18-hektarowy teren. Całe złoże ma mieć powierzchnię
ok. 30 ha. To drugie w historii wyrobisko przedsiębiorstwa.
Obecnie Cementownia ODRA wykorzystuje w skali roku złoże o wielkości ok. 1 ha. Wydobywa z tej
powierzchni średnio 600 tys. ton surowca. Eksploatacja stopniowo powiększanego terenu nie
oznacza jednak strat dla środowiska. Przeciwnie - wyrobiska surowców mineralnych oferują bardzo
korzystne i zróżnicowane warunki siedliskowe dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym także
rzadkich i zagrożonych. Bardzo często eksploatowane lub zamknięte kopalnie odkrywkowe,
żwirownie, piaskownie czy glinianki są ostoją gatunków istotnych z konserwatorskiego punktu
widzenia. Badania florystyczne prowadzone od kilkunastu lat na Śląsku Opolskim potwierdziły
występowanie na terenie wyrobisk surowców mineralnych ponad 200 gatunków roślin ustępujących
i rzadkich spośród 532 ujętych na czerwonej liście roślin zagrożonych wyginięciem w regionie.
Znajdują się wśród nich gatunki krytycznie zagrożone i wiele roślin podlegających prawnej
ochronie. Są wśród tych gatunków także takie, które w wyrobiskach mają swoje ostatnie populacje
w skali całego Śląska.
Jednym z najcenniejszych pod względem bogactwa gatunkowego na Śląsku Opolskim jest
nieczynne wyrobisko „Odra I” należące właśnie do Cementownia ODRA. Mimo, że położone
w centrum miasta, zadziwia różnorodnością i naturalnością siedlisk. Występuje tu np. jeden
z najbardziej zagrożonych storczykowatych regionu - kruszczyk błotny (łac. Epipactis palustris). Na
brzegach zbiornika wodnego, na wilgotnej pulpie wapiennej, znalazła też dogodne siedlisko
centuria nadobna (Centaurium pulchellum), piękna i niepozorna roślina chroniona. Do innych
rarytasów świata roślin w wyrobisku należą choćby ośmiał mniejszy (Cerinthe mionor), lepiężnik
biały (Petasites albus) czy występująca w wodzie rdestnica połyskująca (Potamogeton Lucent),
coraz rzadziej występująca w zbiornikach wodnych Opolszczyzny.
Także wśród zwierząt notuje się na terenie kopalni „Odra I” wiele rzadkich i chronionych gatunków.
Najważniejszy z nich to podlegający prawnej ochronie świergotek polny (Anthus campestris). Jest
też kilka rzadkich kaczek i innych gatunków związanych z wodami, np. głowienka (Aythya Felina),
łabędź niemy (Cygnus olor), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) czy łyska (Fulica atra).
Okalające zbiornik szuwary zamieszkuje m.in. rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
i trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus). Dużą atrakcją wyrobiska są także nietoperze, które mają
tu nawet swoje zimowe siedliska. W niewielkich sztolniach zimują m.in. gacek brunatny (Plecotus
auritus) oraz mopek (Barbastellus barbastellus). Kopalnia „Odra I” pełni również rolę ostoi płazów.
Żyją tu m.in. ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria) i żaba wodna (Rana
esculenta).
Wyrobisko „Odra I” to również znakomite źródło informacji o geologicznej historii Opolszczyzny.
Na podstawie materiałów paleontologicznych znalezionych na jego terenie powstały prace
doktorskie, magisterskie i opublikowane zostały artykuły naukowe. Nic dziwnego, skoro wśród
znalezionych skamieniałości są np. organizmy bentoniczne, czyli bytujące na dnia zbiorników
wodnych: małże, gąbki, ramienionogi, jeżowce, liliowce, mszywioły czy wieloszczety. Znajdowano
tu również skamieniałości takie jak głowonogi (amonity, łodziki, belemnity), ryby kostne oraz
różnorodne zęby rekinów. Kilka przykładów tych unikalnych znalezisk, świadczących o burzliwych
dziejach naszego globu i bogatej historii ukrytej w podkładach opolskiego margla, można zobaczyć
na wprost drzwi wejściowych biurowca Cementownia ODRA.
Opracowanie naukowe rozdziału „W zgodzie z naturą”:
dr Arkadiusz Nowak i dr Elena Jagt-Yazykova (Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego)
Strona 13 z 48
Zdjęcie przedstawia nieczynne wyrobisko po kopalni „Odra I”.
Nieczynne wyrobisko po kopalni „Odra I” jest jednym z najcenniejszych obszarów pod względem
bogactwa gatunkowego na Śląsku Opolskim.
Strona 14 z 48
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM,
BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP jest poddawana
ocenie przez Najwyższe Kierownictwo w ramach Przeglądów Zarządzania. W marcu 2014 roku
została potwierdzona, jako adekwatna do wymagań systemowych i celów strategicznych
Cementowni.
Strona 15 z 48
Cementownia ODRA S.A. posiada certyfikaty systemów:
 Zarządzania Jakością EN ISO 9001;
 Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001;
 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001.
Strona 16 z 48
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO CEMENTOWNI ODRA S.A.
System Zarządzania Środowiskowego jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością, Środowiskowego i BHP, który został zbudowany w oparciu o wymagania normy PN-EN
ISO 9001, PN-EN ISO 14001, Rozporządzenia WE nr 1221/2001 (EMAS) oraz normy PN-N-18001.
Zintegrowany System Zarzadzania funkcjonuje w Cementowni ODRA na bazie struktury
organizacyjnej firmy oraz procesów w niej przebiegających. Obejmuje te działania i czynności,
które mają znaczący wpływ zarówno na wyrób jak i na środowisko i bhp. Zintegrowany System
Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP funkcjonuje i jest certyfikowany od 2004 roku
w zakresie produkcja i sprzedaż cementu i klinkieru. Celem Systemu Zarządzania Środowiskowego
jest ciągłe minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko zgodnie
ze sformułowaną przez Zarząd Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP. ZSZ jest udokumentowany w Księdze Zarządzania – wydanie 7, wrzesień
2013, w procedurach i instrukcjach. Za utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i EMAS. System Zarządzania Środowiskowego zapewnia realizację Polityki Środowiskowej i stanowi
integralną część ogólnego systemu zarządzania organizacją. Szczególnym nadzorem objęto
wszystkie urządzenia do ochrony środowiska, które są utrzymywane w pełnej sprawności
technicznej i obsługiwane przez kwalifikowany personel. W systemie Zarządzania Środowiskowego
Cementowni ODRA uczestniczą wszyscy pracownicy firmy.
Aspekty środowiskowe to elementy mające wpływ na środowisko naturalne związane bezpośrednio
i pośrednio z działalnością Cementowni ODRA Aspekty środowiskowe identyfikowane są na bieżąco
i okresowo. Spośród nich wyłaniane są aspekty znaczące, które stanowią podstawę
do ustanawiania celów i budowania programów środowiskowych. Programy zawierają konkretne
zadania, których wykonanie ogranicza nasze oddziaływanie na środowisko. Szczegółowe zasady
identyfikacji aspektów są określone w procedurze P.PO.1_Identyfikacja i ocena aspektów
środowiskowych.
Wymagania i przepisy prawa są analizowane na bieżąco, a same zmiany wprowadzane są, jako
wykaz zmian w obowiązującym rejestrze. Na bieżąco podejmowane są działania zapewniające
zgodność funkcjonowania zakładu z wymaganiami prawnymi. Szczegółowe zasady identyfikacji,
aktualizacji i okresowej oceny zgodności z przepisami prawa są określone w instrukcji
I.PO.4_Identyfikacja wymagań prawnych a zapisywane i aktualizowane w załączniku
I.PO.4-Z1_Rejestr wymagań prawnych i innych z obszaru ochrony środowiska oraz
I.PO.4-Z2_Ocena prawna z obszaru ochrony środowiska.
Wymagane kwalifikacje pracowników do wykonywania powierzonych zadań zawarte są
w zakresach obowiązków. Zakres szkolenia obowiązkowego nowo zatrudnionych lub zmieniających
stanowisko pracy z zakresu ochrony środowiska określa Kierownik komórki organizacyjnej.
Niezbędne uprawnienia zawodowe zawarte są w „Matrycy wymaganych kwalifikacji” opracowane
zgodnie z wymogami procedury P.NK.1_Zarządzanie personelem.
Szczegółowe zasady przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Cementowni ODRA związane
z Zintegrowanym Systemem Zarządzania są określone w procedurze P.DN.2_Komunikacja.
Zapytania i informacje do Działu Ochrony Środowiska dotyczące środowiska pochodzące z zewnątrz
są rejestrowane w P.DN.2-Z3_Rejestr zapytań zewnętrznych Kierownika Działu PO.
