Instructiebrief aanvraag bachelordiploma Bèta

Instructiebrief aanvraag bachelordiploma Bèta-gamma
De begrippen examenaanvraag, afstudeerdatum en buluitreiking kunnen verwarrend zijn. Definities:
 Bul: bul is een ander woord voor diploma.
 Datum examenaanvraag: de datum waarop je met de studieadviseurs je diploma aanvraagt.
 Afstudeerdatum: je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van het bachelor examen voldoet en je je
diploma hebt aangevraagd bij de studieadviseur. De afstudeerdatum is de datum die op je diploma
komt te staan en is de datum waarop je je laatste cijfer hebt gehaald (meestal datum laatste
tentamen of inleverdatum van bachelor these).
 Datum buluitreiking: er zijn in principe 4 buluitreikingen per jaar (zie p2), deze datum komt niet op
je diploma. Je kunt er ook voor kiezen om je bul op te komen halen.
1
Wanneer kun je je bul aanvragen?
Je kunt het bachelor examen aanvragen op het moment dat:
 Je aan alle verplichtingen van het bachelor examen voldoet.
 Alle resultaten in SIS zichtbaar zijn.
 Je een door de examencommissie goedgekeurd studieprogramma hebt. Zie voor meer informatie
hierover punt 4 van deze instructie.
 Je ingeschreven staat/stond als student Bèta-gamma op het moment dat je laatste cijfer gedateerd
is.
 Als wilt afstuderen in een bepaald studiejaar (uiterlijke afstudeerdatum 31 augustus), kun je tot
uiterlijk 1 oktober in het daaropvolgende studiejaar je diploma bij ons aanvragen. Daarna wordt het
voorgaande studiejaar afgesloten en kunnen alleen nog diploma’s voor het lopende jaar worden
aangevraagd en moet je dus staan ingeschreven voor dat lopende studiejaar (herinschrijven via
Studielink kan tot 31 augustus).
Het is verstandig om in de maand dat je van plan bent je aanvraag te doen in SIS te controleren of al je
vakken goed geregistreerd zijn. Mochten er vakken niet goed in SIS staan, neem dan contact op met:
 Bèta-gamma vakken: [email protected]
 Major vakken: de onderwijsbalie of studieadviseur van je major.
 Vakken van buiten de UvA: [email protected]
2
Wanneer kun je je uitschrijven?
Uitschrijven:
 Verloopt via Studielink
 Kan alleen in de toekomst, per de 1e van een komende maand.
Laatste mogelijkheid tot uitschrijven met ingang van de komende maand is dus de laatste dag van de
lopende maand (bijvoorbeeld, wil je je per 1 oktober uitschrijven, dan kan je dit uiterlijk op 30
september doen). Je kunt je niet met terugwerkende kracht uitschrijven. Als je te laat bent, moet je
een maand extra ingeschreven staan en dus collegegeld betalen.
 Geef in Studielink als reden van uitschrijving ‘Afstuderen’ op.
Als je dit doet, houdt de Centrale Studenten Administratie je uitschrijving nog even vast totdat je
bulaanvraag definitief in SIS staat. Mocht er dus toch iets fout gaan met je laatste cijfer, dan loop je
niet het risico dat je al bent uitgeschreven en dat niet meer kunt corrigeren.
 Is niet nodig als je in augustus afstudeert. Je inschrijving verloopt automatisch als je geen verzoek
doet tot herinschrijving. Je kunt eventueel wel in Studielink aangeven dat je niet wilt herinschrijven.
 Hier kun je meer informatie vinden over het uitschrijven:
http://student.uva.nl/bg/az/item/uitschrijven-stappenplan.html.
Je kunt je uitschrijven via Studielink zodra:
 Alle vakken uit je door de examencommissie goedgekeurde studieprogramma in SIS staan.
 Je laatste resultaat mag nog missen, mits je zeker weet dat dit resultaat nog in de laatste maand van
je inschrijving gedateerd zal worden.
