26 oktober 2014

Kerkgroet
Mededelingen van de Protestantse Gemeente Winsum- Obergum. Zondag 26 oktober 2014
Centraal aanspreekpunt: Els Prins tel. 06 10017092, [email protected] Hoofdstraat W36 9951AC Winsum.
Let op: Het telefoonnummer van de Centrumkerk is (tijdelijk): 0595 439678
De diensten.
Centrumkerk 09.00 uur H.A. Zittende viering ds I. Frénay. Ouderling van dienst Henry Reker.
Diaken Henk Boersma. Lector Gre Dijkstra. Organist Pieter Pilon.
Torenkerk 10.45 uur H.A. Kring viering ds. I.Frénay. Ouderling van dienst Cees Leinenga.
Diaken Jeannet Visscher. Lector Maria Adriaanse. Organist Pieter Pilon.
Winkheem Zangdienst 19.00 uur o.l.v. Mevr. Jolanda Tuma.
Torenkerk Stiltemeditatie
Iedere woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur.
Kleur van de zondag: Groen
Groen is de kleur van hoop en verwachting.
Bij de diensten in de Centrumkerk (9.00u) en in de Torenkerk (10.45u) ‘De kern van ons bestaan’
Deze zondag staat het dubbelgebod centraal: God beminnen boven alles, en je naaste als jezelf (Matteus 22,34-40).
Makkelijker gezegd dan gedaan. Wat er misgaat als je het niet doet lezen we in Genesis 18,16-33: God heeft hele erge
dingen gehoord over Sodom. Abraham probeert Hem nog op andere gedachten te brengen, maar of dat lukt? De
lezingen worden op deze Nationale Bijbelzondag gelezen uit de Bijbel in gewone taal. We vieren het Heilig
Avondmaal als teken van Gods onvoorwaardelijke liefde in Jezus Christus, en als herinnering voor ons om net zo te
leven als Hij. Pieter Pilon bespeelt het orgel.
We zingen: Psalm 55:1-2-7 / L. 948 / L. 827 / L.802:1-3-6 / L. 974 / L.405:1 / L. 867.
Kindernevendienst Groep 1 t/m 6. Matteüs 22:34-46, Abraham bidt
Abraham bidt voor Sodom: Als er nou vijftig onschuldigen zijn… Of vijfenveertig… of zelfs maar tien? God zal de
stad sparen omwille van die tien.
4YouDiscover (groep 7 en 8) zondag 26 oktober (9.00 u Centrumkerk) ‘Avondmaal, hoe vier je dat?’
Voor de kinderen zal het een van de eerste keren zijn dat ze op deze manier stilstaan bij de viering van
de maaltijd. In deze bijeenkomst gaat het er vooral om dat de kinderen beleven wat er gebeurt, dat ze
weten dat Jezus zelf deze maaltijd vierde en dat ze kunnen benomen wat er gebeurt.
4You Regenboog zondag 26 oktober (9.00 uur Centrumkerk)
4you regenboog is bedoeld voor kinderen/jongeren met een (licht) verstandelijke of lichamelijke
beperking en voor kinderen die om een andere reden beter tot hun recht komen in een kleine groep.
Voor meer informatie kunt u bellen met Annemieke Reker, 0595-426012.
Collectes.
De eerste inzameling van de gaven is voor de PKN/ Hervormingsdag, de tweede inzameling is voor de kerk.
Toelichting op de eerste collecte.
De collecte is bestemd voor het synodewerk van de Protestantse Kerk in Nederland. De synode geeft leiding aan het
leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden. In een veranderende samenleving, die steeds verder
individualiseert, is het belangrijk om te laten zien welke rijkdom er binnen de christelijke geloofstraditie gedeeld en
beleefd kan worden. De synode geeft daarvoor handvatten. Ook buigt de synode zich over de oecumenische relaties
van de kerk, zodat wij als christenen wereldwijd verbonden zijn en blijven.
Meeleven met elkaar
Dhr. Bouke Hijlkema, G. Reindersstraat 4, 9951CC Winsum, verblijft in het Martiniziekenhuis. Hij is geopereerd; er
moest helaas een nier worden verwijderd.