Zapytania i informacje do Pełnomocnika Zarządu ZSZ i EMAS dotyczące wszystkich spraw
Zintegrowanego Systemu Zarządzania pochodzące z zewnątrz są rejestrowane P.DN.2Z2_Rejestr zapytań zewnętrznych Pełnomocnika ds. ZSZ natomiast zapytania i informacje
do Pełnomocnika Zarządu ZSZ i EMAS dotyczące wszystkich spraw Zintegrowanego Systemu
Zarządzania pochodzące z Wydziałów/Działów Firmy są rejestrowane P.DN.2-Z1_Rejestr
zapytań wewnętrznych Pełnomocnika ds. ZSZ.
Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest prowadzona w formie elektronicznej.
Procesy auditowe, operacje związane z usuwaniem niezgodności oraz działania korygujące
i zapobiegawcze prowadzone są przy użyciu systemie NND Integrum. System NND Integrum jest
systemem wyposażonym w dedykowane moduły takie jak: Audit, Claims, Proces i NND 9000.
Wszystkie dokumenty ZSZ są aktualne i dostępne pracownikom realizującym zadania przewidziane
Strona 17 z 48
w systemie. Zasady tworzenia, weryfikacji, zatwierdzania, a następnie emisji i rozpowszechniania
dokumentów tworzonych w ramach ZSZ zostały określone w dokumencie pt. K.ZSZ.1_KSIĘGA
ZARZĄDZANIA lub w przywołanych w niej procedurach i instrukcjach.
Zasady nadzoru nad dokumentacją określono procedurze: P.NO.1_Zarządzanie dokumentacją
i zapisami i instrukcji: I.ZSZ.1_Dokumenty Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Celem procedury P.ZSZ.3_Monitorowanie i sterowanie operacyjne jest określenie zasad
prowadzenia regularnego monitorowania i sterowania operacyjnego w zakresie ochrony środowiska
i BHP. Celem procedury P.ZSZ.4_Sytuacje awaryjne jest ustalenie zasad identyfikacji sytuacji
wypadkowych i awaryjnych oraz sposobu postępowania w przypadku ich zaistnienia.
Procedura P.ZSZ.2_Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze reguluje
sposób postępowania związany z identyfikacją przyczyn i usunięciem niezgodności oraz
określeniem wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych dla eliminacji rzeczywistych
i potencjalnych niezgodności. Zapisy z działań korygujących i zapobiegawczych prowadzone
są w Module Claims.
Celem procedury P.NJ.3_Postępowanie z wyrobem niezgodnym jest określenie działań
pozwalających zidentyfikować wyrób niezgodny z wymaganiami a także określenie sposobu
nadzoru nad wyrobem niezgodnym, aby uniemożliwić jego niezamierzone użycie. Przedmiotem
procedury są zasady postępowania z dostawą surowców i materiałów wykorzystywanych
w procesie produkcyjnym, półproduktem, produktem i produktem gotowym niespełniającym
określonych wymagań.
Tryb postępowania przy zarządzaniu auditami wewnętrznymi oraz auditami dostawcy reguluje
procedura P.ZSZ.1_Audity wewnętrzne. Zapisy z audytów wewnętrznych prowadzone
są w Module Audit. Procedura P.DN.1_Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania
reguluje tryb postępowania przy przeglądzie systemu zarządzania przez kierownictwo
i doskonaleniu zintegrowanego systemu zarządzania.
W dniu 22.04.2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska umieścił Cementownię ODRA
w rejestrze EMAS, pod numerem PL 2.16-004-50. Tym samym Cementownia dołączyła do
prestiżowego grona firm i organizacji uprawnionych do posługiwania się logo EMAS,
poświadczającym spełnianie najwyższych wymagań w zakresie zarządzania w ochronie środowiska.
Strona 18 z 48
Za swoją działalność proekologiczną, gospodarczą i biznesową Cementownia ODRA S.A. uzyskała
CERnagród
TYFIK
ATY, NAG
RODY, WYR
ÓŻNto:
IENIA
wiele
i wyróżnień,
a najważniejsze
z nich
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji
za rok 2009
w kategorii inwestycja zagraniczna w Polsce
przyznana przez Kapitułę Laurów Umiejętności
i kompetencji w Katowicach
Gazela Biznesu 2009
tytuł otrzymany w X edycji rankingu
Dziennika „Puls Biznesu”
Opolska Nagroda Jakości za rok 2009
przyznana przez Kapitułę Opolskiej Nagrody
Jakości Prezesowi Zarządu Cementowni ODRA
jako finaliście konkursu „Znakomity Przywódca”
Strona 19 z 48
Platynowy Laur Umiejętności
i Kompetencji za rok 2010
przyznany dla Prezesa Zarządu Cementowni
ODRA Andrzeja Rybarczyka przez Kapitułę
Laurów Umiejętności i kompetencji
w Katowicach
Certyfikat Europejski Standard 2010
Cementownia ODRA została laureatem
programu jakościowego EU Standard
prowadzonego pod patronatem Dziennika
Rzeczpospolita
Strona 20 z 48
PROCES TECHNOLOGICZNY PRODUKCJI
Do produkcji klinkieru Cementownia ODRA stosuje surowce pochodzące z własnej kopalni
odkrywkowej oraz dodatki korygujące. Jako jeden z nielicznych zakładów w Polsce, Cementownia
ODRA posiada wyrobisko ze złożem „zupełnym”, co oznacza, że z przekroju ściany uzyskuje się
materiał o żądanym składzie mineralnym. Eksploatacja złoża odbywa się metodą odkrywkową
z zastosowaniem mechanicznego urabiania złoża. Surowiec jest kruszony kruszarką młotkową przy
ścianie i przy użyciu ładowarki załadowywany na kosz zasypowy nad przenośnikiem taśmowym.
Następnie systemem przenośników taśmowych transportuje się urobek do miejsca zsypu
na wyrobisku ODRA I dalej ładowarką kołową załadowywany jest na kosze zasypowe skąd
kolejnymi przenośnikami taśmowymi transportowany jest do czterech zbiorników kamienia
o pojemności 240 m3 każdy, zlokalizowanych na terenie Cementowni.
Ze zbiorników poprzez układ dozowania jest on dostarczany do młyna surowca susząco-mielącego,
gdzie zachodzi proces rozdrabniania z jednoczesnym suszeniem. Kamień wapienny po zmieleniu
w młynie,
transportem
mechanicznym
podawany
jest
do
separatora
statycznego
oraz dynamicznego, gdzie następuje rozdzielenie mączki surowcowej od grysu. Mączka surowcowa
wytrącona z gazu w dwóch cyklonach jest podawana do układu homogenizacji. Grys natomiast jest
podawany ponownie do młyna. Cały układ jest hermetyczny. Mąka surowcowa jest transportowana
hermetycznymi drogami do sześciu zbiorników homogenizacyjnych o pojemności 300 m 3 każdy,
gdzie następuje homogenizacja (ujednorodnienie) mąki i korekcja jej składu. Gotowa mączka
surowcowa, systemem transportu mechaniczno–pneumatycznego jest podawana do zasobnika
wagowego o objętości około 26 m3 i średnicy około 3,0 m. Z zasobnika poprzez śluzę komorową
mączka jest podawana na wagę dozującą.
Waga dozująca podaje mąkę do podnośnika kubełkowego, który transportuje surowiec do górnej
części wymiennika pieca obrotowego. Do wymiennika mączka podawana jest systemem
przenośników ślimakowych. Klinkier powstaje w wyniku wypalania surowca w instalacji pieca
obrotowego metodą suchą. Układem, w którym produkuje się klinkier jest system piecowy
z krótkim piecem obrotowym i zewnętrznym cyklonowym wymiennikiem ciepła. W systemie tym
mąka surowcowa i gorące gazy przepływają w przeciwprądzie. Piec zakończony jest
czterostopniowym zewnętrznym wymiennikiem ciepła, w którym ciepło gazów odlotowych jest
przekazywane przepływającej w przeciwprądzie mące surowcowej. W skład wieży wchodzi szyb
wlotowy i cztery stopnie z wymiennikami cyklonowymi. Gorący klinkier opuszcza piec i wpada do
chłodnika klinkieru tworząc warstwę na przesuwającym się ruszcie. Pod ruszt podawane jest
pięcioma wentylatorami zimne powietrze schładzające klinkier. W wyniku wymiany ciepła powietrze
podgrzewane jest i zużywane jako powietrze wtórne do spalania w piecu (około 41,3%), a nadmiar
powietrza odprowadzany jest obecnie poprzez cyklony i filtr workowy chłodnika na zewnątrz do
atmosfery. Schłodzony klinkier jest kierowany transportem mechanicznym na halę klinkieru.