(vakken worden gedateerd op de laatste toetsdatum = datum afsluitend tentamen of inleverdatum
van laatste paper/these).
Financiële zaken:
 Vanaf de datum van uitschrijven heb je geen recht meer op studiefinanciering en OV-kaart. Zorg dat
je zelf via MijnDuo je studiefinanciering stopzet en je je OV-kaart deactiveert per de 1e van de eerste
maand dat je niet meer staat ingeschreven. Dit gebeurt niet automatisch met het uitschrijven via
Studielink!
 Als je bent uitgeschreven, betaal je geen collegegeld meer voor de resterende maanden of krijg je te
veel betaald collegegeld terug. Als je je uitschrijft ná 1 juni kun je in de zomermaanden juli en
augustus geen collegegeld meer terugkrijgen. In dat geval kun je je inschrijving laten doorlopen (die
verloopt zonder herinschrijving automatisch na 31 augustus) omdat je dan ook je recht op
studiefinanciering behoudt tot en met 31 augustus.
3
Deadlines deelname aan buluitreiking
Het IIS organiseert (indien er genoeg studenten afstuderen) vier keer per jaar een buluitreiking. De
specifieke buluitreikingen kennen hun eigen deadlines. In de regel moet je je bul minimaal vijf weken
voor de buluitreiking aangevraagd hebben. Let goed op dat je op tijd een afspraak hebt gemaakt met
de studieadviseur voor je examenaanvraag.
De data voor de buluitreiking voor Bèta-gamma in het academisch jaar 2014-2015 zijn (allen in de
middag):
 Vrijdag 27 februari 2015 (deadline aanvraag: vóór 15 januari 2015)
 Vrijdag 22 mei 2015 (deadline aanvraag: vóór 15 april 2015)
Als er niet genoeg studenten zijn voor een buluitreiking kan worden besloten dat de bijeenkomst niet
door gaat.
4
TO DO Examen aanvraag
A Maak een afspraak
Op het moment dat je aan alle verplichtingen voldoet, meld je je bij de studieadviseur
([email protected]). Zorg er voor dat je alle bewijsstukken kunt bijvoegen, zoals de verklaring
ter goedkeuring van het studieprogramma en het beoordelingsformulier van je majorscriptie (zie
onder).
B Regelen voor aanvang van afspraak
 Lever je Thema 3 verslag én je bachelor scriptie digitaal in, in PDF vorm. Dat kan via de volgende
portal: https://esc.fnwi.uva.nl/thesis/centraal/auth/login.php?uitleg=DARE
Volg de instructie van deze website. Je moet de verslagen apart (dus 2x via de portal) inleveren.
Check bij je examenaanvraag of de studieadviseur bevestiging van beide documenten heeft
ontvangen.
 Controleer of je cijferlijst in SIS compleet is, of de cijfers kloppen en of (indien van toepassing) de titel
van je bachelorthese juist is. Ga voor een overzicht van je resultaten in SIS naar Mijn studiegegevens
in het linker menu en klik vervolgens op de tab Mijn studieresultaten. NB: De gegevens onder Mijn
Studieplan kloppen helaas niet voor Bèta-gamma studenten. Indien er vakken niet juist zijn
geregistreerd, neem dan contact op met
o Bèta-gamma vakken: [email protected]
o Major vakken: de onderwijsbalie van je major.
o Vakken van buiten de UvA: [email protected]
C Neem mee
Neem de volgende zaken mee naar de afspraak:
 Verklaring goedkeuring studieprogramma
Als het goed is heb je deze goedkeuring in je derde jaar aangevraagd bij de examencommissie van
Bèta-gamma. Mocht je de verklaring nog niet hebben aangevraagd doe dit dan zo snel mogelijk. Let
op: dit kan soms wel 8 weken duren.
 Aanvraagformulier bachelorexamen
Vul het aanvraagformulier bachelorexamen Bèta-gamma in en verzamel de benodigde bijlagen (zie
http://student.uva.nl/bg/az/item/afstuderen.html).
