Jutjat de Primera Instància número 1 de Castelló de la Plana

Num. 7460 / 06.02.2015
Jutjat de Primera Instància
número 1 de Castelló de la Plana
3651
Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Castellón de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 528/2014. [2015/952]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 528/2014. [2015/952]
Procediment: procediment ordinari 000528/2014
De: Noureddine Krim.
Procuradora: María del Lidón Bernat Alarcón.
Contra: Norma Afone Hernández.
Patricia Diego García, secretària judicial del Jutjat de Primera Instància número 1 de Castelló de la Plana, en done fe i certifique. En este
procediment de juí ordinari número 528/14, seguit a instàncies de Noureddine Krim contra Norma Afone Hernández s’ha dictat la sentència,
literalment, és com seguix:
Procedimiento: procedimiento ordinario 000528/2014
De: Noureddine Krim.
Procuradora: María del Lidón Bernat Alarcón.
Contra: Norma Hunda Hernández.
Patricia Diego García, secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Castellón de la Plana, doy fe y certifico. En el
presente procedimiento de juicio ordinario número 528/14, seguido a
instancia de Noureddine Krim frente a Norma Hunda Hernández se ha
dictado la sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Sentència número 000023/2015
Castelló de la Plana, 29 de gener de 2015.
José Antonio Orea Martínez, magistrat jutge del Jutjat de Primera
Instància número 1 de Castelló de la Plana, he vist estes actuacions de
juí ordinari sobre la reclamació d’una quantitat seguides davant d’este
Jutjat amb el número 528 de l’any 2014 a instàncies de Noureddine
Krim, representat per la procuradora Lidón Bernat Alarcón i assistit per
la lletrada Abisai Cruella Tosca contra Norma Afone Hernández.
«Sentencia número 000023/2015
Castellón de la Plana, 29 de enero de 2015.
Vistos por José Antonio Orea Martínez, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Castellón de la Plana los presentes
autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad seguidos ante
este juzgado bajo el número 528 del año 2014 a instancia de Noureddine
Krim, representado por la procuradora Lidón Bernat Alarcón y asistido
por la letrada Abisai Cruella Tosca contra Norma Hunda Hernández.
Dispositiva
Estime la demanda interposada per Noureddine Krim contra Norma
Afone Hernández i condemne la demandada a pagar al demandant la
quantitat de 12.000 euros en concepte d’indemnització per l’abandó del
local. I amb la imposició de costes processals a la demandada.
Notifiqueu esta sentència a les parts personades. En contra es pot
interposar un recurs d’apel·lació dins del termini de 20 dies des de
l’endemà de la notificació, sense perjuí de la consignació del depòsit
legalment establit.
I atés que la demandada, Norma Afone Hernández, es troba en parador desconegut, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació en
forma adequada.
Fallo
Estimar la demanda interpuesta por Noureddine Krim contra Norma
Hunda Hernández y condeno a la demandada a que pague al demandante la cantidad de 12.000 euros en concepto de indemnización por el
abandono del local. Con imposición de costas procesales a la demandada.
Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas. Frente a
la misma cabe interponer un recurso de apelación dentro del plazo de
20 días desde el día siguiente a la notificación, sin perjuicio de la consignación del depósito legalmente establecido.
Y encontrándose dicho demandado, Norma Hunda Hernández, en
paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Castelló de la Plana, 29 de gener de 2015.– La secretària judicial:
Patricia Diego García.
Castellón de la Plana, 29 de enero de 2015.– La secretaria judicial:
Patricia Diego García.