Paliwem technologicznym stosowanym do opalania pieca obrotowego jest węgiel kamienny
w postaci pyłu. Pył węglowy wytwarzany w młynie węgla jest wprowadzany do palnika głównego
oraz kalcynatora pieca i spalany. Ponadto w procesie wypalania klinkieru w piecu obrotowym
planuje się wykorzystywać, jako dodatkowe źródło ciepła, paliwo alternatywne wytworzone na
bazie frakcji palnych odpadów innych niż niebezpieczne – kod 191210. Paliwo to będzie
wytwarzane przez wytwórców zewnętrznych i dostarczane do Cementowni. Na terenie Cementowni
paliwo alternatywne będzie rozładowywane i magazynowane w zamkniętej hali o powierzchni
magazynowania ok. 550 m3 lub alternatywnie magazynowane na zewnątrz hali w kontenerach
przywożonych bezpośrednio przez dostawców paliwa. W hali paliwa alternatywne będą podawane
za pomocą ładowarki kołowej do leja zasypowego z podawaczem (lub poprzez podpięcie kontenera
z paliwem alternatywnym do stacji rozładunkowej) i dalej przenośnikiem ślimakowym oraz
taśmowym obudowanym transportowane będą do zbiornika zasypowego z wagą. Ze zbiornika
zasypowego odpowiednio porcjowane paliwo będzie podawane do rurociągu i pneumatycznie
transportowane do palnika głównego, przez który wprowadzane zostanie do pieca obrotowego –
od tzw. gorącej strony pieca obrotowego. Klinkier wraz z dodatkami poddawany jest przemiałowi,
czego końcowym efektem jest cement. Jednym z dodatków jest żużel wielkopiecowy.
Strona 21 z 48
Żużel do Cementowni dostarczany jest koleją oraz transportem samochodowym. Własny system
rozładunku transportuje żużel na odpowiednie miejsca składowania. W związku z tym,
iż dostarczany do zakładu żużel zawiera ok. 7÷11,5 % wilgoci nim, jako dodatek trafi do przemiału
w młynie cementu musi być poddany procesowi osobnego suszenia wraz z mieleniem lub samego
suszenia. Do tego celu Cementownia aktualnie dysponuje czteroma suszarniami żużlu opalanymi
miałem węglowym na ruszcie przesuwnym. Gazy spalinowe z suszarni są odpylane w odpylaczu
tkaninowym.
Po zrealizowaniu planowanej inwestycji polegającej na budowie układu susząco-mielącego
z zastosowaniem pionowego młyna żużla o wydajności 46 t/h, stanie się on docelowo główną
instalacją suszenia żużla. Do celu suszenia żużla w tej instalacji będzie wykorzystywana część
strumienia nadmiaru powietrza z chłodnika klinkieru. Tym samym w czasie pracy pionowego młyna
żużla, emisja pyłowa z chłodnika klinkieru będzie zmniejszona. Mokry żużel z miejsca składowania
będzie transportowany przy pomocy układu przenośników taśmowych do zbiornika o pojemności
50 m3. Ze zbiornika poprzez układ przenośników żużel będzie transportowany do pionowego młyna
żużla, do którego kierowane będzie rurociągami gorące powietrze z chłodnika klinkieru. Zapylone
powietrze po procesie mielenia w pionowym młynie żużla będzie kierowane rurociągami do filtra
(podwójnego) o wydajności 185000 m3/h gwarantującego stężenie zapylenia na wyjściu poniżej
10 mg/m3 skąd emitowane będzie do atmosfery kominem. Po odseparowaniu w filtrze zmielony
żużel poprzez układ rynien aeracyjnych i zestaw przenośników będzie kierowany do istniejących
dwóch zbiorników suchego żużla. Przewiduje się możliwość alternatywnego kierowania żużla do
magazynowania w części silosów cementu starej pakowni, skąd będzie można prowadzić jego
załadunek poprzez istniejące wysypy do cystern, celem sprzedaży. Powstające podczas procesu
mielenia nadziarno będzie z powrotem zawracane do młyna żużla razem z żużlem wilgotnym.
Po uruchomieniu układu susząco-mielącego z zastosowaniem pionowego młyna żużla,
dotychczasowa instalacja suszenia żużla, oparta o cztery suszarnie żużla opalane miałem
węglowym na ruszcie przesuwnym, będzie instalacją dodatkową. Obecne suszarnie żużla
zainstalowane są we wspólnej hali przy składowisku mokrego żużla i paliwa technologicznego
(węgla). Suwnicami napełnia się zbiorniki zasypowe żużla dla każdej z suszarń, jak również
zbiorniki węgla. Główną częścią każdej suszarni żużla jest pochylony pod kątem 3O obracający się
walczak, który połączony jest z komorą gazową paleniska rusztowego. Suszenie następuje we
współprądzie z gazami wytworzonymi w wyniku spalania miału węglowego na mechanicznym
palenisku. Odpylanie każdej suszarni odbywa się wstępnie w cyklonach umieszczonych przy każdej
suszarni, a następnie we wspólnym filtrze workowym, skąd spaliny do atmosfery emitowane są
kominem. Wysuszony żużel przy pomocy taśmociągów kierowany jest na zabudowaną halę.
Klinkier wraz z dodatkami, przemielany jest na cement w 7 młynach kulowych. Klinkier, gips
i dodatki dostarczane są do młynów cementu poprzez układ dozująco–ważący, w ustalonych
w technologii proporcjach. Obecnie młyny 1, 2, 3, 4, 5 i 7 pracują w systemie otwartym, a młyn
nr 6 pracuje w systemie zamkniętym z separatorem. Młyny cementu 1, 2, 3 i 4, zlokalizowane są
w jednej hali, obok składowiska klinkieru w zamkniętej hali. Po zmieleniu w młynach, cement
grawitacyjnie spada do wspólnego przenośnika zgrzebłowego, a następnie poprzez podnośnik
kubełkowy i sita wibracyjne trafia do pompy typu „Fluks”, która transportuje go do silosów
cementu. Docelowo młyny nr 1, 2, 3, 4 będą pracowały w systemie zamkniętym z jednym
wspólnym separatorem dynamicznym (układ z separatorem jest obecnie w fazie testów) . Młyn
cementu nr 5, zainstalowany jest w hali surowca. Zmielony cement, przenoszony jest
przenośnikiem zgrzebłowym i kubełkowym na sita wibracyjne, a następnie poprzez pompę „Fuller”
trafia do silosów cementu. Młyny cementu 6 i 7 znajdują się we wspólnej hali przy hali węgla,
gipsu, żużlu suchego i klinkieru. Młyn nr 6 wyposażony jest w separator pozwalający na
zwiększenie produkcji i uzyskanie cementów wysokich marek. Po zmieleniu, cement z młyna
grawitacyjnie spada do przenośnika ślimakowego, a następnie za pośrednictwem kolejnych
przenośników trafia do separatora. W separatorze następuje rozdział frakcji. Nadziarno jest
zawracane do młyna, a drobna frakcja trafia do cyklonów i dalej transportowana jest do pompy
typu „Fuller”, za pośrednictwem, której gotowy cement transportowany jest do silosów cementu.
W przypadku młyna 7, cement po zmieleniu grawitacyjnie spada do pompy typu „Cera”, za
pomocą, której transportowany jest do silosów cementu. Po zainstalowaniu separatora
dynamicznego, cement otrzymany z młynów cementu 1÷4 transportowany będzie poprzez układ
transportowy do przenośnika kubełkowego o wydajności 280 Mg/h, z którego poprzez zestaw
Strona 22 z 48
rynien aeracyjnych będzie podawany do separatora dynamicznego. Do separatora dynamicznego,
poprzez przenośnik kubełkowy o wydajności 100 Mg/h oraz zestaw rynien aeracyjnych, oprócz
cementu, dozowany będzie również zmielony suchy żużel. Żużel ten będzie pochodził z dwóch
zbiorników tego nosiwa, otrzymanego w wyniku przemiału w pionowym młynie żużlu. W zależności
od wyboru i ustawień separatora, dostarczona mieszanina składników będzie rozdzielana na
produkt gotowy – cement uzyskujący założone parametry oraz tzw. nadziarno – nieuzyskujące tych
parametrów, które będzie kierowane do zbiorników zlokalizowanych przed młynami cementu
i ponownie kierowanie do przemiału w młynie cementu. Separacja mieszaniny cementu i żużlu
realizowana będzie w strumieniu powietrza (Q=225500 m 3/h) dostarczanego do separatora
dynamicznego przez wentylator procesowy. Gotowy produkt, w strudze powietrza odlotowego
z separatora, poprzez rurociąg, będzie trafiał do 2 cyklonów separacyjnych, gdzie po wytrąceniu,
cement kierowany będzie na przenośnik ślimakowy zbiorczego produktu gotowego. Na ten sam
przenośnik, w sposób automatyczny odprowadzany będzie cement, który gromadzi się w dolnej
części kolana rurociągu gazów odlotowych odprowadzanych z separatora dynamicznego do
cyklonów separacyjnych. Powietrze odlotowe z każdego z 2 cyklonów, kierowane będzie poprzez
kanał ssący wentylatora procesowego do separatora, a częściowo do filtra workowego o wydajność
20000 m3/h gwarantującego stężenie zapylenia na wyjściu poniżej 10 mg/m3. Z filtra, przy udziale
wentylatora promieniowego o wydajności 20 000 m3/h, powietrze emitowane będzie do atmosfery
poprzez komin. Cement wytrącony w filtrze transportowany będzie poprzez przenośnik ślimakowy
na przenośnik ślimakowy zbiorczy gotowego produktu. Wydajność ciągu transportu gotowego
produktu – 166 Mg/h. Gotowy produkt, transportowany przy pomocy przenośnika ślimakowego,
dostarczany będzie do zasypu pompy ślimakowej o wydajności 150-170 Mg/h.
