Download Preface 1 (pdf, 322 kB)

V
Voorwoord
» Nothing tends so much to the advancement of knowledge as the application of a new instrument. «
Sir Humphrey Davy, 1778-1829
De conceptie van dit boek ligt al vele jaren terug, in 2007, toen bleek dat de al tweemaal gehouden Boerhaavecursus ‘EMG voor de algemeen neuroloog’ aan een grote behoefte voldeed. Het cursusboek werd op
veel afdelingen dagelijks gebruikt door zowel arts-assistenten neurologie als neurologen. Hieruit werd het
idee geboren om een serie Boerhaavecursussen te geven die de hele klinische neurofysiologie zou bestrijken,
en waarvan de aldus ontstane teksten achteraf samengesmeed zouden kunnen worden tot een Nederlands
leerboek KNF.
Aldus geschiedde. In 2007 was er de cursus “EMG voor de algemeen neuroloog”, in 2008: “EEG voor de
algemeen neuroloog”, in 2009: “Ultrageluid voor de algemeen neuroloog” en in 2010: “Klinische neurofysiologie bij slaap- en bewustzijnsstoornissen”. Na een intensieve redactie is daaruit het voor u liggende boek
voortgekomen. Er zijn meerdere nieuwe hoofdstukken toegevoegd om het boek compleet te maken. Tevens
zijn uiteraard alle toenmalige cursusbijdragen herzien door de auteurs en up-to-date gemaakt. Elk hoofdstuk
eindigt met een aantal kernpunten.
Dit is het eerste Nederlandstalige leerboek dat de gehele klinische neurofysiologie omvat. Eerder zijn al Nederlandse boeken verschenen, bijvoorbeeld over elektromyografie of evoked potentials, maar een boek dat
het gehele vakgebied beslaat is uniek. Zonder de medewerking van alle auteurs en collega’s uit alle windstreken van Nederland zou dit boek nooit tot stand zijn gekomen. Het weerspiegelt de deskundigheid en toewijding van velen, die hun expertise over een deel van de klinische neurofysiologie met u willen delen.
Het boek is opgebouwd in vijf secties die op natuurlijke wijze het vakgebied verdelen. Elke sectie start met
een of meerdere hoofdstukken die de noodzakelijke basiskennis over medische techniek, fysiologie en pathofysiologie behandelen. Daarna volgen hoofdstukken waarin de klinische toepassingen aan de hand van
ziektebeelden en aandoeningen uiteen worden gezet.
Neurologie is het medisch specialisme dat zich toelegt op diagnostiek en behandeling van aandoeningen van
het zenuwstelsel en de spieren. Klinische neurofysiologie is het vakgebied binnen de neurologie dat zich
primair richt op de functiediagnostiek en de fysiologie en pathofysiologie van neurologische ziektebeelden.
De bekendste en oudste techniek is het elektro-encefalogram (EEG), waarbij de elektrische activiteit van de
hersenen wordt gemeten. Maar ook beeldvorming heeft haar intrede in de klinische neurofysiologie gedaan
door middel van echografie van spieren en zenuwen en duplexonderzoek van de vaten.
Een belangrijk kenmerk van de klinische neurofysiologie is dat kennis en technieken uit verschillende vakgebieden samenkomen. Om bijvoorbeeld een EEG te kunnen registreren en interpreteren is zowel kennis
van de fysiologie nodig om de generatie van de actiepotentiaal te kunnen begrijpen als kennis van biofysica
om volumegeleiding van elektrische stromen en registratie van kleine spanningen te kunnen doorgronden.
Ook is kennis van de klinische neurologie essentieel om de ziektebeelden die ten grondslag liggen aan de abnormale patronen zoals die bijvoorbeeld bij epilepsie worden gegenereerd te kunnen interpreteren. Het is dit
samenkomen van kennis uit vele deelgebieden die het vak zo boeiend en uitdagend maakt. In dit boek komt
dit tot uiting in de basishoofdstukken die per sectie de inleiding vormen tot de meer klinisch georiënteerde
hoofdstukken.
Behalve neurologen en klinisch neurofysiologen zullen ook laboranten klinische neurofysiologie, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, onderzoekers op het gebied van elektrofysiologie en hersenfuncties en
vele andere medische disciplines iets van hun gading in dit boek kunnen vinden.
VI
Voorwoord
Het is onze hoop dat het enthousiasme van de vele auteurs van dit boek voor hun vak u aansteekt met als
uiteindelijke doel dat de diagnostiek en daarmee de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen verbetert.
Redactie:
Machiel Zwarts
Gert van Dijk
Michel van Putten
Werner Mess
http://www.springer.com/978-90-368-0363-2