bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag en openbaar

Referentie provincie: 36007/107/1/A/3
Referentie gemeente: 36007/126/1/E/6
BEKENDMAKING
VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN
OPENBAAR ONDERZOEK
Door de gemeente Ingelmunster
Gegevens over de bevoegde overheid
de deputatie van de provincie
Gegevens over de aanvrager/exploitant
voornaam en achternaam of DE HEER GALLE FRANKY – BVBA BIOHEAT
naam van de rechtspersoon:
straat en nummer en busnummer VELDSTRAAT 1 A
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon:
postnummer en gemeente 8770 INGELMUNSTER
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon:
Gegevens over de inrichting
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden.
straat en nummer en busnummer: Veldstraat 1A – Naaipanderstraat zn
postcode en gemeente: 8770 INGELMUNSTER
Kadastrale gegevens
Afdeling
Sectie
Perceelnummer
INGELMUNSTER
A
0291/
INGELMUNSTER
A
0292/A
INGELMUNSTER
A
0293/A
INGELMUNSTER
A
0295/B
INGELMUNSTER
A
0296/K
INGELMUNSTER
A
0296/L
INGELMUNSTER
A
0308/C
INGELMUNSTER
A
0310/E
INGELMUNSTER
A
0311/B
INGELMUNSTER
A
0393/A
INGELMUNSTER
A
0396/B
INGELMUNSTER
A
0397/C
INGELMUNSTER
A
0397/D
INGELMUNSTER
A
0425/B
INGELMUNSTER
A
0426/A
INGELMUNSTER
A
0427/A
INGELMUNSTER
A
0432/C
INGELMUNSTER
A
0433/B
INGELMUNSTER
A
0434/D
INGELMUNSTER
A
0434/F
INGELMUNSTER
A
0434/G
INGELMUNSTER
A
0444/B
INGELMUNSTER
A
0446/A
Afdeling
Sectie
Perceelnummer
INGELMUNSTER
A
0451/D
Soort inrichting
Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit (en)) :
glastuinbouwbedrijf
Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
Rubriek
Omschrijving
Kl.
12.1.2
Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met
geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW (Totale
eenheden: 80 kilowatt)
2
12.2.1
Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met
1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilovoltampère)
3
12.3.2
Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel
van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 20
kilowatt)
3
15.1.2
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet
overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25
autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks
(aantal))
2
16.3.1.1
Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en
airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.:
installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 51
kilowatt)
3
17.3.3.2.b
Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen,
(muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de
inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebd (Totale eenheden: 12440
kilogram)
2
17.3.6.1.b
Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48),
met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale
eenheden: 5000 liter)
3
17.4
Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh
Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor
zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 350 kilogram)
3
28.1.f.1
Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48,
met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 30 Ton)
3
31.1.3
Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en
gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale
eenheden: 62,5 kilowatt)
1
Rubriek
Product
Hoeveelheid
12.1.2
noodstroomgroepen
+80 kilowatt
12.2.1
Transformatoren Reden: verplaatsing
250 kilovoltampère
12.3.2
acculaders
+20 kilowatt
15.1.2
Voertuigen en/of aanhangers
+20 Stuks (aantal)
16.3.1.1
koelgroepen
+40 kilowatt
16.3.1.1
compressoren
+3 kilowatt
16.3.1.1
compressoren
+8 kilowatt
17.3.3.2.b
salpeterzuur Opslag: IBC-box op lekbak
+2800 kilogram
17.3.3.2.b
zoutzuur Opslag:
+4760 kilogram
17.3.3.2.b
natriumhypochloriet Opslag:
17.3.6.1.b
mazouttank Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds
+5000 liter
17.4
Gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
+350 kilogram
IBC-box op lekbak
IBC-box op lekbak
+4880 kilogram
28.1.f.1
kunstmest
+30 Ton
31.1.3
noodstroomgroepen
+45 kilowatt
31.1.3
noodstroomgroepen
+17,5 kilowatt
Een niet-technische samenvatting is te vinden in bijlage D3 van de aanvraag
Klasse 1
Voorwerp van de aanvraag

een aanvraag voor een totaal nieuwe inrichting

een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting



een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door:
de aanvraag is onderworpen aan een
milieueffectrapportageplicht

wijziging

uitbreiding (vergroting in

toevoeging (nieuw perceel)
capaciteit,drijfkracht of oppervlakte)
 deze is gewestgrensoverschrijdend
 deze is staatsgrensoverschrijdend
de aanvraag is onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport

hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag
Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden
De procedure is gestart op:
14/05/2014
Meer informatie betreffende deze
aanvraag bij de hierna genoemde dienst
van de gemeente
adres: Milieudienst, Oostrozebekestraat 4, 8770
Ingelmunster
telefoonnr. en eventeel e-mailadres: 051/33 74 32, [email protected]
De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt van 24/05/2014 tot en met 22/06/2014
gedurende de volgende periode ter
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid
inzage van het publiek bij de hierboven
van bestuur
genoemde dienst
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van
burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden
meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar,
Er wordt een informatievergadering
georganiseerd
De gemeentesecretaris,
ir. D. Ronse

ja
 neen
De Burgemeester,
K. Windels