W dalszej kolejności transportem pneumatycznym będzie on transportowany do silosów
magazynowych. Dla odpylania przesypu na pompę ślimakową i rynien aeracyjnych, przewidziano
zainstalowanie filtra workowego o wydajności ~15000 m3/h. Na terenie zakładu znajduje się
21 silosów betonowych o pojemności 21000 Mg na pakowni I (starej) i 4 silosy o pojemności
20 000 Mg na pakowni II (nowej). Odbiór cementu z silosów odbywa się systemem transportu
ślimakowego i kubełkowego. Cement z silosów poprzez sito podawany jest do zbiorników nad
pakowaczką lub do nowego terminalu do załadunku cementu luzem na auta albo układem
podawania na wagony. W Pakowni I znajdują się dwa układy transportu cementu wraz
z systemami odpylania (w przeszłości były dwie pakowaczki). W pakowni II, natomiast znajdują się
dwie pakowaczki, jedna trzywentylowa i jedna ośmiowentylowa. Aktualnie jest używana tylko
pakowaczka ośmiowentylowa. Gotowy cement jest wysyłany do klientów drogą kolejową
i transportem samochodowym w cysternach oraz na paletach. Schemat technologiczny linii
produkcji Cementowni ODRA przedstawiono na rys. 2.
Strona 23 z 48
Strona 24 z 48
ASORTYMENTY PRODUKOWANYCH CEMENTÓW
Aktualnie w naszej ofercie handlowej znajdują się następujące rodzaje cementów:

Cement portlandzki CEM I w klasie wytrzymałościowej 42,5R o wysokiej wytrzymałości
początkowej;

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S w klasie wytrzymałościowej 32,5R i 42,5R
o wysokiej wytrzymałości początkowej;

Cement hutniczy CEM/III A 32,5 N-LH/HSR/NA charakteryzujący się niskim ciepłem
hydratacji LH, wysoką odpornością na siarczany HSR oraz niską zawartością alkaliów NA;

Cement hutniczy CEM/III A 32,5 N-LH charakteryzujący się niskim ciepłem hydratacji LH;

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) w klasie wytrzymałościowej
32,5R;

Cement murarski MC 22,5 X w klasie wytrzymałościowej 32,5X;

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA charakteryzujący się niskim ciepłem
hydratacji LH, wysoką odpornością na siarczany HSR oraz niską zawartością alkaliów NA.
Oferowane przez nas wyroby posiadają Certyfikaty Zgodności z wymogami normowymi,
wystawiane przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA I
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE.
Nasze wyroby produkujemy w oparciu o własne stabilne złoża surowca, systematycznie
doskonalone zaplecze produkcyjne oraz wysoko wykwalifikowaną załogę w harmonii z lokalną
społecznością i środowiskiem naturalnym.
ODZIAŁYWANIE CEMENTOWNI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ZA 2013R
BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
Cementownia zidentyfikowała łącznie 89 aspektów bezpośrednich i pośrednich, z czego
15 aspektów bezpośrednich to aspekty znaczące. Aspekty pośrednie są aspektami nieznaczącymi.
„Znaczący bezpośredni aspekt środowiskowy” oznacza aspekt środowiskowy związany
z działalnością, produktami i usługami organizacji, nad którymi sprawuje ona bezpośrednią kontrolę
zarządczą. Identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych przeprowadzono zgodnie z procedurą
P.PO.1_Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych oraz instrukcją I.PO.1_Ocena
aspektów środowiskowych.
Poniższa tabela przedstawia wykaz znaczących bezpośrednich aspektów środowiskowych.
1.
Zużycie i eksploatacja surowców naturalnych (wapieni i margli kredowych)
2.
Zużycie paliw (węgiel, olej opałowy)
3.
Zużycie energii elektrycznej
4.
Emisja z magazynowania kamienia wapiennego i dozowania dodatków
5.
Ścieki z odwadniania Kopalni ODRA
6.
Hałas z urządzeń produkcyjnych i transportowych (głównie: młynów cementu, młyna surowca, młyna węgla,
wentylatorów, urządzeń transportujących oraz pozostałych maszyn i urządzeń)
7.
Zużycie półproduktów
8.
Emisja z pieca obrotowego i urządzeń współpracujących
9.
Zużycie paliw napędowych
10.
Emisja niezorganizowana z magazynowania materiałów surowcowych i półproduktów
11.
Zużyte oleje i smary
12.
Emisja z młynów cementu i urządzeń współpracujących oraz silosów cementu
13.
Osady z zakładowej oczyszczalni ścieków
14.
Odpady zawierające azbest
15.
Emisja z młyna węgla i urządzeń współpracujących
Strona 25 z 48
CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE
STRATEGICZNE CELE
ŚRODOWISKOWE
ZADANIA
Ograniczenie emisji
zorganizowanej
związanej z produkcją
cementu -modernizacja
lub wymiana
pozostałych filtrów,
które jeszcze nie
spełniają wymagań
BAT.
Modernizacja lub
wymiana
pozostałych filtrów,
które jeszcze nie
spełniają wymagań
BAT.
Ograniczenie emisji
tlenków azotu z instalacji do wypalania
klinkieru metodą
suchą.
Montaż i
eksploatacja
instalacji do
redukcji NOx
metodą SNCR.
Zmniejszenie zużycia
węgla kamiennego w
procesie suszenia
żużla, poprzez
wykorzystanie gazów
odlotowych z chłodnika
klinkieru.
Budowa
pionowego młyna
żużla i separatora
młynów 1-4 z
wykorzystaniem
nadmiarowych
gorących gazów z
chłodnika klinkieru.
Zmniejszenie zużycia
węgla kamiennego
(pyłu węglowego) w
procesie wypału
klinkieru, poprzez
zastosowanie paliw
alternatywnych.
Budowa instalacji
dozowania paliw
alternatywnych do
pieca obrotowego.
Ograniczanie emisji
hałasu.
Nasadzenia drzew i
krzewów oraz
pielęgnacja
istniejących
nasadzeń.
MAKSYMALNY
WSKAŹNIK
PARAMETR
WYNIKAJĄCY Z
BIEŻĄCY
DECYZJI,
POZWOLENIA
0,0701
0,0326
0,0331
kg/Mgcementu
kg/Mgcementu
kg/Mgcementu
1,9298
1,3066
1,0945
kg/Mgklinkieru
kg/Mgklinkieru
kg/Mgklinkieru
Dalsze wykonywanie
remontów dróg i
placów zakładowych
celem umożliwienia
mechanicznego ich
zamiatania.
Strona 26 z 48
TERMIN
REALIZACJI
UWAGI
2017 -2018
Wszystkie główne
urządzenia posiadają filtry
spełniające przyszłe
wymagania BAT z wyjątkiem
odpylacza młyna węgla.
Wielkość produkcji cementu,
określona w decyzji =
1150000 Mg/r.
Produkcja cementu
za 2013 r. = 858307 Mg.
2017 – 2018
lub od
momentu
uruchomienia
współspalania paliw
alternat
Docelowo emisja NOx=450
mg/um3 co odpowiada
wskaźnikowi emisji =
1,0945 kg/Mgklinkieru
Wielkość produkcji klinkieru
określona w decyzji (stan na
2013r.) = 372 300 Mg/r
Produkcja klinkieru za
2013r. = 362 013 Mg.
I kw. 2014
9 tys.
5-6 tys.
1-2 tys.
Mg/rok
Mg/r
Mg/r
140,4
136,2
97,3
kg/Mgklinkieru
kg/Mgklinkieru
kg/Mgklinkieru
przesunięto
na
luty 2015
Nie więcej
niż:
55 dB - dzień
45 dB - nocą
43,7 dB w
dzień
Dalsze
wykonywanie
remontów dróg i
placów
zakładowych celem
umożliwienia
mechanicznego ich
zamiatania.
Kontynuacja
zadania Nr 12.
Nieokreślany
W okresach
suchych
możliwość
wystąpienia
zauważalnej
emisji
niezorganizo
wanej
pyłów.
Utrzymanie
osiągnięteg
o poziomu.
Likwidacja
zauważalnej
emisji
niezorganizo
wanej
pyłów.
Stara linia suszarń żużla
pozostanie, jako instalacja
rezerwowa.
przesunięto
na
31.01.2015
2009 - 2014
38,5 dB
nocą
Zmniejszenie emisji
niezorganizowanej
pyłów z terenu zakładu
występującej przy
rozładunku masowym
materiałów oraz z
terenu Kopalni ODRA z
magazynowania
surowca.
PARAMETR
DOCELOWY
Realizacja
bieżąca
Po wprowadzeniu paliw
alternatywnych zmniejszenie
zużycia szacuje się na ok.
15000 Mg/rok. Wskaźnik
zużycia węgla na 1 Mg
klinkieru wyniesie ok. 97,3
kg/Mg.
Dbanie o nasadzenia drzew i
krzewów w obszarze
zewnętrznych ogrodzeń w
sposób zwiększający
ekranowanie hałasu,
poprzez prowadzenie
dodatkowych nasadzeń
drzew oraz krzewów.
Poprawa organizacji dostaw
i rozładunku materiałów –
transport kolejowy oraz
modernizacja wywrotnicy
kolejowej.
2015 - 2016
Składy uśredniające
surowca zostaną zamknięte
w wybudowanej hali.
Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań zrealizowanych i będących w trakcie realizacji.
NR
ZAD.
1
2
3
4
OPIS ZADANIA
CEL
ŚRODOWISKOWY
ZAKRES
OBOWIĄZYWANIA
Przebudowa punktu tankowania
lokomotyw na terenie Kopalni ODRA.
Zmniejszenie
zagrożenia
zanieczyszczenia
gruntu paliwem.
Kopalnia ODRA
Zainstalowanie mierników zużycia
paliwa oraz monitorowanie maszyn o
dużym zużyciu paliwa.
Zmniejszenie zużycia
oleju napędowego.
Teren Cementowni
ODRA
Wyłączenie z eksploatacji kotłowni
zakładowych na terenie zakładu i
Kopalni ODRA.
Zmniejszenie emisji
Wydział Głównego
pyłów, CO, SO2,CO2 i Energetyka, Kopalnia
NOx oraz zaprzestanie ODRA
wytwarzania
odpadów żużla i
popiołów.
Około 95% zużycia oleju napędowego Zmniejszenie zużycia
stanowi praca maszyn podstawowych olejów napędowych.
w procesach urabiania i załadunku
surowca oraz jego transportu. W
grupie maszyn podstawowych
występuje możliwość pewnych
oszczędności oleju napędowego.
-
6
-
Uszczelnienie przekładni
znajdujących się na Wydziale,
Uszczelnienie czopów nośnych na
młynach cementu,
Uszczelnienie i regeneracja
pompek olejowych na
przekładniach i czopach.
Zrealizowano
2004 - 2005
Zrealizowano
Kopalnia ODRA
oszczędne gospodarowanie ww.
mediami,
niezwłoczne usuwanie wszelkich
powstałych nieszczelności układu
hydraulicznego wszelkich
pracujących maszyn i urządzeń,
unikanie możliwości rozlewania czy
rozszczelnień pojemników z olejem
w pomieszczeniach
przeznaczonych do ich
przechowywania.
Program ma na celu zmniejszenie
zużycia oleju na Wydziale Produkcji
po przez:
Zrealizowano
2004
2004 i nadal
W grupie maszyn podstawowych i
Zmniejszenie zużycia
pomocniczych oraz urządzeń
olejów i smarów.
przeróbki mechanicznej kamienia
oszczędności możemy wymusić przez:
-
Zrealizowano
Kopalnia ODRA
- instalację mierników
przepływowych,
- wyeliminowanie jałowych biegów,
pustych kursów itp.
- stosowanie dodatków ECO
wymuszających pełne spalanie,
- regulacja na optymalną pracę
silników,
- serwisy okresowe silników oraz ich
ewentualne remonty.
-
STATUS
WYKONANIA
2004
W grupie maszyn podstawowych
oszczędności wymuszamy przez:
5
TERMIN
REALIZACJI
Zrealizowano
2004 i nadal
Zmniejszenie zużycia
oleju.
Wydział Produkcji
Zrealizowano
2005
Strona 27 z 48
7
Hermetyzacja magazynów surowców i Zmniejszenie emisji
półproduktów poprzez:
niezorganizowanej
pyłów.
- obudowę istniejącej hali żużla i
Wydział Produkcji
klinkieru,
budowę hali składowiska klinkieru
pomiędzy starą pakownią a halą
żużlowo – klinkierową.
Po zakończeniu procesu uzgodnień
budowlanych realizację zadania
przewiduje się etapami.
2004 - 2008
-
8
Budowa i wymiana urządzeń
filtracyjnych:
-
-
-
-
9
Zmniejszenie emisji
pyłów.
Montaż nowego filtra tkaninowego
na silosie nr 6 starej pakowni.
Wymiana dwóch
wyeksploatowanych filtrów
tkaninowych na nasypach cementu
nr 3 i 4 na nowe typu PI.
Wymiana wyeksploatowanego
odpylacza tkaninowego na młynie
cementu 1 na nowy typu PI.
Wymiana wyeksploatowanego
odpylacza tkaninowego na młynie
cementu 2 na nowy typu PI.
Wymiana wyeksploatowanego
odpylacza tkaninowego na młynie
cementu 4 na nowy typu PI.
Systematyczny demontaż płyt
eternitowych (aż do całkowitej
eliminacji) z obiektów budowlanych
cementowni.
Zrealizowano
Wydział Produkcji,
Wydział Pakowni i
Transportu
Kolejowego
Zrealizowano
2004 - 2009
Eliminacja
budowlanych
materiałów
azbestowych z terenu
zakładu.
Teren Cementowni
ODRA
Usunięto
ogółem w
latach:
2007-2011 =
1085m2
W trakcie
realizacji
Pozostało do
usunięcia:
2019-288m2
2021-1300m2
10
11
Budowa pionowej pneumatycznej
suszarni żużla
Budowa instalacji dozowania paliw
alternatywnych do pieca obrotowego.
Zmniejszenie: ilości
zużywanego węgla,
zmniejszenie emisji
pyłów, CO, SO2, CO2 i
NOx poprzez budowę
pionowej
pneumatycznej
suszarni żużla.
Wydział Produkcji
Zmniejszenie: ilości
zużywanego węgla,
emisji pyłów, emisji
CO2 oraz odpadów
trafiających na
wysypiska poprzez
wprowadzenie
współspalania paliw
alternatywnych.
Wydział Produkcji
Nie
zrealizowano
2007 - 2008
I etap:
Uzgodnienia
decyzji
środowiskowyc
h - zakończono
I etap:
2009 – 2014
II etap:
2014 - 2015
Strona 28 z 48
Odstąpiono
od realizacji
z uwagi
na zmianę
koncepcji.
Zastąpiono
programem
NR 14
II etap: Od
października
2014
rozpoczęto
budowę
instalacji
dozowania
paliw
alternatywnych
do pieca
obrotowego.
Planowane
uruchomienie
2015 rok.
12
Modernizacja transportu kamienia
wapiennego polegająca na budowie
systemu przenośników taśmowych
mających zastąpić kolejkę
wąskotorową oraz budowa składu
buforowego.
Zmniejszenie: ilości
zużywanego oleju
napędowego oraz
wytwarzanych
odpadów.
Kopalnia ODRA
I etap:
2011 – 2013
II etap:
2015 - 2016
13
14
Budowa nowego filtra tkaninowego
między silosami 2 i 3 nowej pakowni.
Zmniejszenie emisji
niezorganizowanej
pyłów.
Wydział Pakowni i
Transportu
Kolejowego
2011 - 2012
Budowa pionowego młyna żużla i
separatora młynów 1-4 z
wykorzystaniem nadmiarowych
gorących gazów z chłodnika klinkieru.
Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń
gazowych oraz
zmniejszenie zużycia
węgla kamiennego.
Wydział Produkcji
I kw. 2014
I etap:
Modernizacja
transportu
kamienia –
zrealizowano.
II etap:
budowa hali w
późniejszym
terminie.
Zrealizowano
31.01.2015 –
oddanie
inwestycji do
eksploatacji
W trakcie
realizacji.
Instalacja w
końcowej fazie
testów
rozruchowych.
Zdjęcie przedstawia końcową fazę realizacji zadania Nr 14.
