Adobe Photoshop PDF

Nieu w sbrief D isneym edia+ febru ari
9O scar n om in a e s v oor
The W alt D isn e y C om pan y
O p 22 fe bruari 2015 v in dt de 8
7
ste
uitre ikin g v an de A cade m y A wards plaats.
O n lan gs we rde n de ge n om in e e rde n be ke n d
ge m aakt. D isn e y m aakt kan s op 9O scars!
D e D isney fi lm Into the W o o ds is de grote
w innaar m et m aar liefst drie nom ina es:
Best C ostum e D esign, Best Produc on
D esign en Best A ctress in a Suppor ng Role.
O ok B ig Hero 6 (Best A nim ated M ovie),
G u ardians o f the G alaxy (Best M ake up &
H airstyling en Best V isualE ffects) Feast (Best
A nim ated Short), M alefi cent (Best C ostum e
D esign) en Captain A m erica: The W inter
So ldier (Best V isual E ffects) kunnen een
gouden beeldje in de w acht slepen.
G a naar w w w .disney.nlvoor m eer inform a e
over onz e D isney fi lm s.
Vio le a LIVE in A hoy
Ro e rdam
O p 11 m aart 2015 ge e
Vio le a 2
spe e re n de optre de n s in A hoy Ro e rdam .
Vio le a kent u vast als dé hitserie van D isney
C hannel. Vio le a is een van de m eest
geliefde program m a's en favoriete karakters
bijm eisjes van 6tot 1 4 jaar.
M ar na Stoessel (Vio le a) z al sam en m et
andere leden van de cast, dansers en een live
band op het podium staan. Sam en brengen
z e de favoriete num m ers uit de populaire
TV -serie
ten
gehore.
E en
unieke
concertervaring die een Vio le a-fan niet
m ag m issen.
Zou uw dochter of nichtje er ook alles voor
over hebben om nog naar de show te kunnen
kom en? D oe dan m ee m et onz e w edstrijd!
D isneym edia+verloot 5
x4 kaarten voor de
show van 1 1 m aart om 1 8
.30 uur. H et enige
w at u m oet doen, is ons m ailen op
[email protected] disneym ediaplus.nl en laat w eten
w aaro
aa m u dez e ckets z ograag z ou w innen.
W ie w eet, z ijn jullie er dan live bij!
N ie uwe Se rie : B o yster
D isn e y Jun ior: n u 18uur
pe r dag kij
kple zie r
Van af n u is de n ie uwe se rie B oyste r e lke
zate rdag e n zon dag om 09
.10 uur te zie n op
D isn e y X D .
D isn e y Jun ior, dé TV-ze n de r v oor de
alle rkle in ste n , is n u e lke dag v an 06.00 uur
tot m idde rn acht te be kij
ke n .
B o yster is halfjongen, halfoester, geboren in
gi ig afval en geadopteerd door m ensen.H ij
z iet eruit als een norm ale jongen, behalve
dan dat hij z ichkan uitrekken als kauw gom ,
vonken schiet uit z ijn oksels, w ater kan
sturen en parels kan schieten als hij calcium
hee
gegeten. O ok hee
hij een paar
m indere
nde 'kw aliteiten' z oals z ijn inkerige snot
en z ijn z w eet w at naar vis s nkt.
Kids van 2 tot 7jaar kunnen nu 1 8uur per
dag hun favoriete series bekijken. D isney
Junior brengt populaire kinderseries, z oals
So fi a het P rinsesje, D e Speelgo eddo kter en
Jake en de N o o itgedachtlandP iraten.H et is
dé z ender voor kleine kinderen en hun
fam ilies; een m agische plek w aar alle
verhalen tot leven kom en, w aar vriendjes
spelen en w aar het elke dag een feest is om
kind te z ijn.
D isney XD is m et de m eest avontuurlijke en
grappige program m a’s dé televisiez ender
voor stoere kids. 24 uur per dag kunnen z e
kijken naar hun favoriete series z oals Star
W ars R ebels, G o alm o u th en U l m ate
SpiderM an. Kids die van sport en gam ing
houden z ijn op de juiste plek bijD isney XD .
O p w w w .disneyxd.nl spelen z e m et hun
favoriete helden uit de series en ontdekken
z e direct w at D isney XD online nog m eer te
bieden hee .
D isney XD – E lke dag.D e hele dag!
V oor m eer inform a e over B o yster en de
andere series van D isney XD gaat u naar:
w w w .disneyxd.nl
© D isney © & TM 20 1 5
LF L.
Kijk
voor
m eer
w w w .disneyjunior.nl
inform a e
op: