Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1241

Num. 7471 / 23.02.2015
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
5097
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1241/2014. [2015/1506]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1241/2014. [2015/1506]
María Llanos Cejudo Podio, secretària judicial del Jutjat de Primera
Instància número 1 d’Orihuela, faig saber que en el procediment juí
verbal 1241/2014, seguit a instàncies de Residencial Playa Flamenca
contra John Anthony Reid i Margaret Reid, s’ha dictat sentència la part
dispositiva de la qual és la següent:
María Llanos Cejudo Podio, secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Orihuela, hago saber que en el procedimiento juicio verbal 1241/2014, seguido a instancia de Residencial
Playa Flamenca frente a John Anthony Reid y Margaret Reid, se ha
dictado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda presentada per la representació processal de la
Comunitat de Propietaris Residencial Playa Flamenca, comercialment
coneguda com a Amapolas III, contra John Anthony Reid i Margaret
Reid, i condemne els demandats a pagar solidàriament la quantitat de sis
mil cent quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (6.104,56 €), quantitat
que haurà de ser pagada a la comunitat actora, més l’interés legal de
demora des de la reclamació judicial del deute, incrementat en dos punts
des de la present resolució.
Impose les costes del procés als demandats.
Contra esta resolució, que serà notificada a les parts, es pot interposar un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies previst en l’article
458 de la Llei d’Enjudiciament Civil, comptat des de l’endemà de la
notificació de la present resolució.
Expediu un testimoniatge d’esta sentència, la qual es durà a les actuacions que l’han motivada, i l’original quedarà en este llibre.
Esta és la meua sentència que, definitivament jutjada en primera
instància, pronuncie, mane i firme, Jesús Sánchez Ruiz, magistrat jutge
del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela.»
«Fallo
Que estimando la demanda presentada por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca,
comercialmente conocida Amapolas III, frente a John Anthony Reid
y Margaret Reid, debo condenar y condeno a los demandados al pago
solidario de la cantidad de seis mil ciento cuatro euros con cincuenta y seis céntimos (6.104,56 €), cantidad que deberá ser abonada a la
comunidad actora, más el interés legal de demora desde la reclamación
judicial de la deuda, incrementado en dos puntos desde la presente resolución.
Se imponen las costas del proceso a los demandados.
Frente a esta resolución, que será notificada a las partes, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días previsto en el artículo
458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contado desde el siguiente al de
la notificación de la presente resolución.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los
autos de su razón quedando el original en el presente libro.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera
instancia, la pronuncia, manda y firma Jesús Sánchez Ruiz, magistrado
juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela.»
I atés que els demandats, John Anthony Reid i Margaret Reid, es
troben en parador desconegut, expedisc este edicte a fi que els valga de
notificació de forma deguda.
Y encontrándose dichos demandados, John Anthony Reid y Margaret Reid, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo.
Orihuela, 27 de novembre de 2014.– La secretària: M.ª Llanos Cejudo Podio.
Orihuela, 27 de noviembre de 2014.– La secretaria judicial: M.ª
Llanos Cejudo Podio.