Strona 29 z 48
EMISJA DO POWIETRZA
Linia do wypalania klinkieru cementowego wyposażona jest w odpylacze tkaninowe pulsacyjne
(odpylające piec obrotowy, chłodnik klinkieru, transport klinkieru, transport i podawanie materiału
do młyna surowca oraz separator młyna, załadunek mączki surowcowej oraz zbiorniki
homogenizacyjne). Młyn węgla nr 2 wyposażony jest w odpylacz tkaninowy, który zmodernizowano
wyposażając go w wibracyjny układ regeneracji. Młyn węgla nr 1 (wyposażony w identyczny filtr)
stanowił rezerwę względem młyna nr 2, jednak nie pracował w roku 2012 – został wyłączony
z eksploatacji i zlikwidowany.
Młyny cementu wraz z układami dozowania, odbioru cementu, transportu wraz z silosami
do magazynowania cementu, workowania i załadunku cementu luzem odpylane są przez filtry
tkaninowe pulsacyjne. Proces produkcji klinkieru i cementu oraz załadunku i ekspedycji cementu
jest prowadzony z wykorzystaniem komputerowego, nowoczesnego systemu sterowania firmy
Siemens PCS 7, który pozwala utrzymywać jego stabilność oraz zapewnia pełną kontrolę.
Stan techniczny filtrów tkaninowych potwierdzany jest poprzez wykonywanie pomiarów
okresowych 2 razy w roku na wszystkich pracujących urządzeniach instalacji do produkcji klinkieru
oraz na najważniejszych pozostałych urządzeniach.
Do prowadzenia pomiarów emisji z instalacji pieca oraz urządzeń współpracujących zakład został
zobowiązany poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w pozwoleniu zintegrowanym.
Pomiary wykonywane są przez firmy zewnętrzne, posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji. W roku 2013 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych emisji
zanieczyszczeń do atmosfery na żadnym emitorze.
Emisja pyłów z zakładu ulega systematycznemu zmniejszeniu. Wzrost zanieczyszczeń
gazowych powodowany był wzrostem wielkości produkcji w ostatnich latach.
Strona 30 z 48
Wzrost emisji CO2 w 2011, 2012 i 2013 r. związany był ze wzrostem produkcji klinkieru
w porównaniu do roku 2010.
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
WODA
Cementownia ODRA wykorzystuje, jako główne ujęcie wody do celów chłodniczych
i gospodarczych wodę powierzchniową ujmowaną z Kopalni ODRA poprzez system odwadniający,
który złożony jest z systemu rowów opaskowych odprowadzających grawitacyjnie wody do rząpia
wraz z doprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Chabrów w Opolu. Ujęcie
to służy jednocześnie zapewnieniu utrzymania poziomu wody w Kopalni ODRA na poziomie nie
wyższym niż wymagany do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wyrobiska Odra II, w którym
pozyskiwany jest surowiec oraz wyrobiska Odra I, w którym znajdują się obiekty transportu,
magazynowania i podawania surowca na teren zakładu.
Do tych samych celów mogą być wykorzystywane pozostałe dwa ujęcia tj. wody podziemnej
ujmowanej za pomocą 10 studni zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Odry - ujęcie
infiltracyjne oraz wody powierzchniowej ujmowanej za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego
na brzegu prawym rz. Odry.
Natomiast do celów socjalno-bytowych wykorzystywana jest woda z ujęcia głębinowego – studnia
nr 2, zlokalizowanego na terenie zakładu oraz woda z sieci miejskiej.
Ilości wody pobieranej z ujęć są określane na podstawie wskazań wodomierzy i rejestrowane
dobowo.
Wszystkie ujęcia wody są eksploatowane zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym
w tym zakresie.
Strona 31 z 48
ŚCIEKI
Ścieki przemysłowe (wody pochłodnicze z urządzeń oraz mycia placów i dróg zakładowych) wraz
z wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzane są z terenu zakładu poprzez kanalizację
i osadnik dwustopniowy betonowo-ziemny, w którym są oczyszczane a następnie wylotem do rzeki
Odry.
Zakład również zrzuca nadmiar wód kopalnianych z odwodnienia Kopalni ODRA do rzeki Odry
poprzez rurociąg kamionkowy, którego wylot zlokalizowany jest na brzegu prawym.
Ilość odprowadzanych wód nadmiarowych oraz ścieków przemysłowych jest rejestrowana dobowo
na podstawie licznika wody i urządzeń pomiarowych zainstalowanych na wylotach kanałów.
Prowadzone rejestry nie wykazują przekroczenia ilości odprowadzanych wód i ścieków.
Stan i skład wód oraz ścieków jest okresowo kontrolowany w zakresie ustalonym w pozwoleniu
wodnoprawnym. Wykonywane badania przez akredytowane laboratoria potwierdzają
dotrzymywanie warunków dot. jakości wód i oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rz. Odry.
Ścieki komunalne wytworzone na terenie zakładu poprzez kanalizację sanitarną trafiają
do przepompowni a następnie rurociągiem przesyłowym tłoczone są poza teren Cementowni
do miejskiej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni miejskiej. Stosowna umowa zawarta
z przedsiębiorstwem Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Opolu reguluje szczegółowo kwestie
odbioru wszystkich ścieków komunalnych z zakładu.
GOSPODARKA ODPADAMI
W Cementowni ODRA występują dwie kategorie odpadów:
-
-
Odpady poprodukcyjne wytwarzane przez podmioty zewnętrzne, które wykorzystywane są
w procesie produkcji klinkieru i cementu (poprzez uzupełnienie składu chemicznego mąki
piecowej oraz jako składniki cementu popiołowego i cementów wieloskładnikowych) ,
Odpady wytwarzane przez Cementownię, które są odpowiednio zagospodarowane we
własnym zakresie (wykorzystywane w procesie produkcji klinkieru) lub przekazane
wykwalifikowanej firmie zewnętrznej (w tym odpady niebezpieczne).
Cementownia ODRA prowadzi selektywną zbiórkę wszystkich wytwarzanych odpadów, w tym
odpadów niebezpiecznych powstających w związku z prowadzoną działalnością. Poszczególne
odpady gromadzone są w przystosowanych do tego celu miejscach, zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie
ludzi.
Strona 32 z 48
Cementownia ODRA współpracuje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów,
ich unieszkodliwiania oraz transportu jedynie z firmami, które posiadają stosowne pozwolenia
na prowadzenie tego rodzaju działalności.
Stosowanie się do procedury P.PO.2_Gospodarka odpadami w ramach Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, zapewnia odpowiedni nadzór i kontrolę nad
wykorzystywanymi i wytwarzanymi w Cementowni ODRA odpadami, ich obrotem
i przekształceniem w trakcie usuwania do miejsc ich wykorzystania lub unieszkodliwiania zgodnie
z wymaganiami środowiskowymi. Prowadzona jest na bieżąco ewidencja związana z gospodarką
odpadami, zbiorcze zestawienie danych przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
Odpady wykorzystane do produkcji klinkieru i cementu ogółem przedstawione są na poniższym
wykresie oraz porównano je z ilościami wynikającymi z aktualnych pozwoleń.
Na poniższym wykresie przedstawiono specyfikację odpadów wykorzystanych do produkcji.
Pozytywną cechą wykorzystywania odpadów do produkcji jest ich eliminacja ze środowiska.
Strona 33 z 48
Poniżej przedstawiono całkowite ilości odpadów wytwarzanych w zakładzie. Powstają one głównie
z działalności remontowej urządzeń i obiektów w tym budynków i hal oraz działań inwestycyjnych.
Zużycie energii przedstawiono, jako zużycie całkowite energii elektrycznej do produkcji oraz
na potrzeby socjalne, energii cieplnej do produkcji oraz na potrzeby CO i CW.
OCHRONA PRZED HAŁASEM
Produkcja klinkieru i cementu jest procesem, który stanowi źródło hałasu o znaczącym poziomie.
Źródłami hałasu są urządzenia technologiczne wykorzystywane w procesie produkcyjnym oraz
środki transportowe (samochodowe i kolejowe).
Zakład prowadzi badania hałasu przenikającego do środowiska w zakresie i z częstotliwością
wynikającą z pozwolenia zintegrowanego. Pomiary wykonuje firma posiadająca akredytację PCA.
Nie wykazują one przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Strona 34 z 48
PALIWA ALTERNATYWNE
Do chwili obecnej zakład nie stosował żadnych paliw alternatywnych. Instalacja do ich dozowania
nie została jeszcze wybudowana z powodu braku ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie decyzji
środowiskowej. Dopiero w roku 2014 otrzymano odpowiednie decyzje i rozpoczęto realizację
kosztem około 8 mln zł instalacji dozowania paliw alternatywnych do pieca obrotowego.
WSKAŹNIKI
środowiskowej
bieżące
wskaźniki
eksploatacyjne,
wskaźniki
efektywności
Produkcja cementu ogółem w latach 2010-2013 kształtowała się na następującym poziomie:
W roku 2011 zastąpiono elektrofiltr pieca obrotowego filtrem workowym, co m.in. w istotny
sposób przyczyniło się do trwałego ograniczenia emisji pyłów o ok. 40 %.