 Leesbare kopie paspoort/identiteitskaart of uittreksel bevolkingsregister (geen rijbewijs!)
Zo komt je volledige naam correct op de bul.
 Exemplaar Thema 3 verslag hard copy
 Exemplaar majorscriptie hard copy
 Beoordelingsformulier majorscriptie.
Deze kun je meestal opvragen bij de onderwijs- administratie van je major. In de nieuwste factsheets
van de majoren vind je hoe deze aanvraag bij jouw major geregeld is (zie
http://student.uva.nl/bg/majoren). Studenten van een FNWI major hoeven geen
beoordelingsformulier mee te nemen.
5 Toelichting en Frequently Asked Questions
(Keuze)vakken aan een andere universiteit
Als je tijdens je studie Bèta-gamma bij een andere universiteit (extra curriculaire) keuzevakken hebt
gevolgd, is het mogelijk om deze punten op de cijferlijst van Bèta-gamma te vermelden. Indien deze
keuzevakken deel uitmaken van je keuzeruimte binnen de 180 EC is dit zelfs noodzakelijk.
Zorg dat je een officieel Engelstalig transcript (gestempelde cijferlijst) van die universiteit hebt en vraag
bij de studieadviseurs een formulier op waarmee je deze cijferregistratie bij het secretariaat kunt
aanvragen. Zorg ervoor dat deze cijfers vóór je bulaanvraag in SIS staan.
Verdere afronding aanvraag
De studieadviseur, het IIS secretariaat en de onderwijsassistent zorgen vervolgens voor de verdere
afronding van het bachelor examen. Zodra het secretariaat jou in SIS heeft gediplomeerd krijg je daar
van SIS automatisch bericht(en) van. Hier hoef je niks mee te doen. Als er onverhoopt toch nog
onderdelen ontbreken, krijg je daarover een e-mail van de studieadviseur. Zo’n 2 weken voor de
buluitreiking of als je bul klaar ligt om op te halen krijg je bericht van de onderwijsassistent met een
uitnodiging voor de buluitreiking of een afspraakverzoek.
Judicium cum laude
Denk je cum laude te zijn geslaagd? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier. Het judicium wordt
voor iedereen die daarvoor in aanmerking denkt te komen, uitgerekend bij de examenaanvraag. Als
je voldoet aan de eisen dient de studieadviseur een verzoek in bij de examencommissie om je dit
judicium officieel toe te kennen. Zie voor de judiciumregeling van het bachelor examen in de Regels
en Richtlijnen van de Examencommissies op http://student.uva.nl/bg/az/item/onderwijs-enexamenregeling-oer.html.
Vermeldingen op bul en cijferlijst
De bul vermeldt je naam, geboortedatum, geboorteplaats en de naam en datum van het
bachelorexamen. Je cijfers staan op het Engelstalige bulsupplement. De cijferlijst bevat de lijst van
vakken die gevolgd zijn in het kader van de bacheloropleiding en die met een voldoende zijn
beoordeeld. Ook eventuele extra curriculaire vakken (boven 180 EC) staan op je supplement. Het
supplement omvat ook een algemeen deel over de UvA en over het Instituut voor Interdisciplinaire
Studies.
Aanmelding masteropleiding - Afstudeerverklaring
Wanneer je bezig bent met je aanmelding voor een masteropleiding dan kun je tijdens je bulaanvraag
aan de studieadviseur een afstudeerverklaring vragen. De meeste masteropleidingen accepteren die
verklaring als voorlopig bewijs van je toelaatbaarheid tot de master. Op het moment dat je je bul krijg
moet je daarvan dan vaak nog een kopie insturen. Voor informatie over de specifieke eisen van jouw
master moet je contact opnemen met die master.
Twijfels
Mocht je niet zeker weten of je aan alle eisen voldoet, dan is het mogelijk om, vóórdat je het examen
daadwerkelijk aanvraagt, te overleggen met de studieadviseur ([email protected]). Samen kan
dan bekeken worden wat nog ontbreekt.
Veel succes met de afronding van je opleiding!