Flyer schoolschaken - Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Schoolschaken
met een opzet
voor schaaklessen op de basisschool,
een scholierenlidmaatschap,
en
schaakkampioenschappen
voor schoolteams
Schaakhondje “Gambite” is de mascotte
van het Schoolschaakproject 6-9 jaar
Folder voor scholen
Opzet schaaklessen op de basisschool
Doel
Doel van schaaklessen op school is om de jeugd op een leuke en speelse manier schaken te leren in
de eigen klas. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft daarvoor een speciaal
programma opgesteld waarbij schoolactieve schaakverenigingen worden ingezet om schaaklessen in
de groepen 3, 4, 5 en 6 van het basisonderwijs op te starten. In groepen 7 en 8 worden in principe
alleen vervolg lessen verzorgd.
Lestijden en leslocatie
Op tijden aansluitend aan school (naschools) of onder schooltijd indien de school daar ruimte voor
heeft. De lessen vinden bij voorkeur op de eigen school of op de leslocaties van de Buiten Schoolse
Opvang (BSO) plaats.
Programma
De kinderen volgen in groepen van maximaal 12 deelnemers in twee blokken van 10 weken een
programma met een uur schaakles per week. Er is uitgebreid lesmateriaal beschikbaar voor een
lesprogramma op maat, bijvoorbeeld voor hele jonge kinderen, voor snelle kinderen of voor hele
slimme kinderen.
Lesgever
Bij het project worden uitsluitend bij de KNSB geregistreerde Schaaktrainers ingezet met een VOG
verklaring. De Schaakvereniging levert in eerste instantie zelf de lesgever. Indien de schaakvereniging
niet genoeg eigen lesgevers heeft, kan een beroep op de KNSB en een ondersteunende organisatie,
de DCA (www.schaaktrainer.nl) worden gedaan, die helpt bij het vinden van een lesgever woonachtig
in de buurt.
Kosten voor lesgever, schaak- en lesmateriaal
De kosten voor een schaakles bestaan globaal uit de kosten voor de lesgever, het schaak- en het
lesmateriaal. Voor schaak- en lesmateriaal kan bij de KNSB een kant-en-klaar lespakket voor schaken
op school (www.SpeelZ.org) worden verkregen. Dit lespakket kost € 125 en bevat zowel lesmaterialen
als spelmaterialen. De spelmaterialen (10 schaaksets en demonstratiebord) zijn in eerste instantie in
bruikleen voor een jaar, maar elk jaar spaart de school automatisch voor de aanschaf. In het derde
jaar kan de leskist voor slechts € 50 worden aangekocht en eigendom van de school worden.
De leskist bevat:
 10 schaaksets en magnetisch demonstratiebord
 2 docentenhandleidingen en een Chess Tutor voor de docent
 aanvullende spelletjes voor bij de lessen
 10 scholierenlidmaatschappen met Chess Tutors voor de deelnemers
 10 werkboekjes van de stappenmethode
De kosten voor de lesgever variëren per regio en schaakvereniging. Sommige lesgevers doen dit
geheel vrijwillig zonder honorarium. Gangbaar is echter dat voor de schaaklessen een
onkostenvergoeding wordt betaald. Vraag dit na bij de schaakvereniging.
Schaakdiploma’s
Na elk werkboekje zijn ook aparte schaakdiploma’s te behalen door de kinderen. Dit is optioneel.
Scholierenlidmaatschap van € 7,50
Niet alleen deelnemers aan de georganiseerde schaaklessen kunnen scholierenlid worden, ook alle
andere scholieren. Het KNSB Scholierenlidmaatschap bevat:
1) Licentiecode voor Chess Tutor 1 of 2
Met Chess Tutor 1 kunnen kinderen interactief schaken leren op hun eigen pc thuis of in het
computerlokaal op school. Scholen kunnen er voor kiezen om scholieren in het begin van het
seizoen al aan te melden, zodat ze eerst de lessen kunnen volgen, kunnen oefenen en aan
het einde van het seizoen aan een schaaktoernooi kunnen deelnemen;
2) Korting op deelname aan speciale schaakkampioenschappen voor scholieren;
3) Een KNSB-Jeugdrating
Niet alleen de schaaktoernooien voor scholieren tellen mee voor de KNSB-Jeugdrating, ook
veel andere jeugdschaaktoernooien, zoals de regionale jeugd Grand Prix’s en allerlei
jeugdkampioenschappen.
De KNSB vraagt voor de registratie van een scholierenlidmaatschap:
-
Naam van de deelnemer, geboorte datum, schooladres en emailadres van contactpersoon;
Toestemming voor publicatie van de namen van de deelnemers aan de schaaktoernooien die
voor de jeugdrating worden verwerkt;
Het bedrag van € 7,50 voor een jaarlidmaatschap. Voor de groepen 3, 4 en 5 is dit inclusief
deelname aan het schoolschaaktoernooi. Het lidmaatschap wordt automatisch na een jaar
weer beëindigd*.
*= De KNSB wil met het scholierenlidmaatschap zoveel mogelijk kinderen zo vroeg mogelijk met schaken in aanraking brengen.
De registratie is nodig voor de uitlevering van de Chess Tutor codes, de rating berekening en voor de toernooiorganisaties om
punten per school te kunnen berekenen. De KNSB houdt zich hierbij aan het privacy statement zoals op haar website verwoord
(homepagina linker menukolom).
Schaakkampioenschappen
voor schoolteams (basisonderwijs)
De KNSB organiseert jaarlijks speciale schaakkampioenschappen voor schoolteams uit het
basisonderwijs. Voor de bovenbouw (tot en met groep 8) bestaan de kampioenschappen uit teams
van vier spelers met lokale, regionale en landelijke kampioenschappen.
Voor leerlingen uit de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) zijn er sinds kort ook eigen
schaakkampioenschappen. Deze kampioenschappen bestaan uit lokale- en landelijke
kampioenschappen en kennen een andere opzet dan die van de bovenbouw.
Deze opzet is:
-
-
Een schoolteam bestaat uit een variabel aantal teamleden tot een maximum van 15;
De scores van alle leerlingen tellen mee voor het teamresultaat;
Winst is 3 punten, remise is 2 punten en verlies is 1 punt;
Door het toepassen van een verrekening systeem heeft elk team kans op prijzen;
Ook beginners die net de spelregels hebben geleerd zijn van harte welkom;
Alle wedstrijden tellen voor de KNSB jeugdrating mee;
In de grote landelijke finale is ruimte voor scholen uit het hele land;
Deelnemers aan een officiële lokale voorronde worden geregistreerd als scholierenlid bij de
KNSB. De kosten van het scholierenlidmaatschap van € 7,50 zitten verwerkt in het
inschrijfgeld, tenzij de organisatie deze kosten op zich neemt. KNSB clubleden kunnen op hun
clublidmaatschap deelnemen. Zie verdere info bij scholierenlidmaatschap;
In de landelijke jeugdkalender zijn speciale dagen gereserveerd voor de
schaakkampioenschappen voor schoolteams.
Kijk voor informatie over de lokale schaaktoernooien in uw buurt op de pagina van de KNSB over
schoolschaken: www.schaakbond.nl/jeugd/schoolschaken/
Informatie over de landelijke finale is te vinden op: http://nkscholen.schaakbond.nl
Aanmeldingen, nadere informatie en contact
Aanmeldingen of nadere informatie over schaaklessen op school, het KNSB Scholierenlidmaatschap
en de schaakkampioenschappen zijn te verkrijgen bij het Bondsbureau KNSB:
[email protected] of 023-5254025