Boletín ofertas Axencia Local de Villagarcía

OFICINA DE EMPREGO DE VILAGARCIA
DEPARTAMENTO DE OFERTAS: 986.50.29.19
RELACIÓN DE OFERTAS (actualizadas a data 09-02-2015)
Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Serzico Público de Emprego a experiencia e a formación que se
require
Nº
OFERTA
699
LOCALIDADE
Contacto
REQUISITOS
DATA
Valga
Información ofertas
Valga
Información ofertas
Vilanova
Información ofertas
940
Cociñeiro/a
Vilagarcia
Información ofertas
Expe 12 meses en pintura de vehiculos,
carrozados e estrcturas metálicas. Carné
de conducir.Xornada completa
Expe 12 meses en soldadura en aceiro
inoxidable .Xornada completa
Expe.24 meses.Elaboración dos menus
diarios.Xornada completa
Expe. 12 meses. Carne de
conducir.Xornada completa
02/02/15
873
POSTO
OFERTADO
Pintor de
Vehículos. Oficial
de 2ª
Soldador por Tic.
Oficial 2ª
Cociñeira/o
783
02/02/15
09/02/15
09/02/15