Allen die het moeilijk hebben, ziek zijn, zij die hen verzorgen, sterkte en Gods zegen en licht toegewenst.
Overleden
Donderdagavond 16 oktober is Dingna Adriana van Helden- Meulenberg overleden, op haar kamer in Viskenij in
Baflo, 82 jaar oud. Daarvoor woonde ze lange tijd aan de Borgweg en een korte periode in een aanleunflat van
Winkheem. De dienst van afscheid en de begrafenis hebben inmiddels plaatsgevonden.
Van harte gefeliciteerd met jullie zoon!
Na een lange voorbereiding van bijna 7 jaar hebben Gerwin en Janneke de Graaff-Danhof eindelijk een zoon mogen
adopteren. Hij heet Aron, en is 2 jaar oud. Zaterdag 1 november komen ze met hem terug uit Thailand. Welkom in
Nederland en van harte gefeliciteerd! Ook voor de meelevende grootouders, Louwe en Jantje Danhof, en Fré de
Graaff (met Gré en Fenna in dierbare herinnering). Het adres van Gerwin, Janneke en Aron de Graaff is Schoolstraat
7, 9951EK Winsum.
Bloemengroet De bloemen zijn deze week met de hartelijke groeten van de gemeente gegaan naar fam. JanssenHijlkema C.F. van Sijtzamastraat 14.
Enquête over aanbod activiteiten
De taakgroep Vorming en Toerusting wil graag weten of de activiteiten die worden aangeboden aansluiten bij de
behoeftes van gemeenteleden. Wij stellen het erg op prijs als u een kleine enquête wilt invullen. Bij voorkeur digitaal.
Zie het bericht op de homepagina van www.pgwo.nl. De enquête ligt ook in de hal van de kerk op een van de tafels. U
kunt de enquête achterlaten in het postvakje van ds. Frénay of opsturen naar Hoofdstraat W36, 9951AC Winsum
(brievenbus oude pastorie).
Het Mannenkoor Laudamus
Bedankt ieder die heeft meegewerkt aan het slagen van het jubileumconcert op vrijdag 17 oktober. Het mannenkoor
repeteert vanaf 29 oktober op woensdagavond in de Centrumkerk; aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn hartelijk
welkom.
OPROEP!!
Helaas in tegenstelling met het landelijk gemiddelde, zien we zoals u recent nog in ‘de Ommelander’ krant hebt
kunnen lezen in onze regio nog steeds een toename van mensen die zich komen melden bij de voedselbank. De
oproep in het klankbord j.l. waarin vanuit de diaconie wordt gevraagd mee te helpen de voedselbank te ondersteunen
met het aanleveren van producten wordt daarmee steeds dringender. Voor de maanden november en december vraagt
de voedselbank u om het inzamelen van de volgende producten; blik- en potgroente, rijst, macaroni, pasta, saus,
houdbare zuivelproducten als melk, boter, bak- en braadproducten, blik of vacuümverpakte vlees of vis, maar ook
koffie en thee, (af)was- en schoonmaakmiddelen. Vanaf zondag 2 november tijdens de oogstdienst kunt u uw
meegebrachte producten inleveren bij de ingang van de kerk. Voor de toekomst zal hiervoor iedere eerste zondag van
de maand gelegenheid zijn.
Wilt u de voedselbank ook helpen bij het inzamelen van vers- en/of diepvriesproducten als groente, fruit,
aardappelen, vlees, vis, zuivel enz. dan kunt u een financiële bijdrage overmaken op IBAN:
NL44.RABO.0.102.55.3289
Dienst van zondag 2 november Centrumkerk 10.00 uur Dienst voor jong en oud, Oogstdienst ds H.Jansen.
Ouderen vervoer zondag. Bellen naar fam. H. Koenes tel 435530 of fam. R.Mulder tel 441429.
Inleveren van kopy voor de Kerkgroet voor donderdag 15.30 uur bij Watze Schuitema Crocuslaan 36
tel. 441710 of per e-mail [email protected] of [email protected]