Productvoorwaarden

Productvoorwaarden
1. Aansluiting
Deze tarieven en voorwaarden zijn alleen geldig voor consumenten en kleinzakelijke gebruikers
die beschikken over de volgende aansluitingen: voor elektriciteit is de maximale aansluitwaarde
3 x 80 ampère en voor gas is de maximale capaciteit 40 m3 per uur.
2. Overeenkomst en contractduur
De leveringsovereenkomst voor duurzaam opgewekte elektriciteit en/of gas wordt aangegaan
t/m 31 januari 2015. U zet uw energietarieven voor deze periode vast. De overeenkomst wordt na
het einde van de contractduur niet verlengd. Na de vaste prijs periode ontvangt u de dan geldende
reguliere flexibele tarieven. De overeenkomst is alleen geldig als u een gas- en/of elektriciteitsaansluiting heeft op uw naam en u daar ook financieel verantwoordelijk voor bent. Door het volledig
ingevulde en ondertekende contract op te sturen naar E.ON of bij aanmelding via telefonische
verkoop, colportage, balie of internet, gaat u een overeenkomst aan met E.ON Benelux Levering B.V.
3. Betaalwijze
U kunt als betaalwijze kiezen voor acceptgiro of automatische incasso. De administratiekosten
bedragen € 1,21 per maand. Indien u gebruik maakt van automatische incasso, ontvangt u
€ 1,21 korting per maand op uw jaarafrekening.
4. Gratis overstappen
Na het aangaan van een overeenkomst met E.ON ontvangt u een contractbevestigingsbrief. Bij het
aangaan van een overeenkomst via telefoon, colportage, internet en balie heeft u een wettelijke
bedenktijd. E.ON neemt na het verstrijken van de bedenktijd, contact op met uw huidige leverancier. Indien de overeenkomst bij uw huidige leverancier binnen 30 dagen afloopt, start de levering
via E.ON na het einde van die overeenkomst. Alleen bij een resterende looptijd langer dan 30 dagen
zegt E.ON de overeenkomst bij uw huidige energieleverancier per direct op. E.ON vergoedt de daadwerkelijk volgens de geldende regels door uw huidige leverancier in rekening gebrachte en door
u betaalde opzegvergoeding met een maximum van € 350,-. Na ontvangst van een kopie van de
factuur met daarop de opzegvergoeding van uw oude leverancier, maakt E.ON de opzegvergoeding
over op uw rekening. Bij eventuele achterstanden in de betalingen wordt de vergoeding met het
openstaande saldo verrekend.
5. Opzegvergoeding
Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst met E.ON, kan E.ON u een opzegvergoeding in
rekening brengen. De hoogte van deze opzegvergoeding is afhankelijk van de resterende looptijd
van de overeenkomst en eventueel ontvangen welkomstpremies en/of cadeaus en is vastgesteld op
basis van regelgeving vanuit de overheid:
Opzegvergoeding consumenten
Resterende looptijd leveringsovereenkomst
0 – 1,5 jaar
20131145-1
Opzegvergoeding per product
€ 50,-
1,5 – 2 jaar
€ 75,-
2 – 2,5 jaar
€ 100,-
2,5 jaar en langer
€ 125,-
Tevens mag de leverancier een vergoeding van maximaal € 50,- per product vragen voor een
eventueel verstrekt cadeau. Als uw vorige leverancier u een opzegvergoeding in rekening heeft
gebracht en E.ON heeft deze voor u vergoed, dan heeft E.ON, bij voortijdige beëindiging van de
leveringsovereenkomst, het recht om deze vergoeding bij u terug te vorderen.
6. Algemeen
Op de overeenkomst tot levering van gas en elektriciteit zijn de ‘Algemene Voorwaarden voor
de levering van duurzaam opgewekte elektriciteit en gas aan kleinverbruikers’ van E.ON en deze
productvoorwaarden van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de
Productvoorwaarden, hebben de Productvoorwaarden voorrang. U kunt beide gratis verkrijgen via
de website www.eon.nl/voorwaarden of via de klantenservice.
E.ON Benelux Levering B.V.
Dr. Holtroplaan 2-28
Postbus 2402
5600 CK Eindhoven
T +31 30 7557818 (lokaal tarief)
F +31 40 257 77 55
www.eon.nl
www.eon.nl/contact
IBAN NL98 INGB 0001 0745 68
KvK Eindhoven 17143137
Productvoorwaarden
Actievoorwaarden Stroom aan Voordeel
1. Deze actie wordt georganiseerd door E.ON Benelux Levering B.V. (E.ON). Deelname is mogelijk van
25 november 2013 tot en met 31 januari 2014. E.ON behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te veranderen en om de actie eerder te stoppen of te verlengen.
2. De actie is uitsluitend bestemd voor consumenten en zakelijke kleinverbruikers die gedurende de
actieperiode klant worden bij E.ON en een leveringsovereenkomst aan gaan voor een vast tarief
voor duurzaam opgewekte elektriciteit en/of gas t/m 31 januari 2015. U kunt alleen meedoen aan
deze actie als u de laatste 6 maanden geen klant bent geweest bij E.ON. De actie geldt niet in
combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van E.ON.
3. Voor deelname aan deze actie dient de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn.
Hoe werkt de kortingsactie?
1. Op de leveringstarieven, zoals vermeld op het tariefblad, ontvangt u gedurende de looptijd van
uw contract 5% korting.
2. Bij het vaststellen van het termijnbedrag dat u als voorschot betaalt, wordt direct rekening
gehouden met de korting. Ook op uw afrekening is de korting al verwerkt in de leveringstarieven.
Deze tarieven zijn daarom lager dan de tarieven op het tariefblad.
3. De korting geldt alleen voor de leveringstarieven. Geen korting wordt verleend op de energie­
belasting, vastrecht, netwerk- en transportkosten.
4. De korting is niet overdraagbaar aan derden en niet inwisselbaar voor contanten.
5. Klachten met betrekking tot deze actie kunt u kenbaar maken via het contactformulier op
www.eon.nl. Uw klacht zal dan worden afgehandeld conform onze klachtenprocedure.
20131145-1
6. Deze actievoorwaarden kunt u eveneens terugvinden op de website www.eon.nl of gratis opvragen
via de klantenservice.
E.ON Benelux Levering B.V.
Dr. Holtroplaan 2-28
Postbus 2402
5600 CK Eindhoven
T +31 30 7557818 (lokaal tarief)
F +31 40 257 77 55
www.eon.nl
www.eon.nl/contact
IBAN NL98 INGB 0001 0745 68
KvK Eindhoven 17143137