Rzeczywista emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza w przeliczeniu
na 1 Mg wyprodukowanego cementu – wskaźniki emisji.
Strona 35 z 48
GOSPODARKA ENERGETYCZNA
Zużycie całkowite energii (cieplnej i elektrycznej) na produkcję cementu w latach 2010 – 2013.
Energię całkowitą na 1 Mg cementu, jako sumę energii cieplnej (zakupionej z ECO w Opolu
jak również pochodzącej ze spalania paliw płynnych i stałych) oraz elektrycznej (całkowitej
zakupionej) przedstawiono na poniższym wykresie.
Zużycie energii jest ściśle związane z produkcją klinkieru i cementu. Zależy m.in. od rodzajów
produkowanego cementu. Cementownia ODRA prowadzi bardzo precyzyjną analizę zużycia energii
dla głównych urządzeń oraz poszczególnych faz produkcji.
Pobór wody ogółem z ujęć na 1 tonę wyprodukowanego cementu utrzymuje się
na podobnym poziomie.
Strona 36 z 48
Pobór wody z ujęcia w Kopalni ODRA zapewnia jednocześnie jego odwodnienie celem utrzymania
właściwego poziomu umożliwiającego prowadzenie działalności związanej z wydobyciem
i transportem surowca. Jest również zależny m.in. od wielkości napływu wód opadowych
i roztopowych w danym okresie w tym również z terenu Osiedla Chabry w Opolu – z tej dzielnicy
wody opadowe i roztopowe w całości odprowadzane są do wyrobiska Cementowni ODRA.
Odpady wykorzystywane do produkcji klinkieru i cementu w przeliczeniu na 1 Mg
wyprodukowanego cementu.
Prowadzone są działania celem systematycznego podnoszenia tego wskaźnika, lecz jest to również
zależne od asortymentu produkowanych cementów.
W przypadku tego wskaźnika dąży się do jego zmniejszania. Jego wielkość zależy głównie
od zakresu prowadzonych w zakładzie remontów i działań inwestycyjnych.
Strona 37 z 48
Poniższy wykres przedstawia sprzedaż cementu, produkcję klinkieru oraz emisję CO 2 od roku 2004
do chwili obecnej (z prognozą na rok 2014). Na przestrzeni 10 lat produkcja klinkieru wzrosła tylko
o 38,83 % przy podobnym wzroście emisji CO2, natomiast sprzedaż cementu w tym samym okresie
wzrosła o 112,57 %. Cementownia podwajając produkcję i sprzedaż cementu w ostatnim
dziesięcioleciu ograniczała produkcję klinkieru a tym samym emisję CO2.
BILANS ODDZIAŁYWANIA CEMENTOWNI ODRA S.A. NA ŚRODOWISKO
Realizując zadania związane ze zwiększeniem produkcji, jednocześnie wdrażane są technologie
i rozwiązania prowadzące do ograniczenia oddziaływania zakładu na środowisko.
Zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń pyłowych (zorganizowana i niezorganizowana) –
zmniejszenie wskaźników emisji. Emisja niezorganizowana jest ograniczana poprzez obudowy hal
z magazynami materiałów sypkich oraz przez zainstalowane specjalistyczne systemy zraszające.
Zmniejszeniu uległ również wskaźnik zużycia energii całkowitej na Mg wyprodukowanego cementu.
Celem dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz zużycia energii
na Mg cementu, realizowana jest inwestycja polegająca na budowie pionowego młyna żużla
susząco-mielącego i separatora młynów cementu nr 1-4, która umożliwi wykorzystanie
nadmiarowego ciepła z chłodnika klinkieru do suszenia żużla (aktualnie ciepło to jest
odprowadzane do atmosfery). Docelowo realizowane przedsięwzięcie znacząco ograniczy pracę linii
istniejących suszarń żużla.
Można również stwierdzić, że wszystkie wymagania z obszaru ochrony środowiska zostały
spełnione.
Wskaźnik bioróżnorodności (powierzchnia zakładu w m2 bez uwzględniania powierzchni wyrobisk
do wielkości produkcji cementu) w roku 2013 wynosi 0,224 m2/Mgcementu.
Strona 38 z 48
Strona 39 z 48
= 0,1912 Mg/Mgcementu
ŻUŻEL
= 0,0521 Mg/Mgcementu
GIPS ODPADOWY
= 0,0533 Mg/Mgcementu
POPIOŁY LOTNE
PYŁY ŻELAZONOŚNE = 0,0079 Mg/Mgcementu
= 0,0006 Mg/Mgcementu
INNE
SUROWCE ODPADOWE ZA 2013
KAMIEŃ WAPIENNY ZA 2013 = 1,690 Mg/Mgklinkieru
WODA OGÓŁEM ZA 2013 = 1,1639 m3/Mgcementu
ENERGIA CAŁKOWITA ZA 2013 = 2,027 GJ/Mgcementu
ZUŻYCIE CIEPŁA DO PRODUKCJI KLINKIERU ZA
2013 = 3, 563 GJ/Mgklinklieu
0,224 m2 powierzchni zakładu/Mgcementu
WSKAŹNIK BIORÓŻNORODNOŚCI ZA 2013:
=
=
=
=
=
= 858 307 Mg
0,033 kg/Mgcementu
1,876 kg/Mgcementu
0,379 Mg/Mgcementu
0,551 kg/Mgcementu
0,033 kg/Mgcementu
= 38,5 dB
NOC
ODPADY NIEBEZPIECZNE = 0,0419 kg/Mgcementu
ODPADY POZOSTAŁE
= 0,9204 kg/Mgcementu
ODPADY 2013
ŚCIEKI SOCJALNE = 0,01895m3/Mgcementu
WODY POCHŁODNICZE = 0,38160 m3/Mgcementu
ZRZUT WODY = 0,32736 m3/Mgcementu
ŚCIEKI 2013
= 43,7 dB
DZIEŃ
HAŁAS – POMIARY 2012
PYŁY
CO
CO2
NO2
SO2
EMISJE 2013
PRODUKCJA 2013
BILANS ODDZIAŁYWANIA CEMENTOWNI ODRA S.A. NA ŚRODOWISKO
WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
Darowizna (100 tys. zł) na rzecz Miasta Opola
w 2011 r. z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia
istnienia Cementowni ODRA Z przekazanych
środków wybudowano plac zabaw przy
Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu
Wsparcie remontu Pomnika Bojowników
o Polskość Śląska Opolskiego „Opolskiej NIKE”
Sponsoring największych klubów piłki nożnej
Opolszczyzny:
„ODRA OPOLE”, „MKS KLUCZBORK”
Sponsoring akademickiego klubu piłki siatkowej
mężczyzn „POLITECHNIKA OPOLSKA”
Sponsoring regionalnych mediów wypełniających
misję społeczną: RADIO OPOLE, RADIO PLUS
Sponsoring regionalnych instytucji kulturalnych:
Teatr im. J. Kochanowskiego, Galeria Sztuki
Współczesnej
Strona 40 z 48
Wspieranie renowacji regionalnych zabytków:
kompleks sanktuarium Góra Św. Anny, Katedra
Opolska, kościół NMP w Opolu
Wspieranie szkolnictwa: zakup maszyn i urządzeń
badawczych dla Wydziału Budownictwa
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, organizacja staży
i praktyk dla studentów POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
i UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
Przekazanie w 2013 r. Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy na aukcję internetową
lokomotywy LYD 2. Wylicytowana kwota 30 tys. zł
powiększyła środki WOŚP przekazywane na cele
charytatywne
Wsparcie budowy Hospicjum – Centrum Opieki
Paliatywnej w Opolu
Współorganizacja „Wigilii dla Samotnych
i Bezdomnych w Opolu”
Strona 41 z 48
KONTAKTY ZEWNĘTRZNE
Cementownia ODRA w ramach swojej działalności oprócz zwykłych kontaktów warunkowanych
działaniem w określonym otoczeniu prawnym, ekonomicznym i gospodarczym utrzymuje kontakty
zewnętrzne z urzędami, instytucjami kulturalnymi, sportowymi, charytatywnymi, oświatowymi oraz
mediami.
Od dłuższego czasu w świadomości władz Miasta Opola oraz Województwa, instytucji oświatowych
oraz innych, również w świadomości mieszkańców Opola 100-letnia Cementownia ODRA stała się
„wizytówką regionu”, którą można i należy się pochwalić przy różnej okazji.
W 2012 r. Cementownię ODRA odwiedzili pracownicy Konsulatu Generalnego Niemiec z Wrocławia
oraz Konsulatu Niemiec w Opolu. Gościom przewodniczył Konsul Generalny z Wrocławia oraz
Konsul z Opola. Po obejrzeniu prezentacji dot. historii zakładu oraz procesu technologicznego
produkcji cementu goście zwiedzili Cementownię odwiedzając m.in. centralną sterownię. Wizyta
pracowników konsulatów Niemiec w Cementowni ODRA była wyrazem uznania dla osiągnięć
modernizacyjnych Cementowni i jej znaczenia na mapie gospodarczej Opolszczyzny, jako zakładu
z kapitałem niemieckim, widzianej z perspektywy państwa niemieckiego.
W 2013 r. w ramach wizyty przedstawicieli 9 miast partnerskich Opola, przybyłych do Opola
na zaproszenie prezydenta Miasta Opola, której celem było poszerzenie kontaktów ekonomicznogospodarczych, na terenie Cementowni odbyło się spotkanie z delegacjami połączone
ze zwiedzaniem. Po prezentacji dot. historii zakładu oraz procesu technologicznego produkcji
cementu goście w kilku grupach językowych zostali oprowadzeni po zakładzie poznając m.in.
centralną sterownię oraz najważniejsze punkty linii produkcyjnej klinkieru i cementu. Wybranie
Cementowni na miejsce spotkania przedstawicieli miast partnerskich Opola było wyrazem uznania
ze strony władz Miasta Opola i podkreśleniem szczególnego znaczenia Cementowni, jako
„wizytówki regionu”.
Podstawą działalności Cementowni ODRA w Opolu jest stosowanie zasady zrównoważonego
rozwoju, uwzględniającej czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Zasada ta ma swoje
odzwierciedlenie w misji Cementowni zawartej w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością, Środowiskiem i BHP. W ramach harmonijnego współdziałania ze społecznością lokalną
Strona 42 z 48
Cementownia ODRA wspiera inicjatywy władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów, których celem jest rozwijanie społeczności lokalnych. Podejmuje też ważne społecznie
działania w zakresie wspierania kultury, sportu, zdrowia, nauki i edukacji. Prowadzi też działania na
rzecz wspomagania najuboższych i tych, którzy są zagrożeni społeczną marginalizacją.
Cementownia wspiera Hospicjum – Centrum Opieki Paliatywnej w Opolu, Ośrodki MONAR na
Opolszczyźnie, sponsoruje Teatr EKOSTUDIO i Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, przez wiele lat
była sponsorem Konfrontacji Teatralnych organizowanych przez Teatr im. J. Kochanowskiego
w Opolu. Cementownia sponsoruje również rozgłośnie radiowe Radio PLUS oraz Radio Opole,
wspiera kluby piłki nożnej ODRA OPOLE i MKS Kluczbork, oraz Akademicki Klub Piłki Siatkowej
Mężczyzn POLITECHNIKA OPOLSKA-CEMENTOWNIA ODRA, współorganizuje również coroczną
Wigilię dla Samotnych i Bezdomnych w Opolu.
Ze środków finansowych przekazanych w formie darowizny podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia
istnienia Cementowni w 2011 r. Miasto Opole wybudowało plac zabaw dla dzieci przy
Młodzieżowym Domu Kultury Filii nr 3 w Opolu. W tym samym roku Cementownia wsparła remont
Pomnika Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego „Opolskiej NIKE”.
Cementownia działała na rzecz ochrony zabytków wspierając remonty zabytkowych opolskich
świątyń - Opolskiej Katedry i Kościoła NMP w Opolu na wzgórzu uniwersyteckim w Opolu), wspiera
finansowo inicjatywy Fundacji Sanktuarium Góra Św. Anny, zajmującej się odnową kompleksu
zabytkowego sanktuarium.
Niecodziennym przykładem współdziałania Cementowni ze społecznością lokalną był udział
w 2011 r. w akcji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego –
Oddziału Rejonowego Kędzierzyn-Koźle pod nazwą „Przywrócić żeglugę na Odrze”. Zorganizowany
w ramach tej akcji spływ morsów rzeką Odrą aż do Szczecina odbył się również dzięki
zaangażowaniu finansowemu z Cementowni ODRA. Akcja miała na celu uświadomienie
decydentom, że przywrócenie żeglugi na rzece Odrze i wykorzystanie rzeki do celów
transportowych i turystycznych połączone z działaniami na rzecz ochrony jej walorów
przyrodniczych, przyczyniłoby się do rozwoju gospodarczego i turystycznego Opolszczyzny.
Od lat Cementownia ODRA współpracuje z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim, wspiera
poprzez zakup maszyn i urządzeń badawczych dla Wydziału Budownictwa PO, udostępnia swoje
maszyny i urządzenia do celów badań naukowych, organizuje staże i praktyki dla studentów
opolskich uczelni.
W 2013 r. na aukcji internetowej WOŚP za przekazaną przez Cementownię na licytację lokomotywę
LYD2 uzyskaną kwotę najwyższą w Opolu, która w całości została przekazana na cele
charytatywne.
Strona 43 z 48
Ważnym czynnikiem współdziałania ze społecznością lokalną są organizowane, co dwa lata
Dni Otwarte w Cementowni ODRA, cieszące się dużą popularnością. Uczestniczą w nich dzieci
i młodzież, studenci oraz zainteresowani mieszkańcy Opola i pobliskich gmin. Podczas
Dnia Otwartego zorganizowanego w Dzień Dziecka 1 czerwca 2013 r. Cementownię odwiedziło
ok. 2,5 tys. osób. Zainteresowani mogli poznać urządzenia Cementowni, w tym również służące
ochronie środowiska naturalnego, a także zwiedzić nowoczesną centralną sterownię.
Strona 44 z 48
Niezależnie od tego Cementownia ODRA otwiera swoje drzwi przez cały rok przyjmując
kilkadziesiąt zorganizowanych grup uczniów i studentów ze szkół oraz uczelni wyższych
Opolszczyzny.
Cementownia ODRA, co roku organizuje spotkania ze swoimi odbiorcami i dostawcami.
Na spotkaniach prezentowane są aktualne informacje dot. naszej firmy oraz rozprowadzana jest
Deklaracja Środowiskowa.
dniu 15.11.2013 roku zorganizowano sympozjum pt. „POLITYKA EKOLOGICZNA
W CEMENTOWNI ODRA S.A.”, z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i lokalnych, różnych
W
urzędów, instytucji, klubów, uczelni, zakładów pracy i mieszkańców sąsiadujących dzielnic oraz
środowisk opiniotwórczych.
Głównymi tematami sympozjum były: „Inwestycje i rozwój cementowni”, „Technologia na rzecz
ochrony środowiska”, „Energetyka a ochrona środowiska”, „Ochrona środowiska w cementowni”
oraz „EMAS - inicjatywa dla ochrony środowiska”.
Organizatorzy sympozjum zapewnili możliwość zwiedzenia zakładu.
Strona 45 z 48
Strona 46 z 48
ANKIETA
Dziękujemy za zainteresowanie naszą deklaracją środowiskową. Aby móc w pełni spełniać Państwa oczekiwania
i zapewnić rzetelną i kompleksową informację na temat działalności naszej Firmy i jej wpływu na środowisko
naturalne, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa uwagi i opinie pozwolą na uzupełnienie
i zmiany w następnych wydaniach deklaracji, dzięki którym stanie się ona dokumentem w większym stopniu
odpowiadającym Państwa oczekiwaniom.
1.
Czy informacje przedstawione w deklaracji są czytelne i przejrzyste?*
TAK
NIE
PANA/PANI UWAGI:………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.
Czy informacje przedstawione w deklaracji są wyczerpujące?*
TAK
NIE
PANA/PANI UWAGI:………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.
Czy treści zamieszczone na stronie http://www.odrasa.eu, w ulotkach informacyjnych, deklaracji
środowiskowej, spełniają Państwa oczekiwania dotyczące informacji o działalności naszej Firmy?*
TAK
NIE
NIE WIEM
PANA/PANI UWAGI:………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.
Czy deklaracja środowiskowa jest właściwą i przydatną formą komunikacji naszej Firmy z Klientem?*
TAK
NIE
NIE WIEM
PANA/PANI UWAGI:………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.
Dodatkowe uwagi dotyczące działalności Cementowni ODRA S.A. w kontekście ochrony środowiska oraz
sugestie odnośnie treści i formy Deklaracji.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ankietę proszę przesłać na adres:
Cementownia ODRA S.A., Ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole
Dział Ochrony Środowiska
e-mail: [email protected]
tel. (77) 40 20 856
* - prosimy o zaznaczenie preferowanej odpowiedzi
Strona 47 z 48
INFORMACJA KOŃCOWA
W celu zapewnienia ciągłego dostępu zainteresowanym stronom niniejsza DEKLARACJA dostępna
jest w całości na stronie internetowej www.odrasa.eu, oraz w Dziale Ochrony Środowiska
(tel. 774020856) lub u Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZ i EMAS (tel. 774020895).
Strona 48 z 48